PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT K.L.M.-toestel - in dienst van Egypte - tot dalen gedwongen Londense conferentie weldra ten einde? Per 15 mei a.s. scheepvaartlijn Vlissingen - Midden-Amerika de BILT 199e jaargang - no. 104 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5,85 p. kw.; fr. p. p. 6 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 2 mei 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Minimum p. advertentie 4,—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van 1,—. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C,, Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58-60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63. telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg. Finlandstraat 2, telef. 16; Terneuzen. Brouwerijstraat 2: Zlerlkzee. N. Bogerdstraat 24. telef. 26. FOUT IN DE NAVIGATIE? Hammarskjöld ontmoet tegenstand van Syrische regering De PH-DAW, een foto-dakota van de K.L.M-Aerocarto N.V., die foto's maakte van het Egyptische deel van het Sinai-woestijn met het oog op miinprospecties, is dinsdag door de Israëlische luchtmacht gedwongen te dalen op het vliegveld van Lydda. Een Israëlische militaire woordvoerder zeide, dat in het toestel vier Nederlandse bemanningsleden en een Egyptische luchtmachtofficier za ten. Volgens de Israëliërs vloog het toestel toen het door de luchtmacht werd onderschept boven de plaats Makhtesh Ramon, in het midden van de Negeb-woestijn. De inzittenden werden in Lydda aan een verhoor onderworpen; daarna werden zij overgebracht naar het hotel op het vliegveld, waar zij moeten blijven totdat is opgehelderd of er al dan niet een onopzettelijke afwijking in de navigatie optrad. vuren tussen Israël en Syrië onvoor waardelijk zou zijn, evenals dat tus sen Egypte en Israël, Hammarskjöld heeft dinsdag besprekingen gevoerd met Ben Goerion en Mosje Sjarett. Aanvankelijk was gemeld dat Egypte en Israël het eens werden dank zij de bemiddeling van Ham marskjöld over de instelling van ob servatieposten van de Verenigde Na ties in het gebied van Gaza en mobie le V.N.-patrouilles. Israël had bezwa ren tegen het terugtrekken van troe len, omdat dit de evacuatie zou bete- :enen van tal van grensdorpen. Op het kantoor van de K.L.M. in Cairo kan men zich niet voor stellen, hoe het toestel boven Is raëlisch grondgebied zou zijn ge komen. Egypté maakte vroeger gebruik van Britse vliegtuigen voor 't ne men van luchtfoto's, maar onlangs ging men er toe over Nederlandse toestellen te charteren. Nog werd vernomen, dat de Ne derlandse bemanning volledige medewerking verleende bij het on derzoek. De Nederlandse gezant, de heer G. Boissevain, was aanwe zig bij het verhoor. Er is geen verzoek ingediend om het toestel vrij te geven of de bemanning vrij te laten. In Cairo werd in een officiële verklaring gesproken van „moles tatie" door de Israëlische lucht macht, terwijl het toestel boven 't gebied van Sinaï (Egyptisch grondgebied) vloog. Naar Damascus Hammarskjöld heeft besloten vandaag nog niet naar Rome te rug te keren. Er schijnen zich op het laatste ogenblik nog moeilijk heden te hebben voorgedaan ten aanzien van zjjn plannen voor een staakt-het-vuren tussen Israël en de Arabische landen. Hy zal nu naar Damascus vliegen om bespre kingen met de Syrische autoritei ten te voeren. Hammerskjöld zou dinsdag tegen over Israëlische leiders verklaard hebben, dat Syrië slechts in een staakt-het-vuren toe zal stemmen op voorwaarde dat Israël het werk aan het Jordaan-project niet hervat. Deze werkzaamheden werden verricht bij Benot Jakof, in de gedemilitariseer de zone ten zuiden van het Hoeleh- meer. De Israëlische leiders zouden l hebben dat het staakt-het- Stille tocht Over de viering van het bevrij dingsfeest op de vijfde mei be staat enig verschil van inzicht. Sommigen zouden liever zien, dat die dag als nationale feestdag werd be schouwd en dat de arbeia werd stil gelegd. Anderen zijn van mening, dat men het einde van een (wereld) oor log niet tot in lengte van jaren kan blijven vieren en dat men daarom de feestelijkheden geleidelijk moet be perken. Voor beide standpunten zijn uiter aard argumenten aan te voeren. De regering heeft thans beslist, dat voor de feestelijkheden op 5 mei de arbeid niet wordt stilgelegd. Dit betekent niet, dat er