PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Verlaging leerlingenschaal bij lager onderwijs dringend nodig Hammarskjöld boekt resultaat in Cairo Koninklijke onderscheidingen in Zeeland BILT OPPOSITIE TEGEN BELEID ADENAUER NEEMT TOE DE VERWACHT... 199 jaargang - no. 102 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5,85 p. kw.; fr. p. p. 6,10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 30 april 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Minimum p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van L—„Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vllssingen, Walstr. 58-60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg. Finlandstraat 2, telef. 16: Terneuzen. Brouwerijstraat 2; Zlerlkzee, N. Bogerdstraat 24. telef. 26. RAPPORT VAN MINISTERIËLE COMMISSIE Praktisch voorstel voor uitwerking in verschillende fasen De minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft in mei 1955 een commissie ingesteld, die tot opdracht kreeg, het vraag stuk van de verlaging der leerlingenschaal bij het lager onderwijs in studie te nemen. De commissie heeft in februari 1956 haar rapport bij de minister ingediend. Dit is thans door de minister aan de Staten- Generaal aangeboden. In dit rapport wordt medegedeeld, dat in de commissie volledige overeenstemming bestaat over de noodzakelijkheid van de verlaging van de leerlingenschaal. Zij heeft gemeend haar voorstellen in hoofd zaak te moeten baseren op hetgeen zij onderwijskundig gewenst acht. Hoewel zij er zich van bewust is, dat haar voorstellen aanzienlijke financiële consequenties met zich medebrengen, heeft de commissie geen overwegingen van financiële aard mede tot richtsnoer genomen. De commissie heeft zich beperkt tot de leerlingenschaal bij het ge woon lager onderwijs (g.l.o.), het voortgezet gewoon lager onderwijs (v.g.l.o. )en het uitgebreid lager on derwijs u.l.o. L* Wat het v.g.l.o. en het u.l.o betreft, heeft de commissie zich gebaseerd op de huidige orga nisatie van deze takken van onder wijs. De commissie zou het toejuichen als de minister, overeenkomstig de suggestie van het lid der Tweede Kamer, de heer J. M. Peters, het vraagstuk van de leerlingenschaal wetenschappelijk zou willen laten onderzoeken. De huidige toestand gedoogt echter niet op de resultaten van zulk een onderzoek te wachten. Bij haar voorstellen moest de com missie derhalve afgaan op bepaalde ervaringsgegevens en zich overigens door een zekere intuïtie laten leiden. Aangezien een zo spoedig moge lijke verlaging gewenst is, stelt zij voor een verlaging in fasen te ver wezenlijken. Hoewel een verlenging van de leerplicht binnen afzienbare tijd als gewenst wordt gevoeld, heeft zij daarmede bij haar berekeningen geen rekening gehouden. Ofschoon de leden der commissie het in principe eens konden worden over de eisen, waaraan de leerlin- genschalen dienen te voldoen, ble ken de ambtelijke leden en de ver tegenwoordigers van de A.N.O.F. bij de praktische uitwerking van hun zienswijze meer of minder van me ning te verschillen. Om die reden zijn de voorstellen van beide groepen in het rapport opgenomen met vermelding van de consequenties aan de realisering daarvan verbonden. De commissie is er zich van bewust, dat verlaging van de leerlingenschaal uitbreiding van schoollokaliteit met zich mede brengt en dat daarvoor bouwvolume beschikbaar moet zijn. Gezien haar samenstelling heeft zij zich niet Hotel uitgebrand te Wassenaar Wederom brak in Wassenaar een zware brand uit. Werd woensdag avond de residentie van de ambassa deur van India voor een groot deel door brand vernield, zondagmiddag Is het hotel „De Kievit" totaal ver woest. Ook werd een villa naast dit hotel getroffen, daar het strooien dak vlam vatte door overslaand vuur. De villa werd bewoond door de heer T. F. Harris, handelssecretaris van de Canadese ambassade. De brandweren uit Den Haag en Wassenaar hadden handen vol werk om het vuur meester te worden. De eigenaar van het