PROVINCIALE ZEEUWSE CDURAHT BILT Aartsbisschop Makarios van Cyprus bij verrassing gedeporteerd Duizenden Algerijnen betoogden in Parijs Kamers van Koophandel wijzen veertarieven niet van de hand ZESTIEN SOLDATEN TE WATER NA OMSLAAN VAN RUBBERBOOT VERWACHT... 199e jaargang - no. 60 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5,85 p. kw.; fr. p. p. 6,10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 10 maart '56 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Minimum p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van 1,—. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58-60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g, 222H> ostburg. Finlandstraat 2, telef. 16; Terneuzen. Brouwerijstraat 2: Zierlkzee. N. Bogerdstraat 24. telef. 26. ROUW KLOKKEN LUIDDEN IN NICOSIA Op vliegveld van Griekse hoofdstad wachtten de autoriteiten vergeefs De Britse gouverneur van Cyprus heeft gisteren aartsbisschop Ma karios, de geestelijke en politieke leider van de Cyprioten gearresteerd voor deportatie en zijn troepenmacht over het eiland ontplooid om het terrorisme uit te roeien. Ook de bisschop van Kyrenia, Kyprïanos, werd gearresteerd en het zelfde lot viel ten deel aan twee pro-Griekse geestelijken: Polycarpos Joannides, secretaris van bisschop Kyprianos, en Papastavros Papa- ganthangelou, een Griekse priester. Verwacht wordt dat deze arrestaties grote beroering op het eiland zullen teweegbrengen alsmede een crisis in de betrekkingen tussen Engeland en Griekenland, die beide bij de N.A.V.O. zijn aangesloten. Gouverneur Sir John Harding rechtvaardigde zijn optreden in een officiële verklaring, waarin hij meedeelde, dat uit een grote hoeveel heid bewijsstukken is gebleken, dat de aartsbisschop nauw betrokken was bij de activiteiten van de terreurgroep Eoka. Harding gaf verder onmiddellijk opdracht tot censuur van alle tele grammen van Cyprus naar Griekenland en verbood interlokale tele foongesprekken. Voor de vierde achtereenvolgende dag werden uitzendingen van Radio Athene door Britse technici gestoord. Aartsbisschop Makarios had gis teren naar Athene willen vliegen, waar een groot aantal regerings functionarissen hem opwachtte. Hij had het Griekse volk een bood schap willen brengen over het standpunt van de Griekse bevol- king op Cyprus, die 80 procent van de totale bevolking uitmaakt. Op het vliegveld van Nicosia ver hinderden Britse functionarissen dat hij aan boord van het Griekse vliegtuig ging, waarna hij werd weggevoerd naar een transporttoe stel van de Royal Air Force, een De Jansens Nauwelijks heeft de lente zich aarzelend gemeld in Nederland of de propaganda voor het toeris me neemt een aanvang. Aanplakbiljet ten, vouwbladen en propagandaboek jes zingen de lof van vele oorden, waar enthousiaste burgers en nijvere zaken lieden de handen ineen geslagen heb ben om het de reizende goegemeente naar de zin te maken. Omdat er aan het toerisme wat te verdienen is, bestaat er op het gebied van de toeristenwerving nogal wat concurrentie en ook vrij veel imitatie. Men probeert elkaar de loef af te ste ken en men volgt elkander na. Wan neer een Nederlandse stadsarchivaris ontdekt, dat zijn gemeente aanleiding heeft om midden in het toeristensei zoen het 575-jarig bestaan van de stad te vierendan proberen een vol gend jaar een aantal andere steden en dorpen ook historische feesten te or ganiseren met een minstens even „zwakke" historische aanleiding. Die navolging heeft er toe geleid, dat Nederland in de achterliggende jaren op het gebied historische fees ten nogal wat te „verteren" heeft ge kregen. Men is er dan ook ietwat beu van geworden. Vandaar.dat er nu koortsachtig