PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Arabische Liga belooft rebellen in Algerije volledige steun Syriërs uitgewisseld tegen Israëli's Mentaliteit in de bouwnijverheid moet veranderen! Op de Olympus DON ALFONSO DOOR ONGEVAL OM HET LEVEN GEKOMEN 199e jaargang - no. 77 Dagblad uitgave van de ilrma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Fagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5,85 p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 30 maart 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Minimum p. advertentie 4,—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertentie» (max. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van 1,—. „Brieven of adres Bureau v. <L Blad" cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vllsslngen, Walstr. telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); r ostburg, Finlandstraat 2, telef. 16; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zlerlkzee. N Bogeidstraai 24, telef. 26. SCHOKKEND BESLUIT IN CAïRO Ontscheping van Franse keurtroepen De raad vjin de Arabische Liga heeft gisteren te Cairo op scherpe wijze Frankrijk veroordeeld „wegens de agressieve campagne van dat land tegen de Algerijnen, die vrijheid en zelfbeschikking eisen". De in Cairo geaccrediteerde ambassadeurs van de negen ledenstaten der Arabische Liga namen met algemene stemmen een resolutie aan, waar in werd toegezegd dat men de Algerijnse Arabieren zal steunen „met alle middelen, die de Arabische landen ter beschikking staan". Medeleven wordt betuigd met de rampspoed van de Algerijnen in „de huidige agressieve en destructieve oorlog". De Liga-raad veroor deelde tevens de Noordatlantische verdragsorganisatie, daar deze Frankrijk had toegestaan om in West-Duitsland gestationeerde Franse troepen naar Algerije over te brengen. „Dit is een ernstige schending van het handvest der Verenigde Naties", aldus de resolutie, waarin verder gezegd werd, dat de verzoe ningsgezinde houding van het Azia- tisch-Afrikaanse blok ten aanzien van de Algerijnse kwestie o.m. tij dens de laatste zitting van de alge mene vergadering der Verenigde Naties, Frankrijk ertoe had moeten brengen, het recht van Algerije op onafhankelijkheid te erkennen. Behalve het toezeggen van alle mo gelijke steun der Arabische landen aan de Arabieren in Algerije stond in de resolutie ook nog, dat alle steun zou worden gegeven aan de Arabie ren in de Test van Noord-Afrika. Elitetroepen Franse elitetroepen zijn gisteren in Marseille scheep gegaan naar Alge rije, waar de laatste tien dagen een steeds aanzwellende stroom van ver sterkingen aankomt voor en naar het Een turf dik is de „Nederlandse Staatsalmanak voor iedereen". Het boek telt 1450 pagina's. Men zou het kunnen aanduiden als 'n ambtelijk toneelstuk, waarin duizen den personen optreden, die zich be perken tot een minimale handeling: de vermelding van hun functie. Van de 1450 pagina's heeft het ministe rie voor publiekrechtelijke bedrijfsor ganisatie er slechts twee opgeëist. Dat is tegelijk lofwaardig en op vallend. Wanneer daarbij nog wordt verteld, dat één van deze pagina's nagenoeg geheel gewijd is aan de So ciaal-Economische Raad, dan krijgt men eerst recht het goede inzicht in de exclusieve bescheidenheid, welke onze minister voor publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie siert. Die pagina van de Sociaal-Econo mische Raad weegt overigens op tegen tientallen pagina's van andere ministeries. Daarop staan de namen vermeld yan de zoveel hoogleraren, economen, juristen en ingenieurs, dat men van één ding toch wel rotsvast overtuigd geraakt, namelijk, dat de S.E.R. zich beweegt op een hoog wetenschappe lijk niveau. Dat tussen de hooggeleer de en geleerde leden