HET GOUDEN JAAR Waar zijn onze schepen? Subliem is SUAVE Zapzi GERMAAN LUITWIELER Guur weer R.S. BATAVUS 4 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 10 FEBRUARI 1953 FEUILLETON 23 Eensklaps, even plotseling, als ze was begonnen, zweeg Flora weer, zelf ontsteld over hetgeen ze had ge daan. Ze kon bijna niet geloven, dat ze de ruwe woorden, die nog in dé nu heersende stilte schenen na te trillen, werkelijk had uitgesproken. Toen sloeg ze langzaam de ogen op en keek naar Marilyn, die een vreemde voor haar was geworden. Het doorgaans vriendelijke, onbe zorgde meisje, dat haar, Flora, „schat" of „liefje" placht te noemen, was verdwenen en in haar plaats stond een bleke, stomverbaasde onbe kende, die haar vol wrok en vijand schap aanstaarde. „Hoe durf je zo tegen mij te spre ken?" bracht ze er met hese stem uit. „James heeft mij ten huwelijk gevraagd, niet jou. Wanneer hij jou had willen vragen, zou er immers niets geweest zijn, om 't hem te be letten, maar dat dééd hij niet; hij koos mij. Daarom draa,: ik nu zijn ring en daarom zullen de kranten vanmorgen onze verlovingsadvertentie bevatten. Wat verwacht je van me Soms, dat ik de ring teruggeef en hem zeg: „Neem alsjeblieft Flora in mijn plaats en zet morgen in de krant, dat ons engagement niet doorgaat?" Waar zie ie me voor aan of hoe dwaas denk je dat ik doen zal? Ie der die vanavond op het bal was weet, dat ik met hem verloofd ben en dat hij mij heeft gekozen. Je hebt mij durven vertellen, dat je hem lief- hebt, maar ik verbaas me' erover, dat je 't hèm niet hebt meegedeeld'', lachte Marilyn woedend. „Ohoud op!" riep Flora, nu bleker dan het boze meisje tegenover haar, terwijl alle gevoelens van trots en waardigheid haar schenen te ontzinken. ,,Ikik kan je niet zeggen hoe het me spijt. O, ik moet krankzinnig zijn geweest. Een ogen blik heb ik gedachtdat je hem niet liefhad „Nu, je moogt nog eens denken", viel Marilyn haar bits in de rede. „Ikik weet niet hoe het zo ge komen is, behalve dan dat ik moe en opgewonden was en de herinne ring aan vroeger dagen me wat sen timenteel maakte. Toen ik nog op school ging, dweepte ik met hem, zo als malle kinderen dat doen. Maar daar kom je natuurlijk overheen", zei Flora, ofschoon 't haar moeite kostte als 't ware met haar liefde te moeten spotten. „Probeer maar te Vergeten wat ik gezegd heb, Marilyn; het is allemaal zo dwaas en onwerkelijk. Dat komt ervan als iemand op dit uur nog niet naar bed is! Ik was zeker een beetje zenuwachtig, maar dat is nu weer over. Heus, ik wens jou en Jamie het allerbeste. Het enige dat er op aan komt is of jullie elkaar liefhebt". Marilyn's blik werd iets minder vijandig. „Och, ik denk dat we allemaal wel eens gek uit de hoek komen" zei ze schouderophalend en omzichtiger dan ze zich ooit jegens Flora hal be toond. „James is knap genoeg om ieder meisje 't hoofd op hol te bren- ?en, maar ik ben niet haatdragend, och zou ik", ging ze wat spijtig lachend voort, „me veiliger voelen als jij je verloving met Timothy