PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Hammarskjöld kwam aan in Cairo; Dulles sprak met Congresleiders Tot nu toe 6000 doden in woelig Algerije Dempingsplan voor „spuiboezem" ligt (voorlopig) in de kast BILT AUTOBUS MET PASSAGIERS REED VAN DE DIJK AF 199e jaargang - no. 86 Dagblad uitgave van de tlrnia Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: O. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5,85 p. kw.; fr. p. p. 6,10 per kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 11 april '56 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Minimum p. advertentie 4,—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van 1,—. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58-60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 ol 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); O ilandstraat 2. telef 16. Terneuzen. Brouwerijstraat 2; Zlerlkzee. N. Bogerdstraat 24 telef DE SPANNING IN HET MIDDEN-OOSTEN Egyptische zelfmoordcommando's zetten acties voort De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Dag Hammars kjöld, is gisteravond per vliegtuig uit Israël aangekomen in de Egyp tische hoofdstad Cairo. Hammarskjöld werd vergezeld door generaal Burns, het hoofd van de commissie van toezicht op de wapenstilstand. Tevoren had hij in Tel-Aviv (Israël) een haastige bespreking ge voerd met de generaal, die hij daar voor het eerst ontmoette op zijn huidige vredesmissie- Er was toen nog geen antwoord binnengekomen op het verzoek van Burns aan de Egyptische premier Nasser, om de zelfmoordcommando's terug te trekken. De Egyptische pers bevatte in grote opmaak berichten over deze commando's. Volgens sommige bladen opereren 300 Egyptenaren op Israëlisch gebied van de Negeb in het zuiden tot aan Haifa. Israëlische zegslieden verklaarden, dat nu elf leden van deze groepen zijn gesneuveld. Israël heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gisteren er van in kennis gesteld, dat het zich „vryheid van handelen" voor behoudt, tenzij Egypte zijn vijande lijke daden staakt en zich houdt aan de Palestijnse bestandsover eenkomst. De Israëlische minister van buiten landse zaken. Mosje Sharett heeft in Jeruzalem scherpe kritiek geoefend op het beleid van de Verenigde Sta ten, die „een nieuw record in het tal men in internationale betrekkingen" hebben gevestigd met betrekking tot het dringende verzoek van Israël om wapens. De enige wijze om een oor log in het Midden-Oosten te voorko men, aldus Sharett, is het snel bewa penen van Israël tegen een Arabische aanval. T oevalligheid In vrijwel alle landen ter wereld wo llen wel enkele pluizers, die uit de geschiedboeken merkwaardige da ta opvissen en aan die data bekend heid trachten te geven. Zo kon het gebeuren, dat sommige Nederlandse dagbladen gisteren de tiende april signaleerden als de geboortedag van Huigh de Groot, die in 1583 te Delft ter wereld kwam. Het is slechts een spel van toeval ligheden, dat op diezelfde dag in 1956 de kranten ook verontrustende berichten brachten over gevechten langs de Israëlische grens en toch is er wel enig verband tussen onze oude Huigh de Groot en de strijd in het Midden-Oosten aan te wijzen. De Groot was een van de grootste rechtsgeleerden, welke ooit ge leefd nebben. Hem viel vooral op de bandeloosheid, die destijds tus sen de Europese staten heerste op het stuk van oorlog en vrede. Daar om schreef hij een boek „Over het recht van oorlog en vrede" in de hoop, dat voornamelijk de Europese regeerders daaruit zouden leren hoe zeer het scheppen van een interna