PROVINCIALE ZEEUWSE COURAHT BILT Overleg met Indonesië zal thans in Genève worden voortgezet Vlissingen gezien door de ogen van „nieuwe inwoners De GLADDE WEGEN IN ONS LAND DOOR DE IJZEL Vandaag... SYRIË WIL BIJEENKOMST VAN VEILIGHEIDSRAAD VERWACHT... 198e Jaargang-No. 293 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adj.-Hoofdred.: G. A. de Kok ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5.85 p kw.; fr. p. p. 6.10 per bw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 14 Dec. '55 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minimum p. advertentie 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van 1.—. ..Brieven 'of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vllsslngen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51. telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg. Flnlandstraat 2, telef. 16; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee N. Bogerdstraat 24. telef. 26. INFORMELE BIJEENKOMST IN DEN HAAG Nieuw-Guinea en vraagstuk van arrestanten besproken De Nederlands-Indonesische besprekingen zuilen Vrydag ln Genève wor den voortgezet. Dit is Dinsdag bekend gemaakt ln een gemeenschappelijk communiqué na afloop van de Informele ministersbijeenkomst in Den Haag. De Indonesische premier Harahap verklaarde ln een verkiezings-rede- voering dat hy niet kan beloven, dat de delegatie van Anak Agoeng succes zal boeken In de stryd om West-Irian, doch hjj hoopte, dat er resultaten bereikt zullen worden, die overeenstemmen met de wensen van het Indone sische volk. Officieel wordt in Washington verklaard, dat de besprekingen met be langstelling doch met strikte neutraliteit worden gevolgd. Er wordt voorts in politieke kringen gewezen op het belang van de erken ning door beide partyen, dat het de moeite Waard is de sterke economische banden te waarborgen en te versterken. Dit Is belangryker nog dan de behandeling van geschilpunten als Nieuw-Guinea en de kwestie van de Nederlandse gevangenen. uit Djakarta naar Europa vertrek ken. Vernomen wordt, dat de ministers Van de Kieft en Zijlstra vermoedelijk op 20 December of kort daarna naar Genève zullen gaan. Verwacht kan worden, dat het overleg bij de Nederlands-Indonesi sche besprekingen dan in het bijzon der betrekking zal hebben op het In donesische voorstel op de agenda tot vervanging van de bestaande finan- cieel-economisehe overeenkomsten Van Indonesische zqde is Dinsdag ook punt drie van de agenda betref fende Nieuw-Guinea ter sprake ge bracht. De Indonesische delegatie stelde, dat dit agendapunt de mogelijkheid opent mede het vraagstuk van de souvereiniteit over dit gebied in de besprekingen te betrekken. Maar van Nederlandse zijde is bij voortduring verklaard, dat de souvereiniteit niet ter discussie staat. Besprekingen werden voorts ge voerd over andere vraagstukken, zo als de zaak van de Nederlandse ar restanten in Indonesië. In delegatie kringen wenste men hierover verder geen inlichtingen te verstrekken. Professor Soemitro, de Indonesische minister van financiën en de heer Ka- sioo, minister van economische zaken zullen met andere leden van de Indo nesische delegatie op 16 December Reclame Wanneer een bedrijf 75 jaar be staat, dan is dat meestal een feit van beperkte betekenis. De eigenaars en andere belangheb benden omgeven het met een plech tigheid en een feestje, om het daarna rustig bij te zetten in het mausolèUth van hun goede herinneringen. Zelden is er aan een jubileum een algemene kant, een kant, die het ge hele maatschappelijk leven raakt. Welnu, zo'n jubileum „met een al gemene kant" is thans gevierd door een Nederlands reclamebureau en men trekke vooral niet bij het lezen van dat woord „reclame" de wenk brauwen argwanend omhoog, want reclame heeft vandaag een machtiger invloed dan velen beseffen. Zq veran dert de levensgewoonten, en zq schept nieuwe