God- winof iemand anders bekend maakte". „Timothy zou er niets van moeten hebben, geloof ik", merkte Flora met een flauw glimlachje op. „Dat denk-je maar! Als ik ooit iemands gezicht juist heb beoordeeld, heeft die man zijn besluit al geno men". „Maar heus niet in mijn richting", verzekerde Flora. „Nu we zullen zien", hernam Ma rilyn, wier stem weer een vriendelij ker klank had. „Je zou slechter af kunnen zijn. Mamma mag zeggen wat ze wil, maar ik heb liever een flinke man zonder handvat aan zijn naam DOOR MARY BURCHEL Nog enige ogenblikken na haar vertrek bleef Flora met de handen voor haar gezicht middenin de ka mer staan. Toen vatte ze wat moed en begon zich langzaam te ontkle den, viel daarna letterlek in bed en sliep van louter uitputting zo diep, dat elke herinnering aan haar bal triomf en de daarop volgende verne dering totaal scheen uitgewist. Eerst tegen het middaguur ont waakte ze en zag, tot haar verbazing, haar moeder met een dienblad bin nentreden. „O, moeder, is U daar!" riep Flora, die de eerste ogenblikken niets meer wist van wat er de vorige avond en in de vroege morgenuren was voor- fevallen. Weldra echter stond alles aar weer helder voor de geest en ze zou maar het liefst weer onder de de kens zijn gekropen, opdat ze de nieuwe dag niet onder 't oog zou be hoeven te zien. Intussen strookte dit allerminst met de bedoelingen van lady Elvain, die het blad neerzette en de gordijnen opentrok, zodat een bleke zonne schijn de kamer binnendrong. „Neem er je gemak van met eten, kindlief. Je moet eerst om drie uur bij de kapper zijn en daarna kun je weer wat rusten tot het tijd is om vanavond naar het bal van Pauline te gaan". „O, goed dan. Maar U is onver moeibaar moeder. Is U nog lang op gebleven?" „Neen", glimlachte lady Elvain, „maar toch lang genoeg om nog ver scheidene telefonische gelukwensen in ontvangst te nemen. Je hebt gis teravond veel succes gehad lieve kind". „De hele avond was een succes, moeder en ik dank U wel. Ik heb U eigenlijk nog niet gezegd, hoe ik al het werk en de moeite, die U zich ge troost hebt, waardeer. Maar nu dank ik U van harte voor alles!" „We moeten mevrouw Hornbull óók bedanken", zei lady Elvain vol komen oprecht, maar zonder het aan deel van bedoelde dame in het wel slagen te overdrijven. „Het was al lemaal, erg prettig en bevredigend". Flora glimlachte bij wijze van in stemming en dacht, niet zonder een fevoel van opluchting, dat haar moe- er nu weer zou vertrekken. Dit bleek echter een misrekening, want bij het voeteneind van het bed bleef lady Elvain staan en vroeg heel zakelijk: „Wat voor onzin sprak Ma rilyn gisteravond?" „Welke onzin?" luidde Flora's we dervraag, ofschoon de blos op haar wangen verried, dat ze heel goed wist wat haar moeder bedoelde. „Houd je niet van de domme, kind lief", hernam lady Elvain kalmpjes. (Wordt vervolgd). Na welke diepzinnige opmerking Marilyn nu inderdaad haar eigen ka mer opzocht. Jubilea „Middelburg" en „Vlissingen" 1 augustus Twee Zeeuwse voetbalclubs zullen