tionale rechtsorde geboden was. Op dat boek van Huigh de Groot is in zijn tijd niets uitgedaan. De staten bleven oorlog voeren naar eigen souvereine willkeur en van een internationale rechtsorde was geen sprake. Toch is de arbeid van Huigh de Groot niet vruchteloos geweest. Wanneer op dit ogenblik de se cretaris-generaal van de Verenigde Naties, de heer D. Hammarskjöld, in het Midden-Oosten rondreist om te pogen een oorlog te voorkomen, dan is dat mede te danken aan Huigh de Groot en zijn navolgers, die mo gelijkheden zagen voor het scheppen van een internationale rechtsorde. Dank zij hen bestaan er nu een vol kerenbond en een veiligheidsraad, die nog met duizend fouten en gebreken zijn behept, maar die toch functione ren. Er mag wel eens rustig gezegd worden, dat bij het ontbreken van een volkerenbond een oor log in het Midden-Oosten reeds lang een feit zou zijn geweest. Elk van de „incidenten", waarover Egyptenaren en Israëliërs thans klagen, zou in een niet al te ver verleden tot een oorlog hebben geleid, waarin ver moedelijk niet alleen de volkeren van het Midden-Oosten betrokken zouden zijn. maar ook vele andere volkeren. Thans echter heeft men het con flict weten in te perken en al is er op dit ogenblik weer eens een crisis uitgebroken, waaraan voornamelijk Egyptenaren schuldig zijn, toch staat de zaak van de vrede er niet honeloos -voor. Dat is een winstpunt voor de in ternationale rechtsorde. Dit betekent overigens niet, dat men optimistisch moet zijn voor wat betreft het Midden-Oosten. Daar ligt voorlopig nog wel voor 25 jaar conflictstof opgehoopt. De rust zal er voorlopig niet terugkeren. Maar het betekent wel. dat de Egyp tische regeringsleider Nasser met zijn bluf en bedreigingspolitiek de wereldopinie tegen zich heeft en hij moet toch wel een verblind man zijn, wil hij die opinie trotseren. Dat dankt de wereld dan mede aan Huigh de Groot! Amerika De Engelse regering heeft of ficieel haar voldaanheid te ken nen gegeven over de verklaring van president Eisenhower, dat de Verenigde Staten hun verplichtin gen om agressie tegen te gaan binnen de grondwettelijke moge lijkheden, in acht zullen nemen. Bijzondere aandacht werd be steed aan de passage in de ver klaring, dat de V.S. vastbesloten zijn, steun te verlenen aan welk land dan ook, dat het slachtoffer van agressie zal zijn. De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, Foster Dulles heeft dinsdag anderhalf uur met veertien congresleiders zeven republikeinen en zeven demoeraten beraad slaagd over de toestand in het Mid den-Oosten. De leider der republikei nen in het Huis ran Afgevaardigden verklaarde later, dat de regering voorlopig niet van plan is, troepen naar het Midden-Oosten te sturen. Als het gevaar daar groter wordt zal daartoe uiteraard machtiging worden gevraagd. Voordat president Eisenhower gis teren aan een ronde van achttien ho les begon op de golfbaan van Augus ta, had hij een telefoongesprek met minister Dulles, eveneens over de voortdurende crisis in het Midden- Oosten. Koning Seif El Islam Ahmad van Jemen heeft een militaire overeen komst met Saoedi Arabië getekend, aldus blijkt uit berichten die dinsdag uit Djedda in Cairo zijn ontvangen. Hierdoor is Jemen een van de schakels geworden in de keten van militaire verdragen tussen Egypte, Syrië en Saoedi Arabië. Adenauer en Mollet Premier Guy Mollet van Frankrijk en de Westduitse kanselier Konrad Adenauer zyn van plan, volgende week de hoofden bij elkaar te ste ken om te trachten hun beleid je gens Rusland te coördineren, zo wordt uit diplomatieke