enkele vakbonds bestuurders en een eenvoudige fa brieksdirecteur ronddrentelen, kan aan die overtuiging niets af doen. Toch is er met de S.E.R. iets pijn lijks aan de hand. Terwijl het college van zijn olympische bergtop adviezen uitgebracht, hebben eenvoudige Nederlanders zich ver stout uit de laagvlakte van hiin een voudige bestaan kritische woorden omhoog te slingeren naar het verblijf der economische goden. De S.E.R. krijgt nu al enige tijd wat men noemt „een slechte pers". Het jongste loonadvies van de S.E. R. bewoog zich in een zo verheven en tjle sfeer van wetenschappelijke te genstellingen, dat niemand er weg mee wist. Tegen de fragiele achter grond van dat advies zou de nuchtere vraag: „krijgen we nu een stuiver meer per uur?", als een grofheid hebben geklonken. Daarna brak de kritiek los. Het advies werd aangeduid als vaag, on bruikbaar en onbegrijpelijk. Gelukkig hebben praktische lieden het advies toch nog weten om te zetten in de richtlijnen voor de praktijk van de loonbetaling. Hier stond de S.E.R. als zodanig natuurlijk volstrekt buiten. I ets soortgelijks zal men moeten doen met het S.E.R.-rapport over de vergeten groepen. Het is neel moeilijk een „weten schappelijke" omschrijving te geven van deze vergeten groepen. Ieder weet om wie het gaat. Vergeten zijn de mensen met de lcleine pensioentjes van vóór 1945, omdat de gulden een groot deel van zijn waarde verloor. Vergeten zijn ook de mensen, die van een klein kapitaaltje moeten leven of die hun spaarcentjes in een paar huisjes gestoken hadden. Anderhalf jaar lang heeft men binnen de S.E.R. gepeinsd over dat probleem en men heeft proberen te omschrijven wie nu wel tot de verge ten groepen behoorde. Blijkens het rapport is dat niet al te best gelukt. Het was een te moeilijke omschrij ving. De conclusie van het rapport is, dat het er voor die groepen pijn lijk uitziet en... dat er voor die groe pen eigenlijk niets gedaan kan wor den!! De perscommentaren waren nogal teleurstellend. Vriendelijke com mentators bepaalden zich tot opmerkingen als „geen aanleiding tot wild enthousiasme" of „het verlossen de woord is niet gesproken". Onvriendelijke commentators ver wezen het rapport naar de lade-voor „overbodige stukken" of spraken van „macro-economie". Neen, de S.E.R. heeft geen goede pers in de laatste maanden. Dat ligt niet aan de kranten en ook niet aan de lezers. Dat ligt misschien zelfs niet aan de So ciaal-Economische Raad, maar wel aan degenen, die dit college samen stelden. Men heeft het gezelschap op een zo hoog wetenschappelijk niveau ge plaatst, dat het teveel afstand neemt van het gewone maatschappelijke le ven. Er is geen levend contact tussen de S.E.R. en de mensen van de prak tijk. De S.E.R-activiteit speelt in een wereld, waaraan de gewone burger geen deel heeft. Daarom zou het aan beveling verdienen het college wat omlaag te halen. Bijvoorbeeld door de eisen voor de toelating minder hoog zich laat aanzien beslissende kracht proef met het Leger van Allah. De elitetroepen, welke zich aan boord van het Franse passagiersschip „Ville d'Algers" inscheepten, maken deel uit van de Franse zevende ge motoriseerde divisie, een keurdivisie, welke als Nato-eenheid in West- Duitsland gestationeerd was. Ook de Franse vijfde divisie, die eveneens in West-Duitsland gesta tioneerd was, zal naar Algerije over gebracht worden De strijd in Algerije woedde in tussen in alle felheid voort. Een sterke bende rebellen deed een overval op een militaire adminis tratieve missie te Sidi Djillali bij de Marokkanse grens. De overval lers sneden de kelen af van de mi litaire arts van de missie en van twee goumier-onderofficieren. Een luitenant werd ernstig ge wond; een Europese marconist en een aantal goumiers (inheemse