ge zocht wordt naar „nieuwe ideëen" om toeristen naar stad of dorp te trekken. In een Limburgs dorp heeft men ge probeerd met internationale vrijgezel lenfeesten, en dat is niet eens zo dwaas verlopen. Vrijgezellen plegen nogal wat geld te hebben. Zij kunnen zich de weelde van een enigermate onnozele reis naar een vrijgezellenfeest veroor loven en dus verdienden de haiidige zakenmensen in het Brabantse dorp een aardige duit. Kan men nog glimlachen om de mal ligheid van die vrijgezellen-toeristen- exploitatie, de lach krimpt echter weg, wanneer men leest, dat er dit jaar een dorp in Overijssel alle dames en heren verwacht, die de naam Jansen dragen. Daar moet dan het grote Jansen- feest gevierd worden. Vermoedelijk omdat in telefoongidsen en adresboe ken de naam Jansen het meest voor komt en men dus met de Jansens het gemakkelijkst succes kan hebben. Uiteraard is ér geen""'enkele steek houdende reden, waarom al die Jan sens naar dat Overijsselse dorp zouden gaan. Het is allemaal pure nonsens. Wij hopen daarom van harte, dat de Jansens niet bereid zullen zijn aan deze dwaasheid mee te werken. Wil men toeristen trekken dan, zal men dat moeten doen op een wijze, die een tikkeltje intelli genter is. En wil men feestvieren, dan is het altijd beter dat onomwonden te ver tellen. In een Goois artiestendorp had men jarefi geleden ook eens de neiging om een groot feest in elkaar te zetten. Dat gebeurde toen onder het motto „Wij vieren feest, omdat, er zolang geen feest is geweest". ZuBt een oprechtheid kan men waar deren. Maar dut flauwe smoesje van de Jansens. die elkaar allemaal de hand moeten schudden, wekt weerzin. Daarmee bewijst men de toeristische propaganda geen dienst en haalt men het werk omlaag van hen. die op dit gebied waardevolle en volkomen-ver- antwoorde arbeid verrichten!! Hastings, dat reeds startklaar stond om hem naar een geheime bestemming te vliegen. Een gewapend escorte vergezel de de verbannen geestelijken. Vervolgens werd door de Britse politie en troepen een onderzoek in gesteld in de woningen van de gear resteerden. Een officiële woordvoer der deelde mede, dat in Makarios' woning een automatisch pistool was aangetroffen. Het nieuws van Makarios' ver banning verspreidde zich snel door Nicosia. De klokken van Griekse kerken begonnen te luiden en spoedig verzamelde zich eèn me nigte voor het paleis van de aarts bisschop. Alarm in Athene Het nieuws over de deporatie van Makarios sloerr als eeu bom in Athe ne in, waar men de aartsbisschop 'n hartelijk welkom had bereid. De politiemacht die op de been was gebracht met het oog op de aankomst van de aartsbisschop moest patrouilleren in de straten van Athene om eventuele demonstraties te voorkomen. De Britse en Ameri kaanse ambassades werden onder zware bewaking gesteld. Er werd een spoedbijeenkomst van de ministerraad belegd. Griekse stu denten, die op aartsbisschop Maka rios hadden gewacht riepen „weg met Engeland". Zijj sprongen in bussen op net vliegveld van Athene en re den naar de stad onder het uitroepen van slogans. Politiemannen óp mo torfietsen gingen naast de bussen rij den met het oog op eventuele de monstraties. Obstakel Het Britse ministerie van koloniën heeft gisteravond bekendgemaakt, dat aartsbisschop Makarios gedepor teerd was omdat hij „persoonliiK 'n belangrijk obstakel vormde voor de terugkeer van vreedzame toestan den „Zelfs na de afkondiging van de staat van beleg ging hij voort met zijn landslieden aan te zetten tot ge welddadigheid. Hg heeft zijn positie als een vooraanstaande dignitaris van de (Grieks Orthodoxe) kerk mis bruikt en een dusdanige politieke agitatie gepleegd, dat hij niet langer kan