PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Prinses Beatrix verscheen voor het eerst in Raad van State Moderne radio-apparatuur bij uitvoering van Deltaplan de BILT Vandaag.. BOELGANIN'S VOORSTELLEN SLECHTS PROPAGANDA 199e jaargang - no. 33 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: w. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adjunct-hoofdred.: G. A. de Kok ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week: 5,85 p. kw.; fr. p. p. 6,10 per kw. Los*e nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 8 febr. 1956 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Minimum p. advertentie 4,—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van 1,—. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent fneer. Giro no. 330300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58-80, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 546 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Flnlandstraat 2. telef. IC; Terneuzen. Brouwerijstraat 2; Zlerikzee, N. Bogerdstraat 24, telef. 26. „TRACHJEN GOED LEERLING TE ZIJN Koningin leidde haar dochter in Nu zy achttien jaar geworden ls heeft Prinses Beatrix van rechtswege zitting gekregen In de Raad van State. Koningin Juliana, presidente van dit hoge college, dat thans veertien leden telt alsmede twee staatsraden in buitengewone dienst, leidde haar dochter in, dinsdagmiddag tydens een bui tengewone vergadering. In gezelschap van de koningin en de prins begaf de prinses zich per auto van het paleis aan het Lange Voorhout in Den Haag naar het gebouw van de raad op het Binnenhof. Nadat zy door haar moeder was ingeleid zeide Prinses Beatrix in een korte rede o.a.: „Nog zeer lange tyd, leden van de Raad van State, zal ik my beschouwen als uw leerling. Ik zal my bewust van mjjn verantwoor delijkheid trachten een goed leerling te zjjn". Prinses Beatrix was gekleed in een koningsblauw deux-pieces met een fluwelen kapje en zwarte accessoires. In de raadzaal maakten de staatsra den, de staatsraad in buitengewone dienst, prof. mr. R. P. Cleveringa en de acht ambtenaren van staat hun opwachting. Namens de Raad van State werd de prinses bij deze gele genheid een znveren vaas aangebo den, speciaal gesmeed bij een zilver- fabriek in Zeist. Midden op de vaas - gevuld met oranjekleurige bloe men (euphorbia's) is het rijkswa- pen aangebracht, terwijl zij voorts is versierd met lijnen en twee heraldi sche figuren, voorkomende in de standaard van de prinses, namelijk de jachthoorn uit het wapen van Oranje en de roos uit het wapen van Lippe. Op de onderzijde van de vaas, welke geplaatst was vóór de zetel van de prinses, staat: Raad van State 4 februari 1956 Toespraken Nadat allen hun plaatsen hadden ingenomen zeide Koningin Juliana in een toespraak o.a., dat het voor Prin ses Beatrix een groot voorrecht was zitting te kunnen nemen in de Raad van State. „De raad is samengesteld uit persoonlijkheden, waarvan de Kroon een wijs en bezonken oordeel mag verwachten. Zijn adviezen zijn van hoog gehalte en dus van grote waarde voor de wetgeving van rijk en staat. Nadat gij hier zitting genomen hebt, hoop ik, dat temidden van de beraadslagingen in de Raad van Sta te uw belangstelling in de publieke zaak zal ontluiken, opbloeien en ten slotte vrucht dragen voor uw ver moedelijk toekomstig werk". In haar antwoord bracht Prinses Beatrix dank aan haar moeder, die haar in dit hoge college wilde binnen leiden. „Het zal my de gelegenheid geven in de praktyk iets te leren begrijpen van het ingewikkeld raderwerk van ons regeringsbestel. Met de uiteenlo pende problemen, die het bestuur van ryk en staat