nnnuiyriAic 7CCIIU/CC rniinAUT de BILT Zaterdag beginnen besprekingen tussen Nederland en Indonesië Landhouwdagen der Z.L.M. op 21, 22 en 23 Juni 1956 in Domburg r-s&s rKU v lllüIftLL L-.LLU ff L UUUl\/in I •zr.ss ATTLEE TRAD AF ALS LEIDER VAN BRITSE LAB0URPARTIJ VERWACHT... Provinciale Zeeuwse Courant H B flj H B BMbb fl H flüA ff Sf H B WBff ^^B fl H I lel Jb fijn H^B 18 mm. Minimum p aovertentte 4.—. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. 1 23 cent per rege. mei een minimum Adj.-Hoofdred.: G. A. de Kok van Brieven of adres ^T^kwR.IJt? V T! 6To WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Bureau v d B'lad meer. per kw. Losse mUnmer.' 10 cent Glro No 359300 Pzc- Middelburg, Bur. Vllsslngen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen Ib.g.g 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (D.g.g 2228); Oostburg. Finiandstraat 2, telel 16; I'erneuzen. Brou wérjjstraai 2: Zierikzee. N Hogerdstraai 24 teief 26; EENHEID BEREIKT OVER VIER AGENDAPUNTEN De Franse literaire ,fPrix Concourf' is dit jaar, zoals bekend, uitgereikt aan de Fransman Roger Ikor, die de- ze prijs verdiende met zijn roman ,fLes Eaux Mêlées" (Troebel Water). Op de foto ziet men hoe Ikor, die le raar is aan het Condorcet-lyceum i» Parijs, wordt gefeliciteerd door een delegatie van zijn leerlingen, met wie- hij het kennelijk uitstekend kan vin den. Een woordvoerder van het Neder landse ministerie van buitenlandse zaken deelde mede, dat de conferen tie in Den Haag; -zal beginnen, doch dat nog geen beslissing ls genomen, waar zy zal worden voortgezet. Hier omtrent zullen de ministersdelegaties zelf nader een beslissing nemen. Uit Djakarta was tevoren bericht, dat de Nederlands-Indonesische con ferentie grotendeels in Brussel zou worden gehouden. Een hooggeplaatste Indonesische functionaris vertelde* Frank Jordan, de correspondent van United Press, over de achtergrond van de aanvan kelijke meningsverschillen over de agenda. Hij zei, dat de voorbesprekin gen overeenstemming hadden opgele verd Qver een ontwerp-agenda van vier punten: de Nederlands-Indonesi sche Unie, de financiële en economi sche overeenkomsten, de. kwestie Nieuw-Guinea, en „andere vraagstuk ken". De Indonesische regering had voor gesteld, dat vierde punt te laten ver vallen. Aangenomen wordt, dat Ne derland by dat punt de behandeling van in Indonesië gevangengehouden Nederlanders ter sprake zou willen brengen. Blijkbaar gaat de conferen tie thans door, al heeft de Nederland se regering aan dit agendapunt vast gehouden. Vrouwelijke boksexpert won 64.000 dollar. De psychologe dr. Joyce Bro- thers, een vrouwelijke boksex- j pert, heeft 64.000 dollar ge- wonnen in de befaamde tele- I visie-show, waaraan een vraag- wedstrijd is verbonden. Haar j antwoorden waren zo voortref- i felijk, dat men de uitzending voor de laatste, zogenaamde f lange vraag, met dertig secon- I den verlengde, iets wat in Amerika alleen maar gebeurt j bij een toespraak van de pre- 'j sident. Het programma werd afgebroken juist op het ogen- blik, dat de ceremoniemeester l had uitgeroepen: „Het is in orde. U krijgt de 64.000 dol- lar De 28_jarige mevrouw L Brothers, moeder van een baby; een meisje, begon zich jaren geleden voor dc bokssport te interesseren, nadat haar echt- 1 genoot, dr Milton Brothers, j haar meegenomen had naar een j wedstrijd. Zij wist onder meer l te vertellen, dat de Engelse f kampioen John Jackson boks- les heeft gegeven aan de grote I dichter Lord Byron. In de laat- l ste vraag deelde zij mee, dat Jack Dempsey tijdens de be- faamde wedstryd tegen Louis Firpo zijn tegenstander