PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Geen loslaten, wel. wijziging van de geleide loonpolitiek Zes boerenfamilies bouwen bestaan op in de Braakmanpolder BILT OVERLEG IN NEW YORK OVER RESOLUTIE NIEUW-GUINEA Vandaag.. 198e Jaargang-No. 290 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adj.-Hoof dred.: G. A. de Kok ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5.85 p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 10 Dec. 1955 ADVEHTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minimum p advertentie t 4.—. Ing mededelingen drtemsa) tarief. Kleine advertentie* (max 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van I L„Brieven of adres Bureau v. d Blad' 25 ceni meer. Giro No 35930" P.Z.C- Middelburg. Bur. Vllssingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg. Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorstatr. 63. telef. 2475 Ib-g.g 2228); Oostburg. Flnlandstraat 2. telef 16; Terneuzen. Brouwerijstraat 2: Zierifczee. N öogerdstraai z*. teiet 26. MINISTER SUURHOFF BESPRAK LOONBELEID Bedrijfsleven krijgt zware en verantwoordelijke taak De regering is bereid de teugels van haar tot dusverre strakke loonpoli tiek enigszins te laten vieren. Z\j wil een vrijere loonvorming toelaten en enkele bevoegdheden aan het georganiseerde bedrijfsleven overdragen. Minister Suurhoff heeft dit Vrijdagmiddag in de Tweede Kamer medege deeld. Doch hjj heeft tevens laten blijken, dat hij zelf weinig vertrouwen in de vrijere loonvorming heeft. En hjj heeft enig uitstel van de invoering van de vrijere loonvorming bereikt. Nog altijd bestaat de noodzaak de lonen ln de hand te houden, zo sprak hjj niet alleen als zjjn eigen overtuiging, maar ook als die van de regering en van de Kamer uit. Waarom dan toch een overdracht van bevoegdheden? liet hij er op vol gen. Zijn antwoord luidde: de regering kan niet doorgaan met een gelelde loonpolitiek, als zy zich niet gedragen weet door het bedrijfsleven. Dit heeft zich blijkens het S.E.R.-advles unaniem tegen voortzetting van de tot dus ver geleide loonpolitiek verklaard. Er is nog geen reden tot juichen, vond de bewindsman. „Naar mijn me ning is de tijd om victorie te roepen, pas aangebroken zo zeide hij woor delijk als de regering en het be drijfsleven er gezamenlijk in geslaagd zijn de nu in beginsel aangekondigde wijzigingen in de loonpolitiek in zoda nige vorm te verwezenlijken, dat met Kamerleden In de Nederlandse dagbladen en tijd schriften zijn de laatste tijd nogal wat opmerkingen gemaakt over on ze parlementsleden. Men was niet on verdeeld enthousiast over hen en over hun arbeid in de Staten-Generaal. Meer dan één blad wees er op, dat de parlementsleden te weinig contact hebben met brede lagen van het Ne derlandse volk en dat daardoor de be langstelling voor het verhandelde in het parlement tamelijk gering is. Herhaaldelijk werd ook de opmer king gemaakt, dat er teveel specialis ten in de Tweede Kamer zitten, en dat zijn juist de mensen, die niet uitmun ten in het onderhouden van contact met het kiezerscorps. Kort geleden heeft het anti-revolu- tionnaire weekblad „Nederlandse Ge dachten" het tekortschieten van de specialisten heel aardig getypeerd. Het blad schreef: Toen in één van onze kiesverenigin gen de candidaatstelling voor de Twee de Kamer aan de orde was, had de voorzitter namens het bestuur een aantal namen aanbevolen, namen van mannen die allen op hun terrein als këien van deskundigen mochten gel den. Toen vroeg een eigenaardig man het woord en zei: „ik wil er nog 'n