Televisie-installatie op Eiffeltoren door brand verwoest Shakespeare zou slechts gewone toneelspeler geweest zijn ZAL RUSLAND NOG DIT JAAR EEN KUNSTMAAN LANCEREN KRIJGT DE SCHRIJFMACHINE EEN ANDER TOETSENBORD? WOENSDAG 4 JANUARI 1956 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 0 OP HET VIERDE PLATFORM Brandweer klom met schuimblus- apparaten op de toren Een felle brand woedde dinsdag op het vierde platform van de 295 me ter hoge Eiffeltoren in Parijs, welke slechts geblnst kon worden nadat een groot aantal brandweerlieden met schuimblusapparaten de toren was opgeklommen om het vuur van vlakbij te bestrijden. Bijna twee uur lang duurde de strijd tegen het vuur en de verstikken de rook, welke ontstond door het in brand geraken van in verband met de Franse verkiezingen overbelaste televisiekabels. De gehele televisie-in stallatie werd door het vuur verwoest. De schade wordt op een half mil joen gulden geraamd. Toen de brandweerlieden te kwart voor zes naar de liften renden, be merkten zij tot hun schrik, dat deze niet werkten, terwijl de liftbedienden pas drie kwartier later zouden ar riveren. Hierdoor waren zij gedwongen met 30 schuimblusapparaten op hun rug de moordende klim via de spi raalsgewijze lopende trappen naar boven te maken. De eerste lift ging pas om zeven uur naar boven met zeven brandweer lieden, drie t.v.-technici en drie jour nalisten. Na de tweede verdieping ging men echter veiligheidshalve lopen. De on afzienbare aantallen stalen traptre den deden al gauw de adem moei lijk gaan en steeds langzamer ging het naar boven. Hoe hoger zij kwamen, hoe harder en kouder de stevige brieswind door hun kleren woei. Halfweg kwamen zij een ernstig gewonde brandweerman tegen, wiens handen onder het bloed zaten. Op 15 meter van de brand verwijderd, kon men reeds de scherpe lucht van brandende teer en rubber ruiken. Even hoger hoorde men de wind angstaanjagend loeien en het geknet ter van de vlammen was reeds hoor baar. Tranen schoten de 13 mannen in de ogen door de rook. Kabels doorgehakt Op het derde platform aangeko men zagen zij een ruïne van gebro ken glas, gesmolten teer en fel bran dende kabels, waarvan een aantal door de brandweerlieden doorgehakt werden omdat de-t.v.-technici door de hitte de leidingen niet konden verbreken. Kostbare t.v.-anparatuur van een hoger gelegen deel van de toren Hagenaar in internationaal Mozart jeugdorkest Binnenkort naar Wenen Ter gelegenheid van de herdenking van de 20ue geboortedag van Wolfgang Amadeus Mozart heeft Wenen een „Internationaal Mozart jeugdorkest Wenen" samengesteld, dat bestaat uit jonge kunstenaars uit steden, die een belangrijke rol hebben gespeeld in het leven vain Mozart: steden uit België, Duitsland, Engeland, Frankrijk,Ne derland, Italië, Oostenrijk, Zwitser land en Tsjecho-Slowakije. Dit orkest zal in Wenen in de tijd van 27 januari tot 15 februari onder leiding van de jonge Weense dirigent Wolfgang Ga- briël een aantal concerten geven, waarvan verscheidene voor de middel bare schooljeugd van de stad Wenen. De jonge kunstenaars, die dit orkest zullen vormen, zijn gedurende hun verblijf in Wenen de gasten van de stad. Aangezien Mozart vele malen- in Den Haag vertoefd heeft, is ook een uitnodiging gericht tot het gemeente bestuur van Den Haag met het verzoek een lid van het Residentie-orkest in de gelegenheid te stellen aan dit jeugd orkest mee te werken. De keuze is ge vallen op de heer Robert Weeteling, trompettist, die van 10 janurai af in Wenen zal zijn om met het jeugdorkest te repeteren en daarna een aantal con certen te geven. werd naar de derde verdieping ge takeld, waarbij een waker een groot stuk vallend glas in het oog kreeg. Hij moest met een ambulancewagen naar het ziekenhuis overgebracht worden. Kwart voor acht had -2 politie een stevig cordon rond de voet van de gigantische toren getrokken om het enorme aantal nieuwsgierigen op een veilige afstand te houden. De brandweerlieden vormden een levende ketting om hen, die de vuur haard bestreden, schuisblusappara- ten door te geven. Twintig minuten later behoorde deze opzienbarende brand tot het verleden. Het is de eerste maal in de ge schiedenis van de Eiffeltoren ge weest, dat er brand heeft gewoed sinds de toren in 1889 door de toen malige Prins van Wales én latere ko ning Edward VH van Engeland ge opend werd. De Franse t.v.