PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Eisenhower over de gevaren van oorlog met geleide projectielen Diepvries-installaties in bijna heel West Zeeuwsch-Vlaanderen BILI GESCHILLENREGELING MET INDONESIË BLIJFT MOEILIJK 199e jaargang - no. 34 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kol ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5,85 p. kw.; fr. p. p. 6,10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 9 febr. 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Minimum p. advertentie 4, Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 6 regels) 23 cent per regel met een minimum van 1,—. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vllsslngen, Walstr. 58-60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63. telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg. Flnlandstraat 2, telef. 16: Terneuzen. Brouwerijstraat 2; Zierik7.ee. N. Bogerdstraat 24. telef. 26. PERSCONFERENTIE IN WASHINGTON President vermoeider dan vóór de hartaanval President Eisenhower heeft woensdag tydens zijn perconferentie in Washington de ernstige waarschuwing geuit dat een oorlog op grote schaal met intensief gebruik van geleide projectielen zou neerkomen op een zelfmoord van de gehele mensheid omdat die projektielen niet met grote nauwkeurigheid op hun doelen kunnen worden gericht en daarom zeer krachtige explosieve ladingen zouden moeten hebben. Sprekend met het gezag van een generaal die eens de strijdkrachten van vrijwel de gehele vrije wereld onder zyn bevel had, ging de president, die toegaf dat zijn werk hem thans zwaarder valt dan vóór zijn hartaan val, uitvoerig in op de gevaren van een vernietigingsoorlog met geleide projectielen. De Verenigde Staten moeten er even wel naar blijven streven, betere en nauwkeuriger te richten projectielen te bouwen omdat andere landen dat ook doen. Eisenhower verdedigde het beleid van het ministerie van defensie te gen kritiek van sommige deskundi- fen, die onlangs de vrees uitspi-a- en dat Amerika een achterstand op de Sowjet-Unie begon te krijgen. Hij zei dat de Sowjet-TJnie wellicht in bepaalde sectoren van het onderzoek op het gebied van geleide projectie len een voorsprong heeft, maar dat Bond Een Haagse dame is eind vorig jaar tot de ontdekking gekomen, dat aan het rijke schouwspel van het Nederlandse vakverenigingsleven nog één fleurig en tegelijk teder aspect ontbrak: er was geen bond van man nequins! Direct heeft zij in dit ernsti ge tekort voorzien door tezamen met enkele collega-mannequins een bond op te richten en daarvan mededeling - te doen aan de redacties van alle Ne derlandse dagbladen. Gevoel voor publiciteit mocht men de initiatiefneemster zeker niet ont zeggen. Ze legde uit wat de bond wil de en ze verlangde eigenlijk van de dagbladredacties, dat deze zouden ver tellen aan de dagbladlezers hoe wei nig gemakkelijk, ja zelfs doornachtig en rots-bezaaid het pad is waarover de charmante mannequin-voetjes trip pen. De meeste dagbladen hebben echter geen melding gemaakt van de ople vende organisatiedrang in de manne quin-wereld. Wellicht vond men dit beroep te „lijdelijk" van karakter of ook achtte men het aantal beoefenaar- sters van dit vak te gering om er aan dacht aan te kunnen schenken. Niet alzo echter de.ambtenaren, die bij het ministerie van sociale za ken in Den Haag werken. Zij hebben de Haagse pers maakte er melding van breedvoerig aandacht geschonken aan de bond van manne quins en aan zes van de enkele tien tallen leden, welke de bond van man nequins telt. Ingevoegd in een der culturele mid dagen, welke in de vergaderzaal van het ministerie van Sociale Zaken ge houden worden voor