verwachten de eerbied te ont vangen aan zijn hoge functie ver schuldigd". Volgens onofficiële berichten zijn, de gearresteerde Cyperse kerkleiders overgebracht naar de Britse Seychel- len-eilanden, een eenzame groep in de Indische Oceaan 950 mjjl van de oostkust van Afrika gelegen, en 1750 mijl ten zuiden van Bombay. MAKARIOS op vliegveld gevangen ONGELUK BIJ OEFENING Eén hunner om het leven gekomen. Bij een oefening met rubberboten van de infanteriepioniers van het tweede depot infanterie te Venlo op de Maas bij Steijl-Tegelen is gis terochtend omstreeks half tien een rubberboot met zestien militairen uit- de Frederik Hendrikkazerne te Blerick omgeslagen. Alle militairen raakten, met zwemvesten aan, te water. Zij werden door de snelstro- mende rivier meegevoerd. Twaalf konden door bewoners van Steijl uit het water worden opgévist. Vier soldaten dreven verder af. Drie daarvan zijn een halve kilo meter stroomafwaarts uit 't water gehaald en naar h'et ziekenhuis te Tegelen gebracht; de vierde, de twintigjarige dienstplichtige sol daat T. J. K. uit Geertruidenberg, met de stroom meegevoerd en daarna onder water geraakt. Ongeveer een kilometer beneden Steijl heeft men deze militair op het droge gebracht. Men heeft getracht, bij hem de levensgeesten op te wek ken. maar dit is niet mogen geluk ken. Bij Belfeld hadden dé militairen twee rubberboten te water gelaten. Bouwcapaciteit in Zeeland 2654 woningenj i De twee kamers van koophandel jg i in Zeeland hebben gisteren ook het concept-rapport behandeld, i dat het E.T.I. in opdracht van deze beide instellingen heeft uitgebracht over de capaciteit van de aannemersbedrijven in js I Zeeland. Dit rapport taxeert de j jaarlijkse bouwcapaciteit in dit i gewest op 2654 woningen per jaar. Over het rapport en de dis- cussies hierover tijdens de ver- gadering verwijzen wij naar de •:tvoerige verslagen op pag. 7. '..,.jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif De boten voeren in de richting van Steijl. Voor de loswal aldaar lagen drie schepen gemeerd en één der rub berboten dreigde daarmee in aanva ring te komen. Bij het afhouden is de rubberboot omgeslagen met het ver melde gevolg. Na Helopening van de besprelcingen over de toestand in 't Midden-Oosten, die op het ogenblik in Cairo worden 'gehouden, heeft de Egyptische pre mier, Gamal Abdel Nasser, ter ere van zijn gasten in de officiersclub van Cairo een banket aangericht. Op de foto ziet men koning Saoed van Saoedi-Arabië in levendig gesprek met premier Nasser (geheel rechts Tweede van links is de Syrische pre sident Shoekry el Koewatly en geheel linies de Syrische premier Said el Ghazzi. Het schilderij op de achter- grond beeldt het vertrek van ex-ko- ning Faroék in ballingschap uit. Drieling geboren in De Lier In het gezin P. van Adrichem aan de Lierweg in De Lier is een drieling ge boren. Drie meisjes en wel Johanna, Theresia en Elisabeth. Het meisje Elisabeth is kort na de geboorte overleden. De beide andere kinderen maken het, evenals de moe der, wel. In het gezin waren reeds elf kihderen. Amerikaanse gebouwen in Tunis aangevallen Door Franse demonstranten Een groep opgewonden Franse de monstranten, die protesteerden tegen wat zij. noem en „Amerikaanse druk in Frans-Tunesische aangelegenheden", hebben gistermiddag een aanval ge daan op het gebouw van het Ameri kaanse consulaat-generaal te Tunis. De schreeuwende menigte trok daar op verder naar het gebouw van de United States Information Service, dat gelegen is in het Europese centrum van de stad. Op weg naar de U.S.I.S. plunderden zij een drukkerij, waar een nationa listisch blad van een lid der Neo- Destourpartij wordt uitgegeven. Tienduizend