geen feestvreugde zal zijn, maar het houdt toch wel een zekere beperking in. Men zal zich daarbij moeten neerleggen. Gelukkig bestaat er geen verschil van inzicht over het nationaal gebeuren, dat zich jaarlijks op de avond van de vierde moi voltrekt: de dodenherdenking. Ook op vier mei. a.s. zal iedereen in ons land en dus ook in de provincie Zeeland, gelegen heid hebben de nagedachtenis te eren van hen, die voor onze vrijheid be taalden met hun leven. Zij hebben dat grootste offer niet vergeefs gebracht en wij, die daarvan de vruchten plukken hebben op 4 mei een plicht van dankbaarheid te vervullen door de graven of de monumenten te bezoe ken, welke de herinnering aan deze doden levend houden. Op die avond van de vierde mei zullen ook de klok ken luiden en zullen de vlaggen half stok wapperen van vele woningen. Alles om te tonen, dat zij ïict v«:i gelen worden en dal wij iets begrij pen van het grote goed, waarvoor zij het leven gaven. Marechaussees reden legen winkelpui Een dode, twee gewonden In Voorthuizen is maandagavond een autoongeluk gebeurd, waarbij een dode i3 te betreuren en waarbij twee mensen zwaar werden gewond. Toen omstreeks 23.15 uur een klein busje met grote snelheid Voorthuizen na derde uit de richting Amersfoort, vloog dit voertuig uit de bocht ter hoogte van de Baron van Nagell- straat. Het sloeg enkele malen over de kop en kwam met een harde klap tegen de winkelpui van de heer S. tot stilstand. Van de vier inzittenden, allen ma rechaussees van het depot Apeldoorn werd de 21-jarige L. A. K. uit Oos- terwarum op slag gedood. Twee in zittenden, M. en Van L. werden in le vensgevaarlijke toestand naar een ziekenhuis vervoerd. De vierde mare chaussee kreeg een shock. De wagen werd nagenoeg geheel vernield. Ook de winkelpui werd beschadigd. Vrijere valutahandel. Met ingang van 1 mei heeft de Ne- derlandsche Bank aan de deviezen- banken een nieuwe algemene vergun ning verstrekt betreffende multilate rale valuta-arbitrage. Volgens deze vergunning is de termijn voor valuta arbitrage in E.B.U.-verband van 3 op 6 maanden gebracht, behalve voor transacties in Franse franken en transacties met banken in Frankrijk. (In financiële kringen acht men deze maatregel een verdere stap naar vrijere valutahandel) Russische leiders terug in Moskou In het Canadese plaatsje Blen- helm in Ontario zijn de vier H dochters en de twee zoons van de heer Dorsser, die twee jaar ij geleden met vrouw en kinderen M naar Canada emigreerde, tege- H lijk in het huwelijk getreden. ËE llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllilllllllllllllf Beslag op walvistankers moet worden opgeheven Na het storten van cauties De president van de Rotterdamse rechtbank, mr. J. van Vollenhoven, heeft dinsdagmorgen uitspraak ge daan in de korte gedinrren die twee Panamese maatschappijen tegen ze ven Noorse walvismaatschappijen aanhangig hadden gemaakt om op heffing te vragen van net heslag, dat deze op de „Olympic Challenger" ge legd hadden. Anderzijds hadden eiseressen be slag laten leggen op de „Kosmos-3" eigendom van een van de Noorse maatschappijen, en ook van dit beslag was opheffing gevraagd. In zijn vonnis heeft de president, de eiseres gelast een cautie van 1.594.000 te stellen ten behoeve van gedaagde, en deze laatste heeft hij be volen onmiddellijk daarna alle besla gen op de „Olympic Challenger" op te heffen. De Noren moeten een cautie stellen van 230.000 ten behoeve van de Pa namese maatschappijen, waarna deze onmiddellijk het beslag op de „Kos mos-3" moet opheffen. Vorig jaar: 1488 doden bij verkeersongevallen Vorig jaar hebben in ons land 1488 personen bij of na verkeersongevallen het leven verloren. Dat betekent ten opzichte van 1954 'n stijging met ruim 9 procent. Voorts werden bij verkeers ongevallen in 1955 19.125 personen ernstig en 14.346 licht gewond. Dat is respectievelijk ruim 16 en ruim 11 procent meer dan het jaar tevoren. Deze cijfers komen voor in het statis tisch bulletin van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het bureau heeft berekend, dat de 34.959 verkeersonge vallen met lichamelijk letsel slechts een fractie zijn van het totale aantal 'ongelukken, dat bedroeg namelijk 113.461. Hiervan hadden 82.912 uitslui tend materiële schade tot gevolg. Woonhuis uitgebrand in Haarlem Voorbijgangers bemerkten