-instanties hebben reeds bekendgemaakt, dat een tijde lijke noodinstallatie op de tweede verdieping zal worden opgesteld en ook worden reeds stappen genomen om de navïgatielichten voor de lucht vaart, welke eveneens in de top van de toren zijn ondergebracht, te ver vangen. Een apart saluut moet nog wor- weerlieden, die via de trappen naar de top van de toren kwamen. Zij moesten hiervoor niet minder dan 1710 stalen en spiraalsgewijze lopen de traptreden oplopen, een inderdaad duizelingwekkende prestatie. Zes maanden eerder dan de Amerikanen Het Engelse communistische blad „Daily Worker" heeft een bericht van zijn correspondent in Moskou gemeld, dat Rusland nog dit jaar een kunst maan zal lanceren, tenminste zes maan den eerder dan de Amerikanen dat vol gens hun plannen zullen doen. Eerste vrijwilligers voor Westduits leger in dienst De eerste 800 vrijwilligers voor Westduitse strijdkrachten hebben zich maandag in hun kazernes ge meld. Zij zullen na hun opleiding in structiecompagnieën vormen voor de verdere opleiding van de 3000 man, die in de komende drie maan den zullen opkomen, en van de 18.000 vrijwilligers van de federale grenspolitie. In het oefenkamp van het leger te Andernach kwamen 550 vrijwilli gers aan, terwijl kleinere groepen zich meldden op het vliègveld Nör- venich, nabij de Belgische grens, en te Wilhelmshaven, de voormalige Duitse vlootbasis aan de Noordzee. Onder de thans opgekomen vrij willigers bevinden zich geen oud-mi- litairen. De komende contingenten zullen echter voor een groot deel bestaan uit oud-leden van de wehr- mac-ht. Bloedige politieke rel in Mexico Bij een bloedige politieke rel die ver oorzaakt werd door ongeveer 50 met pistolen, messen en knuppels gewapen de personen, werden in Tecoman (Mexico) vijf personen gedood. De vijftig gewapenden drongen maan dag plotseling het stadhuis van Teco man binnen om te verhinderen dat de november tot burgemeester gekozen Antonio Gonzalez in zijn ambt zou worden geïnstalleerd. Onder de gedoden bevinden zich een politieman en twee vrouwen. Negen personen werden gewond. De politie arresteerde 36 aanvallers. De aanval lers werden geleid door Hermenegildo Gutierrez Carillo, die in november de verkiezingen had verloren. Ondanks het bloedige protest werd Antonio Gonzalez volgens het vastge stelde programma in zijn ambt ge- installeerd. De „Daily Worker" beweert dat deze „verrassende mededeling" is gedaan door Professor Pokrovvski, „een leiden de figuur in de Sowjet-commissie voor interplanetair verkeer". De correspondent van het commu nistische blad bericht verder dat de Russen al experimentele satellieten met honden en apen aan boord in de ruimte hebben gezonden. Deze Russi sche projectielen zijn honderden mijlen in de interplanetaire ruimte doorge drongen en de proefdieren zijn cmge- deerd op de aarde teruggekeerd, aldus het blad. De instrumenten der proefraketten zijn ongeschonden teruggekomen, waardoor de geleerden belangrijke re gistraties verkregen. Professor Pokrowski zou, volgens de „Daily Worker", verklaard hebben dat het mogelijk is dit jaar een kunstmaan te lanceren, die om de aarde zal cirke len, na de zwaartekracht te hebben overwonnen. Bovendien zeide de Professor: „Nog niet lang geleden werd de mogelijk heid om reizen naar de maan of mars te maken als een volkomen fantasie beschouwd. Maar thans kunnen wij zeggen dat de mogelijkheid van inter planetair verkeer het stadium van practischc realiteit heeft bereikt". Een overzicht vanuit de lucht van het gigantische werk aan het Noordzee kanaal bij Velsen: de Velsertunnel. De opname werd gemaakt vanuit het Noorden. (Luchtfoto A.N.P.J Tramtunnel van 35 miljoen in Rotterdam B. en W. van Rotterdam hebben een rapport ontvangen betreffende bouw van een tramtunnel. Het