negen maal naar het canvas had ge- I zonden en dat dit gevecht drie minuten en 57 seconden had ge- duurd. lllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Woensdag werd te Ter neuzen de jaar lijkse paarden- en veemarkt gehou den. De aanvoer was weliswaar niet zo groot als vorige jaren, maar er was flinke belangstelling van de zijde der handelaren, zodat er goede zaken werden gedaan. (FOTO P.Z.C.) Tien jaar gevangenisstraf voor 84-jarige De 84-jarige veehandelaar H. de H. te Drachtster Compagnie is giste ren door de Leeuwarder rechtbank veroordeeld tot tien jaar gevangenis straf wegens het opzettelijk uitlokken van brandstichting in een boerderij te Doezum. De officier had een ge vangenisstraf van 12 jaar gevorderd. Communisten arresteren Amerikaanse soldaten. De communistische politie in Ber lijn heeft Woensdag de arrestatie bekendgemaakt van twee Ameri kaanse soldaten, die ervan beschul digd worden, "dat zij in een dronken bui in Oost-Berlijn de ster van een anti-Amerikaans cabaret hebben neergeslagen. Met het oog op het thans aan de gang zijnde dispuut over de souve- reiniteit van Oost-Duitsland vraagt men zich thans af, of de Oost-Ber- lijnse autoriteiten de gearresteerde Amerikanen zullen overleveren aan de Amerikaanse autoriteiten zoals zij in het verleden hebben gedaan of dat het de communisten zal wor den toegestaan, de gearresteerden in de gevangenis te werpen en te be rechten. Het incident gebeurde in het „Dis tel" cabaret, dat bekendstaat om de bittere anti-Amerikaanse opmerkin gen. WIE ZAL DE OPVOLGER ZIJN? Koningin Elizabeth verleende hem de titel earl Clement Attlee is afgetreden als leider van de Britse socialistische party, aldus ls Woensdag officieel te Londen bekendgemaakt, 's Avonds kwam bovendien het bericht, dat koningin Elizabeth van Engeland de afgetreden leider van de Britse arbeidersparty de titel „earl" heeft verleend. De aan spreektitel van Attlee ls nu „Lord". Hy zal zelf kunnen bepalen welke toevoeging de titel zal krygen en zal zitting knnnen nemen in het Hoger huis. Door de verheffing van Attlee in de adelstand is een tussentijdse verkie zing nodig geworden in zyn kiesdistrict, West Walthamstow, waar hij by de algemene verkiezingen in Mei- (voor het Lagerhuis) een meerderheid ver wierf van 9250 stemmen. Attlee's zetel in het Lagerhuis ls thans vacant. De beslissing van Attlee werd me degedeeld op een vergadering van de parlementsfractie van de partij. Att lee is twintig jaar lang leider van de partij geweest. De thans 72-jarige socialistische leider was minister-president van 1945 tot 1951 in twee achtereenvol gende socialistische regeringen. Een van de belangrijkste beslui ten van het eerste kabinet-Attlee was het verlenen van volledige on afhankelijkheid aan India, Paki stan, Birma en Ceylon. Verder werden vele van Groot-Brittannië's grootste bedrijven steenkolen mijnen. gasfabrieken, teitscentrales, electrici- spoorwegmaat- IR. DORST SPRAK VOOR KRING WALCHEREN schappijen en andere vervoerson dernemingen genaast. Ook de Banlc van Engeland werd genatio naliseerd. Een wet werd aangenomen, die naasting van de ijzer- en staalindus trie door de volgende socialistische regering mogelijk moest maken. Deze laatste daad werd inmiddels door de conservatieve regering ongedaan ge maakt. Tenslotte werden door het eerste kabinet-Attlee, dat van 1945 tot 1950 in het zadel zat, de planhen voor so ciale zekerheid „van de wieg tot het graf" verwezenlijkt. Attlee's aftreden zal, zoals gisteren reeds uiteengezet, een hevige stryd in de party teweegbrengen over de lei ding. In de komende veertien dagen