PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Plan voor Euratom en Euromarkt voorgelegd aan zes regeringen Boelganin: Engelsen kunnen bemiddelen Miniatuur-Walcheren feestelijk geopend BILT 199e jaargang - no. 101 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Fagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5,85 p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 28 april 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Minimum p. advertentie 4,—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van 1,—. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vlisslngen, Walstr. 5 telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 548 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); .Oostburg, Finlandstraat 2, telef. 16: Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, N. Bogerdstraat 24. telef. 26. COMMISSIE-SPAAK HEEFT RAPPORT GEREED. Minister Beyen: Basisdocument voor Europese samenwerking Zes West-Europese landen, waaronder Nederland, hebben gisteren twee stoutmoedige plannen voor de oprichting van een pool van kern- energiebronnen en een gemeenschappelijke economische markt bekend gemaakt. Deze plannen die Europa in staat moeten stellen het wat betreft de atomische ontwikkeling op te nemen met Rusland en de Verenigde Staten en de handelsbeperkende maatregelen als quota's, tarieven en douane-rechten op te heffen, zijn voorgelegd aan de regeringen van Frankrijk, West-Duitsland, Italië en de Beneluxlanden. Deze plannen, bekend als „Euratom" en „Euromarkt" zullen vol gende maand in een verder stadium komen, wanneer de zes minister van buitenlandse zaken in Parijs bijeenkomen om een ontwerp-over- eenkomst op te stellen, gelijksoortig aan die van de Europese Kolen- en Staalgemeenschap. De plannen zijn vervat in een verslag van 150 pagina's het re sultaat van elf maanden werk ver richt door regeringsdeskundigen onder leiding van de Belgische mi nister van buitenlandse zaken, Paul Henri Spaak. De belangrijkste doeleinden van Eur atom zijn: 1. gezamenlijk onderzoek, publikatie van werkmethoden en uitvindin gen; Werving In de Amsterdamse gemeenteraad is donderdag j.l. de bouwvakarbei derswerving ter sprake gekomen. Zoals men weet heeft het Amsterdamse gemeentebestuur enkele maanden gele den in de „provincie" een campagne gestart voor het aantrekken van bouw vakarbeiders, waarbij aan die bouw vakarbeiders bepaalde voordelen wer den toegezegd, die uit de gemeentekas gefinancieerd zouden worden. Het ge meentebestuur deed dit, omdat Am sterdam worstelt met een structureel tekort aan bouwvakarbeiders, jeugdige Amsterdammers voelen v nig voor de bouwvakken en daarom probeerde het Amsterdamse gemeente bestuur elders gevestigde bouwvakar beiders naar de hoofdstad te lokken. Men heeft daartegen in de „pro vincie" en ook in Zeeland, ge protesteerd, vooral nu er een regeling is, waarbij het beschikbaar zijn van bouwvakarbeiders overwegen de betekenis heeft voor het officieel toestaan van nieuwbouw. Het werven van bouwvakarbeiders in de provincie kwam dus practisch neer op het overhevelen van goedkeu ring voor nieuwe woningen naar Am sterdam. Helaas is tijdens de jongste ge meenteraadszitting te Amster- dam gebleken, dat het Amster damse gemeentebestuur niet van plan is de werving te staken. Wethouder mr. R. van den Bergh zeide, dat de werving zij het onder e.iigszins gewijzigde voorwaarden wordt voortgezet. De eerste campagne, die zoveel stof deed opwaaien, leverde aan Amster dam 1200 sollicitanten