PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Egypte trok zelf moordcommando's plotseling terug uit Israël Generaal Tanganyika gevangen genomen Algemene woningtelling 1956 is nu ook in Zeeland in volle gang D£ BILT PONTECORVO IN MOSKOU 199e jaargang - no. 87 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5,85 p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Lossé nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 12 april '56 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Minimum p. advertentie 4,—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van 1,—„Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C„ Middelburg. Bur. Vllsslngen, Walstr. 58-60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 ol.304): Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); O Kmlandstraat 2. telef 16; Temeuzen. Brouwerijstraat 2; Zlerlkzee, N. Bogerdstraat 24 telef 5> OP TWEEDE DAG VAN HAMMARSKJÖLDS BEZOEK: „Hun missie - wraaknemingen voor Iraëlische aanval - voltooid" I Radio-Cairo heeft gisteravond bekendgemaakt, dat Egypte de op hefmakende en fanatieke ,,Fedayeen"-zelfmoordcommando's uit Is raël heeft teruggetrokken. In de uitzending werd gezegd, dat de „Fedayeens" hun missie namelijk „wraakneming voor Israëlische aanvallen op burgers van Gaza" voltooid hadden. Deze belangwekkende mededeling kwam op de tweede dag van het verblijf van de secretaris-generaal der V.N-, Dag Hammarskjöld, in Cairo in het kader van zijn vredesmissie in het Midden-Oosten en slechts weinige uren nadat Hammarskjöld „kardinale besprekingen" met de Egyptische premier, kolonel Gamal Abdel Nasser, had gevoerd. Radio-Cairo berichtte, dat 300 „Fedayeens" over de grens in Ga za teruggetrokken waren, nadat zij 50 zelfmoordaanvallen tegen Is raëli's voltooid hadden, welke on dernomen werden als wraak voor Israëlische aanvallen op burgers van Gaza. Volgens de bekendmaking wa ren 10 commando's tijdens hun raids op Israëlisch grondgebied gedood (volgens Israëlische opga ven zouden er deze week 11 „Fe dayeens" gedood zijn). De raids waren volgens Radio- Cairo begonnen nadat er vorige week vrijdag in het grensgebied van Gaza een artillerieduel had plaats fehad Hierdoor zouden volgens de gyptische autoriteiten meer dan 50 burgers uit dorpen in de strook van Gaza gedood zijn. De volgende dag waren de „Fedayeens" met hun in filtraties begonnen. Eerder had 'n Egyptische woord voerder verklaard, dat Egypte niet geantwoord had en niet zou ant woorden op het dringende verzoek van generaal E. L. M. Burns, hoofd van de Palestijnse bestandscommis sie der V.N., om de „Fedayeen"- commando's uit Israël terug té trek ken. In de bekendmaking van Radio- Cairo werd niet gerefereerd aan het verzoek van generaal Burns. Na gisteren met premier Nas ser gesproken te hebben, confe reerde Hammarskjöld nog drie uur met de Egyptische minister van buitenlandse zaken, Mahmoed Fawzi.. Vervolgens ontbood hij generaal Burns en diens adjudanten om met hen overleg te plegen. Vandaag zal Hammarskjöld op nieuw besprekingen met minister Fawzi voeren. De besprekingen tussen Hammars kjöld en Nasser hadden, naar aan United Press werd meegedeeld, voor namelijk betrekking op de acht voor stellen, die in de loop van de afgelo pen twee jaar waren ingediend door Hammarskjöld, Nasser en generaal Burns. Uit hinderlaag beschoten Voordat bekend werd, dat de zelf moordcommando's worden terugge trokken heeft een woordvoerder van het Israëlische leger gisteren ver klaard, dat Egyptische „Fedayeens" op acht mijl van Tel Aviv een bus, die van Tel Aviv naar Jeruzalem on derweg was, vanuit een hinderlaag hebben beschoten, waarbij zes inzit tenden licht werden gewond. De zes mensen zjjn naar het ziekenhuis overgebracht. De woordvoerder noemde deze Deze commando-troepereen