de ambtenaren van dit departement, trad de opricht ster en presidente van de Mannequin- bond op. Zij vertelde over het leven en de arbeid van de mannequins, die het helemaal niet gemakkelijk hebben. Vervolgens demonstreerde ze met 'n drietal leerling-mannequins, onder lei ding van "n mannequin-lerares, dat er voor dit beroep wel degelijk een oplei ding nodig is. Tenslotte hielden drie „echte" man nequins een modeshow voor de ambte naren en ambtenaressen van Sociale Zaken voor zover die dames en heren althans op deze middag de dufheid van de kantoorlokalen konden ont vluchten om iets cultureels te genie ten. Tot zover is deze geschiedenis lief tallig. Zij bewijst, hoe actief de presi dente van dé nauwelijks bestaande mannequinbond is en hoe handig zij bij het ministerievan Sociale Zaken het visitekaartje van haar bond. heeft afgegeven. Nooit of te nimmer meer zullen de heren en dames van dat departement het bestaan van de bond in twijfel kunnen trekken als het straks aan komt op het lenigen van de „sociale- noden in de mannequin-kringen. Maarhoe zit dat nu met die culturele middagen bij Sociale Zaken? Is het de bedoeling, dat andere organisaties het voorbeeld van de aanvoerster der mannequins navol gen en ook met de shows de cultuur ten departemente stimuleren? Men moet er niet aan denken wat de dames en heren van Sociale Zaken dan te doorstaan krijgen Het is misschien voor de „cultuur" maar beter wanneer direct 'n scheids lijn wordt getrokken tussen de bon den die wel en niet presentabel zijn. Géén ouden van dagen, wèl klantjes van de „arbeidsbemiddeling voor ar tiesten", géén bonden voor kinderver zorging, wèl de bond van kermisrei zigers Die laatste heren zijn wel niet zo hyper-cultureel, doch dat mag de pet niet drukken. Ze kunnen evenals de mannequins erg aardige kijkspell"".jes. opzetten En het gaat er tenslotte maar om. dat aan ambtenaren van Sociale Zaken via een prettige middag het bestaans recht van een „bond" demonstreert. Amerika in andere sectoren voor ligt. Het ministerie van defensie, zei hij, zla voorrang blijven geven aan dat onderzoek. De president bracht in herinnering dat hij de volksvertegen woordiging had verzocht daarvoor 1,2 miljard dollar uit te trekken op de nieuwe begroting. Midden-Oosten De Amerikaanse regering zal al het mogelijke deen om te ver hinderen dat vijandelijkheden uit breken in het Midden-Oosten. Zy zal daarvan blyk geven tydens de Brits-Frans-Amerikaanse bespre kingen die in Washington aeze week worden gehouden in aanslui ting op de besprekingen met de Engelse minister van Buitenland se Zaken, Sir Anthony Eden. Er is een straaltje hoop dat een fleotse. kiocnfiins soCèaat De Noorse kroonprins, Harald, ver vult op het ogenblik zijn dienstplicht. Hier ziet men hem tijdens qpn ski-oe- fening. Bouw bedrijfsruimten door gemeenten Geen rijksgoedkeuring meer Voor de bouw van bedrijfsruimten en behoeve van de industrie doo. ge meenten, waaronder te begrijpen in dustrieschappen, itichtingen e.d., zal in het algemeen geen rijksgoedkeu ring meer worden gegeven. Hetzelf de geldt voor gevallen dat de bouw door derden zal geschieden-met eni gerlei financiële steun van de ge meenten, industrieschappen, stichtin gen e.d. Een uitzondering zal slechts worden gemaakt ten aanzien van de bouw van dergelijke bedrijfsruimten in de aangewezen ontwikkelingsgebieden of indien het aan enig project verbonden algemeen economisch belang de bouw wenselijk maakt. De minister van wederopbouw en volkshuisvesting is tot deze maatre gel overgegaan omdat gebleken is, dat in 1955 zeer grote activiteit in de ze sector is ontplooid en dat dit ook in 1956 is te verwachten. De particu