op, die wonder lijk genoeg voor het merendeel uit streken kwamen, waar geen propagan da was gevoerd. Van de 1200 bleven er tenslotte 123 over, die naar Amster dam gingen. De betrokken arbeids bureaus verklaarden geen bezwaar te hebben tegen het vertrek van deze ar beiders. Veel is dat niet en op zichzelf zou men zich over dat aantal niet on gerust behoeven te maken. Nu echter de gemeente Amsterdam wil voortgaan met het overhevelen- van bouwcapacitiet naar Amsterdam, is het wellicht nuttig, nog even daar tegen te waarschuwen. Ook al omdat er een tamelijk afdoend middel tegen de Amsterdamse propaganda is. De ar beidsbemiddelingsbureaus kunnen na melijk verklaren, dat tegen het vertrek van met name genoemde bouwvakar beiders bezwaar bestaat en dan krijgt Amsterdam zijn arbeidskrachten niet. Wanneer dus allen, die belang hebben bij het behoud van de bouwcapacitiet in Zeeland er aan meewerken, dat steeds voor de Zeeuwse bouwvakarbeiders een ruime werkgelegenheid bestaat en wanneer daarnaast tijdig bij de arbeidsbureaus bezwaar wordt gemaakt tegen het ver trek naar Amsterdam, kan de Amster damse actie krachteloos gemaakt wor den en behoeft niemand zich verder ongerust te maken. Overigens hebben de Amsterdamse bouwvakarbeiders ook een voor deeltje gekregen, dank zij de pro testen tegen de Amsterdamse werf- actie. Aan die Amsterdammers zegde het gemeentebestuur aanvankelijk geen woning toe. Die Amsterdammers konden rustig op een paar kamertjes of op een zolder blijven wonen. Nieu we woningen werden uitsluitend be schikbar gesteld voor bouwvakarbei ders, die van buiten kwamen. Wat dit betreft heeft het Amster damse gemeentebestuur thans zijn fout ingezien. Ook de Amsterdamse bouwvakarbeiders zullen nu in ver sneld tempo voor toewijzing van een woning in aanmerking komen. I 2. bouw van atoomcentra, die boven de middelen van een enkele natie of onderneming gaan 3. investeren en stimuleren van in< teringen voor atomische ontwikke ling; 4. verzekeren, dat alle ledenlandcn gelijkwaardig bedeeld worden en dat alle ledenlahden hun deel bij dragen aan de controle der kern- energiebronnen. De vitale kwestie of Euratom ook het vervaardigen van atoomwapens op zich zal nemen, werd in het verslag omzeild met de zinsnede dat „deze kwestie buiten de competentie der deskundigen ligt wegens de politieke aard ervan. Euratom zal open zijn voor alle Eu ropese naties en de deskundigen dron gen vooral aan op „nauwe associatie" met Groot-Brittannië. Drie étappes Wat het miljarden guldens om vattende „Euromarkt"-plan betreft, spreken de deskundigen de hoop uit, dat met de uitvoering daarvan in januari volgend jaar begonnen kan worden. De uitvoering zal zich in drie stadia over vier jaar uit strekken. De eerste stap zal zijn de douane tarieven tussen ledenlanden op te heffen, hetgeen geleidelijk aan zal geschieden, waarbij in elk stadium de tarieven steeds meer besnoeid zullen worden. Tegelijkertijd zal getracht wor den een vrije beweging van arbei ders, kapitaal, investeringen enz. tot stand te brengen. In het rapport wordt voorts de na druk gelegd op de oprichting van een politieke raad van ministers, een Eu ropese commissie voor het nemen van beslissingen van administratieve aard, een rechtbank, om schendingen van het verdrag te beoordelen en een par lementaire assemblée. Deze organen bestaan reeds in de Kolen- en Staalgemeenschap; hun be voegdheden moeten alleen nog uitge- I Aan onze postabonnees 1 Wij brengen onder de aan- M dacht van onze postabonnees, 1 