maan dagavond om elf uur dat 't fel brand de op de benedenverdieping van een woning aan de Lotterstraat in Haar lem-Noord. Zij belden aan en de hoofdbewoner keek uit het raam van de dakkapel. Het bleek, dat boven ook vier kinderen van 4, 5, 6 en 8 jaar sliepen. Het was niet meer mogelijk via de trap het huis te verlaten. Langs de dakgoot zijn allen in het naastgelegen perceel gekomen en in veiligheid gebracht. Het huis brand de geheel uit. De brand is vermoe delijk door overhitting van houtwerk aan de door de bewoner gemaakte schoorsteenmantel ontstaan. Stassen pessimistisch gestemd De Amerikaanse ontwapeningsdesktindige Harold E. Stassen heeft dinsdag in Londen voorspeld, dat de huidige ontwapeningsbesprekin gen van de subcommissie voor ontwapening der Verenigde Naties spoedig beëindigd zullen worden nu de Russische leiders tijdens hun officiële bezoek aan Engeland „rechtstreeks ongunstige verklarin gen" over het werk van de subcommissie hebben afgelegd. Volgens Stassen werd het voornaamste punt van meningsverschil tussen de Sowjet-Unie en het Westen gevormd door de weigering om met wederzijdse inspectie van uit de lucht in te stemmen. Een ander punt van meningsver schil was de westelijke opvatting, dat er eerst politieke overeenkomsten be reikt zouden moeten zijn voordat men tot grote beperking van de be wapening zou kunnen overgaan. Be doelde politieke overeenkomsten zou den de hereniging van Duitsland, op lossing van het Koreaanse probleem en van andere kwesties in het Verre en Nabije Oosten moeten omvatten, aldus Stassen. De ondercommissie zou spoedig bij de commissie te New York verslag uitbrengen. Zij zou woensdag en don derdag wederom bijeenkomen. Premier Eden verklaarde in het Lagerhuis dat de thans lopende on derhandelingen over ontwapening „in de war" zijn. Niettemm hoopte hij, dat „het be gin van toenadering" dat in de be sprekingen mogelijk gemaakt is, in Boelganin en Kroesjtsjew hebben zich bij hun terugkeer in Moskou weinig vleiend uitgelaten over 't be stuur van de Britse Labour-partij. De foto toont maarschalk Boelganin tijdens een van zijn verklaringen na zijn terugkeer in Moskou. Naast Boel ganin staat (rechts) Kroesjtsjew en vervolgens Molotof. Vonnis zaak-Veenestraat vier jaar gevangenis De Haagse rechtbank heeft gister morgen de 22-jarige behanger A. M. L. uit Rotterdam veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf en vijf jaar ont zegging van de rijbevoegdheid, omdat hij op zaterdagavond 24 september van het vorig jaar het ernstige auto ongeluk in de Veenestraat had ver oorzaakt. De rechtbank achtte het primair ten laste gelegde, de opzettelijke doodslag, niet bewezen. Wel achtte zij bewezen het subsidiair ten laste ge legde, dat inhield het opzettelijk we derrechtelijk gebruik van een ander mans auto. het schuldig zijn aan het toebrengen van zwaar lichamelijk let sel aan anderen tengevolge van een aanrijding onder invloed van drank, meermalen gepleegd en het schuldig zijn aan de dood van anderen onder dezelfde omstandigheden. Dit is de Irpina10.816 brt.) van de scheepvaartmaatschappij „Fratel- li Grimatdi" n.v., die in afwisseling met de „Auriga" (10.856 brt.) en de Venezuela" (19.379 brt.) van 15 maart a.s. af de geregelde maande lijkse passagiersdienst van Vlissingen op Venezuela en Midden-Amerika zal onderhouden. TRANSATLANTISCHE PASSAGIERSDIENST Vrijwel maandelijkse afvaarten door Italiaanse maatschappij De te Genua gevestigde Italiaanse scheepvaartmaatschappij „Fra- telli Grimaldi" n.v. heeft besloten om met ingang van 14 mei a.s. haar transatlantische lijn naar Venezuela en Midden-Amerika van Vlissin gen uit te gaan varen. Het betreft uitsluitend een passagierglijn en er zal dan ook geen vracht worden geladen of gelost. Dinsdag 15 mei a.s. arriveert in Vlissingen het eerste schip van deze maatschappij, de 10.856 brt. metende „Auriga". Daarvan zullen 89 passagiers in Vlissingen debarkeren. De volgende dag vertrekt de boot weer voor een reis naar Midden-Amerika. De maatschappij zal de dienst voorts onderhouden met de „Irpinia" (10.816 brt.) en de „Venezuela" (de voormalige „Empress of Australia" van de Canadian Pacific Line), die 19.379 brt. meet. De aankomst- en vertrekdata in en 18 en 20 augustus; „Auriga" 23 en 24 van Vlissingen zijn voorlopig respec- september; „Irpinia" 30 