meebrengen, zal lk mij vertrouwd kunnen maken. Zo zal ik my kunnen voorbereiden op de taak, die, naar ik hoop en verwacht, voor mij nog ver in de toekomst ligt". De vice-president' van de Raad van State, mr. F. Beelaerts van Blokland, verzekerde in zijn antwoordrede de prinses, dat de raad haar altijd gaar ne van voorlichting zal dienen. Malakka in 1957 onafhankelijk. De premier van Malakka, Tengkoe (prins) Abdocl Rahman, heeft dinsdag meegedeeld, dat zijn land op 31 au gustus 1957 volledig onafhankelijk wordt binnen het Britse gemenebest. Hij zei dit op een bijeenkomst van driehonderd Malakkaanse leraren, die in Engeland studeren. De premier, die in de afgelopen drie weken onderhandelingen met de Brit se regering heeft gevoerd, zei, dat aan de vollédige onafhankelijkheid zelfbe stuur thans reeds ingaande voor af gaat. De oorlog in de oerwouden tegen de Communisten, die reeds acht jaa: duurt, zal worden voortgezet. Russische vissers betalen boete De schippers van de zestien Russi sche schepen die vorige week naar Aalesund zijn oogebracht wegens vis sen in de Noorse territoriale wateren, zullen een boete van 341,750 gulden betalen, die is opgelegd door de po litie. Nadat Koningin Juliana de buiten gewone vergadering had gesloten werden de vorstelijke personen uitge leide gedaan door de vice-president en de staatsraden Rutgers en Fürst- ner. Per auto ging men terug naar het paleis aan het Lange Voorhout. Geschenken „It is very fantastic" (het is fantastisch) riep prinses Beatrix kennelijk verrast en lichtelijk blo zend uit toen zy daarna in de voor salon van het palels van de am bassadeur van de Unie van Zuid- Afrika en mevr. Hoogenhout na mens het corps diplomatique een fraai bewerkte gouden poederdoos en gouden lippenstifthouder ont ving. Binnen in de poederdoos rondom het donsje was de inscriptie aange bracht: „Aan H.K.H. Prinses Beatrix van het corps diplomatique 31 januari 1956". De uitreiking van dit geschenk, de verheugde prinses, alsmede de ge amuseerd toekijkende koningin en prins werden door vier dankbare foto grafen onmiddellijk vereeuwigd. Burgemeester Schokking bood na mens de gemeente Den Haag een 30 cm hoog bronzen beeldje aan, dat een veulen voorstelt en dat vervaardigd is door de 70-jarige Haagse beeld houwster J. W. Rueb. Hierna volgde een afvaardiging van het Nederlandse padvindsters gilde, gevormd door de dames W. van de Bosch, A. Pannevis en A. Dieleman. Zij bood de prinses een met zeiltafe- relen geborduurde zeiljopper aan, welke vervaardigd werd door pad vindsters, kabouters en leidsters in de verscheidene plaatsen van Neder land naar een ontwerp van mevr. L. Guntenaar. „Ongelooflijk aardig", zeide prinses Beatrix en zij dankte de drie schenksters op hartelijke wijze. Tenslotte boden mej. mr. M. A. Tei legen, jhr. mr. W. F. Röell en de heer Van Roessel van het kabinet van de koningin, de prinses een in fraai leder gebonden exemplaar van de grondwet en van de wet op de Raad van State, alsmede een Chinees beeldje, de wijs heid voorstellend, aan. Van het gebouw van de Raad van State op het Binnenhof tot aan het paleis Lange Voorhout, waar de dele gaties werden ontvangen, waren de koningin, de prins en de prinses door een talrijke menigte luide toegejuicht. ueznielden kzans Franse kolonisten hebben stenen, rot fruit en groenten geworpen naar de Franse premier, Guy Mollet, toen de ze in het centrum van Algiers aan kwam om daar bij een oorlogsmonu ment een krans te leggen. Studenten vernielden later deze krans, nadat de premierdeze onder een ware regen van allerlei projectielen toch had ge legd. Deze telefoto toont de studenten op getogen juichend over