dat zij op maandag 30 april koninginnedag tot onze M spijt geen exemplaar van de Provinciale Zeeuwse Courant zullen ontvangen. De dienst g der posterijen zal namelijk op koninginnedag geen post ij bestelling uitvoeren. I DE DIRECTIE. Iflllllllllllllllllllllllllim April blijft te koud j= (Van onze weerkundige ij H medewerker) Het ziet er naar uit, dat ook ee de laatste dagen van april koud zullen blijven. Nu mogen wij p p temperaturen van 12 gr. C. wel- p ke gisteren ook in Zeeland wer- den waargenomen, vrij aange- p naam noemen, toch is dit voor april nog enkele graden te laag. p In Brabant en Limburg liep de temperatuur tot 15 gr. C. op te- p M gen slechts 8 gr. C. in Den Hel- der. Dat het eind april ook an- ders kan, hebben wij het vorig jaar gezien toen op 29 april de p temperatuur in Vlissingen tot 26 gr. C. steeg. Dit kunnen wij p p de komende dagen niet ver- p wachten, want met een zwakke p noordelijke wind is weer kou- p p dere lucht gaan binnenstromen. Tijdens het weekeinde zal het p weer voornamelijk worden be- paald door zwakke storingen p H welke zich van Frankrijk over ee België naar het noordoosten be- ee p wegen en plaatselijk voor een p p regenbuitje zorgen. Regen van enige betekenis verwachten wij M p tijdens het weekeinde niet, maar wel zullen er nu en dan p flinke opklaringen voorkomen, ee Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil breid of gewijzigd worden in overeen stemming met de meer gecompliceer de markt voor alle soorten goederen. De Nederlandse minister Beyen verklaarde gisteren op een persconfe rentie in Den Haag, dat de regering weliswaar zekere bezwaren heeft te gen enkele aspecten van het plan voor een gemeenschappelijke Europese markt, zoals dat door de Brusselse commissie van deskundigen is ontwik keld, maar het verheugt haar, dat in die opzet in elk geval het supranatio nale element zij het dan ook niet letterlijk onder, die naam aanweizg is. De minister noemde het rapport „een basis voor Europese samenwer king". Vrijere uitvoer naar communistische landen De Amerikaanse regering heeft vrüdag de beperkingen op de export naar com munistische landen van ongeveer 700 niet- strategische goederen opgeheven. De lijst bevat 57 artikelgroepen, welke de Amerikaanse exporteur voortaan aan het communistische blok mag leveren zonder exportvergunningen. De Amerikaanse minister van handel, Sinclair Weeks, verklaarde, dat de Ame rikaanse regering het embargo op stra tegische goederen zal handhaven. De Engelse eerste minister sir An thony Eden, heeft gisteravond in een radio- en televisieuitzending verklaard, dat er grote mogelijkheden bestaan voor een uitbreiding van de handel van Engeland met de Sowjet-Unie, daar ongeveer tweederde van de goe deren, die de Sowjet-Unie heeft aan geboden van Engeland te kopen, niet voorkomen op de lijst van strategische goederen, waarvoor een uitvoerverbod geldt. Tussen Sow jets en Ver. Staten De beide Russische leiders Boel- ganin en Kroesjtsjew zijn gister middag aan boord van de Sowjet- kruiser Ordjonikidze uit de haven van Portmouth vertrokken na een officieel bezoek van tien dagen aan Engeland te hebben gebracht'. Bij wijze van spreken op de valreep hebben de Russische leiders nog laten weten, dat zij weinig ingeno men zijn met de „verre van norma le betrekkingen" tussen hun land en de Verenigde Staten en dat zij hopen op een bemiddelende rol van Engeland in het verbeteren van de betrekkingen tussen Amerika en Rusland. Dit was een van de verrassingen waarmee premier