PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Brits-Russisch gesprek leidde tot vage wederzijdse beloften Zeelands spoorlijn in foto's en documenten Bij V.S.-experiment H.bom uit vliegtuig DE BILT FELLE BRAND IN ONTPLOFBARE OPSLAGPLAATS TE AMSTERDAM 199e jaargang - no. 99 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5,85 p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 26 april '56 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Minimum p. advertentie 4,—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van 1,—. „Brieven of adre3 Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlisslngen, Walstr. 58-60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg. Fmlandstraat 2. telef. 16: Terneuzen. Brouwerijstraat 2: Zlerlkzee. N Bogerdstraat 24. telef. 26. VANAVOND OFFICIEEL COMMUNIQUÉ Goed ingelichte zegslieden noemen resultaten „karig" De BritsSowjetrussisclie besprekingen zijn geëindigd, zo is woens dagavond officieel te Londen medegedeeld. In het desbetreffende communiqué van premier Eden luidt het, dat het resultaat van het overleg hedenavond, na het bezoek van de Sow- jet-Ieïders aan Schotland, bekend gemaakt zal worden. Goed ingelichte Britse en Russische bronnen gaven de volgende opsomming van de zij het karige behaalde resultaten 1). Het Midden-Oosten. In grote lijnen is men het eens geworden dat Oost en West dienden samen te werken tot behoud van de vrede in dat gebied. Er is echter geen formele overeenstemming bereikt over een embargo op de levering van wapens aan landen in het Mid den-Oosten noch heeft Eden van de Russen de belofte los kunnen krij gen, dat zij in de Verenigde Naties met het Westen zullen samenwer ken om de rust in dat gebied te herstellen. 2) De handel. In het algemeen is men overeengekomen de handel tussen beide landen uit te breiden. De Russen zijn er echter niet in geslaagd, Engeland te bewegen 't embargo op de uitvoer van stra tegische goederen naar landen ach ter het ijzeren gordijn op te heffen of zelfs maar te verslappen. 3). De Brits-Russische betrekkin gen. Men is overeengekomen, dat de culturele en technische uitwisseling en voorts de uitwisseling van delega ties en toeristen tussen beide landen uitgebreid zal worden. De Russen zullen een voor toeristen gunstiger roebelkoers invoeren. Wat de nog onverminderd heersen de impasse betreffende de ontwape ning betreft; het schijnt welhaast bij toeval dat hierin een kleine verbetering gekomen is door het on derhoud, dat de Russische leiders dinsdagavond tijdens een luidruchtige receptie in het Claridge hotel in een B. en K. niet naar Washington Eisenhower: Zo'n bezoek zou geen zin hebben H President Eisenhower heeft woensdag in Washington ver- klaard, dat hij geen enkel nut zag in een eventueel bezoek van de Russische leiders Boelganin i en Kroesjtsjew aan de Verenig- =5 de Staten, zolang zich geen E nieuwe gezichtspunten voor- doen. Hij verklaarde, dat de punten waarop overeenstem- ming tussen de Sowjet-Unie en H de V.S. gewenst is, volkomen bekend zijn. Zij zijn op de twee j= conferenties die vorig jaar in n Genève gehouden werden, uit- voerig besproken. E Dodelijk ongeval bij lossen van schip Gisterochtend omstreeks elf uur is bij het lossen van het met balken ge laden kustvaartuig „Fivelborg" in de Zaandamse haven, de havenarbeider P. de J. uit Zaandam zodanig door een balk aan zijn hoofd getroffen, dat hij ter plaatse overleed. anti-chambre met de Amerikaanse ontwapeningsdeskundige Harold Stas- sen hadden. Twee en een half uur spraken Boelganin