het gelukken van hun aanval op de premier en zwaaiend met de restanten van het bloemstuk. Overleg met Indonesië Besprekingen te Genève worden hervat. Na een informele vergadering van de minisler-leden van de Nederlandse en Indonesische delegaties, die nog geen uur heeft geduurd, is dinsdag het volgende gezamenlijke communiqué uitgegeven „De Nederlandse en Indonesische delegaties zijn hedenavond in „hotel des Bergues" te Genève voor een in formele bespreking bijeen geweest, na dat de besprekingen op 7 januari j.l. waren onderbroken. Van de Neder landse delegatie waren aanwezig de ministers Luns, Van de Kiefl en Zijl stra. De Indonesische delegatie be stond uit de ministers Anak Agoeng Gde Agoeng. Soemitro, Leimena. Roem en de secretaris-generaal, mr. Oetoyo Ramelan. De voorzitér van de Indonesische de legatie herdacht bij de aanvang van de ontmoeting in een kort woord het ver scheiden van minister Donker. De bijeenkomst heeft tot de conclu sie geleid, dat beide delegaties thans gereed zijn de besprekingen van de agendapunten der Nederlands-Indone sische conferentie voort te zetten. De conferentie zal derhalve morgen wor den hervat", aldus het communiqué. Tweedaags huwelijksfeest voor Rainier en Grace Het burgerlijk huwelijk van prins Rainier II van Monaco met de Ame rikaanse filmactrice Grace Kelly zal op 18 april in Monaco voltrokken worden. Het huwelijk zal dan op 19 april kerkelijk worden ingezegend, wellicht door de bisschop van Mona co. (United Press). Dit is een opname van de sleepboten ,,Tina" (l.) en ,Jremï', die maandag ochtend voor een tocht over het IJs- sélmeer naar Amsterdam uit Lemmer vertrokken en die dinsdagmiddag niet verder dan ten oosten van Pampus waren gekomen. Ltichtopname ANP-foto) Vakantietoeslag voor overheidspersoneel. De vakantietoeslag voor het over- heids- en semi-overheidspersoneel wordt verdubbeld en zal met ingang van dit jaar worden gebracht van 2 op 4 van het bruto-jaarloon. Over deze financiële .vakantiever ruiming is in het georganiseerd over leg tussen regeringsvertegenwoordi gers en vertegenwoordigers van de erkende ambtenarenvakorganisaties overeenstemming bereikt. Hiermee worden na goedkeuring door de ministerraad de vakantie toeslagen voor het overheids- en semi- overheidspersoneel opgetrokken tot die van het particuliere bedrijfsleven. Twee' Nederlanders in Duitsland omgekomen. Een auto-ongeluk op een onbewaak te overweg te Gronau heeft dinsdag twee mensenlevens gekost. Een kleine auto, waarin twee Duitsers zaten, als mede twee in Gronau wonende Neder landers, namelijk de 49-jarige C. van E. en de 57-jarige G. P., werd op de onbewaakte overweg gegrepen. De au to werd enkele tientallen meters mee gesleurd. De vier inzittenden werden levensgevaarlijk gewond. De beide Ne derlanders zijn kort na het ongeval aan de verwondingen overleden. De toestand van de beide Duitsers is ern stig. if ..maakt de Tweede Kamer een begin met de schriftelijke voor as bereiding van het ontwerp Del- ta-wet in de afdelingen. „Ik kom mijn bezittingen bekijken" Terwijl prinses Wil- helmina zonder van het voorval iets te merken in een kamer op een der hogere verdiepingen aanwezig was, heeft de portier van het konink lijk paleis op de Dam dinsdagmiddag om streeks half één bij de ingang aan de achter zijde een vreemd avon tuur beleefd. Toen hij de zware deur had opengedaan, omdat er gescheld was, werd hij meteen -• gedrukt door eev ge man in burg <g, die, in de ga igekomen geide: „Ik ben de zoon van Prins Hendrik en ik kom mijn bezittingen bekijken". De portier kreeg weinig gelegen heid om in een grap te geloven, want de vreem de figuur trok een mes om