Ben Goerion doet scherpe aanval op premier Eden NIEUWS UIT DE KERKEN SPRIKSBOK DIERENBESCHERMING TEGEN ZEEHONDENJACHT IN ZEELAND J. van Alphen „vlinderde" in Moskou naar 2e plaats. LEVENSLANG GEËIST WEGENS DUBBELE MOORD Extra1 XRACHT 8 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 16 NOVEMBER 1955 OM DE VREDE IN PALESTINA Voorstel inzake territoriaal compromis verworpen Premier David Ben Goerion heeft Dinsdag gezegd, dat Israël geen voor stellen kan overwegen o mlsraëlisch gebied te verhandelen voor de vrede In Palestina. Hjj uitte de beschuldigïn g, dat 't denkbeeld vc Eden voor 'n territoriaal compromis naar alle waarschijnlijkheid de Arabische agressie zal aanmoedigen en intensiveren, terwijl bovendien de kans op vrede in het Midden-Oosten zal verminderen. Het denkbeeldheeft morele noch geestelijke of logische basis, aldus Ben Goerion. Hij noemde het verba zingwekkend, dat Eden het Egyptische aandeel in de Communistische wa- penaransactie verdedigde. Hij beschuldigde Engeland cr van, ge durende lange tijd een party alleen 'wapens te hebben geleverd en er was teen aanwyzing in Edens verklaring, at de Britse regering zulks in de toekomst niet zal doen. Ben Goerion verklaarde voorts, dat Engeland de Advertentie t 'n Moscatel Zoele, rode Kaapse wijn, waarvan Uw gasten evenveel zullen genieten als Uzelf. LEZERS SCHRIJVEN Twee millioen gulden voor Goes Bijna 2 millioen voor verbeterings werkzaamheden en scholenbouw in Goes. Wanneer men leest, dat voor ver schillende werken zulk een enorm bedrag zal worden uitgegeven (wat wellicht mogelijk is, daar wij in een tijd van hoog-conjunctuur leven) verwondert het mij toch met veel andere inwoners van Goes, dat het obstakel „De veelbesproken Kade", niet onder de verschillende werken voor 1956 zal behoren. Laat men toch dit vuile stinkgat met zyn vele verkeersbelemmeringen voor de bin nenstad, voorgoed opruimen! Ik meen dat in andere steden zo als Bergen op Zoom, Zierikzee en ook destyds Wissingen, dit al vroeg is beseft. Daar is dan ook tijdig ver andering gebracht. Gaarne zagen vele inwoners van Goes dat de Directie van Gemeen tewerken, die toch al veel goed werk heeft verricht, in onze goede stad, voor dit doel meer enthousiast werd. Dan zou, daar zijn wij zeker van overtuigd, er een grote kans van sla- gen zijn. ver wat er verder met die 2 milli oen tot stand wordt gebracht niet de minste opmerking, doch als die vuile, gevaarlijke stinkput, waar zeker al 10 jaar of langer last van ondervon den is, nu nog moet blijven, zou dit tot ontzaglijke ergernis zijn van vele Goese inwoners. Enkele dingen welke zeker door demping verkregen zouden worden zijn: een pracht parkeerterrein; de bloei van Goes-Noord en verfraaiing van de binnenstad Goes. Goes. A. de Jager-Tolhoek. Uitbreiding van Goes Het is voor de middenstanders uit Goes Noord wel een bedroevend re sultaat, dat uit de bus kwam in de vergadering welke 3 November ge houden is door de heer Oranje ter bespreking van het Kade-probleem en een eventueel te stichten woon wijk in Goes Noord. Namelijk dat de annexatie van Kloetinge absoluut noodzakelijk is dus verdere uitbreiding naar het Oosten. Er is in Goes Noord nog wel laats voor vijfhonderd woningen. ,aat hij daar maar eens mee begin nen. Na de oorlog is er in Goes Noord nog geen woning gebouwd. Het lijkt toe. hoe dat doortrekking b.v. van de Zaagmolenstraat tot de 's-Heer Hendrikskinderendijk heel wat goedkoper is dan de dure grond bij