vormen in het maatschappe lijk bestel. Zij maakt de massaproductie van goedkope verbruiksgoederen moge lijk, die zonder reclame geen afzet zouden vinden. Zij beïnvloedt en wij zigt het contact tussen regeringen en haar onderdanenKortom zq laat geen enkel levensterrein onberoerd. ve reclame in haar geïntensiveer- de vorm is een verschijnsel van de laatste eeuw. In Nederland heeft op dit gebied wijlen Abraham de la Mar, die in 1880 het eerste reclame- en adverten tiebureau begon, pioniersarbeid ver richt. Het is zijn bureau, dat thans 75 jaar bestaat. Abraham de la Mar werd in zijn jeugd gefascineerd door de onbegrij pelijke invloed van de gedrukte aan prijzing. Hij wist Nederlandse fabri kanten en kooplieden daarvoor te in teresseren. Hij begreep, dat door de invoering van de leerplicht de kranten zouden winnen aan lezersaantal en invloed... Via de advertentierubrieken en ande re reclame-media bouwde hij een be drijf op, dat :en der middelpunten werd van de reclame-wereld in Ne derland. Dat bedrijf heeft nu onder de titel „De vierde vrijheid" een gedenk boek laten verschijnen en dat boek is merkwaardig, omdat het uniek is in Nederland. Men leest het gefascineerd van het begin tot het einde. Het geeft behalve een boeiend historisch relaas over 75 jaren, een waardevolle analyse van de reclame als factor in ons maatschap pelijk bestel. Het is een boek, dat eigenlijk ieder moet lezen, die contact met publiek heeft te onderhouden, ook al omdat het getuigt van de gro te verantwoordelijkheid. die men daarbij draagt. Terecht schrijft Karei Sartory in dat boek: „de reclame is geworden tot een macht, die de gehele sociale struc tuur doordringt, muren doorboort, deuren opent en rceanen oversteekt". Het geruststellende daarbij is ge lukkig, dat men zich in Nederland steeds nog heeft laten leiden door zelfdiscipline en sociaal plichtgevoel. Om nog een keer Sartory te cite ren: „in de gemeenschap der reclame kan men geen morele wetten overtre den zonder dat het kwaad op den duur terugkeert tot zijn meesters". Wanneer men een 75-jarig jubileum kan vieren met de uitgave van een gedenkboek, waarin zulke woorden staan, dan viert men een goed jubi leum en dan kan men met vertrou wen de toekomst tegemoetzien. Het is wel zeker, dat die toekomst nog een toenemende intensivering van de re clame in onze samenleving zal bren gen. door een of meer nieuwe overeen komsten en de methoden, die daartoe zouden kunnen leiden. Van de overige leden van de Indonesische delegatie zal de minister van gezondheid, dr. J. Leimena, op 15 December uit Dja karta vertrekken De conferentie in Genève zal van -4 tot en met 26 December voor Kerstdagen worden onderbroken. Jordanië bij verdrag I? van Naar van officiële zijde vernomen wordt zou Jordanië besloten hebben om toe te treden tot het verdrag van Bagdad. De chef van de imperiale Britse staf voert thans onderhandelin gen in Amman. Voorts zou overeengekomen zijn, dat het huidige JordaansBritse verdrag zou worden beëindigd en vervangen door een nieuw verdrag, gelijkend op het BritsIraakse. Dit nieuwe ver drag zou voor vijf jaar gesloten wor den. In deze vijf jaar zou Groot-Brittan- nië een aanzienlijke financiële jaar lijkse steun aan Jordanië geven. Voorts zou Groot-Brittannië de defen sie van Jordanië, met name het effec tief van het Arabische legioen, helpen vergroten. Wegverkeer gestagneerd Het K.N.M.L heeft gisteravond een waarschuwing uitgegeven voor glad de wegen. In de loop van de avond ging het regenen, terwjjl de tempera tuur van de bodem nog onder nul was. Op de weg HaarlemDen Haag Mutaties iiiBritse regering MacMillan en Butler zouden ruilen In Londen doen hardnekkig geruch ten de ronde over regeringsmutaties nog vóór Kerstmis. Zo oppert men de mogelijkheid, dat MacMillan, thans minister van buiten landse zaken, de portefeuille van fi nanciën van Butler