PROVIHCIALE ZEEUWSE COURANT oe bil r Israëlische „verg eldingsaanvaF op Syrië bij meer van Galilea Breedte van Zeeuwse veerhavens is onvoldoende ISRAËLIËRS VIELEN AAN IN STROMENDE REGEN MENINGSVERSCHIL TUSSEN „IZWESTIA" EN „PRAWDA" VERWACHT... 198e Jaargang-No. 292. Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W leertouwer. Adj.-Hoofdred.: G. A. de Kok ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 1 5.85 p kw.; fr. p. p. 1 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 13 Dec. 1955. ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minimum p advertentie l 4. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van i l.— ..Brieven of adres Bureau v d Blad' 25 ceni meer. Giro No 359300 P.Z.C Middelburg. Bur. Vllsslngen. Walstr 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes. Lange Vorststr. 63, telef 247® (o.g.g 2228); Oostburg. Flnlandstraat 2. telet 16; rerneuzen. Brou wernstraa' 2. ZieriK: i N Boeerostras' 24 telef 26: GROOTSTE SLAG SEDERT 1948 MacMillan: „Dwaasheid om thans wapens aan Israël te leveren" Maandag: heeft de commandant van de Israëlische strüdkrachten in het Noorden, generaal Mosje Zadock, in Tiberias medegedeeld, dat by de „vergeldingsaanval" die de Israëliërs Zondagavond bij het meer van Galilea hebben uitgevoerd, 55 Syriërs zyn gedood en 29 gevangen geno men. De slag was blijkbaar de grootste sedert 1948, toen Israël de legers van de Arabische wereld bevocht. Tot dusver heeft Israël toegegeven vier man aan doden te hebben ver loren. Te Damascus is officieel bekendgemaakt, dat de Israëlische aanval de Syriërs 25 doden, onder wie drie officieren, heeft gekost; 28 Syriërs wor den vermist. Generaal Burns, hoofd van de organisatie der V.N. die toezicht houdt op het bestand in Palestina, betreurt de Israëlische aanval. In het door Labour gevraagde de bat over het Midden-Oosten heeft de minister van buitenlandse zaken, Ha rold MacMillan, gisteren verklaard, dat de Sowiet-Unie pogingen aan wendt om het Arabisch-Israëlische geschil onoplosbaar te maken. Hij noemde de door de Russische wapen leveranties aan Egypte ontstane toe stand gevaarlijk, maar zei dat de Sowjet-Unie niet alle kaarten in han den heeft. Misschien raakte zy wel in een val van eigen makelij. De gezonden wapens waren van verouderd type, maar verstoorden toch het machtsevenwicht in het Midden-Oosten. Het zou dwaas zyn als de Westelyke mogendhe den in dit stadium aan de bewa- peningswedstryd deelnamen door wapens aan Israël te zenden om zodoende het evenwicht te herstel len. De minister gelooft niet. dat de volken van het Midden-Oosten uit vrije wil of zonder strijd aan het communisme ten prooi zullen vallen, want de beginselen van het commu nisme zijn te veel in strijd met de tradities en de levenswijze daar. Het kon de Egyptenaren niet al te kwa lijk worden genomen, dat zij de Rus sische wapens hadden aanvaard. Het aanbod was te verleidelijk. Het was trouwens een zaak, waarin Egypte zelf te beslissen had. Het zou echter wel eens kunnen gebeuren dat de voorwaarden, die altyd aan zo'n transactie verbonden zyn, Egypte duur te staan zouden komen. MacMillan zei er niet van over tuigd te zijn, dat de Verenigde Na- Lening aan Egypte van de Wereldbank De Wereldbank zal waarschijnlijk binnen een week of tien dagen het verzoek van Egypte om een lening van tweehonderd millioen dollar voor de bouw van een reusachtige stuwdam in de Nijl bij Aswan inwilligen. Men wacht op het fiat van de Verenigde Staten. Drukte Et zijn enkele ministeriële departe menten, die soms verrassend snel bepaalde informaties doorgevep. Zo maakte de persdienst van „Econo mische zaken" op 9 December reeds enkele voorlopige gegevens bekend over de Sint Nicolaasdrukte. Die cij fers waren verzameld door het Cen traal Bureau voor de Statistiek. Zij bevestigen de indrukken, die