PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT BILT Storm en smeltwater veroorzaken nood in delen van Europa Indonesië knipoogt naar ^owjet-Unie „Zang veredelt" nestig iaar OMGEKOMEN BIJ POGING TOT REDDING VAN ZIJN KINDEREN Zaterdag werd in Kruiningen geslaagd solistenconcours gehouden DE VERWACHT. 199e jaargang - no. 55 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5,85 p. kw.; fr. p. p. 6,10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 5 maart 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Minimum p. advertentie 4, Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van 1,„Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vllsslngen, Walstr. 58-60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228): ostburg, Finlandstraat 2, telef. 16: Terneuzen, Brou l 2. Zierlkzce N Bot: f iaat 24 telef. 26. EVACUATIES WEGENS OVERSTROMINGEN In Limburg werden veerponten meegesleurd door de Maas Ons land ondervindt thans, vooral in de vorm van hoog; water, de gevolgen van de dooi, die op diverse plaatsen in Europa hachelijke situaties veroorzaakt. Gisteravond waste het water te Maastricht zes en een halve centimeter per uur. Bij Berg aan de Maas werden vier veerponten door het water meegesleurd. Twee zijn ev teruggevonden bij Grevenbicht en twee andere zijn gezonken. Te Heugem en Ittersen bij Maastricht is de Maas buiten de oevers getreden. Het water van de Maas liep gisteravond op drie plaatsen over de weg Bergharen Ittersen. Hierdoor dreigde het dorp Borgharen geisoleerd te worden, aangezien het water op de weg aan de andere zijde van het dorp 1.20 meter hoog stond. In de Daalstraat te Borgharen moesten gisteravond twee gezinnen worden geëvacueerd naar het schoolgebouw, aangezien het water deze huizen was binnengedrongen. De commissaris der koningin in de pro vincie Limburg stelde zich gistermiddag te Ittersen persoonlijk van de toestand op de hoogte. De weg van Ittersen naar Bunde was door de Geul gebarricadeerd. Daar grote hoeveelheden ijs de Rijn kwamen afzakken werden diverse Rijnveren tijdelijk uit de vaart genomen. Ijsveld van Lorelei op drift Onder meer bevond zich onder dit ijs de massa, die zich in de afgelopen vorstperiode had vastgezet bij de Loreleirots. Die massa is zaterdag losgeraakt en het ijs van Rijn en Moezel dreef daarna snel naar de Noordzee. Het dikke ijsveld besloeg ongeveer driekwart van de breedte van de rivier. In Duitsland was het peil van de Rijn ge middeld 4.20 meter boven normaal. sau werd een deel van de bevolking naar het hoger gelegen centrum van de stad geëvacueerd. Het Donau- water heeft het marktplein reeds overspoeld en duizend inwoners moesten daar hun woningen verlaten. In Linz drong het Donauwater tal DON AU VALLEI WERD GEGESELD. Stormachtige winden, welke snel heden van meer dan 120 kilometer per uur bereikten, geselden zondag de Donauvallei, welke reeds ernstig bedreigd werd door overstromingen tengevolge van de grote hoeveelhe den smeltwater, welke dikwijls door de massieve ijsdammen geen uitweg vonden. In het aan de Oostenrijkse grens gelegen Duitse bergstadje Pas- Enorme schadevergoeding geëist voor Autherine Lucy. Negerstudente zal strijd voortzetten Van Autherine Lucy, vier andere kleurlingen en !e Nationale Vereni ging voor de Vooruitgang van Kleur- Sngen is een schadevergoeding ge elst van 4.000.000 dollars. De eisers vier personen, die we gens het veroorzaken van relletjes werden gearresteerd beweren, dat miss Lucy hen valselijk er van be schuldigd had, dat zij samengespan nen hadden om haar te beletten de colleges aan de universiteit van Ala bama te volgen. Volgens de aanklachten was het nooit miss Lucy's werkelijke bedoe ling geweest om naar de universiteit te gaan, maar zou zij per maand 300 dollar van de vereniging ontvangen om te doen alsof. Op het ogenblik vertoeft Autherine Lucy in New York om „op verhaal te komen". Zij verklaarde daar vrij dag op een persconferentie, dat zij de juridische strijd om als negerstu dente te worden