liere bouw van industriële werken zal vermoedelijk reeds meer dan volledig beslag leggen op het in het bouwpro gramma geraamde volume voor indu striële gebouwen, zo meent de minis- 1 ter. voortzetting van zijn briefwisseling met Boelganin, de r jmiei- van de Sowjet-Unie, bevorderlijk zal zijn voor de vrede zolang de toon van de brieven niet scherp wordt. Eisenhower liet uitkomen dat hij de briefwisseling weinig kans vaii slagen geeft. De laatste brief, vergt verdere bestudering en zal later be antwoord worden. Nieuwe ambtstermijn In verband met de komende ver kiezingen ging Eisenhower in op de vraeg of hij zich weer kandidaat zal stellen voor het presidentschap. Hij vertelde dat hij af en toe vermoei der is dan hij placht te zijn vóór zijn hartaanval. Zijn geneesheren hebben hem medegedeeld, dat zijn herstel uitstekend is verlopen. Hij veronder stelde dat de vermoeidheid een ou derdomsgebrek is. De president dacht dat hij omstreeks het einde van deze maand zal kunnen besluiten of hij zich herkiesbaar zal stellen of niet. (United Press). IIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIII Nieuwe koudegolf met strenge vorst. (Van onze weerkundige medewerker) Vrijwel in het gehele land is het gisterèn dooi geweest. Het storingsfront, dat in de och tenduren het noordwesten van Nederland bereikte, passeerde in de namiddag, vergezeld van regen en sneeuw, ook het zui den van ons land, gevolgd door mist. De temperatuur steeg in Zuid-Holland tot vijf graden, in Vlissingen tot vier gTaden bo ven het vriespunt. Inmiddels ging de wind van noord tot noordoost draaien en werd in de loop van de dag koudere lucht uit Denemarken en Duits land het noordoosten van Ne derland binnengeblazen. Om elf uur gisteravond kwam in het noorden en oosten van ons land al twee tot tien graden vorst voor. Deze koudere lucht zal hedenmorgen ook Zeeland heb ben bereikt cn de temperatuur faat daarbij opnieuw tot bene en het vriespunt dalen. Zoals de situatie zich laat aanzien, staan wij weer aan de voor avond van een nieuwe koude golf. Met aanvankelijk nog vrij krachtige noordoostelijke win den wordt zeer koude lucht, uit Scandinavië afkomstig en. waarin meer dan tien graden vorst voorkomt, over Denemar ken en Duitsland naar ons land getransporteerd. Het is zeer waarschijnlijk, dat in de eerst komende nachten, ook in Zee land de temperatuur weer tot beneden de min 10 graden Cel sius zal gaan dalen. Nadat velen woensdagochtend eer hadden bewezen aan de baar, opge steld in de Schouwburg te Rotterdam, werd het stoffelijk overschot van mi nister L. A. Donker vervoerd naar 't crematorium te Driehuis Westerveld, waar de stoffelijke resten werden ver- ast. De stoet op de Coolsingél in Rotter dam. Ir slippendragers zijn (van voor naar achterminister J. G. Suur- hoffj Evert Vermeer, mr. J. A. W. Burger en mr. F. J. Kranenburg. (Voor verslag van de plechtigheid zie pagina S). Meer emigranten naar Verenigde Staten. President Eisenhower heeft het con gres verzocht de „onbillijkheden" uit de immigratiewetten te verwijderen en jaarlijks 220.000 immigranten toe te laten. Thans is dit aantal 154.657. De president acht de verhoging van het quotum verantwoord door de snelle groei en de goede economische toe stand van het land. Zes Britse straaljagers verongelukt. Acht Britse straaljagers van het type „Hawker Hunter" zijn woens dag door brandstofgebrek in moei lijkheden gekomen. Zy hadden we gens slecht weer opdracht gekregen op een ander vliegveld te landen, maar de afstand bleek te ver. Slechts twee piloten slaagden er in een nor male landing te maken. Vier jagers stortten neer, waarvan drie bran dend, nadat de piloten eruit