Boelganin op de gisteren gehouden persconferentie kwam. Op die conferentie las Boelga nin eerst een lange verklaring voor, waarin voornamelijk het communiqué van de vorige avond nader werd uit gelegd. Er waren naar schatting vierhonderd verslaggevers uit alle de len van de wereld, die vervolgens in de gelegenheid werden gesteld, om schriftelijk vragen te stellen. Medegedeeld werd, dat Eden de uitnodiging heeft aangenomen om Rusland te bezoeken. De Sowjet-Unie is bezig, haar standpunt ten opzich te van de ontwapening te verleggen van haar bestaande plan voor beper king van alleen de conventionele be wapening, naar bespreking van ge lijktijdige conventionele ontwapenmg en kern-ontwapening. Eén der vragen betrof het feit, dat de grote macht van de Sowjet-TJnie is geconcentreerd in weinige handen, hetgeen een gevaar voor de wereld betekent. Zonder een spier van zijn gezicht te vertrekken rekende Kroesjtsjew de aanwezigen voor, dat de bevolking van de Sowjet-Unie nu 203 miljoen zielen oftewel 406 miljoen handen telt. „Daarin is de Sowjetmacht ge concentreerd", zo zei h\j. Er bestond geen gelegenheid, nader op de vra gen in te gaan. De president-directeur van de TE Nederlandse Spoorivegen heeft n vrijdagmiddag te Middelburg Miniatuur-Walcheren heropend H en het Spoorwegpaviljoen op de miniatuur geopend. Na de M plechtigheid werd een rond- gang over het eiland-in-het klein gemaakt. Van rechts naar links: de heer D. F. P. Hoe gen, secretaris van de Stichting Nieuw-Walclieren, de heer A. Dingemanse, bouivkun- dig medewerker Miniatuur- ee Hollander, de heer J. L. Verha- Walcheren, dr. ir. F. Q. den Hollander, de heer J. L. Ver- M hogen, voorzitter van Nieuw- Walcheren, jlir. mr. A. F. C. de Casembroot, commissaris M der koningin, de heer A. G. Wagensveld, ontwerper van Miniatuur-Walcheren en ir. H. H J. A. Hendrikx, president-di- recteur Ned. Heide Mij. H (Foto P.Z.C.) Iiliiuiiiiiiipiiiuiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiuiiiiiiiiiiiuiiliiiiiiiiiiiiniioin Australisch beroep op Russische leiders Voor hereniging van immigrantengezinnen De Australische regering heeft in „naam van de mensheid" op de Sow- jet-leiders Boelganin en Kroesjtsjew een beroep gedaan om te helpen bij de vereniging van Oosteuropese ge zinnen met bloedverwanten, die in Australië wonen, aldus is vrijdag of ficieel in Canberra bekendgemaakt. In een telegram aan de Sowjet- leiders heeft de Australische minis ter van immigratie, Harold Holt, een voorlopige lijst van 51 namen van vrouwen, kinderen en andere naaste bloedverwanten van Australische im migranten in Rusland, Letland, Li- tauen en andere Oosteuropese lan den opgenomen. In de afgelopen dagen hebben indi viduele immigranten in Australië, Nieuw-Zeeland, de Ver. Staten, Chili, Oostenrijk en Engeland derge lijke verzoeken om hulp voor de ver eniging met bloedverwanten uit Oost- Europese landen aan Boelganin en Kroesjtsjew gezonden. Hawker Sea Hawks voor Nederland De Nederlandse marine zal waar schijnlijk voor een waarde van 6V2 milloen dollar aan in Engeland ge bouwde Hawker Sea Hawks ontvan gen, zo wordt uit betrouwbare Britse bron vernomen. Engeland en de Verenigde Staten hebben een overeenkomst onderte kend, krachtens welke op grond van het Amerikaanse program van „off- schore procurement" voor een waarde van 6.429.000 dollar aan marine-jacht vliegtuigen van dit type, dat één straal motor heeft, gebouwd zal worden. DE VLAGGEN GINGEN VRIJ DAGMIDDAG omhoog op Minia- tuur-Walcheren! Dat gebeurde