bron te Pa rijs vernomen. Vermoedelijk zullen zij samenkomen in Straatsburg, waar de Raad van Europa een serie zittin gen zal houden. Luxemburg als „neutraal terrein" wordt ook ge noemd als mogelijke plaats van sa menkomst. ONGEVAL BIJ NIEUW-LEKKERLAND Drie doden en twee zwaar gewonden. Drie passagiers zijn gedood toen dinsdagmiddag omstreeks vier uur een autobus van „De Twee Provin ciën", die de dienst Rotterdam Utrecht onderhoudt, bij Nieuw-Lek- kerland (Z.H.) bij het uitwijken voor een tegenligger van de dijk-geraak te en aan de voet daarvan op een zjjkant bleef liggen. Een aantal passagiers is, toen de autobus van de dijk buitelde, uit de bus geslingerd en er onder terecht gekomen. Om het leven kwamen de 31-jari- ge passagier C. van D. uit Meerkerk (Z.H.)de 38-jarige mevrouw V. van 't A. uit Alblasserdam en me vrouw G.K., eveneens uit Alblas serdam. De chauffeur, voor wiens leven wordt gevreesd, is de -1-jarige T. S. afkomstig uit Ameide. Hij is over gebracht naar het gemeentezieken- Marken eiland af Verwacht mag worden dat binnen kort met de aanleg van de verbinding tussen Marken en het vasteland zal worden begonnen. De dienst der Zui derzeewerken te 's-Gravenhage heeft namelijk het maken van deze verbin ding gegund aan een aannemers firma. De aanleg van de dijk kan 15 december 1957 zijn voltooid. De algemeen secretaris van de Ver enigde Naties, Dag Hammarskjöld, die op zijn tocht naar het Midden- Oosten Rome aandeed, is door Z.H. de pans in het Vaticaan ontvangen. De foto toont de heer Hammarskjöld met paus Pius XII. De secretaris-ge neraal heeft zijn verblijf in Rome be kort in verband met de ernstige toe stand in het Midden-Oosten door de recente ongeregeldheden aan de grens tussen Israël en Egypte bij Ga- huis te Dordrecht. Enige andere ge wonden zijn eveneens naar dit zie kenhuis gebracht. Eveneeens zwaar gewond werd mej. Sch. uit Giessen- udekerlt. Zij is in het gemeentezie kenhuis te Dordrecht opgenomen. In totaal werden negen personen minder ernstig gewond. Er bevonden zich vijfentwintig personen in de au tobus. De VHssingse jachthaven op het voor malige Vlismarterrein nadert thans de voltooiing en zal binnenkort offi cieel worden opengesteld. Hoewel aan deze opening nog niet is geschied, hebben toch reeds tal van vaartuigen en vaartuigjes er een veilige ligplaats gevonden. Momenteel is men o.m. be zig met het bouwen van een clubhuis voor de leden van de jachtclub. (FOTO P.Z.C.) Habib Bourguiba kabinetsformateur De bey van Tunis heeft Habib Bourguiba verzocht, een nieuwe re gering te vormen. Bourguiba, die zondag gekozen werd tot voorzitter van de consti tuante, is voorzitter van de „Nieuwe Grondwetspartij", die de leiding heeft van het „Nationale Front", dat bij de verkiezingen alle 98 zetels in de grondwetgevende vergadering won. Bromfietser na aanrijding overleden. Dinsdagochtend is de 48-jarige C. M. K.. die maandagmiddag op zyn bromfiets in botsing kwam met een personenauto, in een ziekenhuis te Amsterdam aan een schedelbasisfrac- tuur overleden. Het ongeluk gebeurde omstreeks twaalf uur in de hoofdstad. Volgens de politie had K. geen voorrang verleend aan de personenauto. Cyprioten verwijderd van vliegveld Nadat maandagavond door de Britse veiligheidsdienst op Cyprus sabo- tageplannen van de verzetsstrijders en organisatie EOKA ontdekt waren, is het vliegveld van Nicosia dinsdag door de Britse luchtmacht overgeno men. De sabotageplannen bestonden uit een bevel van de EOKA-leider Digenis, om vliegtuigen op het vliegveld te vernietigen door middel van tijdbommen. Begin maart werd een „Hermes" lijnvliegtulg door een tijdbom vernie tigd en sindsdien heeft het vliegveld onder strenge controle gestaan. Met Ingang van dinsdag is al het burgerpersoneel door militairen van de lucht macht vervangen. Douane-, gezondheids-, immigratie en gronddienst wor den alle door R.A.F.