toegelaten tot de universiteit van Alabama zal voort zetten. Foto: Autherine Lucy. van lager gelegen huizen binnen en burgemeester Koref riep de burgerij op, zich gereed te houden voor even tuele noodacties. Bij Gleirstal in Ti- rol werden drie boeren door een la wine getroffen. Een van hen wist zich uit te graven, van de overige twee wordt aangenomen, dat zij zijn omgekomen. Door de krachtige wind kwam een grote muur van een gebombardeèrd gebouw in Düsselidorf op een daar naast gelegen hotel neer, waardoor een persoon om het leven kwam. Nabij Keulen sloeg een vissersboot los met een vissersvrouw en twee kinderen erop. Het vaartuig dreigde midden op de Rijn te kapseizen. Po- litieboten konden het scheepje niet bereiken door de zware ijsgang, maar» terwijl de politie om een helikopter verzocht, wisten Belgische militairen een tijdelijke pontonbrug te slaan en de drie opvarenden te redden. Nabü Hannoverisch-Münden t ra<l de YVerra buiten zgn oevers. Dit ging zo snel, dat een vrachtauto op een verkeersweg tussen ij'sschotsen klem kwam te zitten. Ook de toestand in Hamburg Is ernstig. Door stormen op de Noord zee zgn grote ysschotsen de monding van de Elbe blnnengedreven, waar door het rivierwater opgestuwd werd en nabij de stad lager gelegen stuk ken land blank zette. Meer dan zes honderd personen moesten hun nlngen ontruimen. Amerikaans schip in tweeën gebroken In de Golf van Alaska is het bijna 8000 ton metende Amerikaanse vrachtschip „Washington Mail" bij stormweer in tweeën gebroken en gezonken. De 9 passagiers en 51 be manningsleden konden worden ge red. TRAGISCHE BRAND TE AMSTERDAM Zij waren inmiddels in veiligheid Bij een kleine brand in een be nedenwoning in de Eerste Jan Steenstraat te Amsterdam, is de 60-jarige G. D., die zich in de vlam men waagde omdat hij zijn twee kinderen wilde redden, omgekomen. Een tragische bijzonderheid is daarbij, dat de kinderen inmiddels aan de voorzyde van het huis wa ren gered. De vader, die aanvanke lijk aan de achterzijde de tuin in was gerend, was hiervan niet op de hoogte. De driejarige Harm en de vijf jarige Chris werden als gevolg van rookvergiftiging in bewustelaze toestand door een ambulance van de G.G. en G.D. naar het Wilhel- mina-gasthuis gebracht, waar hun toestand als redelijk werd om schreven. Zij hebben beiden vrij ernstige brandwonden opgelopen. De oorzaak» van de brand, die kort voor half twaalf uitbrak, is nog niet bekend. De politie stelt een onder zoek er naar in. De woning had een voorkamer, een tussenkamer, een achterkamer en een keuken. Daarvan is alleen de voorkamer, waarin zich de kinderen bevonden, niet uitge brand. Hun vader, een nachtportier, lag in de tussenkamer te slapen, ter wijl de 33-jarige mevrouw D. aan het werk was in een café aan de Nieu- wendijk. - In zijn nachtgoed zagen huurlie den omstreeks half twaalf de ontzet te vader D. in de tuin rennen, terwijl hij om hulp schreeuwde. Hg drong het brandende huis weer binnen en kwam er niet meer uit. De brandweer trof zijn verkoolde lgk een uur later in de nog rokende tussenkamer op het bed aan. Het gezin heeft nog een derde zoontje, de zevenjarige Gerrie, die op school was toen de brand woedde. Een deel van Nederland genoot zon dag van een heerlijk voorjaarszonne tje. Hoe druk het was op de terrassen in Scheveningen toont deze foto. Vliegongelukken eisten zes doden Vier Zweedse straaljagerpiloten kwamen zondag om het leven toen hun groep van vier straaljagers (Vampire Jets) tegen de lage heu vel van Kallen ik Skaane, enkele mijlen ten noorden van de stad Helsingborg opvloog. Men schreef het ongeluk toe aan het slechte zicht, stofwolken en mist, gecom bineerd met een niet goed functio nerende hoogte wijzer in het toestel van de commanderende officier, die voorop vloog. Twee personen werden gedood en twee gewond, toen zondag een twee- motorig „Anson"-toestel van de R.A. F. op acht mijl ten zuidwesten van de stad Lüdenscheid in West-Duits- land neerstortte. Het toestel was op weg van Hannover