na dat president-directeur Den Hol lander van de Nederlandse Spoor wegen tijdens een korte plechtig heid een sympathieke rede had uitgesproken ter opening van de miniatuur en het daar opgestelde spoorwegpaviljoen, gewijd aan de elektrificatie van de Zeeuwse lijn. De vele wapperende vlaggen rood-wit-blauw en dundoeken met spoorwegemblemen gaven aan deze opening een feestelijk karak ter, dat nog eens werd onder streept door de woorden van dr. ir. Den Hollander en door een toe spraak van de commissaris der koningin, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot. Dit zei dr. Den Hollander: „Mi- niatuur-Walcheren is een prach tig staal van de ondernemings geest der Zeeuwse bevolking, maar Sympathieke openingsrede van dr. Den Hollander ook van haar gevoel voor schoon heid!" En de commissaris der konin gin „Wij zijn trots op onze Zeeuw se spoorlijn. Welke provincie in ons land kan een deel van de spoorweg met haar eigen naam noemen Vóór de eigenlijke openingsplech tigheid was er in hotel „De Nieuwe Doelen" een Zeeuwse koffiemaaltijd, waar stichtingsbestuur van „Nieuw Walcheren" en genodigden aanzaten en waar de voorzitter van de Stich ting, notaris J. L. Verhagen, een kort begroetingswoord sprak. Tijdens de ze maaltijd bood de heer Verhagen aan de heer Den Hollander als her innering aan deze dag een paar fraaie Zeeuwse zilveren broekstuk ken aan, omgevormd tot gebruiks voorwerpen. Hierna begaf men zich naar het Molenwater, waar de heer Verhagen in een korte toespraak nog eens herinnerde aan de totstandko ming van Miniatuur-Walcheren, waaraan de Walcherse bevolking ja renlang werkte op initiatief van de heer A. G. Wagensveld. De heer Ver hagen was verheugd, dat de Spoor wegen thans een paviljoen hadden in gericht op het miniatuur en herinner de aan de grote betekenis, die de Zeeuwse lijn in de loop der jaren voor Zeeland heeft gehad. Vervolgens sprak dr. ir. Den Hol lander zijn openingsrede uit, een rede waarin het persoonlijke element herinneringen aan zijn jeugd in dit gewest was verweven met het Vijftig jaar geleden: hollen achter voetbal respect voor de veerkracht van Zee- lands bevolking. „Vijftig jaar gele den holde ik hier achter een voetbal aan" aldus de heer Den Hollander, over het Molenwater rondziende „Tussen toen en nu is er veel ge beurd. Walcheren ging ten onder maar het is ook herrezen!" Zich tot de commissaris der Ko ningin wendend, zei de heer Den Hollander: „Na de ramp heb ik contact met gehad over het her stel van onze verbindingen. Toen heb ik in U ontmoet de grote Zeeuwse vechter en toen begreep ik, dat er hier niet alleen een „luctor" was. maar dat ook een „emergo" potentieel aanwezig was". Over de elektrificatie van de Zeeuw se lijn verklaarde de heer Den Hol lander: „Als ik nu Roosendaal ver laat en ik ga de Zeeuwse lrjn op, dan krijg ik de indruk dat hier iets ont breekt. Hier is immers nog niet die koperen draad, die de provinciën als het ware aaneenrijgt. Ik kan U ver zekeren, dat ik gelukkig zal zijn, wanneer die draad ook hier zal zijn en wij er de energie aan kunnen ontle nen voor betere verbindingen". Ten slotte uitte de heer Den Hollander zijn beste wensen voor Zeeland en voor Miniatuur-Walcheren, waarna hij de miniatuur en het spoorwegpa viljoen voor geopend verklaarde. COMMISSARIS DER KONINGIN SPRAK De commissaris der koningin was de volgende spreker en uit zijn toe spraak bleek een gedetailleerde ken nis van de geschiedenis, die de Zeeuwse lijn in de loop der jaren heeft doorgemaakt, een kennis