zijn voornemen, het paleis te bezichtigen, kracht bij te zetten. Behalve de portier waren er op dat mo ment beneden in het pa- lies weinig andere per soneelsleden aanwezig. De portier slaagde er echter in de aandacht te trekken van een niet ver verwijderde mon teur, met wie hij samen op omzichtige en diplo matieke wijze de opge wonden indringer in een wachtkamer ivist te werken. Daarna belde hij de politie, waarna rechercheurs de man naar het bureau War- moesstraat brachten. Hij bleek uit Noord- Brabant afkomstig te zijn en een telefonisch verzoek over nadere in lichtingen leverde het antwoord op, dat de man vermoedelijk niet geheel normaal is. Hij was reeds enige tijd in een inrichting verpleegd geweest. MINISTER DULLES MEENT: Oplaten propagandaballons wordt niet verboden John Foster Dulles, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, heeft dinsdag tydens z(jn wekelijkse persconferentie te verstaan gegeven dat: 1. De Sowjetrussische voorstellen over vriendschapsverdragen met de Verenigde Staten, Frankrijk en Engeland de Westelijke hoofdsteden zeker langs diplomatieke kanalen zouden hebben bereikt indien zy niet bedoeld waren als propaganda, maar oprecht gemeend waren. 2. De Amerikaanse regering het oplaten van propagandaballons in West- Duitsland niet kan verbieden maar wel spoedig zal antwoorden op het Sowjetrussische protest tegen het oplaten van weerballons. 3. De regeringen van de Verenigde Staten en Engeland niet voornemens zyn aan te dringen op het Instellen van een twee kilometer brede bufferzone langs de grenzen van Israël. 4. West-Duitsland voorlopig de on derhoudskosten van de in dat land ge legerde geallieerde Navo-troepen zal moeten blijven betalen. De Amerikaanse regering, zo zeide Dulles, kan het oplaten van propa gandaballons in West-Duitsland niet verbieden en denkt er ook niet over naar een dergelijk verbod te streven. Dulles bracht in herinnering dat tot nu toe duizenden weerballons zijn op gelaten in de Verenigde Staten, Cana da, Alaska en West-Europa. Die bal lons drijven doorgaans op 30.000 voet hoogte, ver boven de gebruikelijke luchtvaartroutes. Hij vestigde er de IR. DIBBITS OP Z.V.U.-BIJEENKOMST „Verbeterd echolood" voor storten van zinkstukken In verband met de werkzaamheden voor het Deltaplan wil men met drie radiozenders een net volgens het zogenaamde Deccasysteem over Zeeland spannen, waardoor het voor de bij de werken betrokken schepen mogelyk zal zijn in geval van mist met een nauwkeurigheid van drie tot vijf meter hun plaats te bepalen. Voorts wordt er ónder meer aan ge dacht bij het storten van zinkstukken gebruik te maken van het verbe terde echolood, dat aangeeft waar de stukken terecht zijn gekomen. Op de werken nabij Veere voor het Drie Eilandenplan zal volgend jaar ook een proef worden genomen met een steenstortmachinc. Verder is men bezig om een methode te ontwikkelen, waardoor automatisch en langs radiografische weg de waterstand naar de baggermolens kan worden overgebracht. Men heeft daarbij nog de moeilijk heid van de te gebruiken golflengten. Maar hiervoor wordt thans met de P.T.T. overleg gepleegd, omdat ui teraard het mobilofoonnet niet ge stoord mag worden. Deze interessan te technische byzonderheden gaf ir. H. A. M. C. Dibbits, hoofdingenieur directeur van de Rijkswaterstaat, toen hij dinsdagavond in de „Prins van Oranje" te Goes in een bijeen komst van de Z.V.U. voor een talrijk en aandachtig gehoor een lezing hield over het Deltaplan. Duidelijk gaf de heer Dibbits nog eens een samenvatting van de diver se aspecten van dit gigantische plan en heel interessant was daarbij het „kijkje in de keuken" dat