soldaten) werden door de rebel len meegevoerd. Messali Had j In Frankrijk heeft de regering de Algerijnse nationalistische leider Messali Hadj van Angoulême laten overbrengen naar het meer ontoegan kelijke Belle lie voor de Franse west kust. Messali Hadj is leider van de M.N.A., de Algerijnse nationale be weging, welke een strijd op leven en dood voert met het Algerijnse na tionale bevrijdingsfront (F.L.N.) om de leiding van de revolutie in Alge rije. Messali werd met zijn zoon Ali en zjjn dochter Djanina, die alle drie reeds een jaar lang een gedwongen verblijf in een hotel in Angoulême hadden aangewezen gekregen, ieder in een aparte auto onder zwaar poli- tie-escorte naar Belle He overge bracht, waar zij hun Intrek in een vil la zouden nemen. In Saint Etienne en Lyon staakte een groot deel van de daar werkzame Algerijnse arbeiders. De acties van hc Franse leger tegen de opstandelingen in Al- 3 gerije gaan niet alleen voort- durend voort, maar zijn de laatste weken zelfs aanzienlijk in hevigheid toegenomen. Deze 3 foto toont manschappen van m 't 110e regiment Franse berg- troepen in actie bij Qued Mas- 1§ ser in Noord-Algerije. llllllllllllllllllllllllllllllllllllll Russische minister van onderwijs ontslagen De Russische minister van Onder wijs sinds 1949, Iwan Andreyewich Kairow, is naar het Rnssische rege ringsblad „Izvestïa" gisteren mede deelde ontslagen. Zijn opvolger is Evgeni Iwannovich Afanasenko. Een reden voor het ontslag is niet gegeven noch werd gezegd of hem een andere functie is gegeven. Kairow werd in 1947 president van de academie van pedagogische weten schappen en vermoedelijk bekleedt hij nog steeds deze functie. Zoon van Spaanse troonpretendent Don Alfonso, een van de zonen van de Spaanse troonpretendent Don Juan, is donderdag ten gevolge van een ongeval om het leven gekomen. Aldus wordt uit betrouwbare bron In Lissabon vernomen. De 15-jarige Don Alfonso verloor het leven bq het spelen met een Sistool. Het ongeluk geschiedde ten uize van zijn vader Don Juan in Es- toril. Don Alfonso was de jongste zoon van Don Juan en Maria de las Mer cedes Bourbon Sicilia y Orleans. Het ongeluk gebeurde, toen het gehele ge zin thuis bijeen was ter viering van het paasfeest. (United Press), Vice-admiraal De Booy in hoofddirectie Verolme Met ingang van 1 april a.s., dus di rect nadat hij zijn functie bij de Ko ninklijke Marine heeft beëindigd, is vice-admiraal A. de Booy benoemd in de hoofddirectie van Verolme Verenig de Scheepswerven. Deze omvatten het scheepsinstalla- tiebedrijf „Nederland" N.V. te IJssel- monde, de werf De Haan en Oerle- mans te Heusden en Verolme Dok- Scheepsbouwmaatschappij N.V. Rotterdam. Regenkansen klem (Van onze weerkundige p medewerker). Warme lucht van 15 tot 18 p graden Celsius drong gisteren via België ons land binnen. In 3 Twente werd zelfs al 20 graden Celsius bereikt. Boven de Golf 3 van Biscaye ligt een lagedruk- gebied, waar omheen zwakke storingen over Frankrijk naar het noorden bewegen. Hier- door is een enkel verspreid buitje ook in Zeeland niet on- waarschijnlijk. Het hogedrukgebied, dat zich van IJsland over de Noordzee tot west-Rusland uitstrekt, houdt de storingen nog tegen. Wat het weer tij- dens de paasdagen betreft kon p donderdagavond nog niets met zekerheid worden gezegd. Wel p lijkt het ons waarschijnlijk, dat de temperatuur voor begin f| april boven normaal zal lig- gen en dat de regenkansen nog klein blijven. te stellen en een ruimere plaats in te ruimen aan praktijkmensen, die we ten hoe men maatschappelijke richt lijnen geeft, die als werkbasis kun nen dienen!! Zoals de S.E.R. thans is samenge steld, zal het college nooit populair worden in de goede zin van 't woord. En zolang ook zal 99 van 't Ne derlandse