man bij hebben. Hij moet in staat zijn om, als hij in mijn dorp iemand te genkomt, die een schep draagt en van de akker komt, met die man een ge sprek te voeren waarbij ze mekaar he lemaal begrijpen". Tot zover „Nederlandse Gedachten". De redactie van. dit blad is er niet he lemaal zeker van, dat de Kameruit breiding, die voor de deur staat, ver betering zal brengen. In de politieke partijen is men nog altijd erg gesteld op specialisten. Het moet zelfs voorge komen zijn, dat men in een politieke partij op zoek is geweest naar een Kamercandidaat, die als specialist voor zaken van de Bescherming Bur gerbevolking zou kunnen gelden!! Gelukkig bleek deze specialist on vindbaar. Een ander bezwaar tegen de samen stelling van het huidige parler ment is het feit, dat de parlemen tariërs niet over het gehele land ver spreid wonen, maar overwegend in of bij Den Haag zijn gevestigd. Het Ka merlid Krol, heeft in de „Chr. Hist. Nederlander" dat bezwaar onderschre ven. Hij vindt, dat bij de komende verkiezingen de politieke partijen er naar moeten streven vertegenwoordi gers in de Staten-Generaal te brengen, die wonen in verschillende streken van het land. Maar hij doet aan zijn eigen betoog afbreuk, wanneer hij di rect daarop laat volgen, dat men voor bepaalde specialisten altijd een uitzon dering dient te maken. Vermoedelijk denkt men daar in an dere staatkundige partijen precies zó over als de heer Krol en dan zal er van de spreiding over het gehele land niet veel terechtkomen. Een derde bezwaar tegen de parle mentariërs werd behalve in de pers ook in de Tweede Kamer naar voren gebracht. Vele Kamerleden zijn nogal gesteld op nevenfuncties, omdat de vergoe ding, welke zij als Kamerlid ontvan gen, niet voor ieder toereikend is. Soms gaat dit verschijnsel zover, dat het Kamerlidmaatschap zelve tot een nevenfunctie verwordt. Eén der Kamercommissies die van justitie kon dit jaar niet het ge wenste werktempo opbrengen, omdat enkele commissieleden teveel gebon den waren aan hun nevenfuncties. Daarover is terecht geklaagd in de Kamer. Het is nu maar de vraag, wat de staatkundige partijen zullen doen bij het opstellen van de candidatenlijsten voor de komende verkiezingen. Zullen zij weer deze „overbezette" mensen afvaardigen, die nauwelijks tijd hebben om in de Kamer aanwezig té zijn? Zullen zij weer op de verkies bare plaatsen overwegend personen zetten, die in of om Den Haag wonen? En zullen ze zich weer blindstaren op de specialisten? Wij zijn er heel erg bang voorl beho.ud van de sociale vrede en toe passing van differentiaties dat totale loonpeil gehandhaafd kan worden, dat nodig is om de welvaart en de werkgelegenheid ook in de toekomst voor onze snelgroeiende bevolking veilig te stellen. Als dat bereikt is, zal ik gaarne mede-juichen". Ook hieruit sprak duidelijk 's ministers scepticisme. Stabilisatiepolitiek De heer Suurhoff begon zijn be schouwing over het loonbeleid met er de aandacht op te vestigen, dat het niet de bedoeling geweest is voor altijd een stabilisatie van de lonen na te streven. Wel heeft de stabilisatiepolitiek opvallende re sultaten opgeleverd, zelfs in een tjjd van sterk stygende welvaart. Hoezeer de welvaart omhoog ge gaan is, bljjkt aldus de bewinds man uit de vele Sinterklaasin kopen, die zich dit jaar richtten op de betere en- dus duurdere artike len. Hij herinnerde eraan, dat in de se cundaire arbeidsvoorwaarden al een verruiming van 3 pet. is toegestaan en hij stelde nadrukkelijk vast, dat de maatregelen, die in de Memorie van Antwoord op zijn begroting