zoals bekend dit jaar—«n zelfs op dezelfde dag 40 jaar bestaan. Het zyn de M.V. en A.V. Middelburg en de V.C. Vlissingen, die beide op 1 Augustus 1916 werden opgericht. De vieringen van beide jubilea zijn in voorbereiding en beide clubs heb ben afzonderlijke commissies be noemd. Teneinde te voorkomen, dat deze commissies belangrijke evene menten op dezelfde dag zouden vast stellen, werd dezer dagen een gecom bineerde bespreking gehouden van beide commissies, waarbij ook de be sturen van beide clubs vertegenwoor digd waren. De besprekingen werden in de meest prettige verstandhouding ge voerd en de evenementen werden zo danig vastgesteld, dat men elkaar niet „in de wielen rijdt". Bovendien werd de mogelijkheid besproken om tot een extra wedstrijd te komen .tus sen beide jubilerende clubs. In prin cipe bestaat bij de besturen hiertegen geen bezwaar, doch een definitieve beslissing zal eerst tegen het einde van de competitie kunnen worden genomen. 11 februari Vlissingen Terneuzen Hansweert Zierikzee Wemeldinge HOOG EN LAAG WATER U.+N.A.P. 1.52 1,88 2.21 2,01 2.54 2,17 3.24 1,26 3.39 1,52 U.+N.A.P. 14.13 2,03 14.38 2,17 15.18 2,36 15.45 1,39 15.55 1,66 U. N.A.P. 1.20 2,01 1.49 2,14 9.23 2,31 9.05 1,68 U.—N.A.P. 20.28 1,81 20.57 1,94 21.31 2,11 21.07 1,48 9.13 1,94 21.28 1,71 Elfstedentocht wordt gehouden De elfstedentocht zal toch nog wor den gehouden! Donderdagmorgen is in Leeuwarden besloten deze giganti sche tocht op dinsdag 14 februari te laten verrijden. Deze datum is natuur lijk vastgesteld onder het traditionele voorbehoud „ijs en weder dienende". De wedstrijdrijders zullen om half zes in de ochtend op het Harinxma- kanaal van start gaan. Als zij uit het gezicht zullen zijn verdwenen, volgen de toerrijders. De tocht zal om de zuid gaan. De deelnemers moeten zich mel den bij hotel „De Groene Weide" in Leeuwarden. Schaatswedstrijden om het kampioenschap van Zeeland. Schoon- en hardrijden in Heinkenszand. De maandag j.I. te Heinkenszand uitgestelde wedstrijden schoonryden voor paren, dames en heren om het kampioenschap van Zeeland, zullen thans maandag 13 februari a.s. op één der banen van de Heinkenszandse IJsvereniging worden verreden. Bij aanhoudende vorst zullen door de H. Y. V. ook op een nog nader te bepalen dag van c% volgende week, hardrijwedstrijden over 500, 1500 en 5000 m om het provinciaal kampioenschap worden georgani- A fdelingsvoetbal afgelast In verband met de gesteldheid van de terreinen heeft de afdeling Zeeland van de K.N.VJB. alle voor het a.s. weekeinde vastgestelde wed strijden afgelast. Zowel in het zo genaamde zaterdag-, als het zondag voetbal worden dus geen wedstrij den gespeeld. KERKNIEUWS GEREF. KERKEN ART. 31 K.O. Beroepen te Monte Allegre (Brazilië): D. Los te Breukeïen; te 2e Exloërmond-Val- thermond: J. Goudzwaard, kand. te 's- Gravenhage. CHR. GEREF. KERKEN. Beroepen te St, Jansklooster: H. v. d. Schaaf te de Krlm (O.). Heden overleed zacht en kalm onze geliefde zorgzame vrouw, moe der, behuwd- en groot moeder