college wordt in overweging gegeven het daarheen te leiden, dax de gemeenteraad, gezien de urgen tie van een tramtunnel onder de Nieuwe Maas, zo spoedig mogelijk een principe-uitspraak doet over de wenselijkheid door middel van een dergelijke tunnel de tramnetten van de rechter- en linker Maasoever te verbinden en de ondertekenaars van het rapport de opdracht te verstrek ken de plannen verder uit te werken, een begroting op te stellen en de be nodigde kredieten aan te vragen. De tunnel zou moeten worden febouwd in de lijn Schiedamsedijk op Noordereiland-Parallelweg. De geraamde kosten bedragen 35 mil joen gulden. Het plan verkeert in een vergevorderd stadium van voor bereiding en de tunnel zal, wanneer op korte termijn tot de bouw beslo ten zou worden en zich geen bijzon dere tegenslagen voordoen, om streeks 1960 gereed zijn. SINDS 83 JAAR Nieuw systeem wordt in V.S. beproefd (Van een speciale verslaggever). „Mijne Heren, naar aanleiding van het begeleidend schrijven by uw zichtzending noodremmen, delen wij U mede, dat wij van uw offerte geen gebruik kunnen maken, aangezien Dit zou de aanhef kunnen zijn van een zakenbrief, zoals die dagelijks door duizenden typisten over de gehele wereld worden gemaakt. Zij tik ken (de zakelijke boodschap) natuurlyk zo vlug mogelijk, maar vaak zul len zij toch nog de verzuchting slaken: Ging het maar wat sneller! August Dvorak van de universiteit van Washington heeft die ver zuchting van „het gilde der vingervlugge tlksters" gehoord en hij is meteen op zoek gegaan naar een methode, die meer vaart in het typen zou kunnen brengen. Na veel gegoochel met letter-, cyfer- en leesteken- toetsen bracht hij op zijn schrijfmachine een gewijzigd toetsenbord aan, dat, zo zegt Dvorak, de gemiddelde typiste in staat zal stellen haar tik- snelheid met 35 procent te vergroten. Als de vinding van Dvorak inder daad nuttig blijkt te zijn, dan zou het toetsenbord van de schryfma- chine voor het eerst sinds 83 jaar worden veranderd. Zo ver is het ech ter nog niet! In Washington toetsen nu 24 ty- OUD.. NIEUW...? GRAF IN CHISLEHURT WORDT GEOPEND Amerikaan Hoffman uit op „eerherstel van Marlowe" De kerkelijke autoriteiten hebben na twintig jaren van overwegen ten slotte toestemming gegeven om het 300 jaar oude graf van sir Thomas Wal- singham op het kerkhof van Chïslehurt's kleine Sint-Nicolaaskerk te openen. Dit besluit is genomen op verzoek van de Amerikaan Calvin Hoff man, die jaren lang bezig is geweest met een onderzoek naar de vraag wie de werken van Shakespeare heeft geschreven en die meent dat men dat be roemde oeuvre op naam moet stellen van de dichter Christopher Marlowe. Shakespeare zou slechts een gewone toneelspeler zijn geweest, die ten onrechte als een der grootste schrijvers van de wereld wordt geëerd, zo meent Hoffman. Illlllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll I n het werk van de Vlaamse A schilderes Hariette Jacops, dat tezamen met glasramen van Marie-Thérèse Jacops tot 15 Januari te zien is in het Kunstcentrum van het Groot handelsgebouw te Rotterdam, overwegen de kleuren blauw en rood. Daarnaast gebruikt zij veel groen en geel en een bij zonder zuiver wit. In het klett- rengebruik ligt de diepe kern ff van het kunstenaarschap van M Mariette Jacops. „De kleur is het leven, de bezieling, de vreugde, de kracht van haai schilderyen", zo schreef on m langs de Vlaamse kunstcriti cus Denijs Peeters. f§ In het hier gereproduceerd1 schilderij „De Mezenvangers' wordt op typische wijze hei kleurentemperament van de M kunstenares onderlijnd. Viet mannen, voorafgegaan door 'n tamboer en een harmonïcaspeM Ier, trekken er zingend en vol vreugde op uit. Een eenvoudig onderwerp, maar de kleuren waarin het geschilderd is, ma- ken het rijk aan een overvloed van geest en vreugde! iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii De meeste literair-historici zijn het erover eens dat Marlowe aan zijn eind kwam in een vechtpartij in een kroeg, waarbij zijn tegenstander hem met een bierfles de schedel insloeg. Hoffman zegt echter dat iemand an ders daar vermoord moet zijn en dat Marlowe in het geheim heeft voortge leefd onder de bescherming van sir Thomas Walsingham en dat hij de stukken en verzen van Shakespeare heeft geschreven. Hij gelooft dat het Taf van Walsingham papieren zal ievatten die zijn theorie moeten be vestigen. Mochten in de graftombe zelf geen stukken gevonden worden, dan zul len Hoffman en zijn vrienden er bestaat sinds kort een Marlowe So ciety welke het onderzoek bevordert waarschijnlijk opening van Wal- singsham's lijkkist vragen. 