z.g „Fadayeen" werd door Israëlische soldaten gevangen genomen, toen hij als lid van 'n Egyptisch zélf moord commandovan welke commando's de Egyptische regering inmiddels het bestaan heeft toegegeven, een aanval op Israëlisch grondgebied ondernam. raid ..de meest stoutmoedige", welke tot dusverre door de „Fedayeens" ondernomen is. Aanval op een school Egyptische commandotroepen hebben woensdag bij een aanval op een Israëlische school drie jon geren gedood en vijf gewond. De Egyptenaren deden een over val op een school te Tzifrija, nabij Sjafrir, én openden met automati sche pistolen het vuur op dertig leerlingen die in gebed waren ver zonken. De slachtoffers waren jongens van veertien, tot zestien jaar. De school, iderwh's T geen kik Sjafrir. Dankzij het initiatief van burgemees ter mr. K. Hoekzema werd in het Ledeltheater te Oostburg een schilde rij vervaardigd van kolonel Jozeph Lcdel, die in 1830 Oost Zeeuwsch- Vlaanderen verdedigde tegen de aan stormende Belgen. Een bijzonderheid is, dat dit schilderij werd gemaakt door Willy Ledel, die een nazaat is van de roemruchte kolonel. De foto toont het schilderij en de maker, Wil ly Ledel. De gelijkenis is onmisken baar/ (Foto P.Z.C.J Soekamo heeft Russische uitnodiging aanvaard In augustus naar Moskou? Volgens berichten uit Palembang ln Zuid-Sumatra, waar president Soe- karno thans verschillende opbouwwer ken bezoekt, heeft de president offici eel de uitnodiging tot een bezoek aan de Sowjet-Unie aanvaard. De datum van het bezoek is nog niet bekend. Volgens berichten uit Palembang zeide Soekarno te hopen, dat hij eind augustus van dit jaar, na de installa tie van de grondwetgevende vergade ring, naar Rusland zal kunnen ver trekken De Sowjet-Unie heeft met alleen het hoofd van de Indonesische staat en een parlementaire missie uitgeno digd voor een bezoek aan Rusland, i■<- i- economische hulp maar heeft ook aangeboden. Stad op pad De gehele stad Most in Tse- choslowakrje zal worden afge broken en enkele kilometers verderop worden opgebouwd, aldus meldt het Tsjechische dagblad .Lidovica Demokracie' Volgens het blad is onder Most een stad met 50.000 in woners een bruinkoollaag aangetroffen, die op een na de grootste is van Europa. Om de ze rijkdom te kunnen exploite ren willen de Tsjechische au toriteiten in vier jaar tijds de gehele stad vijf kilometer naar het zuiden verplaatsen. (United Press) liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin Amerikaanse jongen tot levenslang veroordeeld. Een 14-jarige Amerikaanse jongen, Tommy Vvilliams, is woensdag te Wheeling (West-Virginia) tot levens lange gevangenisstraf veroordeeld wegens het doden van de negenjari ge padvinder David Powell. Volgens de openbare aanklager had Tommy zijn slachtoffer, die kaartjes voor 'n liefdadigheidsvoorstelling verkocht, in de kelder van het huis .van zijn ouders gelokt om de jongen te be roven, doch deze had geen geld bij zich. Doordat de jury, die Tommy schul dig achtte aan moord, op clementie had aangedrongen, ontliep de jongen het doodvonnis, dat volgens de wet van West-Virginia op moord staat. Slachtoffer van atoombom in Hirosjima overleden. Japanse bladen meldden het over lijden van de 74 jaar oude Shotaron- kinoshita uit Hirosjima tengevolge van de a-bom ontploffing in 1945. Dit is de zesde bewoner van Hirosjima, die dit jaar overlijdt tengevolge van radioactiviteit veroorzaakt door de nu elf jaar geleden plaatsgegrepen heb bende a-bomexplosie. Zierikzee kreeg woensdag onver wacht vlootbezoek. Omstreeks drie uur 's middags liepen twee patrouil levaartuigen van de Koninklijke Ma rine, de P 80/f en P 805, beide van de Bulgia-klasse, voor een kort bezoek de haven binnen en meerden broeder lijk naast elkaar af. (FOTO P.Z.C.J Indonesische pensioenen tegen „officiële" koers Naar wij van Indonesische zijde in Den Haag vernemen zal de Indo nesische regering per 1 mei a.s. de pensioenen van voormalige Neder lands-Indische overheidsdienaren en K.N.I.L.