zullen de 277 socialistische parle mentsleden in een geheime stemming de opvolger van Attlee aanwyzen. Met ingang van Donderdag zal Attlee als edelman („peer") automa tisch zyn lidmaatschap van het La gerhuis verliezen, waarin hij 33 jaar zitting heeft gehad. Gewezen premiers kunen aan spraak maken op de titel „earl". Churchill gaf er de voorkeur aan, lid van het Lagerhuis te blijven toen hij zijn premierschap neerlegde. Na start in Den Haag zullen ministers wellicht „verhuizen" De Nederlandse en Indonesische regeringen hebben volgens een gisteren gezamenlyk uitgegeven communiqué besloten om een conferentie te beleg gen, welke Zaterdag a.s. zal aanvangen. Kortgeleden heeft, zoals bekend, de Indonesische regering de ambassa deur in byzondere missie, mr. Oetoyo Ramelan, naar Nederland uitgezon den, teneinde voorbereidende besprekingen te houden over het beleggen van deze conferentie. Deze besprekingen hebben volgens het communiqué tot gunstig resul taat geleld. Men is het eens over de agenda. De volgende agendapunten voor de conferentie zyn overeengekomen: 1 Bespreking van het Indonesische voorstel tot vervanging van het op 10 Augustus 1954 tussen In- Indonesië en Nederland gesloten protocol en daarbijbehorende briefwisseling door een nieuw protocol en andere overeenkom sten. 2 Bespreking van het Indonesische voorstel tot vervanging van de bestaande financieel-economi- sche overeenkomst door een of meer nieutve overeenkomsten en Onderzoek gewenst In het vijfde interim-rapport van de Deltacommissie, dat deze week voor publicatie werd vrygegeven, komt één thema met nadruk naar voren, namelyk dit: alle afsluitings- werken in het Deltagebied zijn on verbrekelijk met elkaar verbonden en dienen als één ondeelbaar ge heel te worden beschouwd! En daar bij wordt nog eens betoogd, dat de dam in de Oosterschelde derhalve een integrerend deel is van het com plex der Delta-werken. Met andere woorden: de Oosterschelde moet dicht! Het lijkt er op alsof de sa menstellers van het rapport daarbij speciaal aan de visserij hebben ge dacht, omdat die immers een felle propaganda heeft gevoerd en nog steeds voert voor het openlaten van deze zee-arm met het ooz- op de oes ter- en mosselcultuur. "Welnu, dit vijfde interim-rapport, alsook de onlangs verschenen memorie van toelichting bij de Deltawet, ontne men de oester- en mosselmensen toch wel alle hoop op het voortbe staan van de schelpdieren-cultuur in de Oosterschelde. De Deltacommissie zegt: deze zee-arm moet eenvoudig dicht. En de minister in zijn me morie: een geperforeerde dam wordt te duur! Dit zou inhouden, dat nu de vis serij maar naar een oplossing elders moet gaan zoeken en in dit verband sprak onlangs ir. Maris in Delft over een dwarsdam in de Grevelingen. Maar toch rijst de vraag, of men nu al deze medede lingen zo-maar zonder meer moet aanvaarden. Er is namelijk één punt op deze plaats is er al eerder op gewezen dat zowel de minis ter als de Deltacommissie tot dus ver hardnekkig buiten beschouwing laten, namelijk de secundaire dam ColijnsplaatZierikzee. Dat is blijk baar uitsluitend een aangelegenheid voor de streek en bovendien van la ter zorg. Maar nu de Deltacommissie zo uitdrukkelijk de noodzakelijkheid van afsluiting der Oosterschelde naar voren brengt, mag de vraag wor den gesteld, of aan deze secundaire dam in Zeeland zozeer gewenst op economische en verkeerstechni sche gronden met het oog op de visserijbelangen zelfs geen primaire functie moet worden toegekend. Dat wil zeggen verplaatsing naar het Oosten van de afsluitdam over een tiental kilometers. Op deze mogelijkheid is