JIMMY en de Crescepresio-korrels NEDERLANDSE OLYMPISCHE SCHAATSPLOEG SAMENGESTELD SPORT EN WEDSTRIJDEN Griepbestrijding met 4 middelen tegelijk! Chefarine 4 FRAAIE KALENDERS VOOR 1956 OFFICIËLE I De onverwachte erfenis NA SELECTIEWEDSTRIJDEN TE HAM AR PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT JANUARI 1956 Donnergaf zich na 22e zet tegen Euwe gewonnen Dr. Euwe leidt na zesde partij van tweekamp met 4 Va1 V» In Den Haag is dinsdagavond de zesde party gespeeld van de twee kamp tussen dr. M. Euwe en J. H. Donner om het schaakkampioenschap van Nederland. Na de 22e zet van dr. Euwe gaf Donner, die met wit speel de, zich gewonnen. Hierdoor heeft dr. Euwe de leiding met 4'/2 tegen I1/2 Cunt. Met nog vier partyen te spelen eeft dr. Max Euwe thans nog één Sunt nodig om zich kampioen van Ne erland te noemen. De zesde party had het volgende verloop. (Wit: J. H. Donner, zwart: dr. M. Euwe): 1. Pgl—f3. PgS—f6; 2. c2c4, g7 g6; 3. g2g3, Lf8—g7; 4. Lfl—g2, 0—0; 5. d2d4, d7—d6; 6. 0—0, Pb8 d7; 7. Ddlc2, e7—e5; 8. Tfl—dl, Tf8e89. Pbl—c3, c7—c6; 10. e2— e4, Dd8c7; 11. h2—h3, b7—b5; 12. c4c5, d6Xc5; 13. d4Xe5, Pd7Xe5; 14. Pf3 X e5, Dc7Xe5; 15. f2—f4, De5 h5; 16. e4e5, Lc8Xh3; 17. e5Xf6, Lg7Xf6; 18. Pc3—e4, Te8Xe4; 19. Lg2 X e4, Ta8—e8; 20. Lel—e3, Lh3— f5; 21. Dc2Xc5, Te8Xe4; 22. Tdl—d2, Dh5—f3. Oefenwedsirijd voorlopig Nederlands elftal hervat Nederlands elftal Het voorlopig Nederlands elftal zal met het oog op de ontmoeting tegen Duitsland, die op 14 maart te Diis- seldorf is vastgesteld, een oefenwed- stryd spelen tegen een ploeg van de „Londen Combination". De K.N.V.B. heeft woensdag 29 februari als da tum voorgesteld, maar het is nog niet zeker, dat het bestuur van de „Lon don Combination" zich met dit voor stel zal kunnen verenigen. Als reser vedatum is 7 maart aangehouden. De ontmoeting wordt in het Olympisch stadion te Amsterdam gespeeld. Kees de Ruyter voor een jaar geschorst Naar wij van de zijde van de strat en beroepscommissie van de Koninklij ke Nederlandse Biljartbond vernemen is de hoofdklasse-speler C. de Ruyter (Waalwijk) voor één jaar geschorst terzake van overtreding der reglemen ten. Het betreft hier het zonder toestem ming van de bond spelen van de monstratiewedstrijden. De overtreding is bij herhaling ge constateerd en De Ruyter was reeds eenmaal officieel gewaarschuwd, na dat deze speler reeds enkele keren op de overtreding attent was gemaakt. Beroep op deze straf is slechts moge lijk bij de bondsvergadering. Naar wij verder vernemen zal Wij nen (Nijmegen) Kees de Ruyter in ver band met diens schorsing vervangen in het nationaal kampioenschap hoofd klasse 47/2, dat Donderdagmiddag a.s. te Zwolle in de concertzaal van „Ode-, an" begint. Sportjournaal op zondag na nieuwsberichten Om te voorkomen, dat de luisteraars op zondag driemaal achtereen sport uitslagen te horen krijgen, heeft de Vara een regeling getroffen met de radionieuwsdienst van het A.N.P. Van zondag 8 januari af, zal (van 17.50 tot 18.05 uur) de radïonieuwsdienst met een volledige nieuwsuitzending komen (inplaats van 18.1518.30, zoals tot dusverre), waarin de sportuitsla gen zijn opgenomen en daarna zal het zondagse sportjournaal van de Vara te hóren zijn. In dat journaal behoeft men dan de sportuitslagen niet nog eens te vermelden, waardoor de na druk meer zal kunnen komen op de beschouwingen. De technische commissie van de K. N.V.B. heeft de volgende spelers aan gewezen om deel te nemen aan de centrale training die voor de A-spelers