LUCIA ADRIANA GERARDINA FANOIJ, geb. BETIST, in de ouderdom van ruim 81 jaar. Uit aller naam, J. M. H. FANOIJ. Koudekerke, 9 februari 1956. Rusthuis „Der Boede". Condoleantie-adres Leliënlaan 7, Vlissingen. De teraardebestelling zal plaats vinden op zaterdag 11 februari a.s., des namiddags 2 uur vanaf Leliënlaan 7. Heden overleed onze geliefde vader, behuwd- en grootvader L. JOBSE, in de ouderdom van 86 jaar en 10 maanden. Namens de familie, A. JOBSE. Oostkapelle, 8 februari 1956. Aardijk 8 Le Havre. Aalsum 8 165 m. n.o. Kp. Vllano n. Boulog ne Aalsdljk 8 Antwerpen. Abbekerk 9 Rotterdam. Adonis 9 Curacao. Alphard 8 330 m w. Lands End n. R'dam. Alwakl 9 Aden. Alnati 8 v. Santos n. Rio de Janeiro. Alchlba 8 620 m. n. Azoren n. Baltimore Almdijk 7 Rotterdam. AmsteldUk 8 New Orleans. Alphacca 7 v. Trinidad n. Rlo de Janeiro. Annenkerk 8 p. Str. Messina n. Genua. Applngedijk 7 90 m. z. Victoria. Arendskerk 8 400 m. z.w. Marseille. Attls 8 v. Cumana n. Port of Spain. Arnedljk 8 560 m. w. Sclllys n. Antwerpen Artemis 7 Oranjestad. Bali 9 Singapore. Banka 8 400 m. w. Mlntkol n. Suez. Blitar 8 Belawan. Blommersdijk 8 Norfolk. Boissevan 7 1720 m. n.o. v. Mauritius. Crania 8 Guadeloupe n. Curagao. Cistula 8 Pladju. Camitia 9 Auckland. Cleodora 8 v. Pladju n. Singapore. Drente 9 v. Bilbao n. R'dam. Eos 8 p. Kp. Flnisterre n. R'dam. Ena 8 p. Flores Azoren n. Curagao. Esso - Amsterdam 8 120 m. z.w. ouessant n. Ras Tanura. Grootekerk 9 van Port Said n. Genua. Gouwe 8 v. Mondah n. Lebreville. Gulneekust 9 p. Las Palmas n. Havre Harold 8 p. Skagen n. Bergen. Heemskerk 8 p. Noordhinder n. R'dam. Indrapoera 8 80 m. n.w. Alexandrlë naar Rotterdam, ivoorkust 8 p. Casquets n. Dakar. Kara 7 480 m. n.o. Guadeloupe. Kalydon 8 330 m. n.w. Kp. Flnisterre naar Rotterdam. Keizerswaard 8 v. St. Nicolaas (Aruba) n. Argentinië. Kertosono 9 Durban. Kellia 8 Curagao. Katelysla 7 300 m. z.w. Dover. Koratia 8 p. Ras al Hadd n. Fao. Kylix 8 v. Abidjan n. Curagao. Korenia 7 v. Curagao n. Maracalbo. Krebsia 7 490 m. n.w. v. Bermuda. Langkoeaq 8 Beiroet. Lemsterkerk 8 v. Hamburg n. Kopenhagen Laurenskerk 8 Genua. Lawak 8 v. Mombassa n. Djibouti. Lutterkerk 8 Damman. Lissekerk 8 v. Port Said n. Le Havre. Leopoldskerk 7 Damman. Lekkerkerk 8 p. Gibraltar n. Port Said. Lekhaven 7 p. Madeira n. Antwerpen. Liberty Bell 8 Rastanura. Llevevrouwekerk 8 230 m. z. Guardaful n Aden. Maasdam 8 New York. Maas 8 ten anker Smothrakl ell. Malea 8 Bunju. Markab 8 p. Lissabon n. Casablanca, Macoma 0 Grangemouth. Meerkerk 9 v. Genua n. Alexandrlë. Moordrecht 12 Mena al Ahmadl verw. Mulderkerk 8 rede Madras. Merwede 9 Lagos. Murena 8 190 m n.o. Okinawa n. Kawasaki. Nw. Amsterdam 9 Grenada. Noordam 8 480 m. n.w. Fayal n. New York Oostkerk 8 1170 m. n.w. Cocoseilanden Oldenbamevelt, J. v. 8 v. Fremantle n. Melbourne. OndJna a sen m. z.o. Albany n. Kwinann Oranje 8 v. Napels n. Southampton. Oranjefontein 8 Las Palmas. Perregaux 8 160 m n.o. Estacapoint n. Nantes. Polydorus 8 Singapore. Peperkust 8 