„Kinderzorg" jubileert: 50 jaar arbeid in belang van het kind Nescafé Zeeuwse llniiiiiiik ONTEVREDENHEID IN WAARDE OVER DE HERVERKAVELING is koffie! QUAKER DEMONSTRATIE ZAAIMACHINES IN KRABBENDIJKSE VEILING HAMEAGELEI Agenda PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT GESCHIEDENIS ZAL ZICH HERHALEN.. Dynamische ontwikkeling bracht tal van zegenrijke resultaten OP EENENTWINTIG FEBRUARI van het jaar 1906 kwamen In Mid delburg; vertegenwoordigers bijeen uit de vier hervormde classes van Zee land. Het wa-s een belangrijke vergadering, want men besloot de Vereniging „Kinderzorg" op te richten. Dit feit betekende een reactie op het in wer king treden der kinderwetten, dat 1 december 1905 geschied was. „Kinder zorg", "Den klank, die aan vrywel geen enkele Zeeuw meer onbekend is, be staat dus thans 50 jaar. Dat betekent een halve eeuw arbeid In het belang van het kind in het algemeen, van honderden kinderen in het bijzonder. De initiatiefnemer, ds. N. M. de woners er weliswaar goed af, maar Ligt, destijds hervormd predikant te Middelburg, werd tot voorzitter be-, noemd. Onder zijn leiding tot 1927 werden de zaken met kracht aangepakt en al spoedig werd in Middelburg een pand aan de Hee rengracht betrokken. Dat was ech ter al gauw te klein en op 6 Mei 1907 werd het pand aan de* Veer- sesingel 148 betrokken, dat later meisjeshuis werd en nu als debielen- huis fungeert. Zes en een half jaar later kwam het nieuw gebouwde jongenshuis er bij. Het gymnastiek lokaal werd in januari 1935 geopend. De geldelijke problemen waren aan vankelijk zeer groot, vöoral ook om dat een groot aantal diaconieën zich niet bewust was van zyn ver antwoordelijkheid. i Men zag daarom steeds uit naar nieuwe bronnen van inkomsten. Wijlen ds. Hijmans, predikant in Koudekerke, kwam op het idee van de thans zo Lekende Kinder- zorgbusjes. In het eerste jaar, 1908, oogstte men met dit nieuwe middel 426 en vorig jaar kwam er 28.000 bijeen! In 1921 was met name de finan ciële positie zeer slecht. Een extra rijkssubsidie en twee bazars waarvan één in Middelburg in de ambtswoning van de commissaris der koningin! wierper tezamen 20.000 af. Dat was een verbete ring, die werd gevolgd door een par ticuliere gift in 1933, waarmee de obligatieschull werd afgelost en het financiële evenwicht was hersteld. De tweede wereldoorlog bracht „Kinderzorg" zware slagen toe. In mei 1940 kwamen inrichting en be- in 1942 begon de evacuatie en in ja nuari 1944 waren alle kinderen uit Middelburg weg. _!erst in 1947 wer den de gebouwen in de Zeeuwse hoofdstad weer betrokken. Ondertus sen was in 1945 in Goes 'n tyedlyk te huis voor 40 kinderen geopend. Drie jaar later verhuisden deze pupillen naar „Welgelegen" in Serooskerke (W.), dat toen als „kleuterhuis" was ingericht. Uitbouw De na-oorlogse jaren waren geheel gewijd aan de uitbouw. Zo besloot men in 1952 een deel van het meis jeshuis te verbouwen tot een tehuis voor moeilijk aan te passen kinde ren. En op 12 november 1954 werd aan de Loskade 17 in Middelburg het tehuis voor werkende meisjes in de leeftijd van 1521 jaar geopend, waar een zeventiental pupillen ver blijft en zich bekwaamt om later op eigen benen in de vrije maat schappij te kunnen staan. De verstreken halve eeuw heeft zich door een snelle ontwikkeling gekenmerkt. Als voorbeeld van deze evolutie moge worden aangevoerd, dat het werk werd begonnen met een strenge scheiding tussen meisjes en jongens. Zo stond er tussen beide huizen aan de Veersesingel vroeger een muur! Nu zijn meisjes en jon1- gens bij