-militairen niet meer tegen de koers van 1 op 1, maar tegen de officiële koers van 1 op 3 uitbeta len. Dit is enige tyd geleden offi cieel ter kennis gebracht van de Ne derlandse regering. De Indonesische regering heeft zich op het standpunt gesteld dat de pensioenen zijn uitgedrukt in Indo nesische courant. Als deze pensioe nen in het buitenland worden uitge keerd. dient naar de opvatting van de Indonesische regering de officiële koers te worden berekend. Dit bete kent dus voor uitkeringen in ons land een koers van 1 op 3. Van Nederlandse zijde in Den Haag was men nog niet bereid op dit In donesische besluit commentaar te geven. Berucht leider van Mau-Mau Nadat men vier jaar lang jacht op hem had gemaakt, heeft een uit vier man bestaande patrouille van de speciale veiligheidspolitie in Kenya de beruchte Mau-Mau- generaal „Tanganyika" gevangen genomen. De „generaal" was vanwege zijn grote wreedheid in geheel Kenya berucht. Mau-Mau-leiders als De- dan Kimathi en Stanley Mathenge waren, bij hem vergeleken, kleine jongens. Te New York werd gisteren vernomen, dat een Noors geleerde de Britse atoomgeleerde van Italiaanse oorsprong, dr. Bruno Pontecorvo, aangetrof fen heeft, terwjjl deze prettig aan het werk was in een zeer goed georgani seerd instituut voor atoomonderzoek op 130 km van Moskou. Het is „Collier's Magazine", dat hierover een verhaal gaf van de natuur kundige Arne Lundby, die kortgeleden teruggekeerd is van een zelden voor gekomen tournee ter bezichtiging van Russische kerninstallaties. Pontecorvo, die ln Italië geboren werd, verdween in 1950 achter het ijze ren gordijn na verscheidene jaren gewerkt te hebben in de atoomlaborato ria van Harwell In Engeland. Hij was Engels onderdaan geworden, maar deed daarvan afstand en is nu, volgens Lundby, Russisch burger geworden. Lundby deelde verder mede, dat hy „er zeer goed uitzag, misschien een beetje zenuwachtig en onrustig, maar hij ls nu eenmaal een nerveus type". EEN „DAGTOCHTJE" DEUR IN-DEUR UIT Publiek ontvangt telling gunstig en biedt tellers gasvrij onthaal DE „ALGEMENE WONINGTELLING 1956" is ook ln Zeeland gestart en in diverse plaatsen is zjj reeds volop aan de gang. Iedere dag zwermen de tellers uit om ln de hun toegewezen wyk van straat tot straat en van deur tot deur bezoeken af te leggen. Deze woningtelling is nog echt een „nieuwtje", men kende tot dusver slechts de volkstelling en de beroepen telling. Het publiek moet dus wat „wennen" aan de mannen met de vragen lijsten. „Ze vragen je het hemd van het lijf", zei ons iemand. Maar dat is niet helemaal juist, want de tellers hebben „slechts" 20 hoofdvragen op hun programma, waarvan sommige In detailvragen zjjn' onderverdeeldDaartoe in staat gesteld door bereidwillige overheden konden wij ln Middelburg een teller begeleiden op zjjn „dagtochtje" deur in-deur uit. Tjjdens deze bezoe ken was de algemene Indruk, dat de woningtelling by het Zeeuwse publiek geen ongunstige ontvangst heeft, getuige althans het vriendelijk en gastvrjj onthaal, dat de tellers geniete Zij zijn voorzien van een legitima tiebewijs, op vertoon waarvan zij ge rechtigd zijn de woningen binnen te treden, maar in de meeste gevallen behoeven zij dit niet eens te laten zien. „De woningtelling? O juist ja, daar weet ik van, ik heb het in de krant gelezen, komt U maar binnen". En de bewoner of bewoonster gaat de bezoe- kei a' voor naar de huiskamer. Wei geringen komen niet voor, althans tot nog toe niet. En daar nu ook de Eer ste Kamer zich akkoord heeft ver klaard met het betrokken wetsont werp, kan eigenlijk niemand nog steekhoudende bezwaren tegen uit voering