PROVIHCIALE ZEEUWSE COURAHT Eisenhower: Amerika's belangen in gevaar in Midden-Oosten Honderden Italiaanse dorpen geïsoleerd Teveel aan oesters leidt tot een ongewenste toestand de BILT Nederland versloeg Duitsland (2-1) De DRIE NEDERLANDERS GEDOOD IN FRANKRIJK Vandaag... VERWACHT... 199e jaargang - no. 64 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5,85 p. kw.: fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 15 maart '56 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Minimum p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van 1.—. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vllsslngen, Walstr. 58-60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841: Goes, Lange Voretstr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Flnlandstraat 2, telef. 16; Terneuzen Brouwerijstraat 2: Zlerikzee. N Bogerdstraat 24. telef. 26. GROTE DIPLOMATIEKE ACTIVITEIT Israël dient klacht in bij V.N. Op zijn persconferentie in Washington heeft Eisenhower gisteren ont huld, dat hij in oktober een briefwisseling met premier Boelganin heeft gevoerd over de Sowjet-pogingen tot economische penetratie in het Mjd- den-Oosten. De Amerikaanse belangen lopen daar ernstig gevaar en Amerika dien de alle mogelijkheden tot een oplossing te onderzoeken. Washington wil een bewapeningswedloop voorkomen. Men is van mening, dat de drie mogendhedenverklaring van 1950 een van de beste middelen is om de vrede te handhaven. Israël heeft bij de Veiligheidsraad der V.N. een klacht ingediend, waar in wordt gezegd, dat de toestand in de strook van Gaza snel slechter is geworden. De Egyptische strijdkrachten langs de grens met Israël zijn tot een dreigende macht opgebouwd. Er heerst een koortsachtige di plomatieke activiteit in het Mid den-Oosten. In Caïro besprak mi nister Pineau met premier Nasser, hoe er verbetering kan komen in de slechte betrekkingen tussen Frankrijk en Egypte. In Amman arriveerde sir Alec Kirkbride met een voor koning Hoessein bestem- Veelpraterij 5 Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken, de heer Fos ter Dulles, is op bezoek ge weest bij president Soekarno. Na af loop van dat bezoek heeft Dulles vriendelijke dingen gezegd over In donesië, waarmee „de Verenigde Sta ten zoveel gemeen hebben". Met voldoening had de minister het werk gezien, dat verricht werd om eigen democratische instellingen tot ontwikkeling te brengen. De mo gelijkheid werd geopperd van Ameri kaanse economische hulp aan Indo nesië en president Soekarno werd uitgenodigd voor een trip naar de Verenigde Staten. Ov de de heer Dulles journalisten uit te Saaide „brandende" xnaonesiscne en 'ederlands-Indonesische vraagstuk ken: Aangenomen wordt echter, dat hq wel met de Indonesische regeerders heeft gepraat over Nieuw Guinea. In een nogal juichend commentaar op de uitlatingen van Foster Dulles, schrijft de New York Herald Tri bune: „Minister Dulles heeft zich nu niet bepaald in een benijdenswaardi ge positie bevonden: alles wat hii zegt kan verkeerd worden uitgelegd en verdraaid". Met deze opmerking van de New York HeraldlTribune zal iedereen het wel eens zjjn. Er had echter aan toegevoegd moeten wor den, dat de heer Dulles het er zelf naar' gemaakt heeft. Dat laatste is overigens zijn vaste gewoonte en men heeft dan ook in én buiten de Verenigde Staten regel matig ernstige kritiek op de uitlatin gen van Dulles. Over die kritiek laat hij zich wel eens vinnig uit, maar het belet hem niet met zijn vrijmoedige praterg voort te gaan. Het is toch wel een ijselijk slecht gekozen ogenblik geweest, waarop Dulles te Djakarta complimentjes maakte aan de Indo nesische regeringterwijl in Dja karta een der schandelijkste straf processen gaande is, welke ooit in elkaar gezet werden. Een proces zo als ze tot nog toe alleen maar ach ter het ijzeren gordijn werden ge arrangeerd. Men kan dat toch be zwaarlijk als „ontwikkeling van de mocratische instellingen" zien. Wanneer Dulles zegt, dat de Ver enigde Staten en Indonesië zoveel gemeen hebben, dan kan hij toch ook niet doelen op het eenzijdig verbre ken van financieel-economische over eenkomsten en het