reeds in de detailhandel werden uit gesproken over de uitzonderlijke druk ke week voorafgaande aan de Sinter klaasdag. Gerekend van 15 November tot 4 December waren de geldomzetten in de warenhuizen gemiddeld 9 procent Hoger dan in 1954 en bij de grootwin kelbedrijven in textielgoederen 6 pro cent hoger. In de week voor Sint Nicolaas (tot en met 4 December) waren de verko pen zelfs 12 procent hoger dan in 1954, terwijl in het cijfer van 1955 de ver koop van 5 December nog niet eens is begrepen. Men zou wel een uitzonderlijke pessimist moeten zijn om niet te concluderen, dat deze Sinter- klaasdrukte wijst op een verblijdende welvaart in Nederland. En bovendien op een welvaart, waarin de brede massa van het volk deelt, want de bovengenoemde cijfers hebben geen betrekking op luxe be drijven, maar op warenhuizen. Dat stemt nu het jaareinde nadert, zeker tot tevredenheid en dankbaarheid. Er spelen overigens in die stijgmg ook nog wel enkele andere facto ren mee dan alleen de toenemen de welvaart. Een daarvan is het gro ter aantal kinderen, dat thans in Ne derland opgroeit. De „geboorten-top" van de jaren kort na de oorlog, werkt door. Het zijn deze jeugdigen, die thans de neu zen platdrukken tegen de etalage- vensters van de speelgoedwinkels en die door de ouders voorzien werden van verrassingen. Die kinder-n zullen er ook in de ko mende jaren zijn en het ziet er dus naar uit. dat de Sint Nicolaasdrukte van 1955 niet een op zichzelf staand verschijnsel zal blijven, maar dat zij zich nog een reeks van jaren zal her halen. Dat is prettig voor opgroeiend Ne derland en het is ook prettig voor de ouderen, die delend in de kinder vreugd nog dieper beseffen hoe be voorrecht dit land en dit volk is boven vele andere op deze wereld!! ties op het ogenblik het juiste instru ment vormden om' te trachten van 't bestand in Palestina een echte vrede te maken. Concessies In het Arabisch-Israëlische ge schil moest men van belde zijden concessies doen. De serieuze Ara bische leiders begonnen al in te zien, dat zij op de een of andere wyze met Israël zouden moeten samenleven. Het was duidelijk, dat de Sowjet- Unie haar activiteit in het Mid den-Oosten langdurig voorbereid had. Het pact van Bagdad was juist op tijd gekomen. Washington onpartijdig De Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken, John Foster Dulles, heeft Maandag tijdens een onderhoud met diplomatieke vertegenwoordi gers van acht Arabische landen ver klaard, dat de politiek der V.S. ge karakteriseerd blijft door 'n „vriend schappelijke onpartijdigheid jegens de Arabieren en de anderen". De Arabische vertegenwoordigers waren de ambassadeurs van Egypte, Irak, Jordanië, Libanon, Libye, Saoe- di-Arabië en Syrië en de zaakgelas tigde van Jémen. Herziene resolutie over ontwapening aangenomen De politieke commissie van de Ver enigde Naties heeft Maandag met 53 tegen vyf stemmen de vyf landen van het Sowjet-blok een Westelyke resolutie aangenomen, waarin er by alle betrokken staten op wordt aan gedrongen tot overeenstemming te komen over een spoedige verwerkelij king van „alle ontwapeningsmaatre gelen, die voldoende waarborgen bie den en thans uitvoerbaar zijn". De resolutie beoogt als eerste stap op weg naar mtwapening voorrang te geven aan het plan-Eisenhower voor luchtverkenning en het Russi sche plan yoor het instellen van con troleposten op strategische punten. Ook wordt er bij de landen op aan gedrongen rekening te houden met de plannen van premier Eden en premier Faure en een Indisch voorstel tot op schorting van atoomproeven en tot het uitroepen van een „bewapenings bestand". Tegen het einde van de week zal de resolutie bij de algemene vergadering worden ingediend. Communistische betogers in West-Berlijn gearresteerd De Westberlynse politie heeft Maandagavond 371 van ongeveer 