Kloetinge vol te bouwen. Een bewoner van Goes Noord. Plan voor rolschaatsclub Rolschaatsers van Middelburg. Wat zouden jullie er van denken om een rolschaatsclub op te richten? Wij 3 meisjes hebben een plan. Het be stuur zou b.v. kunnen worden samen gesteld uit mensen van om en nabij de dertig jaar. Lid kan worden ieder een van 6 tot 100 jaar als er iemand op die leeftijd tenminste nog rol schaatst. Men kan zich opgeven als lid by: E. Meister, Hofplein 11 en T. de Joode, Park de Griffioen 13, als bestuurslid en lid bij H. Wildstrom, Park de Griffioen 10. Middelburg. HANNA WILDSTROM, ELS MEISTER TONNY DE JOODE enige met-Arabische staat was, die weigerde de V.N.-resolutie van 1947 betreffende de verdeling na te koe- men. Hij zei, dat Engeland het land aan de chaos overliet. Engeland en de andere leden van de V.N. hadden geen vinger uitgestoken om Israël te redden toen legers van Arabische lan den het binnenvielen en Britse offi cieren hadden een aanzienlijk over wegend aandeel gehad in de beschie ting van Jeruzalem. De Israëlische premier zei, dat Eden by het voorstellen van een grens-compromis omwille van de vre de, fundamentele nolitieke feiten ne geerde waarvan het ondenkbaar is, dat hy als hoofd van het Britse mi nisterie van buitenlandse zaken ge durende vele jaren daar geen weet van zou hebben gehad. Van bevoegde Arabische zijde is Dinsdag vernomen, dat afgevaardig den naar de politieke commissie van de Arabische liga te Cairo de voor stellen van premier Eden tot rege ling van het Arabïsch-Israëlische ge schil met instemming' hebben ontvan gen. De commissie zal een beslissing over de voorstellen nemen, die ech ter niet gepubliceerd zal worden. Gevangenen Israël is op enig tijdstip bereid met Egypte en Syrië een program voor de uitwisseling van krijgsgevangenen uit te werken, zo heeft een woord voerder van het ministerie van bui tenlandse zaken verklaard. De woordvoerder deed het aanbod niet in de vorm van een definitieve uitnodiging, maar hij gaf te verstaan dat Israël de zaak zou opnemen met autoriteiten van beide Arabische lan den. Israël beweert alleen al meer dan 80 Egyptenaren vast te houden, van wie de meesten gevangen zyn ge nomen gedurende de twee grote grensgevechten van de laatste dxïe weken. Motor onder truck met oplegger: 2 doden. Gisteravond is op de weg Zwolle- Ommen, bij station .Dalfsen een mo torrijwiel, bestuurd door J. W. te Dalf sen, met als duorijder H. W. M. D., eveneens uit Dalfsen, in botsing geko men met een truck met oplegger. De motor schoot onder de truck en werd meegesleurd, tengevolge waar van de duorijder op slag werd gedood. De bestuurder van het motorrijwiel overleed later in een ziekenhuis in Zwolle. Op de Haarlemmerweg, vlakbij Halfweg, is Dinsdagmiddag een zeer ernstig ongeluk gebeurd, waarbij vier auto's en een motorrijder betrokken waren en zes personen min of meer ernstig gewond. De motorrijder, de 21-jarige G. M. uit Amsterdam, moest met een schedelbasisfractuur en ge broken ledematen in het ziekenhuis worden opgenomen. Voor zijn leven wordt gevreesd. Burgerlijk en Kerkelijk huwelijk. Minister Donker antwoordt de Kamer. Omtrent het door tal van Kamer leden ter sprake gebrachte geval van overtreding van artikel 449- van het wetboek van strafrecht bij een kerke lijke huwelijksplechtigheid te Haar lem, deelt minister Donker mede, dat dezè zaak inmiddels inderdaad is af gedaan, door betaling van een trans actiebedrag van f 600.