zijn a gekondigd, zeer zeker niet betekenen het loslaten van de geleide loonpoli tiek. Zij brengen daarin een wijziging. Trouwens, zo constateerde hij, nie mand heeft gepleit voor een geheel loslaten van de geleide loonpolitiek, dus voor een vrijere loonvorming, noch voor een terugkeer van de toe stand van vóór de oorlog. Het verheugde hem, dat het be drijfsleven beseft, dat het door de overdracht van bevoegdheden zware verantwoordelijkheid krijgt te dragen. Over de concrete vorm van deze overdracht heeft de regering nog geen beslissing genomen, doch de mi nister zou de voorbereiding van een wetsontwerp dienaangaande bespoe digen. Hij wees er op, dat de differentiatie, waarmede de publiekrechtelijke orga nen van het bedrijfsleven zich zullen moeten gaan bezighouden, geen to vermiddel is om alle lonen te laten stijgen zonder prijsstijging. Differen tiatie betekent alleen, dat in de ene bedrijfstak meer zal worden verdiend dan in een andere en dat bepaalde groepen achterblijven. Vooral dat laatste mag men niet vergeten. Een eis blijft, zo vond de minister, coördi natie van de lonen. Voorts sprak hy er zyn beducht heid over uit, dat de toegestane marge ais een magneet zal werken, doordat alle ondernemingen in een bedrijfstak deze marge onmiddellijk gaan toepas sen. Hy had geen middel om daar on deruit te komen. STRAKS EEN RUSTIG AGENDAPUNT? Nederlanders en Indonesiërs zoeken subtiele bewoordingen Naar Vrijdag te New Vork uit goed- ingelichte bron werd vernomen, zijn Nederland en Indonesië het in princi pe eens geworden over de vorm van een V.N.-resolutie, waardoor de kwes tie Westelijk Nieuw-Guinea op rustige wijze in de algemene vergadering der V.N. zou kunnen worden afgehandeld. De zegslieden verklaarden echter, dat deze overeenstemming nog niet de be woordingen inhield waarin de resolu tie zal moeten worden gegoten. De besprekingen tussen verscheidene de legaties, waaronder ook de Nederland se en Indonesische, worden nog voort gezet in de hoop, dat volledige over eenstemming kan worden bereikt voordat deze kwestie volgende week zal worden behandeld in de eerste po litieke commissie van de assemblée. Dit debat zal mogelijk reeds a.s. Maan dag worden gehouden. Leden van de 17 landen tellende Aziatisch-Afrikaanse groep, welke zeer geïnteresseerd is in het opstellen van 'n resolutie over Westelijk Nieuw- Guinea, zullen vandaag bijeenkomen om indien enigszins mogelijk de reso lutie in haar definitieve vorm te gie ten. Zowel de Indonesische en als de Nederlandse delegaties hebben zich uiterst behoedzaam getoond met be trekking tot de bewoordingen waarin een dergelijke resolutie gesteld zou zijn. Elke resolutie, die de indruk zou kunnen wekken, dat een principe van een of ander land opgeofferd is, zou 'n krachtige politieke terugslag verwek ken in het land, waarvan aangenomen zou kunnen worden, dat het een prin cipe had opgeofferd. Naar verluidt, zou Indonesië er niet meer op staan, dat er een resolutie moet komen waar door de kwestie Westelijk Nieuw-Gui nea automatisch op de agenda van de Assemblée voor 1956 geplaatst zou Boerin F. WaverijnSinke is tevi den in haar niet ve omgeving worden. Dit is waarschijnlijk het grootste obstakel geweest voor een meër vriendelijke onderlinge verstand houding. Conferentie De openingszitting van de Neder lands-Indonesische ministersconferen tie zal vanmiddag om half vijf worden gehouden in de Lairessezaal aan het Haagse Binnenhof. Nieuw vliegtuig van V.S. in de lucht ontploft De Seamaster, een nieuw revolu- tionnair watervliegtuig