niet nakomen van financiële verplichtingen aan het buitenland. In dat opzicht bestaat er gelukkig een groot verschil tussen Amerika en Indonesië. Deze uitlatin gen van Dulles zijn wel erg verward en verwarrend! Een ding is echter zonneklaar dui delijk. De Amerikaanse minis ter van buitenlandse zaken heeft er niet het minste besef van, dat hii door zijn houding te Djakar ta de Indonesiërs stijft in het bewan delen van de kwade weg, waarop zij zijn geraakt it de zaak Jungschla- ger en met het eenzijdig verbreken van financiële overeenkomsten. Zij zullen de schouderklopjes van Dul les beschouwen als een bewijs van goedkeuring en aanmoediging! Dat hij met Nederlandse belangen geen rekening houdt, wanneer hij Amerikaanse buitenlandse Èolitiek bedrijft is tot daar aan toe. >e Nederlanders zijn wat dat betreft gewend aan krasse dingen en zij ma ken zich over de Amerikaanse bui tenlandse politiek geen enkele illusie, zelfs niet nu Nederland een bondge noot is van de Verenigde Staten. Maarzó openlijk» complimen tjes te maken aan een land, waar zich volstrekt ontoelaatbare dingen afspelen, dat gaat juist toch te ver. Dat wekt ernstige teleurstelling in Nederland. Niet omdat de woorden van Dulles verkeerd worden uitge legd of verdraaid, maar omdat Dul les gesproken heeft toen hij zijn mond had moeten houden!! •de boodschap van premier Eden over het ontslag van luit. gen. sir John Glubb Pasja als commandant van het Arabische legioen. In Israël voerde de Britse minister van buitenlandse zaken, Selwyn Lloyd besprekingen met premier David Ben Goerion over de voor uitzichten voor een vreedzame re geling van het Arabisch-Israëli- sche conflict. Eisenhower verklaarde voorts, dat hij, noch minister Dulles ooit heeft gezegd, dat Amerika aan Israël wa pens zal weigeren, omdat het te klein is. De president heeft niet het plan bijzondere volmachten te vragen voor optreden in het Midden-Oosten voor het geval er vijandelijkheden zouden uitbreken, zoals destijds'met het oog op een mogelijke verdediging van Formosa was geschied. De Frans-Egyptische betrekkingen toch al slecht door de steun uit Caïro aan de opstandige beweging in Noord-Afrika worden met een nieuwe crisis bedreigd als gevolg van het Franse besluit om Israël wapens te leveren.. De Israëlisch-Jordaanse gemengde bestandscommissie kwam op verzoek van Jordanië in spoedzitting bijeen om een incident te bespreken, waar bij een dode vier en drie mensen ge wond werden. Rassenvraagstuk in Amerika Eisenhower: gezond verstand moet overwinnen. President Eisenhower verklaarde op zijn persconferentie over het Ame rikaanse rassenvraagstuk, dat extre misten van beide partijen blanken en negers de zaak niet dienen. Het Amerikaanse gezonde verstand moet overwinnen. Gevraagd naar zijn mening over het manifest van 107 Congresleden, waarin deze „wettig verzet" aankon digen tegen de uitspraak van het op- pergerechtshof, volgens welke ras senscheiding op openbare scholen, niet in overeenstemming met de grondwet is f1954) zei Eisenhower, dat het hof had bepaald, dat het op heffen der rassenscheiding geleide lijk dient te zijn. Het was thans de tijd, dat de diepe gevoelens van ande ren begrepen worden. Het zou tijd kosten, voordat het denken in de zuidelijke staten zich zou hebben aan gepast. Twee Belgische meteors neergestort. Piloten omgekomen Een meteorvliegtuig van de basis te Bevekom is dinsdagavond neerge stort op een woning te Mont-Saint- Guibert. De drie bewoners, man, vrouw en een kind, die zich op de verdieping gelijkvloers bevonden, zjjn ongedeerd, maar de eerste verdieping van het huis werd geheel vernield. Terwijl de staart van het vliegtuig op het huis bleef liggen, werden de ove rige wrakstukken in de omgeving verspreid. Het toestel werd bestuurd door een eerste sergeant-vlieger, die licht ge wond uit het avontuur kwam. De na vigator werd licht gewond naar het mui tair ziekenhuis van Brussel over gebracht. Het toestel deed een nacht vlucht. Een tweede meteor van de basis van Bevekom is des nachts neerge stort. Het ongeval deed zich ditmaal te Rummenk voor. Beide inzittenden kwamen om het leven. AUTO BOTSTE