PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT o£ BILT Vooral Italië heeft sterk te lijden onder abnormale koude Scheepswerf in Hansweert kwam moeilijkheden te boven ROBERT LACOSTA MINISTER RESIDENT VOOR ALGERIJE AMERIKAANSE BALLONS VOOR MILITAIRE OBSERVATIE .VERWACHT... 199e jaargang - no. 35 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunet-hoofdred.: G. A. de Kn ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5,85 p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 10 febr. 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Minimum p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max 8 regel») 23 cent per regel met een minimum van L—..Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vllssingen, Walstr. 58-60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51. telef. 3841: Goes, Lange Vorststr. 63. telef. 2475 (b.g.g 2228). Oostburg Finlandstraat 2. telef 16. Terneuzen Bron WINTER ZETTE NIEUW OFFENSIEF IN „Witte terreur" eiste er al 63 doden Overal heeft de winter een nieuw offensief ingezet. In Europa heeft in het bijzonder Italië er onder te lijden, waar zware sneeuwval voorkomt en voor dit zonnige land ongewoon lage temperaturen rTe zorgen met de dag doen toenemen. De nieuwe koudegolf, die uit Rusland gekomen is, trok donderdagavond Macedonië en Servië binnen met de mogelijkheid, dat zjj gedurer.de de nacht Slovenië, Kroatië en Noord-Vojvodina zal bin nentrekken. In Macedonië varieerden de temperaturen tussen 22 en 28 graden onder nul. De laagste temperatuur werd donderdag in Servië gemeten: 33 gra den onder nul. In Macedonië en Mon tenegro zijn vele steden geheel geïso leerd en is het verkeer lam gelegd. In de Verenigde Staten vielen regen en sneeuw en daalden de tempe raturen. Zelfs in het warme Mexico viel sneeuw en een nieuwe storm was op weg naar de zuidelijke plateaux. De V. S., het Vaticaan en het Italiaanse leger zonden met bekwame spoed voedsel en kle- Vechten De Veerse middenstand roert de trom .omdat de uitvoering van het Drie-eilandenplan dit oude stedeke bedreigt. „Wij zitten in de frontlinie", zo verklaarde midden standsvoorzitter Kodde deze week aan de pers en hij zette uiteen, hoe reeds nu handel en ambacht van Veere de nadelige invloed van het Deltaplan ondervinden. Het waren feen opgewekte woorden, die de eer Kodde sprak, in feite waren zij zelfs in-triest: zij gaven aan, dat de eens zo tomeloze energie van de vroeger zo fiere koopmansstad vrij wel is uitgeput en moeilijk een nieu we aanslag zal kunnen verdragen. Veere ziet de toekomst somber in en roept om hulp: „Geef ons compensa tie voor de verliezen, die wij zullen lijden. Help ons de komende moeilij ke jaren door te komenMen mag hopen, dat deze roep niet onbe antwoord zal blijven, want het gaat hier om mensen, wier existentie wordt bedreigd terwille van de vei ligheid voor duizenden. En daarom is een royaal en billijk standpunt op zyn plaats. De Verenaren zijn verstandige lie den en weten, dat hulpgeroep zon der, meer de kans. heeft verloren te gaan in de ruimte. Vandaar, dat het gemeentebestuur van de stad aan liet E.T.I. voor Zeeland opdracht heeft gegeven een rapport samen te stellen, waarin de te vernachten schade zal worden berekend in nuchtere klare cijfers, zodat een ob jectieve basis aanwezig is om met regeringsinstanties over eventuele schadevergoeding te kunnen praten. Het gemeentebestuur heeft hier zon der twijfel een uitermate verstandig besluit genomen! Wanneer men echter alle argu menten van de Veerse midden stand nog eens onder de loep neemt, dan valt toch wel een enigszins nadelige kant op, namelijk dat de gehele argumentering heel sterk in een wit-zwart-schema wordt gepast. Met andere woorden: men ziet in Veere uitsluitend de negatie ve kanten van het Drie-eilandenplan en men heeft weinig oog voor de po sitieve