-- zijnde het maximum van de op dit feit gestelde geldboete, waardoor een. strafvervol ging werd voorkomen. Behalve dit geval is de minister nog één recente vermoedelijke over treding van artikel 449 bekend, te dier zake is een justitieel onderzoek gaande. - Naar aanleiding van de beschou wingen over de vraag of in het Haar lemse geval al dan met van een twee de huwelijk sprake is, merkt de mi nister op, dat het niet op zijn weg kan liggen deze vraag te bezien in het Jicht van het canonieke recht. Naar Nederlands burgerlijk recht ligt;, hier uiteraard in het geheel geen vraag, omdat een kerkelijke huvye-'; lijksplechtigheid hier te lande geert burgerrechtelijke gevolgen heeft. Hy meent dan ook, dat het slechts ver warring kan geven om "hier van een tweede huwelyk te spreken, De justitie kan in een geval als het onderhavige geen rekening houden met eventuele gewetensbezwaren. BRIEF AAN MINISTER „Aantal vergunningen moet drastisch worden beperkt". De Nederlandse Vereniging tot Be scherming van Dieren heeft zich in een brief tot de minister van land bouw, visserij en voedselvoorziening gewend waarin zij schrijft, dat haar klachten hebben bereikt over de on sportieve uitoefening van de jacht op zeehonden op Texel, maar vooral op de Zeeuwse stromen. In dit verband verzocht zy de mi nister om de jacht op deze pelsdie- ren in Zeeland in het vervolg niet langer te willen openstellen dan in Noord-Holland, Friesland en Gro ningen, namelijk tot 31 December, waardoor een einde zou komen aan het jagen bij wijze van vacantiege- Een foto van de 23-jarige John Gilbert Graham, die bekend heeft de ramp met een vliegtuig van de United Air Lines in de V.S. te hebben veroorzaakt teneinde 37.500 dollar aan verzeke ringsuitkering op het leven van zijn moeder te incasseren. Ook al was de misdaad niet ontdekt, dan nog had Graham het geld niet kunnen incasse ren, omdat zyn moeder de polis niet had ondertekend, waardoor deze on geldig was. Volgens zijn huisarts was hij bijna een genie op het gebied van het werk van een mecanicienVóór noch na de ramp heeft Graham enige aanwijzing gegeven wat er gebeurde. Wel zeide hy eens tot een buurman, dat hy alles zou doen voor geld. noegen. Ook wil de Vereniging tot Bescherming van Dieren, dat het aantal uit te reiken jachtacten dras tisch wórdt beperkt en dat alleen „weidelijke jagers" deze vergunning verkrijgen, dat wil zeggen sportieve jagers, die het wild ook een kans ge ven om te ontsnappen. In de jachtwet, die thans nog van kracht is, worden zeehonden alleen voor de provincies Zeeland, Zuid- Holland en Noord-Brabant tot scha delijk gedierte gerekend. In 1956 wordt echter een nieuwe' jachtwet van kracht en die rekent zeehon den tot „wild", wat betekent dat voor de jacht op deze dieren een gesloten seizoen bestaat van Maart tot Octo ber. Door de Inspectie der Domeinen in Go'es is in totaal een honderdtal vergunningen uitgereikt, het meren deel aan Belgen, die op de Wester- schelde jagen. Iedere aanvrage wordt echter nauwkeurig onderzocht door de rijkspolitie te water en, indien nodig, wordt contact opgenomen met de Belgische autoriteiten om te onderzoeken of de aanvra ger in zijn land als jager gun stig bekendstaat. Als dat niet het geval is wordt hem een vergunning geweigerd. Over het algemeen vallen de vang sten erg tegen. De zeehond weet zich zo goed te verbergen en zo lang on der water te blijven, dat het uiterst moeilijk is hem met een geweer te schieten. In Ooster- en Westerschel- de worden