in Frankrijk woon achtige Algerijnen hebben gisteren getracht, in Parijs een grootscheep se betoging te houden voor de on afhankelijkheid van hun Noord- Afrikaanse land. Hun opmars naar het parlement, waar Soustelle, de vroegere resident-generaal in dat gebied, een toespraak hield, werd verhinderd, maar toen hadden de betogers reeds twee chauffeurs van vrachtwagens met messen bewerkt en langs de weg van de opmars jonge bomen en ijzeren hekken vernield. By de moskee hadden de Algerijnen zich opgesteld; bij het stadhuis werden zij door een grote politiemacht tegengehouden. Onge veer doizend betogers werden in groepen met gevangenwagens naar het hoofdkwartier van de politie overgebracht. De Nationale Algerijnse Beweging onder leiding van Massali Hadj, aan wie een gedrongen verblijf in Frank rijk is opgelegd, had op deze dag de Algerijnen in Frankrijk opgeroepen, in staking te gaan. Zowel m de in dustrie als door winkeliers werd aan die oproep gevolg gegeven. De Algerijnse Nationale Beweging zegt, anti-communistisch te zijn en gekant te zijn tegen de pan-islamie- fische beweging met zetel in Cairo, die de operaties van de vijftiendui zend Algèrijnse opstandelingen leidt. Zij deed de Nationale Vergadering gisteren een open brief toekomen, waarin niet alleen de erkenning van de onafhankelijkheid van Algerije werd geëist, maar ook de invrijheid stelling van alle Algerijnen, die we gens hun „anti-kolonialistische strijd" gevangen zitten, en „het herstel van alle democratische vrijheden". In zijn rede in het parlement wees de oud-resident-generaal Soustelle vooral op de banden, die bestaan tus sen de Algerijnse opstandelingen en Egypte. ZEEUWS BEDRIJFSLEVEN WACHTTIJDEN MOE. Mits invoering gepaard gaat met aanzienlijke verbetering van de outillage DE SAMENWERKENDE KAMERS van koophandel en fabrieken in Zeeland hebben vrijdag hun besturen gemachtigd stappen te onder nemen om tot instelling te komen van een „tariefcommissie", die het probleem van tarieven op de Westerschei de-veren diepgaand zal be studeren. Dit belangrijke besluit werd genomen tijdens een gecombi neerde vergadering in hotel „De Korenbeurs" te Goes; nadat in een langdurig debat het voor en tegen van de vrije veren was belicht. Daarbij kwam vast te staan, dat het Zeeuwse bedrijfsleven over het algemeen géén overwegende bezwaren heeft tegen veergelden, maar aan invoering daarvan de uitdrukkelijke voorwaarde verbindt, dat deze tarieven gepaard dienen te gaan met aanzienlijke verbeteringen van de outillage. Het bedrijfsleven js ae lange wachttijden moe De voorzitter yan de kamer voor de Zeeuwse eilanden, de heer C. A. Kam- meraad, leidde de besprekingen in met een korte verklaring. Beide Zeeuwse kamers maken zich ernstig bezorgd over de situatie op de Wes- terscheldeveren, omdat de aanpas sing aan de on.wikkeling van het verkeer steeds achteraan komt, zo zei hij. Indien niet met bekwame spoed en met een breed opgezette oplossing de ontstane impasse wordt doorbroken, zullen de gevolgen voor het economisch verkeer, het toeris me en een gezonde ontwikkeling van Zeeland zeer ernstig zijn. Toen de provinciale veren nog inderdaad pro vinciale veren waren in de tijd na melijk, dat grote rijkssubsidies niet nodig waren - wist het provinciaal bestuur steeds tijdig die maatregelen te nemen om de verkeersontwikke- ling een slag voor te blijven. Maar de laatste jaren heeft het rijk in steeds toenemende mate de lakens uitge deeld: een treffend voorbeeld is wel 't benedendeks brengen van de twee de klasse op last van de minister. Dat door deze maatregel nog een aantal meters van de reeds zo brood nodige auto-laadruimte ten offer viel, heeft in