van de Ame rikaanse marine, is Woensdag tijdens „een routine proefvlucht" op een hoogte van ongeveer 1500 m geëxplo deerd en in de Chesapeake-baai, on- Eeveer zes mijl ten Zuiden van Point ookout in Maryland neergestort. Een van de vier bemanningsleden is om het leven gekomen. De overige drie werden als vermist opgegeven. Ultimatum aan groep van Faure Mendès-France en Guy Mollet reikten elkaar de hand. In een persconferentie te Parijs heb ben Pierre Mendès-France en de so cialistenleider Gay Mollet Vrijdag hun „Republikeinse Front" ten doop ge houden en verzekerd, dat zij „zeker van de overwinning" waren. Mendès-France en Mollet verklaar den, dat zij volledige overeenstemming bereikt hebben over de wijze, waarop de belangrijkste problemen van Frank rijk moeten worden aangepakt „zodat wij kunnen opschieten zodra de nieu we nationale vergadering bijeen komt", hetgeen op 19 Januari zal zijn. Het bestuur van de radicale partij had toen inmiddels onder voorzitterschap van Pierre Men dès-France een „ultimatum" uit gegeven, waarin „radicale riva len" de keus krijgen, zich uit te spreken voor de partijpolitiek of uitgestoten te worden. Het ultimatum is gericht tegen de radicale leden van de „R.G.R."-concen- tratie van linkse republikeinen, welke onder leiding staat van de demission- naire premier, Faure, die zelf uit de radicale partij is gestoten. Men ziet in het ultimatum een poging van Men dès-France om de algehele leiding van de partij tot zich te trekken. HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM Depressieweer met zachte lucht. j H (Van onze weerkundige medewerker) Een actieve depressie trok gisteravond van de Hebriden §e in de richting van de Noordzee en deze zal de wind wat in H kracht doen toenemen. Zater- M dag kan het koufront van deze depressie met enkele buien M M passeren, waarna weer opkla- p ringen zijn te verwachten. Gis- teravond daalde de barometer ig nog sterk, hetgeen er op wees, p dat genoemde depressie nog in activiteit toenam. Gedurende het weekeinde blijft voor De- p H cember betrekkelijk zachte Oceaanlucht over onze omge- p p ving stromen. In Rusland en P Finland duurt de felle winter- kou, met op tal van plaatsen p meer dan 30 graden vorst, nog p onverminderd voort. Er zijn ge- lukkig nog geen aanwijzingen, p dat ook wij binnenkort 'n staart p p van deze koude vorstlucht mee- krijgen. p viert het Korps Mariniers te Rotterdam het 290-jarig be- staan; p worden te Stockholm door p koning Gustaaf de Nobelprij- zen uitgereikt; is het de dag van de rech- ten' der mens; is het 150 jaar geleden, dat de Amerikaanse journalist William Lloyd Garrison, de grote strijder voor de bevrij- ding der negerslaven, te New- buryport werd geboren; MORGEN p is het tien jaar geleden, dat de Wieringermeerpolder voor de tweede maal was drooggelegd. Op 17 April 1944 hebben de Duitsers door het vernielen van de LJsselmeerdijk de polder onder water gezet. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Fransen betrapten Pool in Berlijn op spionnage. Secretaris van militaire missie. Franse militaire autoriteiten in Berlijn hebben Vrydag gelast, dat de tweede secretaris der Poolse mili taire missie in West-Berlijn. „over de grens gezet zou worden." Een Britse woordvoerder in Berlijn zeide, dat het nog niet meteen bekend was hoe deze uitzetting zou worden uitgevoerd. Hg zei, dat misschien de drie Wes telijke leden der „commandantura" zullen besluiten de Britse militaire commandant op te dragen het be vel uit te voeren, daar de Poolse militaire missie in de