TEGEN TRAILER Slachtoffers afkomstig uit Brabant. Een ernstig verkeersongeval in de omgeving van Rouaan in Frankrijk, heeft het leven gekost aan drie Ne derlanders, terwijl een vierde licht ge wond werd. De chauffeur, van een auto, de in Frankrijk woonachtige landbou wer Stoffels, werd op slag gedood, evenals de 20-jarige Kees Hopmans uit Feynaart. De 24-jarige mej. J. Klijs uit Gilze (Br.) werd zodanig gewond dat zij tijdens de overbrenging naar het ziekenhuis te Rouaan overleed. De 20- jarige F. Claessen uit Stampersgat liep slechts lichte verwondingen op. Het ongeluk gebeurde, toen de wa gen in een moeilijke bocht in botsing kwam met een trailer. Het gezelschap was op weg van Frankrijk naar Nederland. Mej. Klijs was,in Normandië bij familie op be zoek geweest om behulpzaam te zijn met het oog op gezinsuitbreiding al daar. Aanvankelijk zou zij per trein de terugreis naar Nederland hebben gemaakt in gezelschap van de beide jongemannen. Daar de heer Stoffels hun een lift per auto had aangeboden, hadden zij van dit plan afgezien. De familieleden van de slachtoffers zijn inmiddels naar Frankrijk vertrok ken. Zij zullen maatregelen nemen om de overledenen in Nederland te kun nen begraven. Wat twee jaar geleden nog een illusie, een fabeltje wasis woensdagmiddag in liet Rhein- stadion te Düsseldorf gebeurd: wereldkampioen Duitsland werd verslagen door het Neder lands elftal. Tegenover het spél van de „weltmeister" behoef den de oranje-mannen geen afbraak-voetbal te stellen. In tegendeel! Het werd een volko men verdiende 21 overwin ning. Voor het doel van de Duit se doelman Herkenrath werden vele vinnige gevechten gele verd. Deze opname werd ge maakt enkele seconden voordat de Nederlandse supporters jui chend opsprongen voor het tweede Nederlandse doelpunt. Van links naar rechts Eclcel, AppélJusleowiak, doelman Herkenrath, Sclilienz en Koo- pal. Voor verslag, nabeschou wing en "commentaar verwijzen wij. naar pagina 9 (Tèlefota ANP) ![R(jnilllllllllllllllll!lll!IIIIIIIIH Paas- en pinksterverlof voor parate troepèn Van de parate troepen zal vijftig procent met Goede Vrijdag en Pasen, de andere vijftig procent met Pinkste ren verlof krijgen. Het paasverlof gaat in op 29 maart,, de donderdag voor Pasen, na 13 uur. Op 3 april, de dins dag na Pasen, moeten de verlofgangers met de eerste reisgelegenheid na 6.59 uur terugkeren. Het pinksterverlof begint op 17 mei, de donderdag voor Pinksteren, na 17 uur. De militairen moeten op de dins dag na Pinksteren met de eerste reis gelegenheid na 6.59 uur terugkeren. Voor andere categorieën militairen zijn afzonderlijke verlofregelingen vastgesteld. Overstromingen in Hongarije Ia Italië, dat zich nog aan het herstellen w.as van de afgelopen, rampzalige koudeperiode, is het nu 'voor de tweede maal winter. In de Apennijnen zijn meer dan 400 dorpen door de zware sneeuw val van de buitenwereld afgesne den. Over honderden mijlen zijn de wegen onbegaanbaar geworden en ...is het tweeduizend jaar ge- leden, dat de Romeinse veld- 1 heer Gajus Julius Caesar, die de Germanen in hun eigen land bestreed, vele volkeren over- won en zelfs met schepen een landing in Brittannië maakte, tijdens een senaatszitting werd vermoord. Van- hem is de uit- spraak „Veni, vidi, vici", „Ik kwam, zag en overwon". liiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiür MOORDENDE CONCURRENTIE IN BUITENLAND Selwyn Lloyd. de Britse staatssecre taris van buitenlandse zaken (l), laat zich hier in Lydda van Israëlische zij de voorlichten over de crisis in het Midden-Oosten door de premier van Israel, Mosje Sjarett (midden) president David ben Goerion (r). „Er moet wat gebeuren!" zegt men in Yerseke De oester, die aan menig exquis diner luister bijzet, geeft dit jaar de meeste Yersekse kwekers maar een schrale boterham. Er zijn te veel oesters, waardoor deze schelpdieren, als de spreekwoordelijke var kens, de geldelijke „spoeling" voor de kwekers dun maken. En zoals een ongeluk zelden alleen komt, kreeg men in februari nog eens een langdurige vorst, die de oesterafzet stillegde. Wanneer deze vorst nu nog maar flink huis gehouden had