zijden, die er toch voor Veere ook zullen zijn. Het vreemdelingen- bezoek zo betoogt bijvoorbeeld de middenstand komt vrijwel uitslui tend omdat hier visserij is, de toe risten komen voor het binnenvaren van schepen. Dat blijkt wel uit de omstandigheid, dat het museumbe- zoek steeds terugloopt en dat het bezoek aan het stadhuis niet toe neemt. Zodra nu het Veeregat is af gesloten en de visserij verdwenen, zal derhalve het vreemdelingenbe- zoek afnemen.... Dit lijkt ons even wel een redenering, die van een de faitisme getuigt. Is het niet veel po sitiever, wanneer men zegt: de vis serij is verdwenen en dus moeten wij andere attracties trachten te creë ren? De burgemeester van Veere liet in dit opzicht een héél wat op timistischer geluid ter persconferentie horen en somde een aantal mogelijk heden op, die er na afsluiting voor Veere komen. Men begrijpe ons goed: het is nodig en verantwoord, actie te voeren voor compensaties voor de verliezen, die een gavolg zijn van de afsluiting. Maar daarnaast moet men zeker niet bij de pakken neer zitten," doch integendeel trachten in nieuwe situaties ook nieuwe levens mogelijkheden te scheppen. Hier wordt van het gemeentebestuur een brede en krachtige visie vereist, een sterk beleid, waarin het niet alleen mag staan, maar waarbij het met name van de zyde der middenstand van harte gesteund moet. worden. Zijdelings kwamen tijdens de pers conferentie de moeilijkheden rond de visserij ter sprake en daarbij bleek, dat er in de Veerse visserijkringen allerminst eenstem migheid bestaat over de weg, die in de toekomst moet worden bewan deld. Dat is een zaak, :e naar bui ten geen prettige indruk maakt. Wil men iets bereiken, dan zal men het samen moeten doen en dat in volledige overeenstemming over het einddoel. Middenstandsvoorzitter Kodde formuleerde 'het juist: „Wij zitten in de frontlinie." Met andere woorden: vechten! En dat kan niet gebeuren door 'n leger ,dat in zich zelf verdeeld is. Veere heeft recht in alle geledingen van zijn maat schappelijk en economisch bestel op compensatie, op volledige schade vergoeding. Maar dan zal het an derzijds toch metterdaad moeten to nen bereid te z'in eend'T riitig samen te werken Niet alleen voor die schadevergoeding. Maar ook voor een nieuwe toekomst! ding naar de honderdduizenden Italianen, die thans lijden onder koude en honger. Tot dusver heeft de vorst al 63 doden ge- eist. Vice-premier Giuseppe Saragat ontbood het kabinet donderdag in een spoedzitting om te beraadsla gen over de hulpverlening. De „wit te terreur" nam de omvang van een ramp aan in de Abruzzi-bergen ten oosten van Rome, de door armoede geteisterde gebieden in Zuid-Italië en op het eiland Sicilië. In de pro vincie Chieti werd de staat van be leg afgekondigd; van de 103 ge meenten in deze provincie zijn 91 van de buitenwereld afgesneden. Ten westen van Triëst kwam een aantal monniken, die op het eiland Barbana leven, naar het vasteland over de grotendeels met ijs bedekte lagune. Zij hadden zeven dagen lang op pudding en gedroogde vis geleefd. Macedonië In Joegoslavisch Macedonië zijn tengevolge van de hevige sneeuw stormen vijf mensen om het leven gekomen, terwijl 13 personen in half bevroren toestand naar de zieken huizen moesten worden overgebracht. Het verkeer op vrijwel alle wegen en spoorwegen werd gestaakt. In Oostenrijk Nabij Bad Hofgastein. in de pro vincie Salzburg wei'den vier Oosten rijkse toeristen door een lawine be dolven; drie toeristen werden gered maar de vierde een 24-jarige toe- riste was reeds overleden. In totaal zijn deze winter in Oostenrijk reeds 32 personen door lawines om het leven gekomen. In Stockholm Merkwaardigerwijs heersen in de plaatsen met doorgaans zeer lage temperaturen, zoals Kiruna en Riks- granesen ten noorden van de pool cirkel gematigde temperaturen van min 10 en min 