en vooral Kroesjt sjew met Stassen, die door ambassa deur Malik en Andrei Gromyko naar de Sowjet-leiders geloodst werd. Volgens gezaghebbende bronnen zou dit onverwachte onderhoud „een nieuw licht" op het Russische standpunt inzake de ontwapening geworpen hebben. Stassen ver klaarde later, dat hg over dit in formele gesprek rapport aan pre sident Eisenhower zou uitbrengen, terwijl voorts de Russische en Amerikaanse ontwapeningsdele gaties die in Londen deelnemen aan besprekingen van de subcom missie voor de ontwapening van de V.N., buiten het kader van de commissievergaderingen besprekin gen zullen voeren. De eerste fase van Kroesjtsjews plan zou er In bestaan, dat op drastische wyze beperkingen op het gebied van de conventionele bewapening waarvan het nut volgens hem door het huidige wetenschappelijke peil toch reeds is achterhaald worden ingevoerd. Op zyn wekelijkse persconferentie heeft president Eisenhower van de V.S. gisteren verklaard, dat hij het rapport over het gesprek van Stassen met de Russische leiders nog niet had bestudeerd, maar voor zover hij kon zien, was er geen verandering in de houding van de communisten ten op zichte van controle op de bewapening. „Piet Hein" in Haifa I-Ir. Ms. torpedobootjager Piet Hein, die onder bevel van luitenant ter zee der eerste klasse A van der Moer op thuisreis uit de Nieuw-Guinese wate ren naar Nederland is, heeft van 20 tot 23 april de Israëlische haven Haifa be zocht. Dit bezoek was het eerste van een Nederlandse oorlogsbodem aan Israël sedert de stichting van dit land. Een groot deel van de opvarenden maakte een prachtige tocht door het liefelijke landschap van het Heilige Land, in het bijzonder door Galilea, waarbij o.m. het Meer van Galilea, Ka- pernaum, Nazareth, Kana en Tiberias werden bezocht. Tijdens een grote re ceptie bij de Nederlandse gezant in het Zion-hotel hebben de gezant en de be velhebber van de Israëlische marine een dronk uitgebracht op H.M. de Ko ningin en op de president van de Is raëlische republiek. Hierna hieven de honderden aanwezigen uit volle borst het „Heb je wel gehoord van de zil vervloot" aan. Zeven personen raakten gewond of bedwelmd Ongeveer anderhalf uur lang heeft gistermiddag in de opslag plaats van ether, benzine en zwa velkoolstof van de firma Brocades- Stheeman in de Eerste Passeer- derdwarsstraat te Amsterdam een hardnekkige brand gewoed. De brand ontstond door zelfontbran ding van zwavelkoolstof. Eén van de personeelsleden van de farma ceutische fabriek, de heer P. L., liep bij de ontploffing brandwon den op. Een jongste bediende raak te door de ontsnappende dampen bedwelmd. De brandweer bestreed het vuur met zeven slangen en twee waterka nons. Men moest van het dak van een tegenovergelegen fabriek af de ruiten van de op de bovenste verdieping ge legen opslagruimte stuk spuiten. Een vijftal brandweerlieden kreeg bij het blussen brandwonden of werd door de sterk narcotische dampen be dwelmd. Het dreigende ontploffings gevaar wisten de spuitgasten te be zweren. In zwaar betonnen kluizen bevond zich namelgk een grote hoe veelheid ether. Om ongeveer zes uur meldde commandant J. B. Schuitema ker dat men de brand meester was. IN DEN HAAG. De residentie van de ambassadeur van India, de heer B. K. Kapur, te Wassenaar, is gisteravond voor een groot deel door brand vernield. De tweede verdieping van het grote land huis ging geheel in vlammen op. De eerste verdieping werd voor een deel vernield. Grote schade werd aange richt aan het prachtige bouwwerk en aan de inboedel, die