van de telling aanvoeren De tellers zijn met zorg gekozen. Meestal zijn het gepensioneerde rijks- of gemeenteambtenaren, die be schikken over een langdurige erva ring in de omgang met publiek. Door gaans staan zij te boek ais „vlotte" en „wereldwijze" mensen, die zich overal thuisvoelen. Dat moet ook, want zij maken af en toe wel eens een wat on gemakkelijke situatie mee. Daarvan wist de teller met wie wij „op sjouw" gingen, meeste praten! Hjj kwam ergens bij een echt paar, dat hem wel binnenliet, maar waarbjj de man nogal afwjjzend tegenover dit ongevraagde bezoek stond. Hij vond het populair ge zegd „maar niks". Maar het nut van de telling werd hem uitgelegd en toen de vragen achter de rug waren, scheidde men als beste vrienden en werd hem een borrel aangebodenMaar hij moest dit onverwachte aanbod afwijzen. Als de tellers niet oppassen, behoe ven zij thuis niet te eten en te drin ken. Want de Zeeuwen zijn zo gast vrij, dat er al spoedig koffie of thee met „wat erbij" wordt aangebo den en in enkele gevallen ook „verlof dranken". Maar een ambtenaar, die per dag een kleine 20 huizen bezoekt kan maar een enkel aanbod aanne men. Meestal zijn het de huisvrouwen, die de tellers ontvangen. Want de be zoeken worden merendeels overdag afgelegd en slechts een enkele keer 's avonds, indien het niet anders kan. Die huisvrouwen zijn vaak zoals dat in deze tjjd gebruikelijk is aan de schoonmaak. Dat is ook al geen bezwaar: „Dan kan ik meteen eens even uitrusten van (Vervolg op pag. 2) Tanganyika en vyf andere ter roristen waren in een tuin naby Nairobi voedsel aan het zoeken toen zij door de patrouille verrast werden. Ondanks de naam van woeste ling en wreedaard, ging de gene raal gewillig mee. Tanganyika was één van de Mau-Mau-leiders, die in maart 1954 uit de jungle kwamen om vredes onderhandelingen met een rege ringsvertegenwoordiger te voeren. Hij keerde later echter nimmer meer uit het oerwoud terug. De opstandelingenleider die, voor dat de Mau-Mau-terreur uitbrak, in een N.A.A.F.I.-winkel werkte, werd. berucht nadat „generaal China" hem in 1953 tot „generaal" benoemde. De terreur en mobiliteit van Tan ganyika's benden begon aanzienlijk af te nemen nadat de veiligheids troepen begin vorig jaar het gebied uitkamden waar hij verondersteld werd zich schuil te houden. De speciale politiepatrouilles, waarin ook een aantal voormalige Mau-Mau-ers opgenomen ïs, hebben in de negen maanden van hun be staan, ongeveer 90 Mau-Mau-ers ge vangen genomen, waaronder drie „veldmaarschalken" en 15 „gene- Cultureel overleg tussen Frankrijk en Peking-China Een woordvoerder van het Franse' ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dinsdag te Parijs verklaard, dat er in Zwitserland tussen Frankrijk en communistisch China onderhandelin gen gaande zijn over de uitwisseling van economische en culturele verte genwoordigers tussen beide landen. Het weer in Europa. Weerrapporten van gisteravond 7 uur: weer max. temp, 1 gr. 10 gr. Stockholm sneeuw Oslo licht bew. Kopenhagen half bew. Aberdeen zw. bew. Dublin geh. bew. Londen licht bew. Amsterdam zw. bew. Brussel Parijs Bordeaux Genoble Nice Berlijn Frankfort München ziirich Genève Loearno Wenen Innsbruck Rome half bew. zw. bew. geh. bew. onbew. licht bew. licht bew. regen geh. bew. geh. bew. half bew. geh. bew. geh. bew. geh. bew. onbev-. 0 gr. 1 Sr. i gr- 14 gr. 9 gr. 11 gr. 21 Sr. 23 gr. 18 gr. 15 gr. 8 gr. 14 gr. 17 gr. 18 gr. 19 gr. lo gr. 20 gr. 18 gr. 17 gr. VERWACHT... WEINIG VERANDERING. Veranderlijke bewolking met nu en dan opklaringen maar hier en daar ook kans op wat regen. Zwakke veranaerlyke wind. Onge veer dezelfde temperaturen als gis teren. ZON EN MAAN 13 april Zon op 5.50 onder 19.36 Maan o-> 6.42 onder 23.03

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1