9 graden, terwijl Stockholm lijdt onder een nieuw kouderecord van 25 graden. IJsland heeft nog het minste te klagen, want daar staat het kwik op liefst 10 graden boven nul, ter wijl het op Spitsbergen dooit (United Press). Violist Alexander Kosman overleden. De Nederlandse violist Alexander Kosman is in de ouderdom van 84 jaar te Amsterdam overleden. Alexander Kosman, die in Rotter dam werd geboren, ontving zijn op leiding aan het conservatorium in Parijs. Hij was medeleerling van Marteau Flesch en Capet. Hij is con certmeester geweest in Glasgow, Philadelphia en Essen en was de eerste vertolker van de vioolsonate van Richard Strauss met de compo nist aan de piano. Tegen het einde van zijn loopbaan in 1938 heeft hij nog een jaar deel uitgemaakt van het concertgebouworkest in Amster dam. NA ONDERHOUD MET MOLLET Economisch expert. Robert Lacosta, thans minister voor financiële en economische aangelegen heden, is tot minister-resident voor Al gerije benoemd. Hij zal de bevoegdhe den van gouverneur-generaal krijgen en door Mollet geïnstalleerd worden. Lacoste, aldus Mollet, zal worden bij gestaan door de staatssecretaris voor de strijdkrachten, Max Lejeune en Marcel Champeix, staatssecretaris van binnenlandse zaken voor Algerijnse aangelegenheden. Lacoste, die 58 jaar oud is, is expert op het gebied van economische kwes ties. Tijdens de oorlog nam hij een lei dend aandeel in de verzetsbeweging. Hij stond aan het hoofd van de door hem opgerichte beweging „Liberation Nord". Lacoste deelde mede, de door Mol let aangeboden functie te hebben aan vaard na een telefoongesprek met de premier. Wie Lacoste als minister van finan ciën zal opvolgen, is nog niet bekend. De portefeuille is aanvankelijk aan Mendès-France aangeboden, de radi cale oud-premier. Deze weigerde om dat hij vreesde, zijn economische „so- berheidspolitiek" in een regering on der leiding van een socialist niet te kunnen uitvoeren. Donderdag was het in Algiers uïter- Vele landbouwers waren donderdag middag aanwezig in het veüingsge- bouw van Krabbendijke om een de- monstrati met zaaimachines bij te wonen. Deze demonstratie werd ge geven door de werkgroep „Mechani satie en landbouwwerktuigen" van d< Vereniging voor Bedrijfsvoorliclithu. Oost-Zuid-Beveland". (FOTO P.Z.C.j lijk kalm. De Franse autoriteiten vre zen, dat het kleinste incident tot nieu we ongeregeldheden op grote schaal zal leiden omdat de gematigde kolo nisten de massa van hun aanhangers niet meer in de hand hebben. De mas sa zou van mening zijn, dat overwin ningen op de regering slechts op straat kunnen worden behaald. De Mohammedanen in de Algerijnse steden hebben nog geen tegendemon- straties op touw gezet. Donderdagmiddag werd in Kinderdijk de mijnenveger „Veere", die daar voor Amerikaanse rekening voor de Ko ninklijke Marine in aanbouw is, te water „g. zet". Het schip werd door drie drijvende bokken van de helling getild en daarna voorzichtig in het water neergelaten. Nog geen vordering in Genève Ook donderdag hebben de Neder landse en Indonesische ministers in Genève nog geen overeenstemming kunnen bereiken over een geschillen regeling, waarvan thans voor een be langrijk deel het slagen van de Neder lands-Indonesische conferentie blijkt af te hangen. Wel zijn er weer moge lijkheden ter sprake gekomen om tot oplossing van de voor beide delegaties - overigens uit zeer verschillende over wegingen - zo belangrijke kwestie te komen, maar donderdagavond werd 't uil mededelingen uit beide delegatie- kringen duidelijk, dat de standpunten na bijna drie en een half uur vergade ren, nog even ver uit elkaar lagen. Voor Indonesië blijft de psychologi sche achtergrond van een uitdrukke lijke arbitrageregeling, die naar Indo nesische mening niet alleen een in breuk vormt op de nationale soeverei niteit, maar bovendien slechts 'n be wijs is