september en pectievelijk als volgt vastgesteld^ 7 oktober; „Irpinia" 18 en 23 novem- Auriga" 14 en 15 mei; „Irpinia" 2o ber. en 30 mei; „Auriga" 22 en 27 juni; „Venezuela" 22 en 27 juli; „Irpinia" De agent van de maatschappij is Wm. H. Mliller en Co n.v. te Vlissin gen. De route, die de „Auriga" te be ginnen op 15 mei zal varen is Vlis singenSouthamptonLa Coruna VigoLissabonFunchalLa GuairaCuragaoKingstonCi- udad TrujilloSaint KittsMont- serratDominicaSanta Lucia BarbadosVigoPlymouthVlis singen, waar het schip dus op 22 juni weer aankomt. Voorts zijn in enkele vaarten o.m. ook opgeno men Napels, Vera Cruz en Havan na. De diensten worden onderhou den in combinatie met de Middel- landse Zee-lijnen van deze maat schappij. Het betreft hier een voor Noord-Europa volkomen nieuwe dienst, die tot dusver van de Mid dellandse Zee uit gevaren werd. Voordeel voor Vlissingen Dit is het programma, zoals dit voor dit jaar is vastgesteld. Wat een dergelijke transatlantische dienst voor Vllssingèn als stad zal gaan be tekenen ls nog moeilijk te overzien, maar duidelijk is wel, dat de stad er slechts beter op kan worden. Men denke daarbij aan de secundaire voor zieningen, die voor het onderhouden van een dergelijke dienst nodig zijn. Hoewel het hierboven gereleveerde programma reeds definitief is, zal uiteraard het permanent worden van de lijn nog van enkele belangrijke factoren afhankelijk zijn; de belang rijkste factor is wel het passagiers aanbod, waarover voorspellingen moeilijk te doen zijn. De maatschap pij heeft een bepaald risico genomen om van Vlissingen uit te gaan varen; van het vervoersaanbod zal het ech ter afhangen of de dienst, die voor de rest van dit jaar is vastgesteld, zal worden voortgezet In de komende ja ren. Wanneer dit zo ls zal men kunnen zeggen, dat Vlissingen een compen satie heeft gekregen voor het feit, dat het enkele jaren geleden de stoom vaartmaatschappij „Zeeland" moest verliezen. kracht en belangrijkheid voor de we reldvrede in zijn geheel zal toenemen. Omtrent een op handen zijnd afbre ken der Londense ontwapeningsbe sprekingen zeide Eden niets te weten. Ruimtelijke ordening Bezwaren van het Landbouwschap. Het landbouwschap heeft zich op grond van een voorstel van zyn com missie grondgebruik tot de Tweede Kamer gericht met een rekest om trent het ontwerp-wet op de ruimte lijke ordening. Het landbouwschap constateert o.m. dat het ontwerp onvoldoende tege moet komt aan het verlangen, dat planologische maatregelen eerst tot stand kunnen komen na een openbare voorbehandeling. De streekplannen worden eerst na vaststelling door Gedeputeerde Sta ten bekendgemaakt en niet vooraf in ontwerp ter visie gelegd. Bovendien acht het landbouwschap het onjuist, dat deze niet langer door Provinciale Staten, zoals thans, doch door het college van Gedeputeerde Staten zul len worden vastgesteld. Voorts bevat het ontwerp volgens het landbouwschap onvoldoende waarborgen voor het voeren van een door de regering gewenst met vaste lijn gevoerd nationaal beleid. Vertegenwoordigers van het agra rische bedrijfsleven in de planologi sche adviserende organen op landelijk en provinciaal niveau, oordelen het landbouwschap gewenst. Een dertienjarige jongen in Milford in de Amerikaanse staat Pennsylva nia heeft een man doodgeschoten en diens echtgenote zwaar gewond, na dat zij hem een standje hadden gege ven, omdat hij in de omgeving van hun huis aan het schieten was. De jongen is gearresteerd. Het weer in Europa. Volgens weerrapporten van dinsdag avond 19 uur: Stockholm, licht bewolkt, 10 graden Oslo, onbewolkt, 14 graden Kopenhagen, motregen, 6 graden Aberdeen, nevel, 8 graden Londen, zwaar bewolkt, 16 graden Luxemburg, zwaar bewolkt, 10 graden Parijs, zwaar bewolkt, 14 graden Bordeaux, licht bewolkt, 17 graden Grénoble, regen, 12 graden Nice, half bewolkt, 18 graden Berlijn, regen, 8 graden Frankfurt, geheel bewolkt, 10 graden München, half bewolkt, 8 graden Zürich, regen, 9 graden Genève,regen, 10 graden Locarno, licht bewolkt, 18 graden VERWACHT... IETS ZACHTER. Veranderlijke bewolking met wei nig of geen regen en ook opklaringen, iets zachter. Aanvankelijk weinig wind, later overwegend matigi weste lijke wind. ZON KN MAAN 3 mei. Zon op 5.09 onder 20-10 Maan op 1.58 onder 12.09

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1