naar Keulen toen één van de motoren uitviel. De ge- doden waren een man en een vrouw, waarschijnlijk passagiers. Een Globemaster van de Ameri kaanse luchtmacht, die 17 man aan boord had, is verloren gegaan op reis van IJslanad naar Londen. Nadat bericht was ontvangen, dat drie der motoren waren uitgevallen op 200 mijl ten westen van IJsland, is niets meer van het toestel gehoord. Inmiddels zijn wrakstukken gevon den. Over het lot van de bemanning is nog niets bekend. Belgische werf bouwt Amerikaanse tankschepen Een grote Amerikaanse petroleum- maatschappij heeft een contract ge sloten met de Belgische scheepswer ven van Hoboken voor de bouw van twee petroleumtankers van 32.000 ton ieder, die door de Cockerill- Ougree-werven zullen worden ge bouwd. De schepen zullen ieder een totale lengte hebben van 200 meter, een breedte van 25.5 m en een hoogte van 13.5 m. Ieder van hen zal 16.000 pk kunnen ontwikkelen en hiermee een snelheid van 17 knopen bereiken. „Het doel heiligt de middelen" Indonesië is voornemens, zijn po gingen tot het verkrijgen van fi nanciële en economische hnlp van de Sowjet-Unie te intensiveren. Dit heeft de Indonesische zaakgelastig de in Moskou, de heer Darmanto, op een persconferentie te Moskou verklaard. Deze persconferentie had tot doel, een uiteenzetting te geven van de Indonesische positie na de opzegging van de Neder lands-Indonesische Unie en de R.T. C.-akkoorden. De zaakgelastigde zei, dat Indo nesië zich reeds tot andere landen, waaronder de Sowjet-Unie, had ge- llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllljlllü Overval. „Denk er om of ik schiet" riep een gemaskerde man, die vrijdagavond plotseling in de deuropening van de boeren- leenbank in Rotterdam ver- M scheen in antwoord op de vraag van de voorzitter, wat hij kwam doen. Met een veel- zeggend gebaar stak de 'over- m valler de rechterhand in zijn broekzak. Een van de bedien- den liet zich echter niet intimi- deren en liep met een stoel op hem toe. De indringer koos toen maar de wijste weg en ging er vandoor. Toen de voor- zitter om alarm te maken een ruit insloeg rukte de man zich M het masker van het gezicht en f: gooidc dat eerst weg. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllH Het zaterdag te Kruiningen gehouden solistenconcours ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Zeeuwse Zangersbond „Zang Ver edelt" is als experiment uitstekend geslaagd: Dit was de mening van het enige jurylid, de heer Alex Schellevis uit Apeldoorn. „Hoewel ik graag naar Zeeland kom, ben ik ditmaal met gemengde gevoelens uit Apeldoorn vertrokken, omdat een solistenconcours voox amateurs niet veel voorkomt", zo zei de heer Schellevis. „Maar de Zeeuwse zangers hebben mijn verwachtingen ver overtroffen". Er waren volgens hem zelfs enkele bijzondere prestaties geleverd. Een groter compliment is niet denkbaar voor de organisatrice van dit concours, Je gemengde zangvereniging „Crescendo" uit Kruiningen. Een waardig feest geschenk aan de jubilerende bond brengend voor de wijze, waarop de belangen van de Zeeuwse zangminnenden behartigd zgn. „Onze gemeente prijst zich ge lukkig, zoveel zangers in haar midden te hebben", aldus de heer Schipper. Hij sprak de hoop uit, dat men zich in Kruiningen die dag thuis zou "voelen. De voor zitter van c" Zeeuwse zangers- bond. de heer T. L. Jonker uit Haamstede, dankte de burge meester voor de hartelijke woor den en ontvangst. Vervolgens resumeerde hij in het kort enkele belangrijke feiten uit vroeger jaren. Verder stelde hij voor 1 De gehele middag heeft een 80-tal zangers en zangeressen elkaar muzi kaal „bestreden" in de Tasmaniëzaal van het. Kruiningse dorpshuis. Er werd met 'n verheugend enthousias me gezongen, waarbij een gedegen voorbereiding aan de dag trad. Des morgens werden het bondsbestuur en vertegenwoordigers der verenigingen officieel door B. en W. van Kruinin gen in het gemeentehuis ontvangen. Tijdens deze bijeenkomst wensten verschillende sprekers het bondsbe stuur geluk