in de oesters, zodat de te grote voorraad wat gedund was, dan hadden verschillende kwekers er nog vrede mee gehad, hoe vreemd dit wellicht moge klinken. Maar ook dat was niet het geval, want de oesters zijn thans zo sterk, dat er weinig vorstschade opgetreden schijnt te zijn. Nu zit men dan finan cieel mét de brokken van een overproduktie. Het ging de laatste jaren goed met de oesterkweek. Er was veel broed en weinig sterfte, ook niet in de zaaioesters. De schelpziekte, die an ders nogal wat sterfte veroorzaakte, richtte weinig schade aan, doordat de betrekkelijk koude zomers de ver breiding van deze ziekte niet in de hand werkten. Er kwamen steeds meer oesters en voordat men er goed en wel erg in had. zat men met een groot overschot. Vooral voor de klei ne oesterkwekers geeft dit reeds ge ruime tijd zijn moeilijkheden. De vo rig jaar ondernomen pogingen om de zaaioesters coöperatief te doen vei len, zou men ook reeds als een uit vloeisel hiervan kunnen zien. De gevolgen van deze overproduc tie zijn niet uitgebleven. Ondanks een prijsregeling is er een soms moordende onderlinge concurrentie op de buitenlandse markt. Het Be drijfschap voor Visserijproducten heeft minimum exportprijzen voor de verschillende kwaliteiten vastgesteld doch in de praktijk komt het er op neer, dat vrijwel niemand zich hier aan houdt. „Wanneer je in België bij een handelaar komt en je noemt de voorgeschreven prijs, dan lacht hij je vierkant uit", zei ons een hande laar. Er zijn goedkoper aanbiedin gen bij de vleet. De gevolgen zijn, dat er vaak van (Vervolg op pag. 10) tegelijk met de sneeuwval is de temperatuur in het gebied van Avezzano, op 50 mijl ten oosten van Rome, tot 28 graden onder nul ge daald In de provincie Chieti zijn 99 van de 102 dorpen van de buitenwereld af gesneden, terwijl in het gebied van Campobasso 90 dorpen niet meer te be reiken zijn en in het gebied van Avez zano 25. Elders in het land zijn tien tallen dorpen geïsoleerd. De toestand is het meest ernstig in het plaatsje Castelluccio di Norcia, op 60 mijl ten noord-oosten van Rome. dat nu al zes weken lang geen verbinding met de buitenwereld meer heeft. Drie dagen lang woedde een sneeuw storm boven het plaatsje, waardoor alle deuren van de huizen en zelfs de vensters van de eerste verdieping ge blokkeerd zijn. Sommige huizen zijn geheel onder de opgewaaide sneeuw verdwenen en al leen de rook uit de schoorstenen ver raadt nog, dat er menselijk leven in deze huizen is. OVERSTROMINGEN In Hongarije heeft men thans te kampen met "de ergste overstromingen uit de geschiedenis van het land. Volgens berichten van de commu nistische radio heeft de Donau drie middelgrote steden en meer dan 12 dorpen ten zuiden van Boedapest over stroomd. Tot nu toe heeft men reeds 100.000 personen moeten evacueren. Ondanks het feit, dat men er tot nog toe niet in geslaagd is om de lange ijsdam le breken, voeren bommenwer pers nog voortdurend aanvallen op de nog steeds hoger wordende ijsmassa's in de Donau uit. Meer dan 1000 vierkante mijlen vruchtbaar land bevinden zich momen teel onder water. Ernstig auto-ongeva! bij vliegbasis Volkel. Een dode en twee gewonden Op het gevaarlijke kruispunt nabij de vliegbasis Volkel is woensdag een ernstige aanrijding gebeurd. Van de drie inzittenden van een uit Helmond afkomstige personenauto kwam de 41-jarige bestuurder A. Luyben om het leven. Zuster Walthera, hoofd van de r.k. kleuterschool te Helmond liep een schedelfractuur op en werd ter plaatse van de laatste sacramen ten voorzien. Zuster Theodora, moe der overste van het St. Aloysius ge sticht te Helmond, werd met een her senschudding een bovenarm- en een bekkenfractuur opgenomen in het ziekenhuis te Veghel. Ook de andere zuster is naar het ziekenhuis te Veghel vervoerd. De auto Werd ter plaatse in de flank aangereden door een vracht auto uit St. Anthonis. AANHOUDEND KOUD. Zwaar bewolkt met verspreide op klaringen en plaatselijk wat sneeuw. Zwakke tot matige noordoostelijke wind. Aanhoudend koud." ZON EN MAAN 16 maart Zon op Maan op 6.54 8.05 onder 18.48 onder 0.00

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1