gespron gen waren. Twee toestellen veronge lukten bij de landingspoging. Zij zijn alle zes in het vrye veld terecht ge komen. Op een na hebben alle pilo ten het er goed afgebracht. CONFERENTIE IN GENÈVE Volgens Djakarta niet nodig De eerste dag, waarop de Nederlandse en Indonesische delegaties inof ficieel zijn begonnen met de hervatting van de op 7 januari afgebroken conferentie dinsdag immers was geheel gewijd aan de „opheldering van misverstanden" is vrijwel geheel besteed' aan de besprekingen van een geschillenregeling tussen beide landen. In de loop van de dag is dui delijk gebleken, dat het opstellen van een dergelijke geling,«die in de plaats zal moeten komen van het Uniehof van arbitrage en de overige regelingen, waartoe werd besloten op de R. T. C. van 1949, een zeer moei lijk punt is. Een persoonlijke ontmoeting tus sen de ministers Luns en Anak Agoeng, die woensdagmiddag is ge houden en waarna bekend werd, aat de aanvankelijk voor acht uur woensdagavond aangekondigde mi nister-vergadering op Indonesisch verzoek was uitgesteld tot donder dagochtend elf- uur, heeft nog geen toenadering van de standpunten ge bracht. Van Indonesische zijde werd de indruk verkregen, dat men blijkbaar moeilijk een regeling kan aanvaar den, die het brengen van een ge schil voor de internationale rechter in laatste instantie mogelijk maakt. In tegenstelling tot het Nederland se standpunt zal men van de gedach te uitgaan, dat, daar gebleken is dat het Uniehof n et heeft gewerkt, een geschillenregeling niet nodi£ is. De vergadering van de financieel- economische'deskundigen van woens dagmiddag heeft zich zo werd verzekerd niet met deze kwestie beziggehouden. Deze bijeenkomst duurde nauwelijks een uur en de ex perts bepaalde zich tot bespreking IN NEDERLAND AAN DE SPITS Mevrouw De Casembroot verricht zaterdag officiële opening Zaterdag a.s. zal mevrouw S. C. de Casembroot-Baronesse van der Feltz, echtgenote van de commissaris der koningin in Zeeland, te Schoon- dijke officieel een diepvries-installatie openen. Dit gebeuren zal worden beschouwd als het „sluitstuk" van de activiteiten, die de West-Zeeuws- Vlaamse vereniging van plattelandsvrouwen „Cetes" op dit terrein ont plooide. Vrijwel alle gemeenten in West Zeeuwsch-Vlaanderen kennen thans diepvries-installaties of zullen die binnenkort bezitten en daarmede staat deze streek op dit gebied in Nederland aan de spits! „Het Landje van Cadzand" bevestigt hiermede zijn reputatie als modern landbouwge bied, die het nationaal in landbouwkringen reeds verwierf door de inten sieve mechanisatie. De .landbouwersvrouwen hebben getoond deze repu tatie waardig te zijn! Reeds in een in februari 1951 ge houden vergadering bezonnen de leden van Ceres" (volut: „vereni ging van gediplomeerden aan land bouw- en huishoudscholen en andere plattelandsvrouwen in W.-Zeeuwsch Vlaanderen te Oostburg") zich op de mogelijkheden van „diepvries". Vier jaren dus voor en aleer de „Nationa le Coöperatieve Raad" een rapport over deze, materie het licht zou doen zien. Want intussen ontdekte men ook elders in den lande het belang van diepvries en in juli 1955 wera door het bestuur van de Nationale Coöperatieve Raad een commissie ingesteld met de opdracht rapport uit te brengen inzake de mogelijkhe den tot oprichting en exploitatie van coöperatieve diepvrieskluizen ten plattelande in Nederland. In decem ber 1955 kwam er een rapport uit. Voor de leden van Ceres" bevat te het weinig nieuws. In West Zeeuwsch-Vlaanderen had men „diepvries" al in de praktyk leren kennen! Na die vergadering in februari 1951, waarbij wijlen ir. A. K. Zweede uit Wageningen, directeur van- het instituut