p. Lissabon n. Dakar. Perna 9 Bombay, daarna Madras en Cal cutta. Pr. Willem n 9 v. Cartagena n. Oslo. Pendrecht 8 v. Suez n. Rastanura. Pr. Fr. Willem 7 pass. Flnisterre n. Ham burg. Rondo 9 Palembang. Raki 7 1380 m z.o. Delaware baal. Rijndam 7 New York. Roepat 9 v. Port Said te Alexandrlë, Rijnkerk 9 Kaapstad. Schie 7 Beiroet. Schouten 8 v. Pt. Swettenham n. Seychel len Slamat 8 Colombo. Slledrecht 8 v. Wellington n. Auckland. Statue of Liberty 20 Philadelphia verw. Sibajak 8 230 m. z.o. Ceylon n. Aden. Stentor 7 1140 m. n.o. Paramaribo. Straat Ball lo Loureneo Marques verw. Sunetta 11 Kobe verw. Straat Malakka 8 Surabaja. Ternate 8 p. Miami n. Pensacola. Tjiluwah 8 80 Om z.w. Hongkong. Tjisondari 8 p. noord v.'Tasmanië n. Syd ney. Tiba 7 Avonmouth. Telamon 8 Fort Llbre. Tlbla 8 90 m. o. Tanimbar eil. n. Sydney. Tukker 7 Rotterdam. Van Cloon 8 120 m. n.o. Keelung n. Hong kong. Van Waerwijk 9 Hongkong. Van Spilbergen 8 Abidjan, Waterman 8 p. Bone n. Port Said. W. Alton Jones 8 p. Perlm n. Mena al Ahmadl. Wonosobo 9 v. R'dam n. Bremen en Ham burg. Willemstad 8 v. Aruba n. Puerto Llmon. Zuiderkruis 7 280 m n.o. v. Tahiti n. Pa peete. Zeeland S.S.M. 8 Hamburg. Zeeland K.R.L. 7 Philadelphia n. New York. AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS Scherpe reactie in aandelensector Nederland 1955 (3%) Nederland 1951 (3%) Nederland 1948 (3%) 8 febr. 9 febr. 97% 9734 Nederland 1947 (3%) 3 99 98% Nederland 1937 3 96% 96% Dollarlening 1947 3 pet. 95 95% Investeringscertificaten 8 99% 99 Nederland 1962-64 3 99% 99% Nederland N.W.S. 2% 78% 78% Ned. Indië 1937 A 3 97% 97% Grootboek 1946 3 96% 96% Nat. Handelbank 160 159% Ned. Handelmlj. 244 239 A.K.U. 313% 303 s/a Bergh's en Jurgens 305% 300 Calvé-Delft 300 291 Kon. Ned. Hoogovens 284 Unilever 329% 322% Ned. Kabelfabrlek 305 298 Philips 326% 316% Wilton-Feij enoord 273% 268 Bllllton 383 378 Kon. Petroleum Mij. 646% 633yg Amsterdam Rubber 127% 1245/8 Holland Amerika Lijn 212 209 Kon. Paketvaart 196 192 Rotterdamse Lloyd 192% 189% Ned. Scheepvaart Unie 197% 193 Stv. Mij. Nederland 209% 207 H.V.A. 138 135% Dell Mij. 144% 139% Bank van Ned. Gem. 4% 105 106 Van Berkels Patent 120% 120 Centrale Suiker 208% 207 Kon. Mij. De Schelde N.B. 230 226 Baltimore-Ohio 43% 43 Missouri K.T. 14% New York Central 42% 41% Pennsylvania 24% 24 Anaconda 69% 66% Bethlehem Steel 153% 149% General Motors 43% 43% Intern. Nickel 81 79% Kennecott 120% 117% Republic Steel 44% 43 U.S. Steel 54 52% Shell Union 72% 70 Tide Water 34% 34% PRE MIELENINGEN. Amsterdam 1951 140 139% Breda 1954 111 110% Eindhoven 1954 108% 108% Enschede 1954 113 112% Den Haag 1952 I 141% 141% Den Haag 1952 II 140 139 Rotterdam 1952 I 139% 138 ANP-CBS BEURSINDICES. 