met dit iubileum Burgemcestei A. Schippei deed dit namens het Kruiningse ge meentebestuur, de bond dank om Eduard Flipse, dirigent van hel Rotterdams Philharmonisch orkest, die de muziek schreef voor 't bonds lied, een gelukstelegram te zenden ter gelegenheid van diens 60e ver jaardag. Crescendo's voorzitter, de heer M. J. v. d. Berge, wenste ook namens zijn vereniging de bond geluk en merkte op, dat Zeeland met dit con cours aantoont, met achter te willen blijven op het gebied van de zang kunst. Hij Dracht het Kruiningse ge meentebestuur dank voor de onder vonden steun gedurende alle voorbe reidingen. Tenslotte werden nog waarderende woorden gesproken door de vertegenwoordigers uit Yer- seke. Hoek en Hansweert, welke laatste de moeilijke jaren na 1953 naar voren bracht. De heer Jonker sprak een antwoord. Om 12 uur kwamen in de Tas maniëzaal, die goed bezet was, de zangers aan bod, onderver deeld in vijf afdelingen. Zij wer den beoordeeld op techniek, zui verheid, voordracht, ritmiek en nuancering en keuze van het nummer. Vooral de dames lever den uitstekende prestaties. Tg- dens een pauze maakte de heer Van de Berge van de gelegen heid gebruik om de heer Jonker .namens de hond een geschenk te overhandigen voor zyn 50-jarig lidmaatschap van de zangvereni ging te Haamstede. Na afloop van het concours voerde nog de voorzitter van het district Zeeland van de federatie van Neder- richt voor financiële en economi sche steun. De verklaring had. naar een In donesische zegsman op deze con ferentie verklaarde, ten doel, vooruit te lopen op een reactie van Nederlandse zijde op het uit treden door Indonesië uit de Ne derlands-Indonesische Unie. Naar Indonesische verwachtingen, zal Nederland bij.de Verenigde Naties een protest indienen over het uit treden door Indonesië uit de Unie en de opzegging van economische en financiële overeenkomsten. Wij hebben, aldus Darmanto, met on ze verklaring de bedoeling, aldus vooruit te lopen op commentaren, b.v. in Nederland of in andere lan den, die Moskou zouden kunnen bereiken. Hij voegde hieraan toe, dat deze handelwijze ..ongewoon was, maar „dat het doel de mid delen heiligt". ANTWOORDNOTA. Zaterdag is op het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag aan de Indonesische zaakgelastigde, de heer Kwee Djie Hoo, een nota over handigd. Deze nota zoi een antwoord inhouden op de Indonesische nota van de vorige maand, waarin aan de Ne derlandse regering werd medege deeld, dat Indonesië h~d besloten uit de Nederlands-Indonesische Unie te treden en zich dientengevolge niet meer gebonden achtte aan de daar aan verbonden overeenkomsten. Vakcentrales zijn zeer verwonderd De besturen der drie vakcentrales, het N.V.V., de K.A.C. en het C.N.V., hebben aar het A.N.P. gemeld, met grote verwondering kennis genomen te hebben van het r de centrale werkgeversorganisatie uitgegeven communiqué. Door de wijze, waarop in dit com muniqué het probleem wordt ge steld en de cijfers worden gehanteerd, wordt er. aldus de esturen der drie vakcentrales, een volkomen verkeer- keerde indruk gewekt van de onder handelingen. In een vandaag te voeren overleg zullen de vakcentrales ook ten aan zien van deze gedragslijn der werkge vers hun houding bepalen. landse zangersbonden, de heer N. Velthuijs, het woord, die onder meer op de goede verstandhouding tussen de beide bonden wees. Hierna reikte burgemeester Schipper de prijzen uit. In zijn slotwoord sprak de waarne mend bondsvoorzitter, de heer A. Weststrate uit Hansweert, er zijn vreugde over uit, dat het Initiatief van de bondssecretaris, de heer P. C. Schippers uit Kortgene, om dit concours te houden, tot uitvoering gebracht was. De uitslagen van het concours zijn elders in ons blad opgenomen. VRIJ KOUD. Wisselend bewolkt met enkele ver spreide buien. Matige tot vrij krach tige win»' in hoofdz- k tussen west en noord. Vrij koud. ZON EN i maart Zon o^ Maan op 7.17 4.04 IAAN. onder 18.31 onder 12.18

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1