elkaar in de groep tot 14 jaar toe! Dc groepen zijn kleiner dan voorheen en bezitten zoveel mo gelijk een leidster en een leider om net idee van een „vader en moeder", Men streeft er overigens toch op (Advertentie) g< stichtswezen" af te raken. Het voor nemen bestaat om in de thoekomst „Kinderzorg" uitsluitend te doen be staan uit kleine huizen, waarin een groep, midden in de sociale gemeen schap, zodat vry contact met anderen in ruime mate mogelijk wordt. Die huizen krijgen geen naam, maar een nummer in een straat, net als ieder „gewoon" gezin! (Vervolg op pag. 7.). NIEUW LEVEN. Terwyi een nieuwe koudegolf ons land bedreigt en ieder alweer rillend door de straten loopt is in Schudde- beurs, gemeente Noordgouwe, een groep actieve lieden bijeengekomen om te spreken over de levensvatbaar-, heid van een ijsvereniging. De veren- nlging heeft haar zomerslaap gehou den en het zag er naar uit, dal eij niet spoedig meer wakker zou worden. Maar de levensvatbaarheid bleek en daarom is een nieuw bestuur opge richt, dat. ogenblikkelijk maatregelen nam om het ledenaantal uit te brei den. Het bestuur houdt rekening met de mogelijkheid, dat enkele vrles- nachten en misschien ook -dagen de beschikbare ijsbanen geschikt zullen maken voor het organiseren van gekostumeerd 3 ysfeesten. VANDALISME.... Vandalisme is een groot woord en om het voor devaluatie te behoeden is het zaak het niet a. te vaak te ge bruiken. Maar ten aanzien van de ge beurtenissen in het nieuwe Ledetthea- ter te Oostburg is het zeker op zijn plaats. Bij de opening deed de exploitant, over de hoofden van de genodigden heen, een beroet op de toekomstige bezoekers om liet inderdaad bijzonder - - fraaie interieur te ontzien. Om zuinig hrak haar pols en moest na door dok te zijn op dit voor West Zeeuwsch i ter Kamps te zijn behandeld eveneens OESTERVERZENDING. De oesterverzending uit Zeeland beliep in januari in totaal 2.268.089 stuks tegen 1.987.087 in januari van het vorige jaar. De specificatie iuidt: Eelgië 1.915.748 (1.737.943) stuks, Nederland 170.087 (109.114) stuks, Duitsland 78.780 (49.880) stuks, En geland 70.300 (62.100) stuks en ver schillende andere landen samen 33.174 (28.050) stuks. Vooral naar de kleinere soorten is over de gehele linie veel vraag. VERKEERSMOEILIJKHEDEN Bij de Axelseorug te Terneuzen wordt de verlichting van de Axel- sestraat veel minder sterk. Het gevolg hiervan is, dat de wegver smalling die door de brug wordt gevormd, niet duidelijk opvalt, het geen moeilijkheden voor het ver keer oplevert. De A.N.W.B. heeft de rijkswaterstaat dan ook ver zocht de trottoirbanden bij de brug wit te schilderen, hetgeen binnenkort zal gebeuren. Tevens zal op verzoek van de bond wor den nagegaan in hoeverre de ver lichting hier kan worden verbe terd ter verduidelijking van de si tuatie. ONFORTUINLIJKEN. Door de gladheid van de weg kwam nejuffrouw N. de N. te Rilland-Bath .o ongelukkig te vallen, dat zij een arm brak. Nadat dokter Kamps me dische hulp had verleend, werd me juffrouw De N. naar hét ziekenhuis te Goes overgebracht. Dezelfde dag viel ook mejuffrouw C. V.