7/2 8/2 Intern, concerns 270.18 268.19 261.39 Industrie 161.18 161.01 159.43 Scheepvaart 165.62 165.25 161.73 Banken 163.00 162.68 160.43 Ind. fondsen 150.69 149.96 147.96 Algemeen 211.55 210.42 206.12 BEURSOVERZICHT. Terwijl woensdag alle aandacht uitging naar de staatsfondsenmarkt in verband met de uitwerking van dé discontoverho ging, viel een scherpe reactie waar te ne men in de aandelensector. Enerzijds heeft New York daartoe bijgedragen door de al daar ontstane verdere koersdaling, deels op geruchten dat Elsenhower van een tweede candidatuur zal afzien, anderzijds viel enig aanbod te verwerken als gevolg van de overweging van het aantrekkende rendement op de obllgatlemarkt. Zo waren met name de internationale fondsen behoorlijk lager: Kon. Olie leed terstond bij opening reeds een verlies van ruim 10 punten, Philips van 8 punten, AKU van 7 punten en Unilever van 6 pun ten. Hieraan moet echter worden toege voegd dat de handel, nadat de openingsaf faires verricht waren, verder van beperk te afmetingen bleef. De kooplust ontbrak volkomen, ook voor scheepvaartpapieren, die over de gehele linie inzakten, waar door verliezen van 3 tot 4 procent werden geleden. In cultures had de zwakke stem ming de overhand zodat bijv. Verenigde Dell 4 procent inzakte. In HVA kwam In de eerste tapes in het geheel geen note ring tot stand. Ook op de staatsfondsenmarkt ging het rustig toe, maar duurde de afbrokkelende tendentie onverminderd voort, hetgeen door de terugneming der uitgifte van de Bank voor Nederlandse gemeenten nog in de hand werd gewerkt. Men bespreekt ter beurze druk de mogelijkheid van een nieuwe staatslening en wacht met grote belangstelling het verdere verloop af. Kenmerkend voor de markt was het feit, dat aandelen Amsterdamsche Bank een drietal punten lager werden geadvi seerd, ondanks het unaniem als schitte rend beoordeelde verslag. Prolongatie 3 procent. Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN. AMSTERDAM, 9 februari. Lon den 10.6134—10.62 New York 3.82% —3.8234, Montreal 3.82%—3.83%, Pa rijs 1.0795—1.0805, Brussel 7.6034— /.61%, Franfurt 90.54%—90.50%, Zürlch 86.70—86.75, Zürlch (vE fr.) 89.25%89.30%, Stockholm 73.07%— 73.12%, Kopenhagen 54.93%—54.98%, Oslo 53.06—53.11, Milaan 60.56V2— 60.61%, Argentijnse verr. dollar 3.77%3.7734, Japanse verr. dollar 3.7934—3.80',4, Turkse verr. dollar 3.79%—3.7934. Schaatssport viert weer hoogtij in Goes. Zaterdagavond gekostumeerd ijsfeest. Sinds de derde middag zijn de Goese vesten weer voor de schaats liefhebbers vrijgegeven. De terugge keerde vorst iiad de met regen en sneeuw bedekte banen spoedig van een harde ijskorst voorzien. Ver schillende scholen gaven ysvrij, zodat er weldra een gezellige bedrijvigheid heerste. De vereniging „Ijsvermaak" heeft in een recordtnd weer alle nodige maatregelen getroffen, zodat reeds 's avonds de Oostvest geheel was verlicht en uit de luidsprekers de vrolijke muziek weerklonk. Zater dagavond zal thans liet maandag j.I. uitgestelde gekostumeerde ijs- feest worden georganiseerd. Schaatstocht en -wedstrijd SluisBruggeSluis. Zaterdag a.s. zal de traditionele wedstrijd Sluis-Brugge-Sluis worden gehouden. De start is om twee uur. Verder houdt de ijsclub Sluis, onder auspiciën van de K.N.S.B., dagelijks een toertocht van deze Zeeuws- Vlaamse