'pisten van de Amerikaanse regering Dvoraks toetsenbord aan de prak tijk. Zij zullen eerst vertrouwd moe ten raken met de gewijzigde plaats van de toetsen en dan pas zal kun- sen blijken of het nieuwe systeem waarde heeft. Het opvallendste van Dvoraks schijfmacnine is, dat op de balk, waarop bij een „gewone" machine de letters asdfghjkl zitten, de letters aoeuidhtns zijn ge plaatst. Deze laatste letters worden volgens Dvorak het meest gebruikt en daarom heeft hij die het dichtst gezet by de vingertoppen, die ge woonlijk het meeste werk doen. Al; le klinkers zitten op de balk waarop de vingers in de regel rusten. We hebben Dvoraks toetsenbord maar eens onder de arm genomen en hebben het voorgelegd aan de di recteur van een instituut, waar hon derden typisten de eerste vinger op de toetsen hebben gezet. Op de man af vroegen wij nem wat hij er van dacht. Dit zei de schrijfmachi ne-expert ons: De tiksnelheid is in de eerste plaats afhankelyk van degene, die de typemachine „bewerkt Er zijn mensen, die nooit boven een be paald gemiddelde uitkomen. Hoeveel jaren zij ook achter een typemachi ne zitten en hoeveel lessen zjj ook nemen, zy zullen nooit sneller gaan tikken dan zij op een gegeven mo ment doen. Hoe kan dat? Wel, typen is niet alleen kwestie van vingervlugheid, maar ook van reactievermogen. De hersenen moeten eerst een seintje feven aan de vingers dat zij een epaalde toets moeten indrukken. Bij sommigen is voor dat „seintjes-ge ven" van hersenen aan vingers een fractie van een seconde voldoende. Bij anderen, die iets langzamer rea geren, zal dat langer duren. De wereldkampioene slaat per minuut 700 aanslagen uit haar vingers, de Nederlandse kampioe ne tikt in een minuut 500 toet sen op de kop, maar de gemid delde typiste brengt het niet ver der dan 250 aanslagen per mi nuut. De meesten van deze laatste ca tegorie zullen ondanks alle oefening M°.n hogere snelheid kunnen berei- 1, zonder onnauwkeurig te wor den. Op een gegeven moment heeft elke typiste haar „top" bereikt. Een andere vraag is of die „top" door Dvoraks systeem omhoog zou kun nen worden gebracht. Het is mogelijk, dat de wijziging van het toetsenbord de tiksnelheid iets zou kunnen vergroten, maar of dat 35 procent zal zyn trok onze zegsman in twijfel. In een fabriek kan men streven naar een zo efficiënt mogelijke werk wijze, maar op een kantoor wordt dat moeilijker. Daar gaat dagelijks veel tyd verloren met het opvangen van bezoekers, het aannemen van telefoontjes of het opzoeken van pa perassen. Als Dvoraks toetsenbord In ge bruik zou worden genomen, zou er voorts een overgangstijd komen, waarin alle typisten met de gewjj- Hoffman gelooft dat in dit graf of in de lijkkist een handschrift van de Hamlet moet liggen, alsmede stukken waaruit bewezen kan worden dat Marlowe niet vermoord werd. Zelfs zou het mogelijk zijn dat het stoffe lijk overschot van Marlowe zelf in Walsingham's graf is bijgezet. Indien Hoffman gelijk zou krijgen, dan zon dit wel de grootste literaire sensatie van alle tijden zijn. De mees te autoriteiten op dit gebied geloven echter niet in Hoffman's stellingen. Marlowe zelf wordt overigens reeds lang erkend als een van de grootste Engelse dramaturgen, hoewel hij pas 29 was toen hij werd vermoord of onderdook zoals Hoffman beweert. Hoffman zal waarschijnlijk per vliegtuig uit Amerika overkomen om bij de opening van het graf aanwe- 1 zigde plaatsing van de toetsen ver- zig te zijn. (United Press) I trouwd zonden moeten raken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 7