hotel was verze kerd tegen schade en bedrijfsschade. Een gedeelte van de inboedel kon nog in veiligheid worden gebracht. Van de villa is het strooien dak ge heel weggebrand en de zolderverdie ping bleek goeddeels uitgebrand. Naar de oorzaak van de brand wordt een onderzoek ingesteld. Acht kilo goud verdween uit Zwitserse postauto Acht kilo goud, met een waarde van ruim 38.000 Zwitserse francs, zijn uit een postauto op weg van Neuchatel naar een bank in Lelocle verdwenen. Het is de tweede grote gouddiefstal, die dit jaar in Zwitser den 250 kilo 'goud met een waarde land gepleegd is. Op 19 januari wer- van 1.200.000 francs, in Genève ge stolen. De politie tast wat deze dief stal betreft nog altijd in het duister. Massagraf ontdekt in Oost-Duitsland. Ten westen van Berlijn in Oost- Duits Jand is een massagraf ontdekt waarin de overblijfselen van onge veer 300 soldaten gevonden zijn. Dit is gemeld door het Oost-Duitse blad de „Marfeische Volksstimme". De identiteitsplaatjes ontbreken, zodat identificatie onmogelijk is. Inwoners uit de omgeving zeggen dat hier Duitse des"r'«urs terechtgesteld zijn toen de Russi '"lie troepen zich reeds voor de poorten van Berlijn bevon- competent geacht, dit aspect in haar beschouwingen te betrekken. De commissie stelt voor, dat naast het opnemen van de gewijzigde leer lingenschalen in de wet, bij algeme ne maatregel van bestuur aanvul lende bepalingen gegeven worden, die de strekking hebben ongunstige combinaties en grote klassen te voorkomen. Hiernaast blijft de mo gelijkheid bestaan voor het in bij zondere gevallen toekennen van de rijksvergoeding voor boventallige onderwijzers. Bij het u.l.o. Bij het ul.o. bepleit zij voor scho len met meer dan 75 (volgens de a.n.o.f.-vertegenwoordigers 56) leer lingen, dat combinatie van leerjaren zoveel mogelijk wordt uitgesloten en dat naar analogie van de regeling bij het voorbereidend hoger en mid delbaar onderwijs bij het bereiken van een bepaald grensgetal de klas sen worden gesplitst en een extra leerkracht wordt toegekend. Om het hoofd van een grote u.I.o.- school te ontlasten zou naar de me ning van de commissie aan scholen met meer dan 9 (volgens de A.N.O. F.-vertegenwoordigers 7) klassen een extra-leerkracht moeten worden toegestaan. De voorgestelde verlaging van de leerlingenschalen zal 10.850 (bij de A.N.O.F.-voorsteilen 13.400) extra onderwijzers vergen. De commissie heeft berekend, dat volgens de voor stellen der ambtelijke leden de ver laging in 1967 geheel zou zijn ge- Vervolg op pag. 5) C.D.U.-CONGRES VERDEELD Partij vreest verkiezing in 1957 Langzamerhand schijnt er een einde te komen aan de alleenheerschappij van de Bondskanselier dr. Adenauer in West-Duitsland. Weliswaar werd hij zaterdagavond eenstemmig herkozen voor de tyd van tweo jaar als voorzitter van de C.D.U.. maar hij moest toch ook enkele tegenslageu incasseren. Plaatselijke leiders verklaarden te volharden in hun eis, dat er vier ondervoorzitters aangesteld zouden orden. Adenauer was daar tegen omdat een van hen de linksgezinde vroegere premier van Noord- rynland-Westfalen, Karl Arnold, was. De beslissing werd aan het congres overgelaten, dat dit weekeinde te Stuttgart bijeen was en dat met 239 tegen 227 stemmen besloot om de vier ondervoorzitters aan te stellen. Het is voor het eerst dat een partijcongres van de C.D.U. een dergelyke verdeeldheid vertoont. Men besloot niet af te wijken van de algemene politieke lijn, welke de partij bij de verkiezin gen in 1953 een absolute meer derheid in de Bondsdag bezorgde. De volgende verkiezingen zul len in de herfst van 1957 gehou den worden. Vele C.D.U.