van wantrouwen, zeer zwaar gelden. In Indonesische kringen werd dan ook zeker niet de indruk gewekt, dat de uiteindelijke oplossing van de ze zo netelig" geworden kwestie, kan worden gevonden in het opgeven van de Indonesische bezwaren. RUSSISCHEDEMONSTRATIE Niet voor meteorologische doeleinden. De Russen hebben donderdag 'n we tenschappelijke demonstratie gegeven ten behoeve van buitenlandse corres pondenten in de Russische hoofdstad, teneinde aan te tonen, dat Amerikaan se ballons, die in Rusland terecht waren gekomen, fotografische appara ten vervoerden voor militaire doelein den. De perschef van het Russische mi nisterie van buitenlandse zaken, Leo nid Ilyitsjev, en een militaire deskun dige, gaven deze ongewone demon stratie in het Spiridonovka-paleis, de ambtswoning van de minister van bui tenlandse zaken, V. M. Molotow. Enkele tientallen ballons zweef den in de paleistuin, terwijl de mili taire deskundige de correspondenten een uiteenzetting gaf van de werkin gen der ballons. „De ballons zijn niet uitgerust voor weer-observaties". zo zeide hij, „maar vervoerden fotografische appa- raturen voor militaire observaties" Dit is niet wat de Amerikanen be weren, aldus de deskundige, kennelijk zinspelend op de Amerikaanse nota, die het antwoord vormde op de Rus sische protesten tegen de oplating van deze ballons. In een verklaring werd geprotesteerd tegen de schending van het Russische luchtruim en gezegd, dat. de ballons EEN VRIENDENKRINGONTSTOND Ruim voldoende opdrachten, maar groot gebrek aan personeel Op één van de kleurig versierde zolders van de scheepswerf te Hansweert zal vanavond (vrydag) de personeelsvereniging van deze werf haar eerste feestelijke bijeenkomst houden. „De Vriendenkring" hebben de mannen hun club genoemd, die hen mèt de vrouwen, ook na werktijd zal verenigen. Op zichzelf misschien een simpel feit, maar voor de werf te Hansweert een gelukkig symptoom. Want door al de minder prettige gebeurtenissen, voordat de Terneuzense Scheepsbouw Mjj. anderhalf jaar geleden de zaak overnam, was de werf nu niet bepaald erg hoog in aanzien. Het gety is gelukkig gekeerd, het personeel kreeg meer vertrouwen, er ontstond een onderlinge band en zo rjjpte by de arbeiders zelf het plan een vereniging te stichten. Er is sinds juni 1954, toen de werf in andere handen overging, heel wat ver anderd. De heer W. de Klerk, die thans de leiding heeft van dit dochterbedrijf van de Terneuzense Scheepsbouw Maatschappij, schreef woensdag juist zyn vierhonderd en vijftigste opdracht in. „Werk volop", zegt deze jonge, ener gieke scheepsbouwer voldaan. „We moeten echter geregeld orders laten lopen, omdat we geen mensen hebben om alles uit te voeren". Want schreeu wend groot is nog het gebrek aan per soneel. Het gemeentebestuur van Kruiningen doet alles wat mogelijk is om de werf te helden, door het be schikbaarstellen van woonruimte. Maar de gemeente moet ook eerst wo ningen hebben om ze te kunnen ge ven Op het ogenblik zijn èr ongeveer vijftig mensen in dienst. Zowel ge schoolde als ongeschoolde arbeiders. Onder het huidige personeel zijn er ook verschillenden, die als los arbei der zonder vak kwamen. Zij ontvan gen hier een opleiding ingevolge het leerlingenstelsel van Bemetel, waar van de resultaten niet zijn uitgeble ven. Met hetzelfde aantal mensen is de produktie reeds anderhalf maal zo groot geworden! Grote bedrijvigheid Er ligt nu weer een tiental sche pen op de twee hellingen of voor de wal om een vernieuwing te ondergaan Men is juist bezig met de laatste hand te leggen aan een schip, dat zeven me ter werd verlengd. Men speelde dit karwei in vier weken klaar, twee we ken korter dan de vastgestelde ople- vertijd. Volgende week zal ook de tweed,e geheel nieuw gebouwde Slie- drechtse steenbak van 100 ton te wa ter worden gelaten. Daarnaast nadert een