1400 communistische betogers gear resteerd, die de Franse sector van Berlyn waren binnengedrongen om te protesteren tegen wat genoemd werd, een bijeenkomst van de rechtse oud- strydersorganlsatie Stahlhelm. De radiozender van Oost-Berlijn had wel bekend gemaakt, dat de bijeen komst was afgelast, maar de radio drong er desondanks by de arbeiders op aan „zelf te gaan kijken of zy niet heimelijk bijeenkomen". „ZEER HARDE STRIJD" Nieuwe incidenten mogelijk Over de slag in Galiléa bericht Eliav Simon, correspondent van United Press uit Tiberias: De strijd woedde langs een front van vijf mijl langs het meer van Galilea, ook wel het meer van Tiberias ge naamd. Generaal Zadocb ontving de reporters op een plek nog geen vijftien kilometer van de vernielde Syrische posten. De Israëlische troepen viej>Hi aan, terwijl de regen neerstroomde, met de bedoeling bij vier Syrische pos ten te komen, die zich bij het meer op hoge rotsen verhieven. Deze posten hadden de vorm van loopgraven, krachtig versterkt, en be schermd door mijnenvelden en prik keldraad. Elke loopgraaf was met on geveer vijftig man Syriërs bemand. Om de aanval ten uitvoer te kunnen leggen moesten de Israëlische troepen over de rivier de Jordaan zwemmen met al hun uitrusting, op de plaats waar de rivier in het meer valt. Vervolgens kropen zij zo dicht mo gelijk naar de posten toe en vielen aan. Zadock verklaarde dat de strijd „zeer hard" was geweest en hij prees de moed van de Syriërs..Door middel van de vier Syrische posten, zo ver volgde Zadock, werden aanvallen op Israëlische vissersboten gedaan en het laatste incident betrof een Israëlische politieboot, die werd aangevallen bin nen de Israëlische territoriale wate ren. Volgens Zadock bevonden zich vijf Syrische officieren onder de vijf-en- vijftig doden. Bij de negen-en-twintig gevangenen was eveneens een officier. Terwijl Zadock met de reporters sprak liet de Israëlische radio de waar schuwing horen dat op nieuwe grens incidenten zeer wel nieuwe vergel- dingsaanvallen kunnen vplgen. ..Israël zal de heersers van Syrië niet toe staan evenmin als het dit eerder aan de heersers van Egypte heeft toege staan zich met hun boze bedoelingen te mengen in de Israëlische veilig heid", zo werd in de radio-uitzending gezegd. Te Cortina in Italië zullen 26 Januari a.s. de grote Olympische Winterspe len aanvangen. Duizend athleten uit 85 landen zullen deelnemen aan deze grootse sportmanifestatie. Arbeiders bezig de laatste hand te leggen aan de nieuwe Italiaanse springtoren, 120 meter boven de arenawaarin 60.000 toeschouwers een plaats kunnen vin den. De toren is gebouwd van beton en staal en is ruim 50 meter hoog. Politieke commissie aanvaardt resolutie Over Nieuw-Guinea De eerste politieke commissie van de Verenigde Naties heeft in een bij acclamatie aangenomen resolutie Maandag de hoop uitgesproken, dat Nederland en Indonesië tijdens hun conferentie in Den Haag vruchtdra gend zullen onderhandelen over Nieuw-Guinea. De resolutie was ingediend door Ecuador, India, Nieuw-Zeeland, Noor wegen en Syrië. Zij gaat thans naar de algemene vergadering. Geen enke le delegatie verklaarde tegen de reso lutie te willen stemmen. De tekst van de resolutie was zeer zorgvuldig en voorzichtig geredigeerd, opdat het verloop van de Haagse conferentie niet zou worden geschaad. Verwijt aan minister Luns Naar aanleiding van de mededelin gen, die minister Luns Zaterdag by terugkeer uit New York op Schiphol heeft gedaan over de kwestie Nieuw- Guinea in de Verenigde Naties heeft een woordvoerder van de Indonesi sche delegatie verklaard „Het te be treuren, dat minister Luns het heeft over een kwestie van een Indonesi sche nederlaag, aangezien de Indo nesische delegatie in de V.N. over de kwestie nog aan het beraadslagen is en omtrent 'n overwinning of neder laag nog geen