volk niet begrijpen, welk nut de S.E.R. heeft. Gevangenen vrij bij „Jakob-brug" Israël en Syrië hebben donderdag onder toezicht van de Verenigde Naties gevangenen uitgewisseld by de „Dochters van Jakob-brug". Israël leverde 41 Syriërs uit, onder wie 35 militairen; Syrië zond vier soldaten en een burger terug. De Syrische soldaten waren gevangen genomen tijdens twee Is raëlische militaire operaties. De laatste was een aanval op Syrische stellingen by het Meer van Galilea en hij werd in 1955 uitgevoerd. De vier Israëlische soldaten waren meer dan een jaar geleden ge vangen genomen, toen zij Syrische tclefoonleidingen aftapten. Gisteren werd in Jeruzalem bekend gemaakt, dat drie incidenten in de landströok van Gaza waren voorge vallen, waarbij een Egyptische infil trant werd gedood, één gevangen ge nomen en drie over de grens wisten te ontsnappen. De militaire woordvoerder, Naphtali Lewin, zeide dat de Israëlische auto riteiten de toezichthouders op het be stand van de Verenigde Naties hebben verzocht, een onderzoek ter plaatse te doen verrichten. De infiltraties gebeurden nabij Nir Nitzhak en Kissufim aldus de woord voerder, die er aan toevoegde dat aan Israëlische zijde niemand werd ge dood. In de havens van Denemarken lig gen door de staking op het ogenblik vele zeeschepen, wegens gebrek aan brandstof en personeel, voor anker. Deze foto van ,D&nge Linje", het ha vengebied bij Kopenhagen, toont op de voorgrond de kroonprins Olaf", het schip, dat hoort te varen op de lijn KopenhagenOslo. Op de achter grond enige schepen die op de Deen se binnenlandse lijnen de verbindin gen dienen te onderhouden. IR. VAN ETTINGER TE VLISSINGEN Grote belangstelling voor eerste Zeeuwse dag voor de bouwnijverheid „EEN SCOOTER, EEN I.ISRAST EN EEN TELEVISIETOESTEL heeft wellicht iedereen over twintig jaar! Maar als wij niet oppassen, dan zullen wij helaas géén goede woningen hebben om al dat schoons er in neer te zetten. Waakzaamheid in de bouwnijverheid is daarom dringend geboden! Wij moeten ons nu onmakon om de enorme produktieverhoging in de massa industrie ook in de bouwerij bij te houden. En om dit te bereiken is een veranderde mentaliteit nodig!" Deze opmerkelijke en indringende woorden sprak donderdag de directeur van het Rotterdamse Bouwcentrum, ir. J. van Ettinger, tot meei dan tweehonderd Zeeuwse aannemers, autoriteiten, ar- beidsvertegenwoordigers en huisvrouwen, die in „Britannia" te Vlissingen een „Zeeuwse dag voor de bouwnijverheid" hielden. In een boeiend en be langwekkend betoog zette ir. Van Ettinger uiteen, dat een verhoogde produk- tiviteit en een veranderde mentaliteit in de bouwsector pas tot stand kunnen komen na diepgaande gesprekken tussen allen, die bij de bouwnijverheid zijn betrokken: de aannemer en de architect, de bouwmaterialenhandelaar en de arbeider, maar ook de overheid en de huisvrouw. „Een grote taak wacht! Wij zull> n die taak moeten aanvatten omdat het hier gaat om grote sooiale en economische belangen, waarbij het héle Nederlandse volk is be trokken tect ir. J. W. C. Boks, de aannemer H. van Eesteren en de voorzitter van de Stichting Vakopleiding Bouwbe drijf, jhr. mr W. C. S. Laman Trip. Voorts werd een film vertoond en beantwoordde een forum ruim twintig vragen over de zaken, die in de inlei- Deze Zeeuwse dag voor de bouwnij verheid was georganiseerd door de Zeeuwse contactcommissie voor de produktiviteit in samenwerking met enkele andere instanties. Er werden vier inleidingen gehouden, namelijk door ir. Van Ettinger, door de archi- dingen waren behandeld. De voorzit ter van de contactcommissie, ir. J. P. Berdenis van Berlekom, sprak het welkomstwoord, waarna de commissa ris der koningin in Zeeland, jhr. mr A. F. C. de Casembroot, de openings