-personeel verricht en alle vracht en post worden door middel van röntgenstralen onderzocht. De bewaking van de vliegtuigen is verdubbeld en zelfs de plaatselijke hulppolitie wordt geweerd. Luitenant als rebellenspion De Franse militaire politie heeft in Algiers een Mohammedaanse luitenant uit het 5e regiment lich te infanterie, dat als een elite-troep beschouwd wordt, gearresteerd we gens het doorgeven van zeer gehei me plannen aan de rebellen. Het le ger zegt dat de luitenant, wiens naam niet wordt vrijgegeven, bin nen het commando een spionagenet had opgericht, met hulp van 'n me- Nieuwe strafbepaling voor alcohol bij snelverkeer? Regering wil strengere maatregelen. De regering beraadt zich over na dere wettelijke maatregelen tegen de deelnemers aan het wegverkeer, die bljjk geven van onvoldoende verant woordelijkheidsbesef door het gebrui ken var alcohol, waardoor hun rij vaardigheid nadelig wordt beïnvloed. De gedachten van de regering gaan uit naar een stelsel van strafbepalin gen, waarin niet alleen de bekende „zodanige invloed" een criterium voor strafbaarheid oplevert, maar waarin daarnaast de aanwezigheid van een zeker promillage alcohol in het bloed op zichzelf onder bepaalde omstandigheden ook reeds tot straf baarheid leidt. RUIMTE VOOR 300 WONINGEN Vlissingen schrok jaren geleden reeds van de hoge kosten Aan de zuidwestelijke rand van Vlissingen, tussen de Boulevard Bankert, de Glacisstraat en de Badhuisstraat ligt ter oppervlakte van ruim 5 ha de Spuiboezem van de polder Walcheren, die velen in Vlissingen min of meer een doorn in het oog is. Reeds enige jaren geleden is dan ook de vraag gerezen of men dit onding kan opruimen en vervangen door goedgelegen bouwterrein voor om en nabij 300 woningen. In 1943 werden in verband met het sanerings- en weder- opbouwplan van Vlissingen voor het eerst wezenlijke plannen ge opperd om de Spuikom te dempen. Maar vandaag aan de dag, 13 jaar later, ligt de Spuikom er nog en de plannen, die sedert. 1943 gemaakt zijn, liggen althans voorlopig rustig in de kasten bij de be trokken diensten. Want aan het dempen van deze wateroppervlakte zit nogal het één en ander vast. Het zon de gemeente Vlissingen momenteel vermoedelijk om en naby een miljoen gulden gaan kosten. En dit is dan nog een zeer voorzichtige schatting. Daarom Is deze gemeente enkele jaren geleden in 1948 reeds zó geschrokken, dat de onderhandelingen voorlopig werden afgebroken. In de kwestie „Spuiboezem" zijn dus twee belanghebbenden: de ge meente Vlissingen en de polder Wal cheren. De eerste zou graag zonder meer tot demping overgaan om het stadsbeeld te verfraaien. De tweede heeft echter de spuikom nodig voor de afwatering van Walcheren. Het overtollige water wordt ge deeltelijk in de l.om verzameld en bij eb geloosd. Zonder dit reservoir zou een goede afwatering niet moge lijk zijn. De polder houdt echter niet vast aan deze ene mogelijkheid. Hij heeft begrip voor het belang, dat Vlissin gen heeft bij de demping van deze „put" en wil daaraan dan ook wel meewerken, maar... toch ook geen enkel risico nemen. De spuikom kan alleen vervallen, wanneer deze wordt vervangen door een gemaal. Dit zou dan door de gemeente betaald moe ten worden. Conceptovereenkomst In 1947 werd een concept opge maakt voor een overeenkomst tus sen de gemeente Vlissingen en de polder Walcheren, waarin één en an der werd geregeld. 