-van der M. te Rilland-Bath ten- evolge van de gladheid der weg. Zij Vlaanderen zc waardevolle bezit. Hij heeft in de woestijn staan roe pen. Nauwelijks een week na de opening is dat gebleken. Er zijl bezoekers ge weest, die hun voeten op de zittingen van de gloednieuive. bijzonder mooie stoelen plaatsten: een andefwandel de over de stoelen heen om vlugger op z\jn plaats te komen', een derde plakte toffee- en zuurtjespapiertjes op een stoelzitting en weer anderen kleefden er drop en kauwgum aan vast. Tenslotte was er een man, die een op de foyerwand uitgebeelde symbolische, niet nader te omschre ven handeling, in het theater in de pralctii' bracht. Deze kleine bloemlezing moge vol doende zijn om liet gébruik van het woord „vandalisme" te rechtvaardi- r- .3 zijn t_- naar het ziekenhuis worden vervoerd. Nog geen prol. chr. lagere technische school in Goes. Noodzaak visserijschool in Vlissingen wordt betwijfeld. (Van onze parlementaire redacteur). In de donderdagavond gehouden vergadering van' de Tweede Kamer heeft de Staatssecretaris van Onder wijs, Kunsten en Wetenschappen, me juffrouw dr. De Waal, bij de verde diging van de begroting van O. K. en W. op een desbetreffende vraag van de heer Stapelkamp (a.r.) me degedeeld, dat zij zich nog niet kon uitlaten over een protestants-chris telijke lagere technische school in Goes, omdat daarvoor nog geen aanvraag is binnengekomen. Zij zeg de toe er aandacht aan te besteden als de aanvraag wordt ingediend. Voorts verklaarde dr. De Waal zich bereid de stichting van visserij- scholen te bevorderen. Op een vraag er één in Vlissingen te stichten, ant woordde zij, dat haar in Vlissingen geen activiteiten bekend zyn, die tot de oprichting van zo'n school zouden Jïunnen leiden. Zij meende, dat er zelfs geen pogingen in het werk gesteld worden een avondcur- sus in Vlissingen te krijgen. Tweemaal appèl inzake Rillandse roofoverval. Naar wij vernemen zijn zowel de officier van justitie als de verdachte in de zaak van de Rillandse roofover val, tegen het vonnis van de Middel burgse rechtbank in appèl gegaan. De verdachte, de 24-jarige los ar beider A. L. M. V. stond, zoals gemeld, op 13 januari j.l. terecht.- De eis' was zes maanden met aftrek en onvoorwaardelijke terbeschikking- stelling'van de regering. Het vonnis, dat op 25 januari werd uitgesproken, luidde: Twee en een half jaar met i aftrek en voorwaardelijke terbe- j schikkingstelling. V.. die uit Rilland afkomstig is, pleegde zijn daad in de nacht van 24 op 25 juli 1955. Hij sloop toen de woning van een alleenwonende oude dame in die gemeente binnen om te zien of er iets van zijn gading was. j De bewoonster werd echter wakker, er ontstond een worsteling en ver- i dachte mishandelde de vrouw ernstig door slagen op het hoofd en het dichtknijpen van de keel. Toen zyn slachtoffer bewusteloos was sloeg V. zijn slag. Hij stal een portemon- naie met 13 en een gouden dames- P°Dank°zf deze beide appèls zal de zaak in de toekomst voor het Haag se gerechtshof komen. De officier van justitie in deze zaak is mr. J- L. Andreae. terwijl V. door mr. M. Bruin uit Middelburg werd verdedigd. Raadslid J. D. A. van Mierlo vertrekt uit Hulst. In verband met het aanvaarden van een functie in het bedrijfsleven te Breda zal (t>- heer J. D. A. van Mïerlo binnen afzienbare tyd 00 ge meente Hulst verlaten. De heer Van Mierlo heeft in talrijke verenigingen zitting en is ook lid van de gemeen teraad. In 1947 verliet hij met eervol ont slag de politiedienst als inspecteur van politie eerste klasse en vestigde hij zich aanvankelijk als journalist in Zeeuwsch-Vlaanderen. Als secretaris van de demobilisaticraad en als dio cesaan hoofdbestuurslid van het Na tionaal Katholiek Thuisfront werkte hij in het belang van de Nederlandse militairen in Indonesië en was hij hen later bij hun demobilisatie behulp zaam. Op politiek terrein stond hij de K.V.P. voor en vertegenwoordigde deze fractie in de gemeenteraad. Bij de laatste verkiezingen trad