sleepvlet voor eigen gebruik haar voltooiing, terwijl voor de nieuwbouw in Terneuzen reeds talloze onderdelen, als schotten en dubbele bodems, op de Hansweertse afdeling werden vervaar digd. Deze zomer zal ook een zes en twintig meter hoge rijdende toren- kraan. met een armlengte van vijf en veertig meter en een hijscapaci teit van plm. 18 ion, over het ter rein zwaaien. Daar de levertijd van het constructiewerk te lang is. gaa: men deze zelf vervaardigen. Tege lijkertijd zal er dan ook een zelfde kraan voor de werf te Terneuzen worden gebouwd. Zo bouwt men in Hansweert. verde aan de tot nieuw leven gewekte werf Aan de toekomst van een bedrijf dai vele mogelijkheden biedt. Bouwen en nog. eens bouwen. De mannen zaten zelfs in hun vrije tijd niet stil. Met ma terialen van hun baas, maakten zij de zolder tot een gezellig zaaltje en de vrouwen kwamen om het feestelijk met papieren slingers te versieren. De personeelvereniging „De Vrienden kring" werd het produkt van de goe de gee-t. welke hier de laatste Mid ge groeid is Juist ook dat. is een belang rijke pijjer voor deze werf. Naast een goed gevulde orderportefeuille, zelfs van grote betekenis! een gevaar vormden voor de binnen landse en internationale luchtvaart. De correspondenten kregen vervol gens de gelegenheid de ballons te onderzoeken en deze te fotograferen. Ook in de conferentiezaal hingen enkele ballons van 30 voet middellijn. Volgens de Russen vliegen de bal lons op 7000 meter hoogte. Zij blijven zeven tot tien dagen in de lucht, vol doende om van West-Dnïtsland naar de Stille Oceaan te komen. Tijdens de vlucht maken de camera's 450 tot 500 foto's. De ballons bevatten een mechanis- e, dat na ontvangst van een radio signaal de instrumenten loslaat, die dan aan een parachute naar de aarde dalen. De mensen die de ballons oplaten, aldiis de Sowjets, weten hoe de per manente luchtstromingen boven Sow- jet-gebied zijn. Zij kunnen dus uitre kenen, welke weg de ballons zullen volgen. Men achtte het veelbeteke nend, dat de opschriften op de instru menten, een verzoek om ze naar de V. S. te zenden, wel in het Arabisch en Japans gesteld zijn, doch niet in het Russisch of het Chinees. Washington: onzin Amerikaanse functionarissen in Washington hebben de zogenaamde „wetenschappelijke demonstratie" in Moskou met ballons, die door de Ame rikanen zouden zijn opgelaten, als „on zin" bestempeld. Zij noemden het een propagandastunt en wezen er op, dat het Russische volk niet is ingelicht omtrent de belofte van de Amerikaan se regering om haar weerballons aan deze zijde van het ijzeren gordijn te houden. Zij gaven toe, dat de ballons came ra's vervoerden, maar deze werden uit sluitend gebruikt om wolkenformaties op te nemen. Zij verklaarden, dat Rusland weer ballons met radio-instrumenten had opgelaten, welke ballons van hetzelfde type zijn als de Amerikaanse. Eén van deze ballons was op het Japanse eiland Hokkaido neergekomen. Poujade mag in ons land niet spreken. Mededelingen aan Nederlandse conservatieve partij. Namens de minister van justitie is dezer dagen aan de algemeen secre taris van de Nederlandse conservatie ve party medegedeeld, dat het de mi nister uit in de pers circulerende be richten was gebleken, dat by het hoofdbestuur der Nederlandse con servatieve party het voornemen be staat de heer Poujade uit te nodigen ln Nederland enige spreekbeurten te houden. De minister van justitie heeft aan de Nederlandse conservatieve party mededeling cdaan dat hij ten aan- v.len van dit voornemen ernstige be svaren heeft. AANHOUDENDE VORST Af en loe overdrijvende wolkenvel den met hier en daar enige sneeuw. Matige, tot vrij krachtige, noordooste lijke wind. Matige tot strenge vorst. 11 februari Zon op Maan op 7-ON EN MAAN 8.07 7.29 onder 17.47 onder 17.46

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1