zal overnemen. De huidige minister van defensie, Selwyn Lloyd, zou dan buitenlandse zaken krijgen .Van officiële zijde zijn hier over nog geen mededelingen gedaan, zo meldt Reuter. Filmster Rita Hay worth met handschoen gescheiden Rita Hayworth is Maandag in Reno (V.S.) zonder dat zij zelf aanwezig was gescheiden van de zanger Dick Haymes. Haymes liet ook verstek .gaan. Rita en Dick traden op 24 Septem ber 1953 in het huwelijk. In de eerste maanden van hun huwelijk liep Hay mes gevaar gedeporteerd te worden omdat hij niet de Amerikaanse natio naliteit bezat. Hij was Rita's vierde echtgenoot. Zijn voorgangers waren: Edward C. Judson, Orson Welles en Aly Khan. Amerikaans militair vliegtuig verongelukt Een Spaanse patrouille heeft in het Rif-gebergte het wrak ontdekt van de C-54 van de Amerikaanse luchtmacht die met acht personen aan boord ver ongelukt is. Het bleek dat geen der inzittenden het ongeluk overleefd heeft. Het vliegtuig is verongelukt ter wijl het op weg was van de Verenigde Staten naar Tripoli. Met gerechtvaardigde trots legt de chef-kok van een Japans restaurant de laatste hand aan zijn Kerst-taart. Een getrouwe copie van de beroemde Boeddhistische tempel in Kioto: De Kijomi zu Dera. Zes weken noeste ar beid van hemen zes assistenten verg de de vervaardiging. reed een file van honderden auto's, die zich als gevolg van de gladheid met een snelheid van nauweljjks 15 km per uur voortbewoog. De weg Den HaagUtrecht was te- fen tien uur practisch onberijdbaar. r was overigens weinig verkeer op deze weg, waarlangs nogal wat „ge kreukelde auto's werden gesignaleerd door de verkeersgroep van de rijk?>o- lltie. Tegen elf uur gisteravond kwam de regen en daarmee de gladheid ook in Oostelijker delen van ons land. Ook in Amsterdam en op verschei dene toegangswegen naar de hoofd stad waren de wegen glad. Gelukkig hebben zich daarbij tot nu toe geen ongevallen voorgedaan. Op de rijksweg naar het Gooi was het autoverkeer gisteravond geringer dan normaal, waarschijnlijk doordat automobilisten, die niet noodzakelijk er op uit moesten, het beter achtten zich niet op de buitenwegen te bege ven. Israëlische troepen opgesteld na de aanval aan hét Meer van Galilea op Syriërs. Indonesiërs weer naar de stembus op 15 December Voor het kiezen van constituante De. Indonesiërs, die op 29 Septem ber hun stem in de algemene verkie zingen hebben uitgebracht, zullen zich op 15 December opnieuw ter stembus begeven, ditmaal om een constituante te kiezen, welke de jon ge natie een blijvende grondwet zal moeten geven. Het gehele verkiezingsapparaat, dat gescnapen werd voor het tellen van de stemmen, welke bij de a'ge- mene verkiezingen werden uitge bracht en waarmee men tengevolge van de uitgestrektheid van het eilan denrijk nog niet geheel klaar is, zal eveneens ingeschakeld worden voor 't tellen van de stemmen, welke voor de samenstelling van een wetgevende vergadering zullen worden uitge bracht. Dit betekent, dat het ver scheidene maanden zal duren aleer de volledige uitslagen bekend zullen zijn. De voornaamste kwestie, welke bij de komende verkiezingen aan de orde komt, is de vraag of Indonesië een republiek zal blijven of een theocra tische mohammedaanse staat zal worden. Geen toelating van nieuwe V.N.-leden Veio van nationalistisch China Nationalistisch China beeft Dinsdag in de veiligheidsraad zijn veto uitge sproken tegen toelating van Buiten- Mongolïë als Verenigde Naties-lid. Dit had tot gevolg, dat geen enkele van de voorgestelde candidaten zal wor den toegelaten. De Sowjet-Unie sprak haar veto achtereenvolgens tegen toe lating van alle niet-communistische candidaten uit. Bij een slotstemmïng werden alle candidaturen verworpen. Prins Bernhard bij koning Boudewijn Prins Bernhard is Dinsdagmiddag op het paleis te Brussel door koning Bou dewijn ,van België ontvangen. De prins bracht de