men slechts voor een gedeelte in veiligheid kon bren gen. Op uitnodiging van prins Bern- |I hard, aan wie zij een verzoek p om toestemming voor een maand herhalingsoefeningen ==f hadden gericht, zijn woens- p p dag in het boskamp te Amers- H foorf 16 oud-geaienden van de lichtingen 1902 tot en met 1910 p allen uit Tilburg, een dag voor herhaling onder de wapenen" gekomen. Foto rechts: Bij aan. komst in het kamp kregen de p M veteranen het soldij uit „hun" tijd: zeven stuivers. Op de lin- E p ker foto ziet men de vroegere marketentster, Lucia van Dee- men, (89 jaar), die een dansje p p met haar dochter maakt, op de muziek van de leger-kapel. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Prins Bernhard sprak over verhouding Amerika-Europa Gemeenschappelijke ideologie moet solide blijven In een woensdag voor de „Ameri can Association" in Den Haag ge houden lezing over de Amerikaans- Europese verhoudingen, kwam prins Bernhard tot de conclusie, dat nau were economische en politieke inte gratie in Europa een noodzaak is. „Dit betekent uiteraard niet, dat ik minder nadruk zou willen leggen op de militaire samenwerking, aldus de prins, want een verslapping van onze defensieve paraatheid wordt op dit ogenblik door niets gewettigd". De prins vergeleek de verhouding tussen de Verenigde Staten en Euro pa met een familieverhouding, die zich in de groeiènde Atlantische ge meenschap, zy het dan niet zonder gebeurlijke spanningen, geleidelyk ontwikkelt. In het enkele feit, dat zich af en toe verschillend inzicht openbaart, zag prins Bernhard geen reden tot ongerustheid; hy noemde het slechts belangrijk, dat het gemeenschappe lijk ideologisch platform solide blijft. Plan voor brug tussen Denemarken en Zweden In Kopenhagen is een voorlopig plan voor een brug tussen Denemarken en Zweden verschenen. De brug zou vijf kilometer lang worden. Het plan is afkomstig van de Duitse firma Krupp Antwoord van Ike aan Kroesjtsjew President Eisenhower van de V.S. heeft gisteren op zijn weke lijkse pers-conferentie gezegd, dat geleide lange-afstand projectielen alleen maar de bestaande enorme verwoestingskracht van de bom menwerpers zullen vergroten en dat hun invloed dus grotendeels psychologisch is. Hij zei dit tijdens zijn commen taar op de bewering van de Krem- linse partij-leider Nikita Kroesjt sjew, dat Rusland binnenkort een projectiel zal hebben met een wa- tersof-bom in de kop, dat overal ia de wereld zal kunnen neerkomen. En hij voegde er aan toe: er is een groot verschil tussen het bezit van zo'n ding als model in een la boratorium en de vervaardiging ervan in serie om gebruik ervan te maken. Eisenhower verwierp elke sug gestie, dat de Ver. Staten de proef neming met de waterstof-bom, die de volgende maand in de Pacific genomen zal worden, zouden afge lasten. Hij zei, dat zulke proefnemingen onafscheidelijk verbonden zijn aan de ontwikekling van de geleide projectielen. De „New York Times" meldde gisteren in een telegram uit Wash ington van welingelichte zgde ver nomen te hebben dat de waterstof- MORGEN KOMT DE PRESIDENT DIRECTEUR der Nederlandse Spoor wegen, dr. ir. F. Q. den Hollander, naar 3Iiddelburg om er op Minia- tuur-Walcheren het spoorweg-pavil joen te openen. Dat is een plezierige gebeurtenis, vooral omdat dr. Den Hollander in Zeeland, waar hij is ge boren, een bekend en gezien man is en zijn bedrijf er voor zorgt, dat de ze provincie makkelijke en vlotte ver binding heeft met de rest van Ne derland. En vanzelfsprekend wordt het hier op hoge prjjs gesteld, dat de