nog steeds grote groepen van deze vis-eters waargenomen en niets wijst erop, dat-zij in aantal afnemen. Van onsportieve uitoefe ning van de jacht is de rijkspolitie te water niets bekend, hoewel zy toch een scherpe controle op de ja gers uitoefent. Prins Bernhard in Tanganyika. Prins Bernhard is gisteren aange komen in Aruslia in Tanganyika, van waaruit hij nu een jachttocht van een week naar de binnenlanden zal ondernemen. Zyn plannen om de plantage te Arusha te bezoeken, die hij samen met een aantal vrienden tot ontwikkeling wil brengen, heeft hij moeten uitstellen, omdat door de zware regenval de wegen daarheen onbegaanbaar waren geworden. Prms Bernhard zal op 1 Decem ber in Dar es Salaam worden ont vangen door de gouverneur van Tan ganyika, sir Edward Twining. Jeep rijdt tegen trein op bewaakte overweg. Twee militairen gewond- Een militaire jeep, waarin behal ve de bestuurder nog twee dienst plichtige sergeanten titulair zaten, is gisteren door de sneltrein, die om 9.56 uit Zwolle was vertrokken in de rich ting Amersfoort op de Rampweg te Harderwijk gegrepen. De jeep werd geheel vernield. De bestuurder kwam er zonder letsel af. Hij is, evenals de beide andere inzittenden, die wel ge wond werden, naar de ziekenafdeling van de Willem George Frederik-ka- zerne te Harderwijk vervoerd. De drie militairen waren afkomstig van de eerste sehoolcompagnie van de S.R.O. I. uit.Ermelo. De'oorzaak van het on geluk kon nog niet worden vastge steld. De knipperlichten, waarmede de overweg wordt beveiligd, function- neerden normaal. 6 De romanschrijfster Ruby M. Ayres, die thans 72 jaar is, ligt nog steeds ern stig ziek in een particulier ziekenhuis in Weybridge (Engeland). Zij is al enige maanden bedlegerig. De aankomst van de nieuwe resident- generaal in Marokko, de voormalige prefect van politie te Parys, André Louis Dubois. Hij ging eerst naar het regeringspaleis, om de troonwacht te ontmoeten. Op de foto beantwoordt de resident-generaal op het Binnen plein de groet van de „Ganle-Noir e" terwijl de Marokkaanse vlag neigt. In het middende resident-generaal (met hoed in de hand). Nederlandse estafette-ploeg dames werd eveneens tweede. Op de laatste dag van de driedaagse internationale zwemwedstrijden in Moskou, heeft Jopie van Alphen Dins dag beslag gelegd op de tweede plaats in de finale 100 meter vlinderslag ach ter een Hongaarse. De Hongaarse Ma ria Littimcrizki won met een tijd van 1.16.4 minuut. Jopie van Alphen, die tweede werd, liet een tijd van 1.16.9 minuut afdrukken. De derde plaats was voor de Engelse Ann Morton met een tijd van 1.17.2 minuut. De finale 1500 meter vrije slag voor heren leverde een overwinning op voor de Hongaar Sandor Szaborszki, die een tijd van 18.55.3 minuut voor zich liet afdrukken. Tweede werd de Rus Wladimir Lavrinenki in 19.4 mi nuut en derde de Rus Endel Press in 19.12.4 minuut. De vierde plaats was ypor de Engelsman Robert. Shrinen in 19.36.6 minuut. Voorts werd Dinsdag de uitslag be kendgemaakt van de Maandag reeds ve'rzwommen finale 100 meter vrije slag voor heren. Winnaar werd de En gelsman Ronald Robert in 58.1 secon de. Tweede werd de Rus Wladimir Skömorovsky in 58.3 seconde en derde depRus Lev Balandin in 58.4 seconde. Dé' enige andere Westerse deelnemer in deze finale was de Zweed Larsson, die de vierde plaats deelde met een Rus. Hun tijd was 58.7 seconde. In de finale van de 100 meter vlin derslag was de vierde plaats voor de Nederlandse deelneemster Ada