op dinsdag 3 januari in het Olympisch stadion is begonnen en voor de B- spelers heden, woensdag 4 januari, eveneens in het Olympische stadion. A-spelers: Wiersma (P.S.V.), Kuys (N.A.C.), Kerkum (Feijenoord), Schaap ('t Gooi), Klaassens (V.V.V.), Brooymans (Willem II), Clavan Scheveningen-Holland Sport), Mou- lijn (Feijenoord), Bosselaar (Feijen oord), Timmermans (A.D.O.), Lenstra (S.C. Enschede) en Koopal (V.V.V.). De spelers van Fortuna '54 zijn voor lopig niet beschikbaar, aldus heeft het bestuur van deze vereniging mede gedeeld, in verband met het te voeren beleid voor de competitieploeg van deze club. B-spelers: Cox (Rapid J.C.), Oden- thal (S.C. Enschede), Bak (Feijen oord), Beekman (Vitesse), Van der Hurk (V.V.V.), De Jager (D.F.C.), Van der Kuil (Ajax). Bellaard (D.F.C.), De Bruyckere (Willem II), Snoeks jr. (Stormvogels), Schouten (Feijenoord) Van Melis (Rapid J.C.). 14. In de villawijk van Wilgenwolde, waar ook Jimmy zijn huis had staan, was een volslagen paniek uitgebro ken. De meeste mensen hadden zich in hun huizen ver scholen, hadden stoelen en kasten achter de deuren ge plaatst en matrassen tegen de ramen gezet, teneinde zich op deze wijze tegen de gedrochtelijke ondieren te beveiligen, die door lanen en tuinen zwierven en zulke ellendige geluiden uitstootten dat de mensen die dat hoor den hun handen tegen de oren drukten. De wildste ge ruchten deden de ronde. Het waren enige dozijnen uit een wildebeestenspel ontsnapte kaaimannen, het waren een soort draken, die door wezens, die met een vliegen de schotel waren geland, op de mensen waren losgela ten het waren uitheemse, vlees-etende brutéalamanders, die uit een dierentuin waren losgebroken.... De dap persten onder de buurtbewoners hadden zich gewapend met jachtgeweren, koevoeten en assegaaien door dok ter Zacharias Zalfmaker, die deze dingen verzamelde, spontaan ter beschikking gesteld en zo uitgerust zwierven kleine groepjes moedige mannen door de stra ten, loerend naar elk spoor der monsters. Jimmy was bij bakker Deegdraaier binnengelopen om er zich van te overtuigen of Miebet alweer wat op haar verhaal was gekomen. Miebet vormde het middelpunt van een kleine groep lieden die met open mond naar haar vreselijk avontuur stond te luisteren. „Ze zaten bij ons in de kel der en ik weet zeker, dat ze vuur braakten. Echte vlam men. Ik heb 't zelf gezien", hijgde Miebet. Advertentie j Vier werkelijk bebouwbare middelen helpen elkaar endoen wonderen! Elk labiel Chefarine„4" beval 4 genees middelen, die in degehelewereld beroemd zijn geworden en millioenen mensen al baal brachten. Eén der bestanddelen zorgt dal - niettegenstaande de krachtige werking - ook de zwakste maag niet van streek raakt. Oe vier middelen teza men werken nóg beter en doen werkelijk wonderen. m TEGEN PIJNEN EN GRIEP - 20 TABLETTEN 8 Maandag 9 januari aanstaande zal prof. dr. J. Ph. Vogel, oud-hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden in het sanskriet en de Indische archeologie, zijn 85e ver jaardag vieren. Prof. Vogel was van 1914 tot 1939 hoogleraar in de sleutelstad. Hij zal op zijn verjaardag uitstedig zijn. Hoge Oostduitse ambtenaar vluchtte naar het Westen De plaatsvervangende leider van de hoofdafdeling wetenschappen van het Oostduitse ministerie van volksgezond heid, Dr. Theodor Bruck, is naar West- Berlijn uitgeweken, zo deelt het infor matiebureau-west mede. Bruck, die tot de communistische eenheidspartij behoort, verklaarde dat hij een lans had gebroken voor Oost