onlangs ook gewezen door dvs. M. C. Verburg in een artikel in Eco- nomisch-Statlstische Berichten. Hij betoogde daarin, dat in het geval deze secundaire dam de eigenlijke afsluiting zou vormen, het Zeeuwse meer zou worden verkleind met een wateroppervlakte van bijna 6000 ha. Volgens de methode-Mesu zou dit offer op 60 millioen gesteld moe ten worden, zo berekende de heer Verburg, hetgeen nog niet de helft is van de visserij-schade. Het lijkt ons daarom verantwoord en noodzakelijk, dat nauwkeurig al le facetten van deze zaak worden nagegaan. Zo zou moeten worden onderzocht of het gedeelte Ooster schelde vóór een dam Colijnsplaat Zierikzee geschikt zou zijn voor de visserij. Indien dit inderdaad het ge val zou zijn, is dit alles tenslotte een kwestie van balans: enerzijds de voordelen van de verbinding Co lijnsplaatZierikzee, vermeerderd met die van de visserij, en anderzijds de nadelen, zoals kosten van dijk verhogingen langs de Oosterschelde ten Westen van de dam, de gevolgen voor de landbouw door vermindering van de zoetwater-voorraad enz. Slaat de schaal door ten voordele van dit plan, dan zal men niet moeten schromen om hiertoe te besluiten, terwijl het vanzelfsprekend in de prullemand dient te verdwijnen, wan neer zou blijken, dat toch een afslui ting zoveel mogelijk naar het Wes ten de meeste voordelen biedt. Maar ïogmaals: het gaat hier om een project voor grondig onder zoek, dat bovendien zo spoedig mo gelijk ter hand moet worden geno men. Welke Zeeuwse instantie belast zich hiermee? de methodes die daartoe zouden kunnen leiden. 3 Bespreking van bepaalde vraag- stukken betreffende Nieuw-Gui- nea met dien verstande, dat ten aanzien van de souvereiniteit iedere partij haar eigen stand punt handhaaft. A Andere aangelegenheden dan in de voorgaande agendapunten genoemd, welke door een der partyen van belang worden ge acht voor de betrekkingen tus sen beide landen. De Nederlandse delegatie zal wor den voorgezeten door de minister zon der portefeuille, mr. J. M. A. H. Luns en verder bestaan uit de ministers J. v. d. Kieft (financiën), prof. dr. J. Zijlstra (economische zaken) en mr. L. A. Donker (justitie) alsmede de regeringscommissaris voor Indonesi sche aangelegenheden, mr. Blom. De Indonesische delegatie zal wor den geleid door de minister van bui tenlandse zaken, Anak Agoeng Gde Agoeng, en voorts bestaan uit de mi nister van financiën, prof. dr. Soemi- tro, de minister van economische za ken, mr. Kasimo, de minister van ge zondheid, dr. Leimena, mr. Mohamad Roem en de heer Aroedji Kartawnia- ta. Deze beide laatstgenoemden zullen voor de duur van de conferentie de persoonlijke rang krygen van minis ter van staat, voorts zullen aan de delegatie worden toegevoegd enkele politieke en technische adviseurs. Tot zover het communiqué, dat in Den Haag en in Djakarta tegelijk werd gepubliceerd. Belgische politie speurt naar Anneke Beekman. Tientallen Belgische politieman nen en gendarmes kammen op het ogenblik de streek rond Luik en verviers uit op zoek naar het veer tienjarige Nederlandse oorlogswees meisje Anneke Beekman en haar pleegmoeder mevr. E. M. van M. De politie ontving Dinsdag een tip, dat het. jeugdige Joodse meisje en baar R.K.