vorst een beleefdheids bezoek ter gelegenheid van zijn ver blijf in de Belgische hoofdstad, waar hij het congres van de internationale paardensportorganisatie leidt, waar van hij voorzitter is. p viert koning Paul van Griekenland zijn 54ste verjaar- p dag; laat prinses Margaret van Engeland te Clydebank in Schotland het twee-en-twin- tig-duizend ton metende pas- p sagierschip „Carinthia", dat n bestemd is voor reizen naar Canada, te water. NA DE ISRAËLISCHE AANVAL Ben Goerion vraagt om een bespreking met Nasser Syrië heeft om een bijeenkomst van de Veiligheidsraad gevraagd ter behandeling van het incident by het meer van Galilea. De Syrische afge vaardigde keerde 'zich in scherpe bewoordingen tegen Israël en men kreeg de indruk, dat Syrië op economische sancties wil aandringen. In een nota aan Israël heeft Frankryk zyn „bezorgdheid" uitgesproken over de „vergeldingsaanval". In het Lagerhuis sprak Eden over de situatie in het Midden-Oosten, waarbij hij vasthield aan de verklaring van 1950. Het Westen zal Israël helpen indien dat land wordt aangevallen en omgekeerd de Arabische landen, indien Israël die landen aanvalt. Moskou had volgens de Engelse premier geweigerd gevolg te geven aan een verzoek om vermindering van de omvang van de wapenleveranties aan de landen van het Midden-Oos ten. Eden gelooft nog steeds aan de mogelijkheid van een oplossing van de moeilijkheden in. Palestina. Israël is naar zijn mening niet in het na deel, zelfs niet tegenover onverschil lig welke combinatie van Arabische landen. In een interview met een New Yorks blad stelde Ben Goerion een ontmoeting voor met zijn Egyptische ambtgenoot, Nasser, op Eerste Kerst dag om de betrekkingen tussen bei de landen te regelen. Hij verklaarde, dat als er géén vre de komt, Egypte Israël binnen vijf of zes maanden zal kunnen aanvallen; Israël zal geen oorlog voeren, tenzij het wordt aangevallen. Volgens Ben ZEEUWSE STEDEN ALS WOONPLAATS (I.) Veel lof voor het karakteristiek der stad, maar ook critiek... In de loop van de laatste jaren heeft de gemeente Vlissingen een aan zienlijke uitbreiding ondergaan; ook wat Inwoneraantal betreft. Enkele duizenden nebben zich in de Scheldestad gevestigd en uiteraard hebben deze „nieuwe" Vlissingers zich ook een oordeel gevormd over hun nlenwe woonplaats. ,Hoe vindt u Vlissingen als woonstad?". Ziedaar de vraag, die wy enkelen hebben voorgelegd en uit de antwoorden is gebleken, dat Vlis singen als stad er niet slecht afkomt, hoewel de meningen op enkele punten ver uiteen lopen. Bepalend voor de meningsvorming zo Is ge bleken is de plaats, waar de .inienwe" Vllssinger vroeger gewoond heeft. Iemand, die uit een stad van gemoedelijkheid en vrolijkheid komt, zal Vlissingen licht wat styf vinden, maar talrijker zyn zy, die de sfeer ln hun nieuwe woonplaats uitstekend bevalt. De gevraagden hebben critiek gespuid, maar ook lof; meer lof dan wij hadden durven verwachten Het zal voor de „oude" Vlissinger niet moeilijk zijn te raden wat de „nieuwe" er het meest bevalt. Na tuurlijk de boulevards met alles wat daarbij behoort! Maar realiseren de „ouden" zich wel hoe karakteristiek men de binnenstad vindt met haar St. Ja- cobsstraat, Walstraat, Nieuwendijk en Bellamypark Men gaat hier licht aan voorbij en daarom is het des te beter er weer eens aan herinnerd te worden door iemand voor wie de in druk vers is. Sommigen hebben hun vrees er voor uitgesproken, dat met de kunstma tige verlegging van de stadskern in de toekomst ook dit karakteristieke zal verdwijnen, maar gelukkig heb ben we juist dezer dagen in de me morie van antwoord op het voor onderzoek van de gemeentebegroting kunnen lezen, dat het behouden van de oude stadskern het gemeentebe stuur als een ideaal voor ogen staat. Wie op het Bellamypark is. staat binnen weinige seconden op de boule vard bij het standbeeld van Michiel