duitse artsen, die zich medicamenten uit West-Duitsland lieten toezenden via schuiladressen in West-Berlijn en daarvoor door de staatsveiligheids dienst moesten worden gestraft. Deze houding van Bruck werd als „staats- vijandig" beschouwd. Hij vluchtte naar het westen om aan arrestatie te ont komen. Ook dit jaar kwamen weer tal van fraaie kalenders uit, die zowel in huiskamer als kantoor een passende verlevendiging van de wand vormen. Zo deed de N.V. Philips Roxane Pharmaceutisch-Chemische Industrie „Duphar" een kalender het licht zien, die speciaal is gewijd aan één van Nederlands grootste schilders, Vin cent van Gogh. Zes van diens be kende werken, die in. Frankrijk tot stand kwamen, werden op deze ka lender geproduceerd. De Esso Neder land N.V. kwam goed voor de dag met een maandkalender, waarop in kleurenfoto's een indruk gegeven wordt van het natuur- en landschaps- schoon in twaalf verschillende lan den. De Spaarbankkalender in vier kwartalen houdt zich bezig met de flora. De vier fraaie kleuren foto's zijn aan de achterzijde van een toelichtende tekst voorzien, die uiteraard tegelijkertijd propaganda voor het sparen maakt. De kalender van Johs. Kuiper en Zoon uit Schiedam is weer afgestemd op de dierenwereld en toont in vier geestige platen de producten van de ze firma. Van de Shell Nederland N.V. is er een zevenbladige kalender, die reeds deze maand in gebruik kan worden genomen. Dit goed verzorgde drukwerk is geheel gewijd aan Jules Verne, de Franse auteur wiens vijf tigste sterfdag dit jaar werd her dacht. Een aantal van Verne's toen fantastische projecten is er op afgebeeld. De maandkalender van de Nederlandse Lloyd doet de naam van de on dei-neming eer aan: Deze uitgave is namelijk zo Nederlands als het maar kan. De kalender geeft in zwart-wit tekeningen van J. M. Luttge typisch Nederlandse „land en watergezichten" weer. De Assurantie-Maatschappij „De Zeven Provinciën" N.V. bleef tradi tioneel, door ook thans op het schut blad van haar kalender het bekende vlaggeschip van Michiel Adriaensz. de Ruyter af te beelden. Voor de Ko ninklijke Nederlandsche Stoomboot- Maatschappij N.V. wordt 1956 het jaar, dat zij haar eeuwfeest gaat vieren. Om die reden werd als illus tratiemateriaal uitsluitend zeegezich ten gekozen. De fraaie kleurenfoto's zijn uit de collectie van wijlen A. J. Aalders, bekend wolkenfotograaf en meteorologisch waarnemer. Met het doel om de aandacht te vestigen op de betekenis van de Amsterdamse Effectenbeurs gaf de „Vereeniging voor den Effectenhandel" een beurs- kalender uit, die goed verzorgd is en afbeeldingen met bijbehorende tekst bevat. Een en ander beoogt boven dien een beter begrip van de effecten handel en van de nuttige functie van de beurs te wekken. Ook het Korps Rijkspolitie legt weer veel eer in met zijn kalender. Als steeds geeft deze een indruk van de vele taken, die deze geüniformeer den te verrichten hebben. Door mid del van fraaie foto's en een enkele humoristische -tekening heeft men met deze uitgave het doel bereikt. Een zeer goed verzorgde kalender kwam ook van de Nederlandse Mid- denstandsbank N.V. Een zestal aqua rellen geeft evenzovele stadsgezich ten in Nederland weer. Ook één der taferelen, die de Middelbui'gse marktdag kan bieden, behoort toe! Verder zijn er ook weer de beken de kalenders, uitsluitend voor kan- toorgebruik, waarop de cijfers overheersende positie innemen verdere illustratie overbodig is. On der deze kalenders neemt die van de Levensverzekeringsmaatschappijen „Nillmij" en „Arnhem", een vooraan staande plaats in. Ook die van de levensverzekeringsondernemingen „Eerste Hollandsche", „Nationale" en „Utrecht" verdienen vermelding. De N.V. Lindeteves tenslotte, zond eveneens een kantoorkalender, waar op aan de achterzijde één van haar kantoorgebouwen in Amsterdam afgebeeld. Huiskes en Van 't Oever rijden voor plaats op 10 km De Nederlandse schaatsenrijdersploeg voor de Olympische winterspelen, die eind januari te Cortina d'Ampezzo worden gehouden, is op grond van de resultaten in de selectiewedstrijden te Hamar als volgt samengesteld: 500 meterGerard Maarse, Kees Broekman, Wim de Graaff en Nico Olsthoorn; 1500 meter: Gerard Maarse, Wim de Graaff, Kees Broekman en Nico Olst hoorn 5000 meter: Kees Broekman, Ge rard Maarse, Wim de Graaff, Nico Olsthoorn of Jeen van der Berg; 10.000 meter: Kees Broekman, Jeen van der Berg, Wim de Graaff, Egbert van 't Oever of Anton Huiskes. Het ligt in de bedoeling, dat Broek man, Maarse, De Graaff, Van der Berg en Olsthoorn in ieder geval half januari naar Davos gaan om daar deel te nemen aan de voor-Olympische wed strijden. Na deze wedstrijden vertrekt dit vijftal naar Cortina, waar men zijn intrek neemt in Grand-Hotel „Misu- rina". Voor de zesde plaats zal een keuze worden gedaan uit Anton Huis kes en Egbert van 't Oever. Eén van hen beiden zal zowel te Davos als te Cortina aan de 10.000 meter deelne men. Het ligt in de bedoeling een de zer dagen een wedstrijd over deze af stand tussen beide rijders te organi seren. De winnaar zal de zesde Ne derlandse vertegenwoordiger voor de Olympische winterspelen zijn en dus ook meegaan naar Davos. Tijdens de selectiewedstrijden, die in Hamar gehouden werden tus sen de Nederlanders onderling, tussen de Nederlanders en de sportclub „Hamar", en tussen de Nederlanders, de rijders uit Ha- Geen woningcontingenten voor migratie meer De migratieregeling voor toewij zing van woningcontingenten aan ge meenten, die door het huisvesten van gezinnen uit andere gemeenten een vestigingsoverschot hebben, is met ingang van 1 januari jl. ingetrokken. Vestigingsoverschotten, die zich in 1956 zullen voordoen, zullen geen aanspraken meer geven op toewijzing van speciale woningcontingenten. De aanspraken, die op grond van de thans ingetrokken regeling in 1955 zijn ontstaan, zullen in de loop van 1956 nog worden gehonoreerd. De minister van wederopbouw en volkshuisvesting heeft het boven staande aan de gemeentebesturen medegedeeld, en daarbij tevens be kend gemaakt, dat hg met de colle ges van gedeputeerde staten overleg zal plegen over het in 1956 te volgen beleid bij de toewijzing van woningen boven het aantal, dat ingevolge de richtcontingenten voor 1954/1956 nog beschikbaar is. Vreemde moord in Genève Een jongeman heeft zich te Genève by de politie aangegeven, omdat hg zijn vrouw vermoord had. Hij kon geen reden voor zijn daad opgeven. Hij bekende, zijn vrouw met een scheermes de hals te hebben afgesne den, nadat zij des avonds was ingesla pen. Daarop had hij de verdere nacht buitenshuis doorgebracht. De volgen de ochtend gaf hij zichzelf aan. Hjj zeide, niets tegen zgn vrouw te heb ben en niet te weten waarom hg haar vermoerd had. Het jonge echtpaar woonde tamelijk teruggetrokken. Kennissen zeiden dat zij een gelukkige indruk maakten en goed met elkaar schenen te kunnen opschieten. (United Press.) Weer een spoorwegaanslag bij Brunswijk In de nacht van maandag op dins dag is in de buurt van Brunswgk de zestiende