hij ech ter uit de partij en werd als vrij katholiek herkozen. Nu hij Hulst gaat verlaten, is hij weer naar de K.V.P. gelederen teruggekeerd. In het verenigingsleven verleende de heer Van Mierlo zijn medewerking aan de Zeeuwse tenniskampioen schappen. Hij was voorzitter van de hockeyclub „Rapide" en secretaris van de gemeentelijke sportraad. Te vens had hij zitting in het bestuur van W.S.C. „De Sportvrienden" en de damclub „De goede zet". De leiding van het comité „Reis ouden van dagen" berustte bij de heer Van Mierlo en ook de plaatselijke harmonie had zijn belangstelling. Voor tijdens de bezetting, bewezen diensten werd hij destijds door ver schillende regeringen, het Nationaal Joods Comité en de gemeente Roer mond onderscheiden. CVeft KLEINE GEVOÊGENS DES i-EVENS Carnaval en Spencer De Vastenavondviering is voor milli- oenen het toppunt van levensvreugde. Zij is zo 'n oeroude tradit ie, dat som rn igen z-elfs menen, dal ze afstamt van de Bacchusf eesten der oude Grieken. Daar namen zelfs de heidense goden actief aan deel en de dochters van koning Minyas, die op een keer geen zin hadden mee te doen, werden door hen tol straf in vleermuizen veranderd. U bent gelukkig geen oude Griek. En ah U het rustige genot van een Spencer - een genot dat óók een traditie ge worden is verkiest boven uitbundig feestgewoel, dan kunt U dat ongestraft doen. BEZWAREN TEGEN VOORLOPIGE TOEDELING »aan schatten. Men bepaalde de kwaliteit van de grond en aan de hand daarvan werd de waarde vast gesteld. Enkele procenten meer of minder afslibbaar spelen echter geen rol in de* produktïe, zeggen de W aar denaren. Maar door deze .methode kan zoch toch het geval voordoen, dat iemand die andere grond met iets hoger geschatte waarde krijgt, in feite een kleinere oppervlakte grond terugontvangt, waarvan de próduktieve waarde toch niet gro ter is. Daarbij komt nog, dat ieder reeds 5% aftrek voor waterlo pen en wegen zal krijgen. Door een en ander zyn er volgens de heer Van Fraassen mensen, die op 4 of 5 ge- met, 1 gemet minder zullen krijgen. „Daarom, als ik alles van te vo ren geweten had, was ik er nooit aan begonnen", zegt de heer Van Fraassen, die met de drie andere in woners van Waarde, Van zyn lid maatschap van de agrarische sub commissie niet zoveel plezier be leeft. „We doen wat we kunnen, maar we moeten ons aan de voor schriften honden .Moeten we een van onze mensen teleurstellen, hoe graag we hem ook geholpen zouden heb ben, dan worden wij er nog lelyk op aan gekeken Protestlijst met tachtig namen. In zaal Kloet, te Waarde zal het woensdagmiddag wel druk wor den, wanneer de heren van de her- vericaveling eens met de boeren zul len koinen praten. Deze voorlichting zal -mogelijk nuttig kunnen zyn, want naarmate de herverkavelings- .werken voltooid raken, gaan er steeds meer stemmen op van grond gebruikers, die niet erg enthou siast over de gang van zaken zyn. Er circuleert zelfs reeds een lijst om protest aan te tekenen tegen de voorlopige toedelingTachtig na men staan er al op. Wethouder M. van Fraassen, lid van de plaatselijke agrarische sub commissie, kan zich de ontevreden heid van verschillende personen in denken. Want hij is ook tot de con clusie gekomen dat de herverkave ling van de polder Waarde, niet in alle opzichten voordeel biedt. Inte gendeel, zegt hij. „Wanneer men nagaat, dat de herverkaveling 4,2 miljoén gulden kost en dat ongeveer tweederde deel van de polder onbe roerd wordt gelaten let wel, om dat de grond goed was en is dan vind ik deze investering, te groot." De