PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT de BILT Franse regering lijdt nederlaag in de Nationale Vergadering Commissie van Dertien verwacht volledige schadevergoedingen WESTEN MOET DRUK OP DE SOWJET-UNIE VOORTZETTEN VERWACHT... 198e Jaargang-No. 281 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adj.-Hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS. 47 cent per week: 5.85 p. kw.; fr. p. p. 1 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 30 Nov. '55 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minimum p. advertentie I Kr-. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van 1 L-. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C- Middelburg. Bur. Vllssïngen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2881 of 304); Middelburg. Markt 51. telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63. telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg. Finlandstraat 2, telef. 16; Terneuzen. Brouwerijstraat 2: Zierlkzee. N. Bogerdstraat 24. telef. 26: MET 318 TEGEN 218 STEMMEN Faure gedwongen tot aftreden; zal Queuille of Schneiter opvolgen De Franse Nationale Vergadering heeft Dinsdagavond met 318 tegen 218 stemmen geweigerd haar vertrouwen te bevestigen in het 21ste kabinet sinds het einde van de tweede wereldoorlog, dat geleid werd door premier Faure. De premier had het lot van zijn regering verbonden aan zijn plan voor het honden van algemene verkiezingen in Februari a.s. in plaats van in de zomer van 1956. Bij stemming werd de constitutionele meerderheid van 312 tegen de regering gepasseerd. Theoretisch zou Faure krachtens de grondwet aan de president kunnen vragen de Kamer te ontbinden, maar het is bekend, dat president Coty tegen een dergelijke gang van zaken is. Bovendien zou dit in strijd zijn met de duidelijk tot uitdrukking gebrachte wensen van de grote meerderheid van de afgevaardigden. Na zijn nederlaag hield Faure een korte kabinetszitting, waarna hij zich naar het paleis van de president begaf. Als mogelijke kabinetsformateurs werden thans genoemd de 71-jarige Henri Queuille, leider van de radicalen en de volksrepublikein Pierre Schneiter. In de vergadering van de Assemblée zeide Mittérand ronduit, dat het de bedoeling was om onopvallend de on populaire kieswet van 1951 te handha ven. De regering, zo zeide hij, was er steeds op uit ons werk te vertragen. Faure ontkende deze beschuldiging. Hij wees er op, dat hij in een tijdsbe stek van drie dagen met twee nieuwe plannen kwam. Voordat over de vertrouwenskwes tie werd gestemd deed Faure nog een laatste beroep op de afgevaardigden. Hij zeide: „Ik vraag U om een duide lijke en logische stemming teneinde een antwoord te verkrijgen op de vraag: wenst U al dan niet vervroegde verkiezingen?" De premier zeide de oorspronkelijke redenen voor een ver nieuwing' van de Nationale Vergade ring „gezond en juist" te achten. In verband met de kwestie Noord- Afrika zouden door de regering tij dens het gehele komende jaar belang rijke beslissingen moeten worden ge nomen en was tevens een „onafgebro ken" politiek nodig, aldus Faure. De premier voegde hieraan toe: „Ik ben er oprecht van overtuigd dat het, met het oog op de enorme taak die ons wacht, van nationaal belang is, dat de Assemblée haar mandaat in de zeer naaste toekomst vernieuwt. Ik vraag U niet om af te treden; ik vraag om een daad van zelfverloochening en moed." Premier Faure was Dinsdag 281 da gen aan het bewind. De langste rege ringsperiode na de tweede wereld oorlog staat op naam van de thans 71- jarige Henry Queuille met 412 dagen Eisenhower toch weer candidaat Uitlating van Hall Te Washington nemen steeds meer politici aan, dat president Eisenhower zich ondanks zijn hartaanval in Sep tember, voor de 2e maal in candidaat zal stellen voor het presidentschap. Deze politici zijn in hun mening ge sterkt door een verklaring