spoorwegaanslag sinds de nazomer van het vorige jaar ge pleegd. Onbekenden hadden een vat met 200 liter petroleum en een paal van vier meter lengte op de rails ge legd. De locomotief van een goede rentrein schoof de hindernissen ter- zgde zonder dat schade van beteke nis werd aangericht. Bij geen der vo rige 15 aanslagen is overigens noe menswaardige schade veroorzaakt. Ofschoon een beloning van 3000 mark is uitgeloofd, is het tot nu toe niet gelukt, de dader te grgpen. mar en enkele Amerikaanse Olym pische rijders, werd Maarse derde op de 500 meter in 44,3 sec., na de beide Amerikanen Werket en Ca- row, die respectievelijk 44,1 en 44,2 seo. lieten afdrukken. Tijdens de onderlinge wedstrijden van de Nederlandse ploeg won Kees Broekman de 5000 meter in 8 min. 32,5 sec. voor Maarse en De Graaff. Deze wedstrijden telden mee voor het offi cieuze Nederlandse kampioenschap, waarin Maarse na twee onderdelen de leiding heeft voor Broekman en De Graaff. Vandaag (woensdag) worden de 1500 en de 3000 meter gereden, eveneens voor het officieuze Nederlandse kam pioenschap. De kans van Broekman om de titel te wininen is gelegen in de mogelijkheid om in drie van de vier nummers als eerste te eindigen. Dat wil dus zeggen, dat hij de 3000 en de 1500 voor zgn rekening moet nemen. en stond, zich omdraaiend tegenover een korte, dikke man, wiens gezicht hem vaag beleend voorkwam. „U is immers meneer Garron, niet waar?" vroeg de man. „Ik denk niet dat U zich mij nog herinnert, of schoon U vroeger, als U de generaal bezocht, heel wat keren van mijn werkplaats hebt genoten". „Maar natuurlijk"! riep Piers, zijn hand uitstekénd. „Cattersby, met waar? Nu, of ik me je werkplaats herinner! En vooral de stopverf, die ik meestal van je kreeg! Mijn neef en ik hebben er veel plezier gehad en je zag vrij wat door de vingers!" „Och, U hebt nooit veel onheil ge sticht, daargelaten de keer, dat jul lie op een marktdag mijn grote lad ders dwars over de hoofdstraat hiel den," hernam Cattersby met een stra lende glimlach. Toen ging hij op ern stiger toon voort: „Een treurig geval met de generaal en majoor Rex me neer". „Dat was het zeker", beaamde Piers. „Ik mis hen erg. Het oude huis lijkt nu zo heel anders". „Dat moet wel", meende Cattersby, om er na een ogenblik zwijgen aan toe te voegen: „In meer dan één op zicht!". Plers keek eensklaps op. „Wat be doel je?" vroeg hij scnerp. Cattersby streek met de hand over zijn kin. „Wel meneer", begon hg een tikje beschroomd, „U moet weten, dat wg van vader op zoon, ja al van groot vader af, altgd de nodige herstellin- en op Normanhurst hebben verricht, oiets geeft je een zeker gevoel van verantwoordelgkheid en je wilt graag dat het werk zo goed mogelijk wordt uitgevoerd, begrijpt U wel?" „Ik weet niet precies wat ik moet begrijpen", zei Piers langzaam. „Leg het me alsjeblieft eens uit". „Ceh, meneer, ik zeg het met te genzin, maar de laatste tijd was de generaal echt gierig geworden. Na tuurlek moest, omdat het oorlog was, veel werk achterwege blijven, maar dat bedoel ik niet. Zoals vanzelf spreekt, gaf ik, als naar gewoonte, steeds op wat de reparaties enz. kos ten moesten en ik kan U met de hand op het-hart verzekeren, dat we nooit meer dan een matige verdienste op het oog hadden. Maar 't was steeds weer dezelfde geschiedenis; Meneer Lee belde me op, zei dat de generaal het te duur vond en verzocht om een lagere raming. Nu begrgpt U wel, waar zoiets op uitloopt: Lap werk met oude rommel, het uitspa ren van