voordelen van betère wegen en waterlopen wegen hiertegen z.i. niet op. En als dijkgraaf begint hij een rekensommetje te maken, van de lasten die er voor deze verbeteringen straks door de grondeigenaren zul len moeten worden ongebr'acht. De lengte van de te onderhouden as faltwegen neemt toe van 5 tot 17 km en ook zal de exploitatie van het gemaal geld gaan kosten. De heer Van Fraassen onder kent geenszins het grote belang van cultuurtechnische werken, maar voor de polder Waarde, die vóór de ramp zowel fiscaal als in produktie, in de voorste gelederen stond, is er volgens hem weinig van te profiteren. „Sanering mislukt Vooral ook, omdat de sanering van de kleine bedrijven, waarop ve ler hoo]3 was gericht, een fiasco is geworden. Slechts een dertigtal be drijven met een grondbezit beneden 18.000 kon tot dit bedrag wor den opgetrokken. Naar de mening van de heer Van Fraassen zouden er zeker nog 35 bedrijven voor ver groting in aanmerking zyn gekomen, doch daarvoor was geen grond meer beschikbaar. Naast de ingeleverde 70 ha van hen die een bedryf elders ontvingen, was er nog een zelfde oppervlakte grond aangegeven, maar de betrok ken boeren kwamen niet in aanmer king voor een bedryf in de Noord oostpolder of de Braakman. En nu dan de toedeling. Zij is wel iswaar nog voorlopig, maar bij ver schillende grondgebruikers komen hiertegen de protesten. Mensen uit de eigen omgeving zyn volgens voor geschreven methode de gronden (Advertentie). KOFFIE 100%'KOFFIE - 100% KOFFIE 100% KOFFIB 100% KOFFIE KUNST. Af scheidsc oncer t Theo van der Pas. CONCERT- EN GEHOORZAAL, MIDDELBURG. Voor het laatst reist Theo van der Pas als concertpianist het land door en voor het laatst trad hy donder dagavond in Middelburg op. Voor t laatstDat klinkt akelig-onher- roepelijk en wil hier zeggen, dat het nu uit is met deze musicus op het podium, klaar, afgedaan. Zonder twijfel een droevige zaak, want het gaat- om een eminent pianist en een voortreffelijk kunstenaar, die onmis kenbaar op het hoogtepunt van zijn carrière staat. Van der Pas heeft echter zelf deze weg gekozen, een moedige en wellicht ook een moei lijke keus, die het publiek dat hem altijd zo graag hoorde zal hebben te eerbiedigen. Een concert als dat van gisteravond in de Con cert- en Gehoorzaal te Middelburg bewijst evenwel, hoe moeilijk dat is. Want Van der Pas gaf een brillant recital van Chopin-composities en toonde daarmee nog eens op excel lente wijze, welke voortreffelijke kwaliteiten hij" bezit. Wanneer wij deze woorden van grote lof hier zo makkelijk neer schrijven, dan ia dit bepaald geen beleefde geste jegens een pianist, die nog wel eens een goede ltritiek mag hebben, nu hij van het podium verdwijnt. Integendeel, dit is een me ning, gefundeerd op feiten, zoals die zich gisteravond aan de luisteraars voordeden. Deze feiten nu waren al dus: een Van der Pas, die Chopin speelde op een door-en-door gezonde- manier, wars van sentimentele ef fecten, een Van der Pas ook met een uitgebalanceerde techniek, die zyn spel tot in details afwerkte, die daarmee goed en degelijk vakwerk leverde. En tenslotte een Van der Pas, die met dit alles getuigde van een grote muzikaliteit. Een voor treffelijke avond! Aan het slot van dit geslaagde, concert sprak burgemeester Bolke- stein woorden van waardering en af scheid, waarbij hij de scheidende pia nist een boek over Walcheren over handigde. Louise Luyendijk bood bloemen aan. Er was veel applaus, waarvoor Van der Pas met enkele toegiften dankte. Ondanks de koude was de opkomst vrij groot. de