Adriaanszoon de Ruyter en kan op zijn gemak de "zèekastelen gadeslaan. die hier op enkele honderden meters uit de kust voorbijvaren. Uniek beeld Beseffen de „oude" Vlissingers, die zich met dit beeld vereenzelvigd heb ben, wel hoe uniek dit Is? De „nieu we" wel! Kom daar in Scheveningen, Noordwijk, Oostende, ja langs de hele West-Europese kustlijn eens om En op de genoemde badplaatsen heeft Vlissingen nog dit voor, dat men zich er nimmer ook in het toeristensel- zoen niet als haringen in een ton gepakt voelt. Wie het dan nog te druk mocht vinden, is binnen enkele minuten fietsen of wandelen in de duinen en op de daarvoor liggende stranden, waar altyd nog wel een rus tige plaats te vinden is. Natuurlijk zqn er ook bezwaren. De entree naar de stad vanaf het sta tion vindt men niet direct aantrekke lijk. Men vraagt zich af, of 't indus trieterrein ten Noorden van de Prins Hendrikweg ten eeuwigen dage braak zal blijven liggen. Vlissingen heeft gebrek aan woningbouwterrein. Waarom verfraait men deze weg dan niet door er een strook woningen langs te bouwen? Ook wanneer op het er achter liggend terrein indus trieën gevestigd zullen worden, mis staat een strook woningen er hele maal niet. Ook werd het bezwaar te kennen gegeven, dat de gemeente Vlissingen zo weinig laat horen over de in over weging zijnde grenswijzigingen, waardoor men licht de indruk heeft gekregen, dat er. niet serieus genoeg aan wordt gewerkt. Gelukkig hebben we uit de eerder genoemde memorie van antwoord mogen lezen, dat bin nen zeer korte tijd verdere ontwikke ling van deze olannen is te verwach ten. De behuizing in Vlissingen vindt men over het algemeen niet slecht, maar wel te weinig aangepast aan de (Vervolg op pag. 2) Goerion is Nasser de enige Arabische leider met genoeg kracht om vrede met Israël te sluiten. Israël verwacht nog wapens van het Westen te krq- gen en meent dat daardoor de vrede in het Midden-Oosten verzekerd zal zijn. Overeeenkomst over Saargebied Zou terug gaan naar Duitsland Frankryk en Duitsland zijn in principe overeengekomen om het om streden Saargebied tot Duitsland te laten terugkeren, zo heeft een Duitse woordvoerder Dinsdagavond in Parys gezegd. De woordvoerder zei dat belde re geringen voorts overeengekomen wa ren om gedurende een overgangspe riode de Franse economische belan gen in het ryke kolen- en staalgebied, dat sinds het einde van de tweede we reldoorlog economisch aan Frankryk verbonden ls geweest te handhaven. Hy maakte verder bekend, dat de on derhandelingen tussen Parys en Bonn en Saarbriicken over de politieke te rugkeer van de 900.000 Saarlanders tot Duitsland in Januari een aanvang zouden nemen. (United Press). llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll| Donderbus ontplofte.... Achter blinde en geleidehond. M ee In Alkmaar heeft zich een H ergerlijk geval van baldadig- p heid voorgedaan waarvan een M blinde het slachtoffer is gewor- p H den. De man liep langs de Boe- zemsingel met zijn geleidehond, p waarmee hij iedere dag per p trein naar het blindeninstituut te Amsterdam gaat, waar de p man werkt. Een paar jongens brachten achter zijn rug een ee donderbus tot ontploffing. De p hond schrok hiervan zó, dat hij aan de ren ging, de blinde ach- M ee ter zich meesleurend. p Weliswaar werd de man noch de hond daarbij ernstig ge- p kwetst, doch de hond was zo H van zijn stuk gebracht, dat hij p ee zijn geleidewerk niet meer p bleek te kunnen verrichten. Het p p dier moet terug naar de gelei- ee dehondenschool te Amsterdam, De politie heeft de zaak in on- derzoek. DE STIJGING VAN TEMPERATUUR. Overwegend zwaar Bewolkt met plaatselijk enige regen of ijzel. Stij ging van temperatuur. Matige tot krachtige wind uit Zuidelijke richtin gen. ZON EN MAAN. 15 December Zon op 8.43 onder 16.30 Maan op 9.31 onder 17.42

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1