-afge- vaardigden vrezen, dat de ge combineerde kracht van de so ciaal-democraten en de vrije de mocraten een einde zal maken aan het bewind van dr. Adenau er, die sedert 1949 aan de macht is. In de wandelgangen werd in Stuttgart verklaard, dat slechts een radicale omzwaai de partij voor een nederlaag bij de komen de verkiezingen kan bewaren. De ontevreden elementen wensen o.m. aanvulling van het partijbe stuur met jonge, onafhankelijke po litici, die hun mening tegen de 80- jarige Bondskanselier durven uiten. Voorts wensen zij meer overleg met de partij over belangrijke politieke vraagstukken en overeenstemming over belastingverlaging alsmede ver mindering van de voorgenomen dienstplicht van 18 tot 12 maanden als „trekpleister" voor de verkiezin gen. Repatriëring uit Rusland De Sowjet-Unie heeft aan Bonn medegedeeld, dat zij de repatriëring van Duitsers, die zich op Sowjet- Russisch gebied bevinden, en naar West-Duitsland wensen terug te ke ren „geen hinderpalen in de weg zal leggen." In de zondag overhan digde nota met betrekking tot dit onderwerp wordt voorts opgemerkt, dat Adenauer toezegde dat West- Duitsland volledige medewerking zou verlenen bij de repatriëring van Rus sische burgers in dat land. Het Duitse motorschip ,Jose- p pha" is zaterdagmiddag om- n streeks 2 uur in de monding van de Wemeldingse buitenha- ven gezonken. De drie opvaren- den en de Antwerpse loods konden zich in veiligheid stel- len. Het achterschip bleef nog geruime tijd boven water. Voor verslag zie pag. 2. FOTO P.Z.C.) m Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijliliuilliilliiiiiiiiiiiii^ Duitse film verboden in Cannes. Gehele inzending ingetrokken De West-Duitse delegatie heeft zaterdag op het internationale film festival in Cannes bekendgemaakt dat de gehele inzending van de bondsrepubliek ingetrokken is. Dit is een protestmaatregel tegen het Franse regeringsbesluit waarbij ver boden werd de Duitse anti-communis tische film „Hemel zonder sterren" te vertonen. De motivering voor het verbod was, dat deze film de gevoelens van andere deelnemende landen zou kun nen kwetsen. In de film werd een beschrijving gegeven van het lot van uit Oost-Duitsland naar het Westen uitgeweken vluchtelingen. De leider der West-Duitse delega tie, dr. Bernhard von Tieschowitz, heeft zondag tegenover journalisten verklaard dat zijn delegatie van te leurstelling en verbijstering is ver vuld over het feit, dat een film, die 'een maand geleden door het Franse ministerie van buitenlandse zaken voor vertoning is goedgekeurd, thans, zes dagen na het begin van het film festival, wordt verboden. Kroesjtsjew werd boos. Russische functionarissen hebben toegegeven, dat het lange tijd ge duurd heeft voor Boelganin en Kroesjtsjew iets begrepen van de van de Britten. Bij het bezoek aan Oxford raakte Kroesjtsjew kennelijk van streek door felle uitlatingen van een vrouw in een menigte. „Waarom is zij zo boos, wat heb ik gedaan?" zo vroeg hij aan een Britse functionaris. Toen deze antwoordde, dat de vrouw haar afkeer van het communisme toonde, wilde Kroesjtsjew zich in de menigte storten om met de vrouw te gaan praten. Er was heel wat overreding voor nodig om hem tot andere ge dachten te brengen. Kroesjtsjew werd bijzonder kwaad om speculaties in de Britse pers over de vraag of hij een vrouw heeft en of zijn vrouw door Stalin naar Sibe rië verbannen is. Dit vond hij een onaanvaardbare grofheid jegens hemzelf en zijn zoon, die deel uit- maakté van de Sowjet-delegatie. „Niemandsland" in Algerije In betrouwbare kringen in Algiers is vernomen dat de Franse autoritei ten een „niemandsland" zullen schep pen langs de grenzen van Algerije met Tunesië en Marokko om aan voer van wapens naar de rebellen te verhinderen. Alle inwoners zouden uit een strook van verscheidene kilometers breedte geëvacueerd worden en het reizen in de grensgebieden zou wor den verboden. Bij gevechten tussen Franse troe pen en opstandelingen zijn vrijdag in Algerije bij elkaar 53 rebellen ge sneuveld. Tito naar Moskou Te Belgrado is zondagavond offi cieel medegedeeld dat president maarschalk Tito van Joego-Slavië in juni a.s„ op uitnodiging van de Sow- jetrussische regering en de opperste Sowjet, een officieel bezoek aan de Sowjet-Unie zal brengen. Terugtrekken van strijdkrachten Tussen de secretaris-generaal der Verenigde