van de voorzitter van de repi blikeinse par tij, Hall, die, na een bespreking met de president, zeide, dat Eisenhower zich weer candidaat zal stellen „in dien hij zich er toe in staat voelt". Aangenomen wordt, dat Hall zich al dus heeft uitgedrukt met toestem ming van president Eisenhower. Het slechter worden van de betrek kingen tussen Oost en West zal voor de president een aansporing zijn om zijn pogingen om de Sowjet-leiders te bewegen samen te werken by het zoeken naar vrede voort te zetten. Koningin stelde Lekduin- waterleiding in gebruik H.M. de Koningin heeft gisteren de Lekduinwaterleiding te Bergam bacht in gebruik besteld. In de enorme filterhal, waar het Lek- water wordt voorgezuiverd, heeft zij met een lichte druk op een knopje het bedrijf, dat ervoor moet zorgen dat Den Haag en omgeving tot in ver re toekomst verzekerd is van drink water, in werking gesteld. Een zacht feruis vulde de hal toen de 24 filter- akken van elk 72 vierkante meter werkzame oppervlakte zich snel met Lekwater vulden. Later toen H.M. het gebouw bezichtigde, heeft zij nog in de machinekamer een handle overge haald, waardoor het persen van het fefilterde water als- halffabrikaat oor de 46 km. lange leiding naar de duinen in Scheveningen een aanvang nam. Foto: de 80 m lange fïlterhal. in 1948-1949. Ook de kortste regerings periode, drie dagen, moet worden toe geschreven aan dr. Queuille (Juli 1950) Edgar Faure', die nog geen 50 jaar oud is, heeft sinds 1949 deel uitge maakt van tien kabinetten en is twee maal premier geweest. Volgens United Press heeft Faure nog niet formeel het ontslag van zijn Kabinet ingediend. Zolderschuit gekapseisd twee man verdronken Op het Hollandsch Diep, in de nabij heid van Klundert, is Dinsdagavond een z.g. zolderschuit, geladen met klei, die op weg was naar Hellevoetsluis, door tot nu toe onbekende oorzaak ge kapseisd. Hierbij zijn twee personen verdronken. Het zijn de 36-jarige J. D. en de 30-jarige A. S., beiden uit Dor drecht. De rivierpolitie stelt een on derzoek in. Onderzoek beleid Haagse politie-commissaris De hoofdcommissaris van politie in Den Haag, de heer J. H. A. K. Gual- terie van Weezei, heeft tijdens de da gelijkse persconferentie medegedeeld dat een onderzoek wordt ingesteld naar het interne beleid van commis saris F. J. K., hoofd van de geünifor meerde politie in Den Haag. Hij deel de voorts mede, dat de heer K. zich in afwachting van de resultaten van dit onderzoek, ziek heeft gemeld. PERSCONFERENTIE DULLES Voor oplossing van het Duitse vraagstuk In antwoord op de vraag wat er na de teleurstellingen van de conferen tie van Genève moet worden gedaan, zei minister Dalles op een perscon ferentie in Washington dat het Wes ten druk op de Sowjet-Unie moet blijven uitoefenen en tevens moet illlllllllllllllllllllllllllll Hert verkoos de stad s Ruim een week lang heeft M H een groot hert door een van Amersfoort drukst bevolkte p wijken, het Soesterkwartier, H gezworven. ff 77 Aanvankelijk liet het dier zich 7alleen 's morgens vroeg zien, maar later signaleerde men 1= het ook overdag, toen het zich n tegoed deed aan boerenkool uit ff de tuintjes. H De viervoeter, die een prach- f| tig gewei torst, bleek vrij tam f; te zijn en zonder veel moeite H is het dier nu door de politie gevangen en overgebracht naai- het dierenpark Amers- H foort. M minimi Keuls blad: „Geef ons zo nodig pijnlijke lectuur" Over oorlogsmisdadigers in Breda De in do Tweede Kamer gestelde vraag of de Nederlandse ambassade ln Bonn voldoende heeft gedaan om de Duitse publieke opinie duidelijk te maken, dat het vraagstuk der ln Bre da gevangen gehouden oorlogsmisda digers niet verbonden mag worden met het vraagstuk van de Duitse krijgsgevangenen, heeft een instem mende commentaar gevonden in de „Kölnische Rundschau". Deze vraag slaat volgens het blad de spijker op zijn kop. De gehele Duit se openbare