een verflaag, allemaal din gen die wat besparing geven, maar niet voor lange tnd. Zo ging het voortdurend en dat heeft me erg veel verdriet gedaan". „Ja, ja", zei Piers nadenkend. „Kun je ook een paar staaltjes opnoemen, Cattersby?" „Zeker wel, meneer. Kijkt U maar eens naar de nieuwe garage bij de pastorie. Heel aardig rood geverfd, maar daaronder de allergoedkoopste stenen. Of de voordeur van het huis je, waar die buitenlander woont, in DE MINISTER VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN brengt ter kennis van belanghebbenden: dat voor het studiejaar 1956/1957 rljksstu- dietoelagen kunnen worden verleend voor studie aan Nederlandse universiteiten en hogescholen, erkende Inrichtingen van voorbereidend hoger en/of middelbaar on derwijs, uitgebreid en middelbaar tech nisch onderwijs, uitgebreid lager en mid delbaar nijverheidsonderwijs, scholen voor maatschappelijk werk, erkende op leidingen voor middelbare akten en het Centraal instituut voor opleiding van sportleiders. Alleen zij, die goede studieresultaten behalen en financiële steun nodig hebben, maken kans op inwilliging van hun ver zoek. De beslissingen worden telkens voor 1 cursusjaar genomen. Na afwijzing blijft de mogelijkheid be staan, dat bij goede studieprestaties voor een volgend cursusjaar wel een rijksstu dietoelage kan worden verleend. Renteloze voorschotten verleend voor studie aan universiteiten en hogescholen geven recht op het kosteloos volgen van de colleges. Deze faciliteit gelcjt echter niet voor hen, die voor een m.o.-akte studeren. De renteloze voorschotten moeten na beëindiging van de studie worden terug betaald in jaarlijkse termijnen van 10 van het totaal van de genoten renteloze voorschotten. De eerste termijn vervalt twee jaar na datum van beëindiging van de studie. Oostduitse president Pieck ontving verjaarsvisite Vrachtauto's vol geschenken voor president Pieck van Oost-Duitsland, die dinsdag zijn tachtigste verjaar dag heeft gevierd, zgn bg zijn paleis aangekomen. Onder de geschenken bevond zich een koperen model van een hoogoven, aldus het Oostduitse persbureau A.D.N. Pieck, „de eerste Duitse arbeiders- resident", werd gelukgewenst door e president der Sow jet-Unie, Woro- sjilof, en andere regerings- en partg- leiders uit communistische landen. Toen Worosjilof een dronk op de jarige president uitbracht zeide hg: „U ziet er gezond uit zoals het een kind, dat zgn verjaardag viert, be taamt". Voormalig Duits kanselier dr. Wirth overleden Op 76-jarige leeftyd is te Freiburg dinsdag overleden dr. Joseph Wirth, voormalig Duits kanselier. Hg stierf aan inwendige bloedingen. Wirth was kanselier in 1921 en 1922 onder de republiek van Weimar. Hg vluchtte voor de Nazi's en keerde in 1949 naar Duitsland terug, waar hg de linkse „Bund der Deutschen" stichtte en een voorvechter was van toenadering tussen West-Duitsland en de Sowjet-Unie. Dr. Wirth was wiskundige. Hg maakte zgn politieke carrière in de katholieke centrum-partij. In 1933 verliet hij Duitsland en se dertdien leefde hy in het buitenland, n.l. in Italië en Zwitserland. 