hij zijn luisteraars gaf om hen een indruk te geven van de geweldige voorbe reiding, die de uitvoering vergt. Ingenieur Dibbits begon zijn lezing met zoals hij het noemde een kort lyrisch verhaaltje, waarin hij de ach tergrond schetste waartegen men het Deltaplan moet zien. De Delta is een levend organisme, waarin het evenwicht niet mag worden ver stoord, zomin van het water en het land als van de bewoners. Daar om zal gewerkt moeten worden van evenwicht naar evenwicht. Hierna ging de inleider de verschillende aspecten na, die bij het plan een rol spelen, zoals de veiligheid, de ont- zilting, het verkeer en de recreatie. Hij herinnerde hierbij aan de steeds voortgaande verdieping van de Oos- terschelde. Mede om aeze reden zou een afsluiting zonder de Oosterschel- de geen oplossing van de moeilijk heden geven. Op duidelijke wijze zet te ir. Dibbits uiteen, dat om de re denen van verzanding e.d. de dam men niet zo gele<rd kunnen worden, dat een rechte gesloten kustlijn ver kregen zou worden. Nederland telt thans 1500 kilome ter dijk, waarvan 1000 kilometer in het Deltagebied liggen. Na afsluiting van de zeearmen komt er 500 kilo meter in de tweede linie te liggen, hetgeen van zeer grote betekenis zal zijn. Bij de bespreking van de nadelen van het Deltaplan bracht ir. Dibbits uiteraard in ae eerste plaats die voor de visserij naar voren. Zoals be kend gaat men thans na of de mos sel- en oestercultuur verplaatst kunnen worden. „Ik weet echter niet, of we op dat punt optimistisch moeten zijn" zo merkte hy op. Verder zit men met de problemen van de afwatering van de omliggende gebieden. Momenteel gaat de cultuurtechnische dienst in ver band met het drie eilandenplan na, hoe de afwatering van de pol ders rond de Zandkreek zal moe ten worden. Alleen dit onderzoek vraagt reeds een bedrag van 250.000. (Vervolg op pag. 5) aandacht op dat het internationale recht niet regelt wat wel en wat niet mag in de hogere luchtlagen. De Amerikaanse regering zal het op prijs stellen indien die kwestie eens juri disch werd bekeken. Een voorstel daarover van de V.N. of een ander in ternationaal orgaan zou haar zeker welkom zrjn. Met klem sprak hij berichten tegen volgens welke de V.S. en Engeland zouden aandringen op een twee kilo meter brede bufferzone langs de grenzen van Israël. Een dergelijk voorstel, zei hij, zou moeten komen van het hoofd van de bestandscom missie van de V.N. in Palestina, gen.- maj. E. L. M. Burns. Het zou welwil lend door de Amerikaanse regering worden ontvangen. Het handhaven van troepen in West-Duitsland zou zonder een West- duitse bijdrage te grote financiële of fers vergen van de Verenigde Staten, Frankrijk en speciaal van Engeland. Mol'et wil Algerije bij Frankrijk laten. De Franse premier, Guy Mollet, heeft beloofd, dat Frankrijk in Algerië zal blijven en dat hij zou streven naar het instellen van een zuiver Frans-Isla- mietische gemeenschap. Deze bekendmaking volgde op bij eenkomsten tussen Franse en Islamie- tische leiders. Mollet zei later op een persconferen tie: „De banden tussen Algerië en Frank rijk zijn van een onverbreekbare aard. Er is geen kwestie van dat wij weg zullen gaan". Hij hoopte binnenkort een nieuwe minister-resident te benoemen. VERWACHT... TIJDELIJK DOOI Veel bewolking met aanvankelijk nog tijdelijk enige sneeuw die moge lijk overgaat in regen, later versprei de opklaringen. Temperaturen om streeks het vriespunt met vooral in de kustprovincies dooi. Zwakke tot mati ge wind, ruimend van zuidwest naar noordwest tot noord. ZON EN MAAN 9 februari Zon op Maan op onder 17.43 onder 15.31

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 1