Britse sector van Berlijn, is gevestigd. De betrok ken secretaris. C. Kalinski, die vol gens de Franse mededelingen be trapt werd op spionnage, is volgens de officiële aankondiging overgele verd aan de leider van de Poolse militaire missie in West-Berlijn. Een belangrijke vraag blijft, hoe men in feite de uitzetting wil ver richten in een stad met een vier- mogendhedenstatuut, waar de secto- rengrens beslist niet de landsgrens is. (United Press). Internationaal gerechtshof voor Saarland Het Saarlandse Parlement heeft Donderdag in een lezing zijn goed keuring gehecht aan een wetsvoor stel, dat voorziet in de oprichting van een internationaal gerechtshof, dat er voor moet zorgen dat Saarlanders niet het slachtoffer worden van hun politieke* opvatting. Het hof zal bestaan uit vijf leden, een Brit, een Italiaan, een Neder lander een Belg en een Luxembur ger. GEWAPEND MET VAKMANSCHAP Trots op de huizen en het land, maar de schuren zijn te klein Het zijn geen „kleine" boeren, die thans in de Braakmanpolder zullen proberen een nieuw bestaan te veroveren. Het verschil in leeftyd moge groot zijn van 25 tot 58 jaar deze bewoners van het in letterlijke zin op het water gewonnen land hebben allen een behoorlyke vakkennis gemeen en zij zyn niet bevreesd om de handen uit dt mouwen te steken. Uit de polder Schouwen, Bruinisse, Yerseke, Waarde, Ellewoutsdyk en Poortvliet kwamen de families, die thans zes van de acht nieuwe boerde rijen in de Braakmanpolder in pacht kregen. Twee staan er nog leeg en het is ook nog niet bekend, wie de gelukkigen zullen zijn, die hier in komen. Want en daarover zijn alle boeren in de Braakmanpolder het eens er kan veel van gemaakt worden. Het land is in het algemeen goed, de huizen zyn voortreffelijk, zelfs zeer geriefelijk ingericht en het enige, echter niet geringe, bezwaar is, dat de schuren veel te klein zyn. Na een moeizame tocht door de Nieuw-Neuzense polder vanuit Ter- neuzen wordt men reeds bij het bin nenrijden van de Braakmanpolder aangenaam getroffen door de ver zorgde wegen en ziet men met be langstelling naar de arbeiders van de Nederlandse Heide Maatschappij, die volop bezig zijn aan de werkzaamhe den voor het recreatie-gebied, dat hier straks duizenden zal trekken. In de eerste boerderij waren alleen de dochters des huizes aanwezig. Magda v. d. Sluis, 21 jaar, en haar zuster Jannie, 18 jaar, vertelden ons, dat zij op 13 Augustus in de boerde rij trokken. Het land waar zij van daan kwamen zes kilometer achter Zierikzee, midden in de polder Schou wen ging in de Februari-ramp van 1953 verloren. Waar vroeger de boer derij stond, ligt nu een brede vaart en het duurde twee jaar voor boer v. d. Sluis weer een nieuw begin kon maken. Op zgn gemengd bedrijf met 28 ha in de Braakmanpolder heeft hij het thans uitstekend naar zijn zin, zo getuigden de dochters. Zélf zouden zij eigenlijk wel naar Schouwen te rug willen. Magda, thans verloofd, gaat als zij eenmaal getrouwd is, inderdaad weer naar Schouwen maar Jannie, die nog wel het meeste verlangt om weer in de oude omgeving te zyn, kan dit niet. Zij mist het contact, dat zij had met de vrienden en kennissen op Schouwen en het blijkt, dat beide meisjes, bij alle waardering voor het open en vriendelyK karakter van de Zeeuwsch-Vlaamse mensen, toch nog te weinig aanknopingspunten hebben. Hun interesses liggen anders, zegt Magda beslist. Overigens gaan de meisjes als er iets te doen is nogal eens naar Biervliet en IJzen- dijke en het is dus niet onmogelijk, dat ook Jannie hier op den duur wei