indicaties zijn". T elefoonverkeer met België Versnelde afwikkeling besproken Tussen de centrale directie van P. T.T. en de regie T. en T. van België zijn besprekingen gevoerd over een mogelijke versnelling in de afwikke ling van het 'elefoonverkeer in de toeRomst. De volgende plannen zijn ontwik keld op grond van de practische mo gelijkheden: a. Invoering m volautomatisch in ternationaal verkeer van België naar een aantal districten in Nederland, te weten Rotterdam, Amsterdam. Den Haag en tenslotte Breda. Als streef datum wordt de jaarwisseling '56-'57 aangehouden. b. In omgekeerde richting kan voorshands geen volautomatisch ver keer worden toegelaten. Wel za! een versnelde verkeersafwikkeling kun nen geschieden door de telefonistes te Amsterdam, Rotterdam, Den Haag Breda, Goes. Eindhoven en Den Bosch naar de zönes Antwerpen en Brussel automatisch te laten kiezen. Invoering zal ongeveer tegelijker tijd met het eerste plan kunnen ge schieden. Actie vluchtelingenhulp verlengd. De actie ten bate van de vluchte lingen in Oostenrijk, in de vorm van een sleutelinzameling en de verkoop van prijsvraagkaarten, is verlengd tot 31 December a.s. In verband daarmede is de bekendmaking via de radio van de uitslag verschoven naar 18 Januari a.s. schenen was. Daarin had het party blad verklaard, dat een correspon dent van de „Izwestia" bink had ge geven van een „oppervlakkige hou- Nieuwe strijd om de macht in Kremlin De „Izwestia", het orgaan van do Russische regering, heeft de „Praw da", het blad van de communistisrh< - partij, ervan beschuldigd, dat het zijr °5"ei*" °^®ns ..Izwestia heeft de - - Prawda het artikel verkeerd aan- 'ehaald. ding", door het voor te stellen alsof maïs gemakkelijk verbouwd kan standpunt verkeerd weergegeven heeft. Een dergelijk meningsverschil tussen de voornaamste officiële bla den in Rusland is zeer ongewoon, en het is waarschijnlijk nog nooit voor gekomen, dat de „Prawda" door een ander Russisch blad aangevallen is. De „Izwestia" heeft. Zaterdag n.l In een speciaal artikel onder de kop „antwoord" critiek geleverd op een hoofdartikel dat daags tevoren op de voorpagina van de „Prawda" ver- Uitnodiging aan nieuwe Saarlandse regering Frankrijk en West-Dnitsland zijn Maandag overeengekomen de nieuwe Saarlandse regering, die aanstaande Zondag zal worden gekozen uit te no digen deel te nemen aan de onder handelingen over de toekomstige sta tus van het Saargebied. Maanda'gavond is een bespreking ge houden tussen de Franse minister van buitenlandse zaken, Pinay, en zijn West-Duitse collega, Von Brentano. Von Brentano zelf zeide na afloop van de conferentie dat het gehele ge bied van de FransDuitse betrekkin gen, inclusief het Saar-probleem, de revue gepasseerd was. (United Press) RADAR BIEDT EVENMIN UITKOMST 2500 lampjes en llt00 bollen zijn nodig geweest om de 65 voet hoge kerst boom uit Noorwegen, die temidden van de hoge wolkenkrabbers in New York is geplaatst, om te toveren in het lichtende teken, dat het naderende Kerstfeest aankondigt. De boom is geplaatst bij de Rockefeller-Building. Beslissing over Breskense haven in voorjaar van 1956 De moeilijkheden bij de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland zijn nog altijd groot. Er is een tekort aan schepen en de meeste havens zijn niet zodanig, dat ze bij mist behoorlijk braikbaar zijn. Over deze moeilijkheden heeft de directeur van de Provinciale Stoom bootdiensten, mr. J. L. Nïeuwenhuïs, Maandag iets verteld tijdens de maan delijkse persconferentie van de commissaris der koningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot. Daarbij kon wel een zeker vertrouwen in de toekomst worden uitgespro ken, maar voor optimisme was nog geen reden! Het reizend publiek heeft zich m de ze winter met zijn veelvuldige mist- stagnaties herhaaldelijk afgevraagd wat het. nut