-pleegmoeder zich ergens in het gebied van VerviersLuik verborgen houden. De Nederlandse autoriteiten heb ben België om opsporing van Anne ke Beekman verzocht, daar zij in gevolge een rechterlijke uitspraak overgedragen dient te worden aan een Joodse Organisatie, die zich over het meisje en haar verdere opvoe ding zal ontfermen. De politie heeft strikte opdracht gekregen het stil zwijgen te bewaren over de tipge- ver(s) en het verloop van de op- sporingspogingen. Liggelden binnenschepen in West-Duitsland verhoogd Het Westduitse verkeersministerie heeft Woensdag met onmiddellijke in gang tot en met 31 Januari 1956 de liggelden voor de binnenscheepvaart met 100 procent verhoogd. Tankschepen en het verkeer op de Donau vallen niet onder de verho ging, welke moet bijdragen tot een bespoediging van de omloop. Men heeft zich daarbij gebaseerd op de er varingen van de West-Duitse spoor wegautoriteiten met de onlangs in gevoerde verhoging van de staangel den bij goederenvervoer. IETS KOUDER. Opklaringen, maar ook enkele bui en. Matige tot krachtige wind tus sen West en Noord. Iets kouder dan gisteren. ZON EN MAAN. 9 December Zon op 8.37 onder 16.31 Maan op 3.39 onder 13.44 Inzake aansluiting van onrendabele percelen snelle beslissing verzocht Zoals bekend, zal in 1956 de Kring Walcheren van de Z.L.M. de jaarlijkse landbouwdagen van deze maatschappij organiseren. De data van dit evene ment zijn thans vastgesteld op Donderdag 21, Vrijdag 22 en Zaterdag 23 Juni. De dagen worden gehouden in Domburg op een ongeveer 10 ha. groot ter rein, dat fraai gelegen is aan de weg naar Westkapelle vlak bnïten de kom van Domburg en door de heer W. de Buck van ,,'t Hof Domburg" beschik bar werd gesteld. Daar komt ook de traditionele tentoonstelling. Op de eerste dag zullen de hoofdbestuursvergadering en de algemene vergadering worden gehouden in een nog nader bekend te maken zaal. De tweede dag zal speciaal aandacht aan het vee worden geschonken en wordt de gebruikelijke rijtoer gemaakt. De laatste dag staan o.a. sportwedstrijden tussen de leerlin gen van de landbouwhuishoudscholen op het programma. De tentoonstelling zal gewijd zijn aan het herstel van het eiland Walcheren. De algemeen voor zitter van de Z.L.M., ir. M. A. Genze, zal de landbouwdagen in de ochtend van 21 Juni officieel openen. Dit heeft de heer A. W. Cevaal, voorzitter van de Kring Walcheren, meegedeeld tijdens de vergadering van de kring, die Woensdagmiddag in „De Vriendschap" in Middelburg werd gehouden. Aanvankelijk had de Kring Walche ren het plan het, jaarlijks hoogtepunt in het Z.L.M.-leven in Middelburg te doen houden. Nadat hierover contact met het gemeentebestuur was opgeno men, bleek dit niet mogelijk. Men kon namelijk de beschikking krijgen over het terrein tussen dè veiling en de La ge weg, maar dit werd volkomen on geschikt geacht. Het industrieterrein, waarvan 7 ha. t,e gebruiken zou zijn, 1 bleek te klein. Hierna werd contact opgenomen met Domburg. Het gemeentebe stuur kon de Z.L.M-ers niet aan een terrei." heipen. Maar door be middeling van de zijde van dit college kwam men*bij de heer De Buck, die zijn medewerking toe zegde. Uiteraard brengt de orga nisatie van een en ander veel werk met zich. Er is een speciale tentoonstellingssecretaris be noemd, .namelijk de heer J. Ce- vaal uit Serooskerke (W.). Bij de rondvraag in deze bijeenkomst werd van.diverse zijden geïnformeerd naar de stand van zaken in de kwestie van 1 de aansluiting der onrendabele percelen op het electric'iteitsnet. Zo als bekend, bracht geruime tijd gele den een speciale Z.L.M.-commissie 'n rapport over deze aangelegenheid uit,- waarin bepaalde suggesties werden ge daan. De algemeen secretaris van de Z.L M., mr. J. F. G. Scnlingemann, maakte zich bij de beantwoording van deze vragen tot tolk van de verlangens, die de maatschappij koestert. De Z.L.M. zou namelijk op korte termijn van de (Vervolg op pag, 2) CLEMENT ATTLEE Labour en Lord....

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1