den Haan. Haar tijd was 1.18.8 minuut. De - 4 x 200 meter vrije slag estafette he ren was een overwinning voor de tweede Russische ploeg met een tijd van 8.55.4 minuut. Tweede werd de eerste Russische ploeg in 8.58.8 secon de. Derde was de Franse ploeg in 9.1.7 minuut. De Zweedse ploeg klas seerde zich als vierde in 9.16.7 secon de en vijfde werd de Engelse ploeg in 9.16.8 seconde. De 4 3 100 meter vrije slag voor da mes werd een overwinning voor de Hongaarse ploeg met een tijd van 4.31.8 minuut. De Nederlandse ploeg legde beslag op de tweede plaats met een tijd van 4.35.4 minuut. Derde werd Rusland in 4.44.5 minuut, vierde Zwe den in 4.45.3 minuut. Met dit nummer werd het driedaagse internationale tournooi afgesloten. BEKENTENIS HERROEPEN Hagenaar doodde oom en huishoudster in Doetinchem Meer dan een halve dag heeft de Arnhemse rechtbank zich gisteren bezig gehouden met de behandeling van de zaak tegen de 37-jarige Haagse werk loze archivaris B. B., die ervan wordt beschuldigd op 19 Jan. j.l. zijn 67- jarige oom G. B. en diens 66-jarige huishoudster H. H. R. te Doetinchem van het leven te hebben beroofd. De officier van justitie, mr. ir. W. H. Folmer, achtte het noodzakelijk, dat deze verdachte voorgoed uit de maatschappij wordt verwijderd en requi- reerde levenslange gevangenisstraf. Verdachte had aanvankelijk bekend de dubbele moord te hebben gepleegd, doch later trok hij deze bekentenis in. Verdachte vestigde latër de aan dacht op een zekere „Joop", een chan teur, die de neef tijdens zijn bezoek aan zijn oom zou hebben binnengela ten. Toen bleek, dat 'deze ,Joop", die later „Koos" bleek te heten, onmoge lijk in Doetinchem kon zijn geweest op die dag, omdat hij toen in de ge vangenis zat wegens chantage, trok verdachte ook deze verklaring in en zeide, dat hy helemaal niet in Doetin- staat achter U als U geregeld SANATOGEN gebruikt. - Een paar lepeltjes na elke maaltijd verzekeren U een blijvende reserve aan sterke zenuwen en frisse gezondheid. Houdt U fit met UsANATOGE,. hel zenuwsterkend tonicum M Zesde gewoon Hervormde predikant in Middelburg. De Vereniging voor Vrijzinnig Her vormden in Middelburg heeft een nieu we overeenkomst aangegaan met de Hervormde gemeente in de Zeeuwse hoofdstad. Dit geschiedde na de komst van ds. Van Houte, die ds. Metz buitengewoon predikant met bijzonde re opdracht opvolgde. Ingevolge de nieuwe regeling' zal ds. Van Houte, evenals zijn vijf Middelburgse ambt genoten, als gewoon predikant van de Hervormde gemeente van Middelburg werkzaam zijn. Hij heeft daarbij als opdracht, de geestelijke verzorging van de Vrijzinnig Hervormden. Hieruit vloeit voort, dat de jaarwed de van ds. Van Houte geheel voor re kening van de kerkvoogdij der Ned. Hervormde gemeente komt. De kos ten van pastorie, koster, organist enz, blijven ten laste van de Vrijzinnige gemeente. De Vereniging blijft even eens bestaan Een ander gevolg van de regeling is, dat voortaan in de Koor kerk ook de gewone en buitengewone collecten voor de Synode en voor de diaconie zullen worden gehouden. Eeh kerkeraadscommissie zal ds. Van Houte bijstand verlenen. Deze commissie bestaat uit drie ouderlin gen, drie diakenei* en een ouderling kerkvoogd. Een en ander betekent o.a. de erkenning van de Vrijzinnig Her vormde gemeente als modaliteit in de Hervormde Kerk in Middelburg. HOOG EN LAAG WATER 17 November Vlissingen Terneuzen Hansweert Zierikzeê Wemeldinge U.+N.A.P. 3.17 2,16 3.48 4.29 4.53 5.08 U.