9 De ambassadeur van Brazilië bij het Nederlandse hof, de heer Th. da Graga Aranha, is maandagavond na een lang durige ziekte overleden. alle voegen gebarsten, zodat ze als de wind erop staat, het regenwater doorlaat. Een nieuwe deur zou de eni ge oplossing zyn, maar de generaal zei „neen" en dus moest de oude zo goed mogelijk worden hersteld. Och, ziet U maar naar de verf overal in het dorp; 'ts doet er niet toe waar, dan zult U gauw genoeg weten wat ik zeggen wil, meneer". „Nu, ik zal eens gaan kijken", be loofde Piers, die het vreemd vond, dat Lee nooit op deze eigenaardige men taliteit van de generaal had gezin speeld. Of zou Lee somsZijn geheugen begon te werken en er re zen onaangename mogelgkheden voor hem op. „Apropos", vroeg hij als terloops: „Hoe staat het met Nor manhurst zelf en met het huisje van juffrouw Susan?" „O, daar was alles prima, meneer" luidde het antwoord en Plers kon uit Cattersby's blik opmaken, dat die te genstelling hem nog meer ergerde. Even zwegen beiden, maar toen hernam Cattersby wat verlegen. „Binnen vrjf minuten rgd ik naar Normanbv. Wilt U soms meergden, meneer?" „Graag", antwoordde Piers, die be sefte, dat hij in de bus waarschijnlijk Lee zou aantreffen. En juist op dit ogenblik wilde hy de man niet graag ontmoeten. „Zet me maar af aan het einde van 't dorp", zei hy onder 't rijden. „Ik moet nog een paar bezoeken afleg gen". Hg voelde zich gedrongen tot een Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ATTENTIE! Aan diegenen, die na beëindiging ee van de studie als bevoegd leraar/ |f H lerares aan een erkende school ëe voor voorbereidend hoger en/of ||- ee middelbaar onderwijs, nijverheids- ee onderwijs, de opleiding voor on- H derwijzers of als maatschappelijl ee werker een volledige betrekking ëe gaan vervullen, kan na ieder jaar ee dienst 20 van de totale studie- ee schuld worden kwijtgescholden. ëe liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiHiiiiiniiiiiiiiniinMii Voor het volgen van de zogenaamde 3-Jarlge vooropleiding voor lerares bij het nijverheidsonderwijs voor meisjes kunnen rijksstudietoelagen worden verleend, die niet behoeven te worden terugbetaald. Deze toelagen bedragen maximaal f 400,—. In zeer bijzondere gevallen kan dit bedrag worden verhoogd, waarvan het meerdere boven f 400,echter als renteloos voorschot moet worden aange merkt en ook kan worden inverdiend. Voor studie aan een rijks-, gemeentelijke of aangewezen bijzondere inrichting tot opleiding van onderwijzers(essen) kunnen rijksstudietoelagen worden verstrekt tot f 300,— per jaar. Deze toelagen behoeven niet te worden terugbetaald. Voor hen, die wegens de afstand tot de te bezoeken kweekschool gedwongen zijn en pension te gaan bestaat de mogelijk heid een grotere toelage te verkrijgen tot maximaal f 1500,— per jaar. De helft van deze toelagen wordt als renteloos voor schot verstrekt, 'met dien verstande, dat op zijn minst f 300,— als gift wordt be schouwd. Voor elk jaar, dat belangheb benden na beëindiging van hun studie bij het onderwijs werkzaam zijn, wordt 20 van de schuld kwijtgescholden. De afdeling rijksstudietoelagen van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Prinsessegracht 15 te 's- Gravenhage, telefoon K 1700—185090, is gaarne bereid alle gewenste inlichtingen te verstrekken. Nagekomen advertentie. Heden overleed zacht en kalm onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder MARIA CRUCQ, Wed. van JACOB VAN HOUTE, in de ouderdom van 81 jaar. Namens de familie, K. DE ZEEUW- VAN HOUTE. Steenbergen, 2 januari 1956. De begrafenis zal plaats hebben te 's Heer Arendskerke op vrijdag 6 januari. Vertrek van af Oude Rijksweg 107 om 14.30 uur. spoedig onderzoek ter plaatse en Cat tersby's tevreden gelaatsuitdrukking bewees, dat de haast, die Piers ach ter de zaak ging zetten, hem buiten gewoon naar de zin was. Met dat al had hij tact genoeg, Piers niet vlak bij