is van radar als men met behulp van radar de veerboten niei kan laten varen. De heer Nieuwenhuis wees er op, dat radar een mooi hulpmiddel is als men moet varen in mist, die niet al te dik is. Is de mist potdicht, dan heeft men aan radar niet veel Geen kapi tein zal het wagen tijdens dikke mist en bij een sterke eb- of vloedstroom alleen op radar een smalle havenmond binnen te varen. De radar werkt namelijk pas op 30 tot 40 meter afstand nauwkeurig en de havenmond moet daarom bij laag water zeker 70 meter breed zijn, wil een kapitein het verantwoord achten bij sterke stroom die het schip' uil zijn koers kan zetten een haven binnen te lopen. Aan deze breedte-eis voldoet thans in Zeeland alleen de haven te Vlissin- gen. Het zal in de toekomst dus zó moeten worden, dat er in Zeeland meer havens met een breedte van 70 meter op de laagwaterlijn ter beschik king komen. De enkele keren, dat thans op hei veer Vlissingen—Breskens toch in dik ke mist wordt gevaren, vallen tijdens dood tij. Men behoeft dan met de eb- of vloedstroom voor Breskens geen re kening te houden en de boten kunnen dus zonder groot risico te Breskens binnenlopen DE SCHEPEN. Wat de beschikbare schepen betreft zit men thans met de moeilijkheid, dat de onderdekse ombouw van twee schepen de .Koningin Juliana" en de „Prins Bernhard" - nodig is. Voor de „Dordrecht", die onlangs werd ver lengd, is een nieuwe voortstuwing ver- (Vervolg op pag. 2) Volgens het Britse conservatieve blad de „Daily Mail" dreigt in de Sow jet-Unie een nieuwe crisis te ont staan als gevolg van een strijd om de macht van drie groepen, een on der leiding van partysecretaris Kroesjtsjew, een tweede onder ex- premier Malenkow, en een derde groep, die „extremistisch" genoemd wordt. Westelyke waarnemers houden re kening met de mogelijkheid van zui veringen op hoog niveau. De recente terechtstellingen in Georgië zouden een voorspel voor deze zuiveringen geweest zijn, aldus de „Daily Mail". Na de ramp mei de „Willem Boniekoe". Geen concrete aanwijzingen. Het is een commissie uit de Raad voor de Luchtvaart, die zich heeft beziggehouden met het onderzoek naar de oorzaken van hel neerstorten van het K.L.M.-vliegtuig „Willem Bontekoe" op 23 Augustus 1954 bij Bergen aan Zee, bij welke ramp alle inzittenden om het leven kwamen, niet mogelijk gebleken enige concre te aanwijzing met betrekking tot de oorzaken van het ongeval te vinden. Niets wijst er op, dat zich op het ogenblik van het laatste radio-con tact (omstreeks 12.31 uur), of gedu rende de vlucht daarvoor, enige af wijking van de normale gang van za ken zou hebben voorgedaan. Aan de hand van ongeveer negen tig nauwkeurig onderzochte getui genverklaringen is het mogelijk ge- Bleken het gedurende het half uur door het vliegtuig boven land gevlo gen parcours in grote trekken te re construeren. Het bleek echter uitge sloten voor de onregelmatige vorm van dit parcours en voor de ongewo ne bewegingen van het vliegtuig ge durende dit gedeelte van de vlucht een verklaring te geven. Noch nit de voorgeschiedenis van de vlucht, noch uit de be voegdheden en staat van dienst van de bemanning, noch uit de weersomstandigheden, noch uit het onderzoek van de terugge vonden delen van het wrak en stoffelijke resten, noch uit erva ringen met vliegtuigen van het zelfde type, is enig gegeven naar voren gekomen dat aan 't onderzoek naar de oorzaken van de ramp een zekere richting zou kannen geven. AANHOUDEND KOUD. Overwegend droog weer met plaat selijk mist of laaghangende bewolking, maar ook opklaringen. In de ochtend lichte tot matige vorst, vanmiddag lichte vorst tot tem peratuur om het vriespunt. Overwe gend matige wind uit Oostelijke rich tingen. ZON EN MAAN. 14 December Zon op 8.42 onder 16.30 Maan op 8.49 onder 16.45

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1