plaats naar Brugge en te rug. De tocht is circa 32 kilometer lang en de start is om tien uur 's morgens. M. K. ROMEIJN en RIEK A. H. LULA geven, mede namens hun ouders, kennis van hun voornemen in het huwelijk te treden. De huwelijksvoltrekking zal plaats vinden op vrijdag 24 februari 1956 om 11.39 uur, ten gemeentehuize te Scheemda. Ouwerkerk, Zeeland. Westerlee, Groningen. Februari 1956. Toekomstig adres, Salvator- hoeve, Ouwerkerk (Z.). Op maandag 13 februa- ri a.s. hopen D.V. onze geliefde ouders, B. KRAMER en TH. M. KRAMER— :fc IMANSE, sfe o. hun 25-jarige echtver- :j: eniging te herdenken. Dat ze nog lang ge- spaard mogen blijven is de wens van hun dank- bare kinderen. PIET en RIE. •k Gelegenheid tot felici- teren van 35.30 uur. Zuidvlietstraat 8. Goes. BEKENDMAKING. Het hoofd van het ge meentebestuur van Hulst maakt bekend, dat het plan tot partiële herziening van het uitbreidingsplan in on derdelen „Oost" ln uitvoeri ge kaarten uitgewerkt, met de bebouwingsvoorschriften, ter secretarie dezer gemeen te voor een ieder ter inzage ligt van 8 februari 1956 tot en met 22 februari 1956, zo als dit plan door de raad der gemeente Hulst in zijn ver gadering van 3 februari 1956 is vastgesteld. Hulst, 8 februari 1956. Het hoofd van het gemeentebestuur voorn., A. L. S. LOCKEFEER. (Een Amerikaans product). Cosmetica voor het haar, maakt het haar soepel en handelbaar en is niet vet 1.70, 2.20, 2.70 per flacon. Segeerstraat 4, tel. 3712, naast Bijou. MIDDELBURG. Rywiel- en hulpmotorhandel JAN DE ROOS Glacisstraat 115, Telefoon 2694 Vlissingen presenteert zaterdagmiddag 11 febru ari, a,s. van 1420 uur de grootste show op rijwiel- en bromfietsgebied, ooit in Vlissingen gehouden, in ge bouw „Maarten Luther" Groenewoud, Vlissingen, te genover Huishoudschool. Wij vertonen U: rijwielen en bromfietsen in diverse modellen. Toegang vrjj boven 14 jaar. DROGISTERIJ Walstraat 57 - Telef. 2431 VLISSINGEN Middelen voor bescherming van MOND en KEEL. Prima dropsoorten. De Officier van Justitie bij de Arrondissements-Recht- bank te Middelburg maakt bekeüd, dat in de onteige ningsprocedure van de ge meente Tholen, zetelende te Tholen, eiseres, procureur mr. M. Vlaming, tegen 1. E. M. Wagtho, wonende te Hengelo; 2. W. C. J. E. Wagtho, wonende te En schede; gedaagden, procu reur mr. F. W. Adriaanse, door de benoemde Rechter commissaris, de heer mr. C. R. F. van Roggen, is be paald, dat het onderzoek van de deskundigen, be noemd bij vonnis dezer Rechtbank van 19 oktober 1955, op de te onteigenen percelen, gelegen in de ge meente Tholen, kadastraal bekend aldaar in sectie E, nr. 30, boomgaard (boom gaard na inundatie gerooid), groot 0.47.90 ha; nr. 31, bouwland, groot 0.33.50 ha; en nr. 3S0, bouwland en boomgaard (boomgaard na inundatie gerooid), groot 1.12.48 ha, zal plaats hebben op maandag 27 februari 1956 te 11 uur. Middelburg, 8 febr. 1956. De Officier van Justitie voornoemd, J. L. ANDREAE, s. Dr. E. TONKES zaterdag 11 februari afwezig Rijwiel- en hulpmotorhandel JAN