K. (Advertentie). I Mjjn Moeder geeft m(j elke dag een 'bord Eén -Minuut Quaker havermout. Krijgt U dat ook? Koop anders meteen een pak Eén-Minuut Quaker, dan kunt U er morgen al mee beginnen. Spaar de waardebon uit elk pak. UITSLUITEND VERPAKT VERKRIJGBAAR EEN-MINUUT De werkgroep „Mechanisatie en landbouwwerktuigen" van de Ver. v. Bedrijfsvoorlichting Oost-Zuid-Bcve- land hield donderdagmiddag bij wijze van experiment 'n demonstratie „bin nenshuis". In de Krabbendijksc vei linghal, beschut tegen de vlijmscherpe noordooster, maakten vele tientallen boeren deze onwerkbare middag pro- duktief, door te leren, dat het goed af stellen van de zaaimachine van grote waarde is. Er stonden vier verschillende syste men naaimachines opgesteld. Men ge bruikte hiervoor geen nieuwe, maar bij de boer reeds in bedrijf zijnde ma chines. Van enkele, waarvan de bak ken waren gevuld met bietenzaad, had men monsters uit de verschillende zaaipijpen genomen. De resultaten wa ren -.in maatglazen te zien. Opmerke lijke verschillen in de door de zaaipij pen afgegeven hoeveelheden zaad wa ren hierbij te constateren. Soms be droegen deze niet minder van 25 Verder kon men er zaaimachines met genormaliseerde rijafstand zien. Hier door wordt het mogelijk om alle ge wassen te zaaien, zonder dat de pij pen telkens versteld, behoeven te wor den. Door de trekkerwielen op bepaal de spoorbreedten af te stellen, kunnen deze ook bij' wiedwerk gehandhaafd wprden. Het behoeft geen betoog, dal een en ander arbeidsbesparend werkt. Ook was er een door de heer Steke- tee uit Driewegen ontworpen afstel plank voor de wiedbalk te zien. Hier mee is hét mogelijk de tijd voor het afstellen van de wiedbalk tot een der de terug te brengen. Uiteraard wordt er bij dit alles van uitgegaan, dat de boer voor een goede grondbewerking heeft gezorgd, de rij- afstanden goed zijn en zoveel mogelijk recht gereden wordt. Een kleine expositie van gereed schap, bedoeld voor modelwerkplaat sen van bedrijven van 20 ha en 45-50 ha completeerde deze interessante demon stratie. Na een openingswoord van ir. W. Kakebeelce, voorzitter van de werk groep „mechanisatie en landbouw werktuigen", gaf de heer J. G. van Liere, hoofdassistent van de rijks- landbouwvoorlichtingsdienst, een uit voerige toelichting op een en ander. Vanochtend zal de demonstratie wor den herhaald voor het personeel van de leden" van de Ver. v. Bedrijfsvoor lichting O.-Z.-Bevelarid. Vertraagde veerdiensten. De felle noordoostenwind en diei tengevolge de lagè waterstanden in di Oosterschelde en de Zandkreek heb. ben de veerdiensten Wolfaartsdijkse- veer-Kortgene en Katseveer-Zierikzee donderdag bemoeilijkt. De reis van 's morgens vijf over acht uit Kortgene naar Wolfaartsdijkseveer, die onder normale omstandigheden tien minuten duurt, vergde thans veertig minuten, 's Avonds kwamen de diensten van 19.35 uur van Wolfaartsdijkseveer en dus ook van 20.05 uur van Kortgene te vervallen. Op de dienst Zierikzee-Katseveer vervielen de diensten 20 uur uit Zie- rikzee en 21.30 uur van Katseveer. De veerdienst Vlissingen-Breskens verliep normaal. maakt ruwe handen in één nacht gaaf en zacht VANDAAG Middelburg Electro: „De sneeuw was vuil", (18 jaar), 19 en 21,15 uur. Vlissingen Alhambra: Teodora, de By zantijnse keizerin, (14 jaar), ia en 21 uur; Luxor: Diep in mijn hart, (alle leeftijden), 20 uur; Toonzaal Frans Maas: Tentoonstelling schilderwerken Frans Maas. Goes Grand Theater: 20.000 mijlen on der zee, (14 jaar), 20 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 2