rede uitsprak. Het tijdstip van deze dag noemde deze spreker uitstekend gekozen, omdat juist kort geleden de nieuwe bouwvolume-regeling van mi nister Witte is afgekomen. „Begin 1956 was de toekomst voor de Zeeuwse woningbouw zo zwart als inkt, maar nu is er licht ge komen", aldus de commissaris. „Het gaat nu om een proef met deze nieuwe regeling, die één jaar zal duren. Zeeuwse aannemers, begrijpt uw taak. Laten wij allen er voor zorgen, dat deze proef slaagt Tenslotte sprak de commissaris er zijn blijdschap over uit, dat voor deze bouwnijverheidsdag ook afgevaardig den van vrouwenorganisaties waren uitgenodigd. „Dat is een wijze daad, want mannen en vrouwen moeten sa men in het huis, dat zij bewonen, le ven en werken." In vrijwel alle inleidingen speelde dit „vrouwelijke element" een rol doordat steeds weer op het grote be lang werd gewezen, dat de vrouw heeft bij de indeling van de woning. Ook later op de dag kwam dit naar voren, want toen het forum allerlei ...aannemers-vragen" had te beant woorden, lieten de vrouwelijke deel neemsters zich allerminst onbetuigd en dienden menige rake vraag in. En toen de voorzitter aan het slot van de dag mededeelde, dat men met een wijd (Vervolg op pag. 2) KORTE PREDIKATIE GOEDE VRIJDAG Toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij Hem aldaar. Lukas 23:33 Op de Goede Vrijdag gaan onze ge dachten naar hetgeen er eenmaal aan het begin van onze jaartelling geschied is op die kleine heuvel Gol gotha, waar Jezus van Nazareth werd gekruisigd, tezamen met twee moordenaars. Hij werd in het mid den gehangen. Het kruis alleen reeds ia zo schan delijk dat iedereen er van moet gru wen. Die schande moet nog groter worden gemaakt voor Jezus door Hem te hangen te midden van die twee moordenaars. Wat vnj hier zien is „het grootste drama dat ooit werd opgevoerd" Wanneer wij vandaag naar de kerk gaan, zullen we niet anders verwach ten dan dat daarover gepreekt wordt. Door de radio kunnen we nog enkele klanken van dit kruislijden opvangen. Heel deze dag staat in hei teken van het lijden op de Hoofdschedelplaats. Waarom dit allesWat betekent dit stukje van het Evangelie voor ons vandaag f Wat betekent het dat vrij vandaag meezingen de bekende lij densgezangen? Waarom dit alles ieder jaar herhaald? Een paar jaar geleden heeft ons land het boek van de Griekse schrij ver Kazantzakis, dat vertaald is on der de titel: Christus wordt weer ge kruisigd, nogal opgang gemaakt. In dat boek heeft de 'schrijver ons de vraag na aan het hart gelegd of wij het misschien ook zijn die Christus wederom kruisigen. Hy heeft dat ge daan door zijn verhaal over een groep vluchtelingen 7ia de eerste wereldoor log. Deze mensen zonken onderdak in een dorp waar juist de rollen zijn ver deeld voor de opvoering van een pas siespel. Het is een alleszins christe lijk dorp, waar iedereen gedoopt is. Maar, als die arme berooide groep zwervers aanklopt, om hulp, weigert men de vluchtelingen op te nemen. De jonge herder, die ia aangewezen om in het passiespel de figuur van Christus te vertolken, is overtuigd dat hij die arme zwervers moet hel pen. H- gaat voor hen recht zoeken om Chr'-stus' wil. Daarom wordt- hij door zyn dorpsgenoten vermoord. kruisigden zij Hem aldaar. Dat ts eens geschied op de plaats van de doodskoppen. Onbarmhartiger naam is er niet. Zo onbarmhartig is deze wereld. En in deze wereld hebben wij dit jaar het Evangelie van het kruis wederom gehoord. Geven wij aan dat Evangelie gestalte, of zijn ook wij het die Christus wederom kruisigen f DE VERWACHT... TAMELIJK ZACHT. Veranderlijke bewolking, maar vrij wel overal droog. Overwegend zwak ke wind uit zuidelijke richtingen. Ta- l mclijk zacht weer.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1