voor bewaring en verwer king van tuïnbouwprodukten, een uiteenzetting, gaf over diepvries, werd in 1956 in overleg met ir. F. W. G. Pijls een definitief plan opgesteld. Men maakte een excursie naar Wa geningen en in November 1954 was er in Oostburg een installatie met 30 boxen gereed. Sneeuwbal-effect „De leden waren enthousiast", zo vertelde de voorzitster van „Ceres", mevrouw M. J. van Cruijningen- Erasmus uit Oostburg, die naar men ons mededeelde persoonlijk onvermoeibaar heeft geijverd voor wat men zou kunnen noemen „de diepvriesgedachte". In ieder geval smaakt zij het genoegen resultaten te hebben bereikt! Het werd name lijk een sneeuwbal-effect. Nadat men de installatie in Oostburg had leren kennen gingen er weldra ook in an ders gemeenten stemmen op om over te gaan tot het plaatsen van een installatie. Na Oostburg volgden Cadzand, Aardenburg en St. Kruis, 14 dagen geleden kreeg Schoondrjke diep vriesboxen, vorige week kwam Bres- kens aan bod, einde deze week zal in Groede een installatie in gebruik worden- genomen, Sluis volgt over twee weken, in IJzendijke is er de ze week over vergaderd en intussen zijn voor de nog resterende ge meenten besprekingen gaande. Ook in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen, in Axel, beraden de vrouwenverenigin gen zich thans over deze materie. In St. Kruis, een uurtschap met rond 140 gezinnen, bezit men een in richting voor 30 boxen zoals in de meeste gemeenten maar uit breiding tot 40 50 boxen is daar al geboden! „Het is verbazingwekkend", zo meent mevrouw Van Cruijningen zelf. Voor 15 jaar De exploitatie van al deze instal laties berust bij „Ceres" en ge schiedt op wat men zou kunnen noe men „coöperatieve basis". De aan- schaffingskosten van een installatie van 30 tot 40 boxen belopen f 9000.- tot f 10.000.zodat voor 30 boxen f 300.— per box gefinancierd moet worden. Dit behoeft niet beslist door „boxhoudsters" te gebeuren. Men kan deelname zien als belegging en voor meer boxen obligaties (tegen 3% rente) kopen. De huur van een box bedraagt 55.per jaar. Met deze exploitatie-wijze bereikt men, dat de „onderneming" zich zelf kan bedruipen. Van winst is geen sprake. In 15 jaar kan een installatie afgelost zijn, maar moet dan naar alle waarschijn lijkheid ook volledig worden af- (Vervolg op pag. aj van technische bijzonderheden over herziening van de financieel-econo- mische overeenkomst. Woensdag zyn noch de kwestie- Nieuw-Guinea, noch die van de ar restanten verder ter sprake gekomen. Mijninstorting in België Acht doden. In de kolenmijn „Rieu du Coeur" te Quaregnon nabij Bergen heeft zich woensdagochtend een instorting voor- tedaan. Acht mijnwerkers kwamen aarbij om het leven. Plotseling vrij komend mijngas ontvlamde niet, maar sleepte een kolenmassa mede. Een reusachtige massa steenkool stortte neer op drie arbeiders, die er onder bedolven werden. Het gas verspreidde zich vervol gens in de galerij waar een tiental andere arbeiders aan het werk was. Koning Boudewijn van België was aanwezig, toen gewonde en door shock getroffen mijnwerkers op draagbaren werden weggedragen. Mevrouw M. J. van Cruijningen Erasmusvoorzitster van Ceres", (links) en mevrouw M. BecuRis- seeuiv, secretaresse, bij een kluis in de diepvriesinrichting te Oostbnrg. (FOTO P.Z.C.) DE VERWACHT... BEGINNENDE KOUDEGOLF. Aanvankelijk veel bewolking met plaatselijk wat lichte sneeuw. Later verspreide opklaringen. Daling van temperatuur. Overdag lichte tot ma tige vorst. Tijdelijk vrij krachtige, overigens matige wind tussen noord en oost. ZON EN MAAN 10 februari Zon op 8.09 onder 17.45 Maan op 7.07 onder 16.38

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1