0.m. stond daar in, dat Vlissingen voor de over te ne men spuiboezem f 0.20 per vierkante meter of in totaal f 10.000.zou be talen. De polder wilde het namelijk niet helemaal voor niets geven, want tenslotte zou deze de inkomsten der ven, die hij heeft door het verpachten van het viswater en de dijkglooiin- gen. Die f 10.000.is echter slechts een onbelangrijk deel van de totale kosten. De gemeente zou ook de boe zem moeten dempen, waarvoor een kleine 210.000 kubieke meter -and nodig zou zijn en tenslotte zou de ge meente dus de bouw- en exploitatie kosten van een gemaal moeten beta len. De nodige capaciteit van dit ge maal werd berekend op ongeveer 100 kubieke meter per minuut ij een opvoerhoogte van 2 meter. Er werden besprekingen gevoerd om enkele twistpunten uit de weg te ruimen en de gemeente schakel- Vervolg op pag. 2) deplichtige. De luitenant heeft be kend. Hij heeft verklaard, dat hy contact had gemaakt met het „na tionale bevrijdingsfront", er mee had ingestemd spion te worden, en zijn eigen kanalen had gebouwd om gegevens aan het commando van 'fc bevrijdingsfront te bezorgen. Sinds de opstand 17 maanden ge leden in Algerije uitbrak, werden bijna 6.000 personen gedood. Iu een officiële bekendmaking deelde de Franse regering gisteren mede, dat van 1 november 1954, toen het „Leger van Allah" tegen de Fransen in opstand kwam, tot 20 februari 1956, aan beide zyden 5.724 personen werden gedood, on der wie 3.724 rebellen en 2.000 mi litairen en burgers. De burgerlijke verliezen onge veer 10 procent Fransen en 90 pro cent Islamieten omvatten 1 328 doden, 884 gewonden en 504 vermis ten. Van militairen en politiemannen ongeveer 15 procent Fransen en 85 procent Islamieten werden 672 ge dood, 1.484 gewond en 261 vermist. Behalve dat 3.724 rebellen werden gedood, raakten er 393 gewond en werden er 2.000 gevangen genomen. Aangenomen kan worden, dat het aantal gedode rebellen tweemaal zo groot is als het vastgestelde cijfer. Waar zij maar kunnen, trachten zjj namelijk hun doden en gewonden van het slagveld weg te halen. President Soekarno naar de Sowjet Unie Ook parlementair bezoek President Soekarno heeft dins dag een officiële uitnodiging ontvan gen om de Sowjet-Unie te bezoeken. Dit is verklaard door de ambassa deur van de Sowjet-Unie in Djakar ta, die de uitnodiging namens zijn re gering heeft overhandigd. Volgens welingelichte kringen zal Soekarno waarschijnlijk volgend jaar naar Moskou gaan. Dezelfde krin gen onthulden, dat informele bespre kingen werden gehouden over een Sow jet-Russische invitatie aan het Indonesische parlement enige weken vóór het bezoek van Foster Dulles aan Djakarta. De adviescommissie van het par lement heeft inmiddels de uitnodiging om een parlementaire missie naar de Sowjet-Unie te zenden, aanvaard. De beslissing zal worden voorgelegd aan de plenaire zitting van het parle ment, die 19 april zal worden gehou den. De missie zal waarschijnlijk uit 15 leden bestaan en in september naar Moskou vertrekken. President Soekarno zal, wanneer hij volgende maand naar de Verenig de Staten gaat, op de heenreis een officieel bezoek brengen aan Canada, aldus wordt uit Djakarta gemeld. DE VERWACHT... LAGERE TEMPERATUREN. Veranderlijke bewolking met zwak ke tot matige noordwestelijke wind- Lagere temperaturen dan gisteren. ZON EN MAAN 12 april Zon op 5.52 onder 19.35 Maan op 6.07 onder 21.49

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1