Den Haag niet de min ste indruk gemaakt. Voor Vlissingen-Breskens zal nu één nieuwe veerboot worden ge bouwd, maar voor de bouw van 'n zo hoognodige tweede is nog geen goedkeuring verleend. „Wjj wil len U thans ter beoordeling voor leggen de suggestie bij de bevoeg de autoriteiten aan te dringen op de bouw van een tweede en desnoods ook een derde boot, waartegenover dan de mogelijk heid moet worden geschapen tot heffing van een redelijk tarief voor de overtocht", aldus de heer Kammeraad. „Wij menen, dat daartegen geen zakelijk bezwaar kan worden gemaakt, mits de dienstuitvoering dan ook zodanig is, dat de lange wachttijden van thans tot het verleden behoren. Uit een oogpunt van bedrjjfs-eco- nomie ls het véél voordeliger een redelijk bedrag te betalen met de zekerheid van een vlotte overtocht dan een gering tarief met een wachttijd van soms uren lang". Bjj een steeds vlot functioneren der veren zal er rekening mee gehouden moeten worden, dat boven de norma le toeneming van het verkeer ook nog een vrij belangrijke verhoging van de te vervoeren aantallen auto's is te verwachten, omdat een bepaalde ca tegorie liever van de veren gebruik (Vervolg op pag. 2) KORTE PREDIKATIE BLIJFT HIER EN WAAKT (Marcus 11/ vers SJf) Zó had Jezus nog nooittot de txcaalve gesproken. Nog slechts enke le ogenblikken tevoren heeft Hij rus tig zijn leerlingen erop gewezen, hoe moeilijk het voor hen in die nacht zou worden. „Gij zult allen aanstoot aan Mij nemén". Jezus kende hen. Veel beter, dan zij ooit zichzelf zouden kennen. Hij weet zeker, dat hun ge loof in Hem zal bezwijken, zodra zij er getuige van zijn, hoe hun meester zich vrijivillig, zonder tegenstand, overgeeft in de handen van Zijn vijan den. Dat zal teveel voor hen blijken. Dan zullen zij op Hem niet langer hun verwachting kunnen stéllen. En nu opeens, bij het binnengaan in Gethsemané, blijkt dat Jezus zeer ontsteld en beangst wordt. Zó erg is het, dat hun meester zegt tot zijn drie intieme vrienden: Mijn ziel is zeer be droefd, tot stervens toe; blijft hier en waakt. De oorzaak van deze plotse linge keer in Jezus' houding is voor hen onverklaarbaar. Jezus, die kla gend smeekt om met m te waken! Hier staan wij, samen met de leerlin gen, voor liet geheimenis van Jezus' zielsangst. Zó zwaar wordt deze, dat Hij zich ter aarde werpt en op de grond kruipt, als onder de hevigste pijn. Hij roept tot God en loopt terug naar zijn drie leerlingen als om steun te zoeken in hun medeleven, maar zij zijn in slaap gevallen Wie zal tn deze Jezus de redder van de wereld erkennen! Het Evangelie van deze Heiland is waarlijk niet naar de mens. Het klinkt hem in de oren als een ergernis en dwaasheid. En dit geldt van Jezus' ganse lijden en var. Zijn offerdood. Zó geeft Jezus, naar Zijn eigen woorden „Zijn leven tct een losprijs voor velen". Is de schuld van de we reld., van U en van mij, dan zó groot? De gemeente zingt daarvan: Niet Gij, neen ik moest .sterven en 's Vaders lie'J° derven in eindeloze pijn. Toen sloegt G'on mij Uw ogen in Godd'lijk mededogen en wilde mijn Verlosser zijn". Zó heeft Jezus, door Zijn lijden en doodZichzelf prijsgegeven, tot het fundament van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die loij verwachten. Wie tn Hem gelooft, die heeft het eeuwige leven, dat zelfs door de dood niet vernietigd kan wo den. Middelburg p. DON ZONNIG. Droog en zonnig weer. Middagtem- peratoren van 5 tol 7 graden. Matig of vrij krachtig toenemende wind tus sen zuid-oost en oost. ZON KN MAAN 11 maart Zon op 7.06 onder 18.39 Maan op 6.13 onder 17.52 12 maart Zon op 7.03 onJer 18.41 Maan op 6.32 Onder 19.04

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1