Naties, Hammar- skjöld, thans met een vredesmissie in het Midden-Oosten, en de Egyp tische regering is betreffende de maatregelen tot verlichting van de spanning aan de Israëlische grens volledige overeenstemming bereikt. Men zou, naar uit Cairo verluidt, overeengekomen zijn, dat zowel aan Egyptische als aan Israëlische zijde de strijdkrachten 500 meter van de grens teruggetrokken worden. Intussen vraagt men zich af, wel ke invloed een incident tussen beide landen, dat zich juist zondag heeft voorgedaan op de bereikte overeen stemming zal hebben. Een woordvoerder van de Israëli sche militaire autoriteiten heeft in Jerusalem verklaarl, dat Egyptische infiltranten de grens overschreden, en in het gebied van Nahal Oz de oogst begonnen binnen te halen. Toen zij verjaagd werden, voerden zij een Israëlische boer mede. Verder be richtte deze woordvoerder, dat een Israëlisch militair voertuig op Isra- Met tien inzittenden tegen boom gebotst. Zondagmiddag omstreeks half vijf is te Stedum een vijf-persoons luxe auto met tien inzittenden tegen een boom gebotst. De bestuurder moest ter plaatse een flauwe bocht naar rechts maken. In plaats daarvan is hij rechtdoor gereden. De wagen reed tegen een links van de weg staande boom. De inzittenden, afkomstig uit Delf zijl en Garsthuizen, kregen alle min of meer ernstige verwondingen. Op medisch advies werden allen naar het academisch ziekenhuis te Gro ningen overgebracht. Ernstig ge wond werden de bestuurder, de heer K. uit Delfzijl, zijn 18-jarige zoon en een negenjarig dochtertje van de fam. H. uit Garsthuizen. Met zieken auto's en luxe auto's uit Appinge- dam en Uithuizermeeden werden de gewonden vervoerd. Vijf artsen ver leenden de eerste hulp. Zaterdag verscheen de jaarlijks met zo veel spanning verbeide Staatscourant, waarin de onder scheidingen worden gepubliceerd ter gelegenheid van de jaardag van Hare Majesteit de koningin. Ook aan een aantal Zeeuwen wer den ditmaal onderscheidingen ver leend, namelijk tweemaal ridder Nederlandse Leeuw, éénmaal offi cier Oran«e-Nassau en zevenmaal ridder Oranje Nassau. De Neder landse Leeuw ontvingen mr. G. J. B. van de.- Dussen, officier van jus titie te Middelburg en mr. W. F. E. baron van der Feltz, lid van de Tweede Kamer, eveneens te Mid delburg. Officier Oranje Nassau Mr. W. F. E. BARON VAN DER FElLTZ, werd deken R. M. A. Nieveen van Dijkum te Goes, terwijl tot ridder in deze orde werden benoemd de heer J. Moll te Vlissingen; de ge- meenteseertaris J. Ph. Koene, Mid delburg, de heer J. Hommes te Nieuwdorp, burgemeester A. H. S. Stemerding te Oost- en West-Sou burg, burgemeestei jhr. R. J. H. Q. Röell van Haamstede, de heer L. Th. Vogelaar te Krabbendijke en ir. H. Everwijn te Middelburg. Voorts werd een groot aantal gou den, zilveren en bronzen eremedail les van de Oranje-Nassau orde verleend. Tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw werd benoemd mr. G. ,J. B. van der Dussen, officier van justitie bij de arrondissements rechtbank te Middelburg, wonende te Domburg. De lieer Van der Dussen werd op 7 februari 1896 te Kampen geboren. In Arnhem bezocht hij het gymna sium, waarna hij in Leiden rechten studeerde. Hij promoveerde daar in december 1920 en begon in 1921 zijn loopbaan in Arnhem, waar hij waar nemend ambtenaar O.M. bij het kan tongerecht was. Daarna was hij nog werkzaam bij de kantongerechten in Middelburg en Utrecht. Mr. Van der Dussen werd in januari 1937 subst. officier van justitie in Breda. Tenslotte volgde in 1946 zijn benoe ming tot officier van justitie in .Middelbuj-g. BARON v. d. FELTZ. Mr. W. F. E. baron van der Feltz uit Middelburg, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, werd benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. De heer Van der Feltz bezocht het gymnasium te Assen en studeerde daama in Leiden rechtswetenschappen. Hij begon zijn loopbaan als advocaat en procureur te Arnhem. Daarna was hij werk zaam bij het kantogerecht te Rot terdam en bij de