mening is er volgens de „Kölnische Rundschau" zeer in geïn teresseerd, zichzelf een oordeel te vormen over de schuld der betrokke nen en de daarvoor bestaande bewij zen. „Zelfs wanneer daarbij voor ons Duit sers een hoogst pijnlijke lectuur uit de bus zou komen, dan ware daarmee niet alleen een nieuwe binnenlandse politieke waarschuwing tegen iedere terugkeer naar het nazisme verbon den, doch ook het buitenlands politie ke voordeel, dat een onderwerp van wantrouwen tussen democratische buurlanden zou kunnen worden weg genomen", aldus het Keulse blad. voortgaan met de plannen tot ver hoogde integratie van Europa. Als voorbeeld haalde hij Oostenrijk aan, dat zijn vrijheid had herkregen nadat het Westen zeven jaar lang druk op De Sowjet-Unie had geoefend. Dezèlf- de druk zou te zijner tijd hetzelfde resultaat voor Duitsland opleveren, maar het was onmogelijk te zeggen hoe lang dat nog zou duren. Over de pogingen van de Sowjel Unie om haar invloed in Azië en het Midden-Oosten te vergroten, zei Dul les, dat er geen ontwikkelingen zijn die Amerika aanleiding geven zijn po litiek van economische hulpverlening te wijzigen in die gebieden. Het is hem niet bekend, dat de Sowjet-Unie in Azië en het Midden-Oosten econo mische hulp van betekenis heeft ge boden en het staat voor hem met vast, dat de verkoop van wapens en de mogelijkheid van verkoop van an dere goederen tegen behoorlijke prij zen als economische hulpverlening is te beschouwen. Op het gebied van de hulp aan het buitenland zal de Amerikaanse poli tiek soepel blijven. Het is echter on mogelijk tegenover elk Russisch voor stel met een beter voorstel te komen. Naar Dulles' mening heeft Amerika op het ogenblik in de betrokken ge bieden duidelijk het initiatief in han den. De Amerikaanse hulp is naar zijn mening van veel meer betekenis dan de voorstellen die Rusland thans doet. De minister wekte republikeinen en democraten op om in de komende campagne voor de presidentsverkie zingen „partij-excessen" achterwege te laten bij verhandelingen over ae buitenlandse politiek. Tragedie bij Stockholm Moeder en kind door het ijs gezakt Drie kinderen, broertjes, speelden op het ijs van een meertje in de buurt van Stockholm. Toen een van hen, een zesjarige, plotseling door het ijs zak te, kwam de moeder, die zich in de nabijheid bevond, direct te hulp, maar ook zij zakte door het ijs. Zij wist zich evenwel aan de afgebrokkelde ijsrand vast te houden en riep de twee ande re kinderen toe snel naar huis te gaan om touwen te halen. De twee jongetjes begaven zich in derdaad op weg, maar kwamen, klaarblijkelijk geheel overstuur door het gebeurde, niet terug Toen de vader, eeri houthakker, des avonds thuis kwam, vond hij de twee kinderen huilend in huis aan. Hij kreeg eindelijk te horen, wat er ge beurd was, maar toen men bij het meertje lcwam, was er van moeder en kind geen spoor te vinden. Levenslang wegens dubbele moord in Doe*mchem Oom en huishoudster van het leven beroofd De rechtbank te Arnhem heeft Dinsdag conform de eis de 37-jarige archivaris B. B. uit 's-Gravenhage wegens moord tot levenslange gevan genisstraf veroordeeld. B. was ten laste gelegd dat hij zijn oom, de 73- jarige G. B. en diens hnishoudster, de 66-jarige mej. H. A. R. te Doetin- ehem in de morgen na de 20e Januari j.l. van het leven heeft beroofd. De recchtbank was van oordeel, dat verdachte voor zijn afschuwelijke misdrijven gestraft moest worden met de door de wet gestelde hoogste straf, omdat hij door het plegen van zulke gruwelijke misdaden onder om standigheden, die wijzen op handelen in koel overleg, blijk heeft gegeven een groot gevaar óp te leveren voor de samenleving. Churchill vandaag 81 jaar. 77 Sir Winston Churchill viert te vandaag zijn 81ste verjaardag. Uit vele landen stromen ge- te schenken binnen, bij vrachtau- H to's vol. De jarige is van plan ff =f de dag rustig in familiekring te door te brengen. Het speciale ff fonds, dat ter gelegenheid van te zijn 80ste verjaardag is gesticht, telt al 259.175 pond sterling. Het te |f geld zal worden gebruikt om et van het landgoed Chartwell een M museum te maken. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Minderjarigen vermoordden haar directrice Viif jeugdige gedetineerden, meis jes van 16, resp. 15 jaar, hebben de directrice van het Huis van bewaring in Akron (V.S.) vermoord. Vervol gens zjjn zij ontsnapt. Vier van hen zijn weer teruggekeerd, twee daar van op advies van een vriend. De directrice van het huis van be waring, de g9-jarige mrs. Eula Bon ham, werd door de meisjes overval len, toen zij de avondronde deed. De meisjes bonden haar met een touw vast, aldus de politie, en stopten haar een in amonia gedrenkte lap in de mond. De twee meisjes, die zich vrijwillig gemeld hebben, waren reeds üaar Cleveland gelift. De twee andere wer den gearresteerd in de toiletten van een restaurant in Akron. Het vijfde meisje heeft, naar men meent te weten koers gezet naar Co lumbus. (United Press.) Vacantietoeslag voor overheidspersoneel Motie-Blom verworpen (Van onze parlementaire redacteur). De poging van het socialistische Tweede Kamerlid, de heer Blom, om de regering er toe te bewegen de va cantietoeslag van het overheidsper soneel met twee procent te verhogen is op een mislukking uitgelopen. De Tweede Kamer verwierp na melijk met 49 tegen 32 stemmen alleen de P.v.d-A. en de C.P.N. stem den voor de door hem ingediende motie. De heren Stapelkamp (A.R.) en v. d. Zanden (K.V.P.) hadden zich vooraf in een korte verklaring tegen de motie uitgesproken, omdat zij het georganiseerd overleg over deze zaak niet doorkruist wilden zien. Daarte genover had de heer Roemer (P.v.d. A.de motie aanbevolen. BIJ AFSLUITING VAN OOSTERSCHELDE Pleidooi van adviseur mr. Hugenholtz voor leden van Eerste Kamer „Mocht onverhoopt het Deltaplan in zijn geheel aangenomen worden, dus met een afgesloten Oosterschelde, dan verwachten wij voor de volkomen ge dupeerde Zeeuwse kwekers en vissers een volledige vergoeding van de winst derving en een bedrag, waarmede zij opnieuw kunnen beginnen met de ener gie de Zeeuwen eigen en overeenkomstig hun fier devies: „Luctor et Emergo" Dit zeide gisteren de Leidse jurist mr. W. Hugenholtz in een betoog, dat hij hield voor leden van de Eerste Kamer, in zijn kwaliteit van adviseur der „Commissie tot behartiging van de belangen der oester- en mosselcnltnur en aanverwante bedrijven in Zeeland" („Commissie van Dertien"). Tevoren had de burgemeester van Yerseke, de heer A. C. Willemscn, een pleidooi gehouden voor het behoud van de oestercultuur en had dr. P. Kor- ringa een toelichting gegeven op een film over de Zeeuwse oestercultuur. Na een uitvoerig betoog, waarin mr. Hugenholtz de vurige wens had uitge sproken, dat het alsnog mogelijk zou zijn de Oosterschelde, evenals de Wes- terschelde, open te houden, bepaalde hij zich bij de schadevergoedingskwes- •tie voor het geval dit laatste niet het geval zal zijn. Na o.m. opgemerkt te hebben, dat een vergelijking met de situatie van eertijds rond de Zuiderzee niet opgaat, gaf spr. als zijn mening te kennen, dat in de „Deltaplan-sehade- vergoedingswet", naast de regelingen vervat in de Zuiderzeesteunwet, ge zorgd zal moeten worden voor een waarde verminderingsvergoe- eerlijke ding. Mr. Hugenholtz vervolgde: „Wij kunnen gerust stellen, dat alle roeren de en onroerende goederen, die thans voor het oester- en mosselbedrijf wor den gebruikt na afsluiting geheel of grotendeels waardeloos worden. Hier dient vergoed te worden de vervan gingswaarde, d.w.z. het bedrag, dat nodig zal zijn om de roerende- en on roerende goederen nodig voor een ge lijk rendabel bedrijf ter plaatse of el ders te vestigen, of om zo mogelijk de eigendommen aan te schaffen voor een