DE ROOS Glacisstraat 115, Telefoon 2694 Vlissingen presenteert zaterdagmiddag 11 febru ari, a.s. van 1420 uur de grootste show op rijwiel- en bromfietsgebied, ooit in Vlissingen gehouden, in ge bouw „Maarten Luther' Groenewoud, Vlissingen, te genover Huishoudschool. Wij vertonen U: de overbekende rijwielen, in diverse kleuren en modellen. Toegang vry boven 14 jaar. GEMEENTE KRABBENDIJKE Ter-inzage-legging wederopbouwplan Het hoofd van het gemeen tebestuur van Krabbendijke maakt bekend, dat vanaf 13 februari tót 1 maart 1956 ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage is ge legd het door de gemeente raad in zijn vergadering van 3 februari 1956 vastgestelde wederopbouwplan voor het tot deze gemeente behoren de gedeelte van de buurt schap Oostdijk. Krabbendijke, 8 febr. 1956 Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, J. VADER 't Is overal bekend 't Is goedkoper in „De Concurrent Gegalvaniseerd waslijn op op bossen van 15 m, 20 m, 30 m. 0.45, 0.55, 0.80 Plastic waslijn per m 0.07, 0.12 Chroom waslijn per 20 m 2.00 Gordijnrail compleet per m 1.05 onderdelen ook verkrijgbaar. Platte chroom traproeden, compleet 1.00, 1.20 Gebruineerde platte trap roede 0.85, 1.10 Prima afwasborstels 0.50 Plamuurmessen 1.10, 1.20. 1.30 Verfkrabbers 1.15, 1.2-5 Verfkwasten 0.50, 0.60, 0.85, 1.20, 1.40 Splendor gloeilampen 0.70, 0.75, 0.90, 4) 95 ,De Concurrent" Groenewoud 55, Vlissingen Visitekaartjes V erlovingskaartjes Huwelijkskaarten Geboortekaartjes Programma's voor verenigingen enz. Drukkerij VAN DE VELDE Rijwiel- en hulpmotorhandel JAN DE ROOS Glacisstraat 115, Telefoon 2694 Vlissingen presenteert zaterdagmiddag 11 febru ari, a,s. van 14—20 uur de grootste show op rijwiel- en bromfietsgebied, ooit in Vlissingen gehouden, in ge bouw „Maarten Luther" Groenewoud, Vlissingen, te genover Huishoudschool. Wy vertonen U: rijwielen en bromfietsen in diverse modellen. Toegang vry boVen 14 jaar. De Nederlandsche Heide maatschappij te Arnhem zal namens de Herverkavelings commissie Zeeland op maan dag 5 maart 1956 des v.m. 11.30 uur in hotel „Hof van Holland" (A. Gaakeer) te St. Maartensdijk in het OPENBAAR AANBESTEDEN BESTEK PD. NO. 820 het aanleggen, verbeteren en verharden van wegen, ter lengte van 9,5 km, en het leggen van kunstwer ken, een en ander met bij behorende werken in blok E, van de Herverkaveling Zeeland, bureau uitvoering Tholen. Het bestek met byiagen ls van 14 februari af verkrijg baar ten kantore van het hoofd van het ambtsgebied der Nederlandsche Heide maatschappij te St. Maar tensdijk, Veerhoekseweg, te lefoon 125, tegen betaling van 15,per stel, franco per post 15.50. Restitutie heeft niet plaats. Inlichtingen worden, na gepleegd overleg alleen aan bestekhouders verstrekt door voornoemd hoofd van het ambtsgebied. Aanwyzing wordt gedaan op maandag 20 februari 1956. Plaats van samen komst in hotel „Zeeland" te Tholen des v.m. 11.30 uur. EEN KLEINTJE KOST SLECHTS EEN GULDEN.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 6