rechtbank te Mid delburg, waar hij ook lid van de ge meenteraad werd. Ook was hij lid van de Eerste Kamer en is lid van de Provinciale Staten van Zeeland. In de Staten Generaal vertegenwoor digt hij de christelijk historische unie. DEKEN NIEVEEN VAN DIJKUM. Tot officier in de orde van Oranje Nassau werd benoemd pastoor R. M. A. Nieveen van Dijkum, deken van het dekenaat Middelburg en pastoor te Goes. Pastoor Nieveen van Dijkum werd op 22 oktober 1890 geboren. Hij werd na zijn studie aan de Bisschoppelijke Seminaria te Voorhout en Warmond on 15 augus tus 1915 tot priester gewijd. In dat zelfde jaar begon hij zijn loopbaan als kapelaan te Beemster. Daarna was hij nog kapelaan te Bodegra ven en Leiden (parochie O.L.V. He melvaart). In 1935 werd hij pastoor te Egmond aan den Hoef. Pastoor Nieveen van Dijkum deed in 1940 zijn intrede in Zeeland, waar hij de ken werd van het dekenaat Middel burg en pastoor te Goes, Hij is op richter en voorzitter van het bestuur van het St. .Willibrordcollege, r.-k.- Mr. G. J. B. v. d. DUSSEN. h.b.s. te Goes. Verder is hij bis schoppelijk commissaris van het St. Joannaziekenhuis in Goes. J. MOLL. De heer J. Moll, president-kerk voogd van de Hervormde Gemeente in Vlissingen werd benoemd tot rid der in de orde van Oranje Nassau. De heer Moll, die 22 februari 1895 'in de Gooise vissersplaats Huizen werd geboren en die in 1953 direc teur van de gemeentewerken te Vlissingen werd, heeft zich ten zeer ste beijverd voor de bouw van de Johanneskerk aan de Bonedijke- straat in Vlissingen. Verder is de heer Moll voorzitter van het bestuur van het christelijk ziekenhuis Be- thesda. .(Vervolg op pag. 5) elisch gebied op een, daar door de Egyptenaren ingegraven, mijn gere den is en in de lucht is gevlogen. Een Israëlische soldaat kwam om het leven, een tweede werd gewond. Ook aan de Jordanische grens meldt Israël spanningen. Jordanische infiltranten zouden een bron in Lachisch onklaar gemaakt hebben. Frankrijk en Italië wensen uitbreiding van de NAVO. Op economisch, cultureel en sociaal terrein Frankryk en Italië zullen aan dringen op actievere betrekkingen tussen oost en west, waarby meer vertrouwen wederzijds zou worden gegeven, aldus een communiqué, dat is uitgegeven na besprekingen tussen president René Coty, premier Guy Mollet en minister van buitenlandse zaken Christian Pineau van Frank rijk enerzijds en president Giovanni Gronchi en minister van buiten landse zaken Gaetano Martino van Italië anderzijds. In het communiqué wordt verder gezegd, dat beide landen in de Navo zullen samenwerken om deze te ont wikkelen op economisch, sociaal en cultureel terrein. De organisatie zou hierdoor haar „volledige omvang" worden gegeven. Frankrnk en Italië zullen voorts alle maatregelen steunen waardoor de Raad van Europa meer mogelijk heden voor activiteit krijgt en de Westeuropese eenheid wordt ver sterkt. De toestand in het Midden-Oosten was een onderwerp van speciale bestudering en beide regeringen kwa men overeen in nauw contact met elkaar te blijven voor het opstellen van een politiek van „vrede, stabili teit en evenwicht"' in dit gebied. Frankrijk en Italië zullen tevens hun economische samenwerking in tensiveren. Het weer in Europa: Volgens weerrapporten van zon- dagavond 19 uur: Stockholm licht bew. 11 gr. 9 Oslo onbewolkt Kopenhagen zwaar bew. 12 Aberdeen licht bew. 7 Dublin regen 11 Londen half bew. 13 Brussel zwaar bew. 10 Parijs licht bew. 9 Bordeaux geheel bew. 9 Grenoble regenbui 16 Nice geheel bew. 16 Berlijn regen 8 Frankfort regen 15 München geheel bew. 14 Ziirich geheel bew. 16 Genève regenbui 15 Locarno geheel bew. 15 Wenen regen 18 Innsbruck regen 18 Rome regen 16 OPKLARINGEN Overdrijvende wolkenvelden met opklaringen en slechts hier en daar een bui. Overwegend matige noorde lijke wind. Ongeveer dezelfde tempe raturen als gisteren of :ets hogere. ZON EN MAAN 1 mei Zon op 5.13 onder 20.06 Maan op 1.06 onder 9.58

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1