soortgelijk bedrijf elders. Deze schadevergoeding dient gelijk te staan aan de waarde op heden, vermin derd met de werkelijke waarde bij de stopzetting. Zij behoort onmiddellijk en volledig te worden uitbetaald en zonder dat een liquidatie-winst belas ting zal worden geheven, daar anders 40 pet. verdwijnt. Een dergelijke fi guur is niet nieuw. Ook dient een vol ledige vergoeding van de winstderving te worden gegeven. Als basis hiervoor diene het gemiddelde inkomen of winst over de jaren 1350-1955. De eigenaar moet in staat worden gesteld een nieuw bedrijf te beginnen, waarmede hij na verloop van enige tijd eenzelfde inkomen of winst kan bereiken. De betrokkenen hebben hier minstens recht op een gekapitaliseerd bedrag op 4 pet. basis van hun door snee-inkomen 'over de jaren 1950-1955, dus op een bedrag van 25 maal de jaar winst van het oude bedrijf". Ofschoon het buiten het bestek viel wilde hij persoonlijk ook nog een lans breken voor personen en bedrijven, die wel niet direct bij de visserij betrok ken zijn, maar toch ook zeer ernstig gedupeerd worden. Hier zou in ieder geval een tegemoetkoming nodig zijn. Beweegbare kering Tevoren had mr. Hugenholtz namens de commissie nog gepleit voor het De 81.000 ton metende tanker „va. sum" is het eerste schip, dat onder handen wordt genomen in het gigan tische nieuwe dok no. k van de N.D- S.M. in Amsterdam, dat Zaterdag in dienst werd gesteld. Wederzijdse protesten In Londen en Moskou Boelganin's rede De Sowjet-Unie en Groot-Britannië hebben Dinsdag naar aanleiding van de rede van premier Boelganin van de Sowjet-Unie mondeling protesten uitgewisseld. De Sowjet-Unie prote steerde tegen de opmerking van een woordvoerder van het Foreigh Office, dat die rede schijnheilig was. En Groot-Britannië protesteerde omdat Boelganin had gezegd dat het de schuld van de Westelijke mogendhe den was geweest, dat de strijdkrach ten van Duitsland de oorlog tegen de Sowjet-Unie waren begonnen. De Sowjet-Russische diplomaat, die op het Foreigh Office protesteer de kreeg te horen, dat Boelganin die rede beter niet had kunnen houden. Hij zou dit doorgeven aan Moskou. (United Press) Het Deltaplan en België Het Antwerpse lid der Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers de heer Delwaide heeft gisteren op- femerkt dat, hoewel men Nederland et recht tot uitvoering van het Del taplan niet kan betwisten, de Belgi sche regering de plicht heeft formele waarborgen te eisen, o.m. wat de scheepvaart op het Belgische water wegennet en op de internationale wa terwegen betreft. Hij zei dit tijdens het parlementaire debat over de begroting van buiten landse zaken. aanbrengen van een „beweegbare ke ring", indien de Oosterschelde wordt afgesloten. Een beperkte getijbewe ging zou dan mogelijk blijven, zo be toogde spreker. Hij zeide verder, dat volgens de „Commissie van Dertien" de bouw van twee extra sluizen niet buiten verhouding zou staan tot het hierdoor voor de visserij te behalen re sultaat. De kosten zouden er ruim uit komen. Ook wees de heer Hugenholtz nog eens op de betekenis van de oester- en mosselcultuur. (Over 1954 bedroeg de uitvoerwaarde 14 millioen gulden en die waarde beweegt zich nog steeds in stijgende lijn.) „In Zeeland is sprake van een cultuur, die „grondgebonden" is; alleen de Oosterschelde is de ideale plaats voor oestercultuur", aldus spr., die opmerkte, dat de investeringen hierin 23 millioen gulden belopen, waarvan alleen al 15 millioen voor de oester- en mosselcultuur en kreeften- kwekerij, terwijl daarnaast de voor raad oesters en mosselen een waarde heeft van 23 millioen gulden. DROOG WEER Droog weer met in het algemeen weinig bewolking. Hier en daar mist. Zwakke tot matige wind in hoofdzaak tussen Zuid en Oost. Kouder. ZON EN MAAN. 1 December Zon op 8.26 onder 16."} Maan op 18.37 onder 10.18

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1