het hek van profes sor Bernstahl af te zetten, maar de wandeling er heen duurde toch slechts kort. Muziek klonk uit de open vensters en een ogenblik aarzelde Piers of hij wel zou storen. De professor had hem echter blgkbaar gezien, want terwgl hij daar stond hield de muziek op en stak de oude man zijn hoofd uit het venster. „Kom binnen, kom binnen!" riep hg gul. „Neen, U stoort niet. Jerry en ik spelen voor een vriend. Komt U maar mee luisteren!" Piers ging dus de kleine kamer bin nen, waar ny Jerry begroette. Hij vond de jongen wat verlegen en zelfs wat verstrooid, zodat zijn geweten hem een beetje plaagde. Waarschgn- lgk had Rilla haar broer al verteld, dat haar aanstaande echtgenoot hem niet op Normanhurst wilde huisves ten en dit zou Jerry ongetwijfeld verdriet hebben gedaan, Het speet Piers, maar hij zou hem aan 't ver stand brengen, dat hg wèl als bezoe ker, niet als huisgenoot welkom zou zijn. „En nu wil Ik U mijn andere vriend voorstellen", zei de professor. „Dit is Nick! De beste toehoorder, die ik ooit heb gehad!! (Wordt vervolgd). feuilleton Door Margarei Malcolm Hij herinnerde zich nog de dag, toen hg en Rex voor dat uit stalvenster hadden gestaan en bege rig naar de prachtige knipmessen, die voor de raam lagen, hadden ge staard. Ook zou hij nooit de gewel dige blijdschap vergeten, toen de ge neraal, die toevallig langs was ge komen, er voor ieder van hen een had gekocht. Eensklaps wendde hy, ernstig het hoofd fronsend, zich van de etalage af. Rex en de generaal! En hg, Plers. de enige nog levende van het drietal had bg zijn nasporingen, naar de oor zaak van het ongeluk, dat hem tot hun opvolger had gemaakt, nog wei nig of niets ontdekt. Alleen maar, dat Rex blgkbaar uit zgn gewone doen was geweest en daardoor de voorzich tigheid uit het oog had verloren. Verder niets, helemaal niets! Mis schien zouden buitenstaanders wel denken, dat de erfgenaam, verrukt over zijn buitenkansje, zich verder niet om het noodlot, waaraan zgn •bloedverwanten ten offer waren ge vallen, had bekommerd. En plotseling vroeg Piers zich vol schrik af, of de kritische houding van de dorpelin gen iegens hem ook aan zulke ge dachten moest worden toegeschreven. Ging het er dus niet slechts om, dat hij betrekkelgk een vreemdeling was, maar wisten of vermoedden ze iets, dat volgens hen zeker zou zyn te ontdekken als hy er zich met hart en ziel op toelegde? Enhad dat „iets" inderdaad betrekking op zgn overleden neef? Hg dacht nog over die mogelijk heid na, toen hg, enigszins tot zgn verbazing. Steven Lee opmerkte, die, kennelijk met een bepaald doel, aan de overkant van de straat liep. Onwil lekeurig stak Piers de hand op om de man te wenken, maar plotseling liet hg, waarom wist hg zelf niet, zgn arm weer zakken. Juist op dat ogen blik ging Lee een deur binnen en zag Piers, dat boven het winkelvenster eveneens de naam Lee prgkte, „Zeker een of ander familielid", meende hij, zich meteen herinnerend, dat Lee hem eens verteld had, in Sus sex te zijn geboren en getogen. Hij zag, dat de te Bartonby wonende Lee een kantoorboekhandel annex druk kerij bezat, maar hield er zich niet verder mee bezig, want juist op dit ogenblik hoorde hy zgn eigen naam De aanmeldingsformulieren, ver- krijgbaar bij de scholen, dienen vol- ëe H ledig en duidelijk ingevuld in de H maand JANUARI te worden Inge- ee zonden. Na 31 januari ontvangen Ëe formulieren worden onherroepelijk H terzijde gelegd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1956 | | pagina 6