die zelfs terugging tot de locomotiefty pen, die hier hebben gereden. „Mensen, die niet van Zeeland houden, zeggen wanneer zij per (Vervolg op pag. 2) Toch naar goud van Renate Leonhardt.... Het goudsprookje van de Renate Leonhard herleeft. De heer P. Vis ser, voorzitter van de coöperatieve bergingsvereniging „Renate Leon- hadt" heeft medegedeeld, dat de kans bestaat dat over enige wéken de werkput de haven van IJmuiden zal uitvaren om het goud binnen te gaan halen. On het ogenblik worden nog enige herstelwerkzaamheden aan de put verricht. KORTE PREDIKATIE VOLGT GIJ MIJ Joh. 21 In het verhaal van de verschijning van Jezus aan de oever van de zee van Tiberias, waarvan Johannes ons vertelt aan het el"d van zijn evangelie, is Petrus de dominerende figuurHe andere aanwezigen zijn meer getuigen van het belangrijke contact tussen Jezus, de Heer, en zijn discipel, Petrus. Na de vreselijke nacht van de ge vangenneming, waarin Petrus zijn meester dreigde te verliezen, v:ordt op de vroege morgen de vriend schapsband hersteld. De discipelen zijn er getuigen van op welke wijze Petrus wordt gerehabiliteerd en in het ambt gesteld. Volg mij", hoort Petrus zichzelf toespreken. Volg mij. Dat is dezelfde roep die tot hem kwam toen h\j Je zus voor het eerst ontmoet heeft. Hij was toen bezig zijn netten te drogen. Hij liet zijn netten waar ze waren, en vólgde deze meester. Wat was hij begonnen? Dit vólgen was moeizaam gegaan. De weg van nederigheid; van dienstbaarheidde weg van voetenwassen en van lijden lag hem niet. 't Was uitgelopen op de bittere teleurstelling van die laatste nacht. Toen heeft hij tranen geschreid van berouw, omdat zijn volgen was vastgelopen in het verraad van zijn geliefde meester. In één van de allerlaatste ontmoe tingen hoort Petrus opnieuw de roep: Volg mij. Hij weet nu wat dit volgen inhoudt. De Heer had het nog even duidelijk gezegd: Men zal U brengen waar ge niet komen wilt. Lijden en martelaarschap zullen zijn deel zijn, wanneer hij aan deze roep gehoor geeft. Toch is Petrus met zijn gehele ziel tot volgen bereid. Hij weet ook dat Jezus er recht op heeft, hem dit te vragen. Petrus weet dat bet kruis er was, ook voor hem. Hij weet dat zijn meester de donkerheid van de dood inging, ook voor hem. En deze levende Heer is de verzoener ook van zijn zonde. Ook voor Petrus is Hg de Weg naar God. Met elke vezel van zijn hart weet hij zich met Jezus ver bonden en zijn antwoord kan niet an ders zijn dan: Ja Heer, ik wil; ik zal U vólgen. Vólg mij! Dit woord gaat niet aan ons voorbij. Wanneer de kerk in de weken tussen Pasen en Pinksteren zich in haar prediking zo met nadruk bepaald bij het telkens weer komen van de opgestane Heer tot zijn vol gelingen, dan doet ze dit niet uit his torische overwegingen. Het gaat al tijd om onszelf. Jezus Christus is ook onze opge stane Heer. Wij zingen er immers van, dat we mede gestorven zijn in zijn kruisdooden herboren opgestaan, achter Hem ten hemel gaan. Wilt ge Mij vólgen? Dat is de vraag waarop icij een beslissend ant ivoord zullen hébben te geven. Zeker, het zal dan worden een volgen met struikelen en opstaan. Maar het be hoeft niet in eigen kracht te worden gedaan. Wij worden geleid en vast gehouden. Opdat wij zullen worden „thu isgebracht". Hoofdplaat J. Eijgendaal DE VERWACHT... Veranderlijke bewolking met enkele verspreid optredende buien. Overwe gend matige wind uit noordelijke rich tingen. Ongeveer dezelfde tempera tuur als gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1