Spoorwegen nu door middel van een speciaal paviljoen hier tonen, hoe men in de toekomst de Zeeuwse lijn zal verzorgen. Een honderd jaar ge leden stond deze lijn ook in net mid delpunt van de belangstelling, of lie ver gezegd, dc plannen voor de lijn, want ondanks allerlei hardnekkige pogingen was er in 1856 nog geen stukje spoorrails in Zeeland te vin den. De ene concessie na de ander werd aangevraagd en er werd hevig getwist over de vraag, hoe de lijn diende te lopen. Als eindpunten wer den, behalve Vlissingen, zelfs Brou wershaven en S.tavenisse genoemd! Wanneer men de uitgebreide discus sies uit die dagen over de Zeeuwse spoorweg nog eens nagaat en dit is thans mogelijk dank zij een voor treffelijke tentoonstelling in de pro vinciale bibliotheek dan vraagt men zich af of de Spoorweg destijds niet even belanrijk was als het Del taplan nu Belangwekkende expositie in provinciale bibliotheek Voordat de Zeeuwse lgn werd aan gelegd was het met de verbindingen in, van en naar Zeeland niet zo heel indrukwekkend. Er waren weliswaar allerlei diensten, zoals stoomboten en diligences, maar daarmee was het al lerminst prettig reizen. Wie bijvoor beeld van Vlissingen naar Brabant wilde, ging eerst met de diligence naar Middelburg, stapte daar over in de wagen naar Nieuw en St. Joosland om daar per boot over het brede Sloe te worden overgezet. Daarna stapte Toen: de spoorlijn Nu: het Deltaplan Aan de opengewerkte zuil met foto s die de blikvanger is voor het spoor- O icegpaviljoen van ..Miniatuur Wnlche re»i" is hier een schilder hezig rt> M, Conl'.rasterende kleuren au t> bron- Ép gen. Op de achtergrond hel paviljoen, waarin de N.S. exposeren. (Foto P.Z.C.J men in de diligence naar Goes, ver volgens ging men naar Yerseke, waar weer een boot lag, die voor het overzetten naar Tholen zorgdroeg. Wie zonder veeziekte aan de over kant kwam, besteeg dan opgewekt de koets voor Tholen, waar men weer werd overgezet, ditmaal over de Eendracht. Pas dan stond men 'o de Brabantse wal Wilde men niet op deze manier rei zen. dan kon men gebruik maken van de bootdiensten, maar die waren vaak afhankelgk van weer en getij, terwijl ook de dienstregeling niet be naal d druk was. Men moest wel een héél dringen de reden hebben, voordat men be sloot deze langdurige reisonge- makken te ondergaan. Reizen was een zaak van de enkeling, zodat de meerderheid van Zeelands be volking rustig in de „heerlgke afzondering" leefde. VOOR- EN TEGENSTANDERS Geen wonder, dat er hard werd ge roepen om een spoorlgn. Hoewel de tegenstanders lieten zich aller minst onbetuigd. In 1846 aan de vooravond van de spoorwegstrgd verscheen in de „Goessche Courant" een fel artikel tegen de spoorweg plannen, die niets meer en niets min der dan de ondergang van Goes ten gevolge zouden hebben, zo werd be toogd? „Vraag het de inwoners van Mechelen, Leuven, Tirlemont, Vil voorden, Kortrgk in het naburige Bel gië, wat him lot is geweest bg het zo hoog geroemde spoorwegnet. Men zal U een tafereel schilderen, waar van gg terugdeinzen zult". De schrijver van het artikel roept op tot actie tegen de spoorwegplan nen, doch verzekert daarbij: „Wy vragen van U geen geldelijke offers, wij roepen U niet op gelijk zovele anderen thans doen om staatkim- dige bewegingen daar te stellen te gen de regeringEn bij deze laatste opmerking haast de redactie zich in een noot te verklaren: „Het zij bij deze herinnerd, dat wij ons blad hiervoor ook niet openstellen". In Middelburg dacht men anders over de spoorlijn. Eveneens in 1846 verscheen de „Middelburgsehe Cou rant" met een buitengewone uitga ve omdat de koning aan de Middel burger Dronkers een concessie voor de Zeeuws-Duitse lgn had verleend. „Middelburgs Ingezetenen zullen zich gewis in ene gebeurtenis verheugen, welke onder de zegen des Allerhoog- sten, hunne stad ene gelukkige toe komst doet tegemoet gaan". Er werd uitbundig feest gevierd, doch helaas te vroeg: er kwamen tegenslagen en de lgn werd niet aangelegd. (Vervolg op pag. 2) bom, die bg de komende Ameri kaanse proefneming in de Stilie Oceaan, tot ontploffing zal wor den gebracht, door een „B-52- Boeing" vliegend reuzenfort zal worden afgeworpen. Dit vlieg tuig is de nieuwe Amerikaanse zware bommenwerper, die zonder stoppen van het ene vasteland naar het andere kan vliegen. Dit bericht is van officiële zijde be vestigd. De Verenigde Staten voeren, zo ver klaarde Eisenhower voorts op zijn conferentie, niet alleen maar proefne mingen met waterstofbommen uit, om dat ze die groter en groter willen ma ken, want ze groot maken, dat is te genwoordig geen vraagstuk meer. De proefnemingen zgn er op gericht ze meer tot een militair wapen te ma ken en minder tot medium van ver woesting „De Ver. Staten zijn be zig", zo sprak hij, en onderbrak toen zichzelf, om te zeggen, „dat niemand in de wereld alles hierover wist en dat de een of andere man in liet bos (hiermee bedoelde hij een onbekend persoon) te allen tijde een nieuiv idee kon hebben". Kritiek op belastingen tijdens V.V.D.-congres Gisteren is in „Bellevue" te Amster dam een liberaal middenstandscongres gehouden, uitgaande van de landelijke middenstandscommissie van de Volks partij voor Vrijheid en Democratie. „Onrechtvaardigheden in de belas tingwetgeving" was het onderwerp, waarover de heer M. A. Wisselink, be lastingconsulent te Amsterdam een in leiding hield. Spreker keerde zich o.m. tegen wat hij noemde de exorbitante progressie in de tarieven der belasting. Er moet naar gestreefd worden deze op lan ge termijn te doen dalen. Bij de be drijven dient de progressieve belas ting veranderd te worden in een pro portionele, dat wil zeggen, vaste ta rieven. Dat het inkomen van de ge huwde werkende vrouw bij dat van haar man wordt geteld, noemde spre ker een absoluut onrecht. Het gevolg is, dat noodgedwongen de extra inkomsten worden verzwegen. De heer Wisselink pleitte er voor het bedrag van 200 gulden, dat nu belastingvrij is als extra inkomsten, te verhogen tot 600 gulden. In de huidige toestand lig gen aldus spreker concrete aan wijzingen, dat de wetgeving op het be zit negatief werkt in plaats van po sitief stimuleert. Het weer in Europa van gister- Volgens de weerraporten avond 7 uur. Helsinki, licht bewolkt Stockholm, zwaar bewolkt Oslo, zwaar bewolkt Kopenhagen, zwaar bewolkt Aberdeen, geheel bewolkt Dublin, zwaar bewolkt Londen, regenbul Amsterdam, onbewolkt Brussel, geheel bewolkt Parijs, zwaar bewolkt Bordeaux, licht bewolkt Grenoble, licht bewolkt Nice, licht bewolkt Berlijn, licht bewolkt Frankfort, zwaar bewolkt München, onbewolkt Zilrich, zwaar bewolkt Geneve, half bewolkt Locarno, zwaar bewolkt Wenen, half bewolkt Innsbruck,regenbui Rome, licht bewolkt 9 gr. 8 gr. 10 gr. 8 gr. 9 gr. 10 gr. 13 gr. 10 gr. 9 gr. 15 gr. 18 gr. 17 gr. 17 gr. 10 gr. 14 gr. 13 gr. 15 gr. 16 gr. 19 gr. 15 gr. 15 gr. 20 gr. VERWACHT... VRIJ KOUD Veranderlijke bewolking met plaat selijk enkele buien. Overwegend zwakke wind. Vrij koud. £Oi\ EIS HAA.S 27 april Zon op 5.20 onder 20.00 Maan op 22.59 onder 6.22

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1