inburgert. (Vervolg op pag. 11) Vrijdagmorgen heeft de Amerikaanse ambassadeur in ons land, de heer Freeman Matthews, namens zijn re gering een viertal straaljagers van 't type „Thunderstreak" overgedragen aan de Nederlandse regering. De machines op liet platform van de luchtbasis Volkel bij Eindhoven. Moskou in greep van koude golf Het is thans in Moskou zo koud, als het in jaren niet geweest is. De temperatuur daalde in de nacht van Donderdag op Vrijdag tot 35 graden onder nul. KORTE PREDICATIE Komt herwaarts tot Mij allen die vermoeid en belast zyt en ik zal U rust geven. Matth. 11:28 Aan deze tekst gaat een en ander vooraf in Gods Woord, en nog meer in het leven van Gods zoon. Uit de hemel, waar gerechtigheid, vrede en blijdschap heerst «s Hg gekomen naar deze aarde, zo vol van ongerechtigheid, onvrede en leed, naar deze wereld waarin de zonde de mensen in harde dienstbaarheid ge kluisterd en in schuld en ellende ge dompeld houdt. Uit het licht naar de duisternis. De beweegreden van Zyn komen is de liefde Gods voor deze verloren wereld. Hij is gezonden opdat de on gerechtigheid. de onvrede, de onrust en ellende wijken zal uit de wereld, uit het afzonderlijke mensenhart en leven. Men heeft Hem een schone ont vangst bereid. Van stonden aan heeft men Hem naar het leven gestaan, en als Hij er daadwerkelijk toe overgaat om de zonde uit het mensenhart te bannen, om de mens te bevrijden uit de slavernij der ongerechtigheid, on heiligheid, liefdeloosheid en haat, dan heeft men Hem uitgeioorpen. Hij is gegaan de weg die zijn Vader wil de, in volstrekte gehoorzaamheid en volstrekte offerbereidheid. Zo baande Hij een weg voor de mens, terug naar het Vaderhuis, naar liet. Vaderhart, naar de volkome vrede en heilige blijdschap. In dit verban d moe+-n we zien de tekst. Hij dankt God, want dit lieïl- géheim heeft Zijn Vader verborgen voor de icijzen en verstandigen, maar Hij heeft het de eenvoudigen geopen baard. Niemand, hoe groot van ver stand en geleerdheid kan dit uitden ken, souverein en vrij deelt de Vader het mede aan de eenvoudigen, de ver moeiden, de beladenen, aan 'n arm en ellendig volk. Het is niet voor hendie het weten, die zichzelf wel gerechtig heid vrede en blijdschap kunnen schenken. Jezus Christus de Zaligmaker voor zondaren en zondaressen roept ver moeiden en beladenen om met hun zware levenslast tot Hem te komen. Met hun verleden dat hen veroordeelt, met hun angst voor de dood, voor de eeuwigheid, voor Gods rechtvaardig oordeel, met hun verkocht zijn aan de zonde, en hun bange, wanhopige stryd op le ven en dood. Komt tot Mij, die voor uw zonde Mijn bloed gaf, die in de dood ging opdat gij eeuwig zoudt leven en op stond en opvoer, opdat ik U veilig zou voeren naar het Vaderhuis met de vele woningen, waar gerechtig heid heerst, en vrede en volkomen blijdschap. Komt dus allen, diq vermoeid en belast zijt tot Mij, de zaligmaker van zondaren en Ik zal U rust geven, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. Ik verlang alleen, dat gij Myn Vader en Mij liefhebt en elkan der, met een volkomen hart, en gij zult rust vinden voor uwe zielen „Zo roept van de hemel, uw Hei land, Gods Zoon. Gez. 165 Serooskerke (Sch) F. v. d Grift DE VERWACHT... VEEL WIND Veranderlijke bewolking met no® enige regen. Krachtige tot harde Zuid westelijke-wind. Temperaturen over het algemeen iets hoger dan gisteren. ZON EN MAAN. 11 December Zon op 8.39 onder 16.31 Maan op 5.57 onder 14.37 12 December Zon op 8.40 p Maan op 7.01

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1