+N.A.P. 2,30 2,43 1,46 1,72 15.31 15.59 16.38 17.04 17.18 2.13 2,28 2,39 1,49 1,75 U.—N.A.P. 9.44 1,88 U.—N.A.P. 21.54 1,72 10.13 10.48 10.19 10.40 2,01 2,18 1,54 1,79 22.23 23.01 22.34 22.52 1,85 2,02 1,44 Ds. C. van der Woude 25 jaar predikant Woensdag 23 November a.s. viert ds. C. van der Woude zijn zilveren ambtsjubileum als predikant van de Geref. kerk van Leeuwarden. Ds. Van der Woude neemt in het kerkelijk le ven in de Geref kerken een zeer voor aanstaande plaats in. Sinds 1943 werd hij bij herhaling afgevaardigd naai de generale synode van de Geref. ker ken, waarvan hij reeds vele jaren deel uitmaakt van het moderamen. Van de beide laatste synodés, van die van Utrecht (1954) en van die van Leeuwarden (1955) was hij praeses. Verder maakt hij sinds het najaar van 1939 deel uit van de particuliere synode van Friesland (Noordelijk ge deelte). Verder vervult de jubilaris tal van deputaatschappen voor de ge nerale synode (o.a. voor de zending onder de joden; voor de correspon dentie met de hoge overheid en voor de correspondentie met de buiten landse kerken). Verder is hy kerk- visitator in de classis Leeuwarden; voorzitter van het provinciaal comité voor de vrije universiteit in het Noor delyk gedeelte van Friesland; lid van het hoofdbestuur van het Nederlands Bijbel Genootschap en secretaris van 't provinciaal opbouworgaan „Stich ting Friesland voor maatschappelijk werk" en ongeveer 10 jaar eindredac teur van de Friese Kerkbode. In 1938 verscheen van zijn hand een brochure „Het gemengde huwelyk". Ds. Van der Woude werd op 22 Maart 1896 te Sneek geboren, stu deerde aan de vrije universiteit te Amsterdam, waar hij in 1923 zijn doctoraal examen deed. Op 10 Juni 1923 werd candidaat Van der Woude door wijlen ds. H. M. Dethmers van Sneek te Gorredijk in het ambt be vestigd. In 1927 verwisselde de jubi laris deze gemeente met die van Schiedam, vanwaar hij 23 November 1930 naar de Friese hoofdstad 'ver trok als vierde predikant. chem was geweest. De verklaring, waarin hjj een volle dige bekentenis aflegde, zou hem door de politie zijn gesuggereerd. „De stand is riu zo, dat verdachte ontkent die dag in Doetinchem te zijn geweest, maar nrj heeft een bekente nis afgelegd, welke ik thans als bui- tenrechtelyke verklaring als wettig bewijsmiddel kan hanteren", aldus de officier van justitie. Met voorbedachten rade heeft ver dachte de doodslag op de beide men sen gepleegd en de opzet moet zijn geweest geld te pakken te krijgen, wat aannemelijk was, gezien zyn be rooide toestand. Hij ontziet zich niet zyn oom posthuum nog te bekladden door te beweren, dat die. hem „oneer bare voorstellen" zou hebben gedaan. Dit is een bijzonder groot misdadi ger, aldus de officier. Volgens de psy chiater is" hij een leugenaar, deze acht hém ïh geringe mate verminderd toerekenbaar. De verdediger, mr. C. Winters uit Arnhem was het niet eens met de of ficier, dat deze in een weelde van be wijsmateriaal zou baden. Er zijn ver scheidene twijfelpunten in de buiten rechtelijke bekentenis. Pleiter achtte het ongewenst een vonnis te vellen. Hij vroeg tenslotte terugverwijzing van de zaak naar de instructie. Uit spraak over veertien dagen. Tweede Kame+esorak (W en Marine. (Slot van pag. 3) latingen van Soekarno en hij noemde de geestelijke verzorging van de mili tairen overzee belangrijk. KLEINGOED. Vele onderwerpen zijn door de ver schillende afgevaardigden op het ta pijt gebracht. De heer Roosjen (A.R.) was niet ontevreden over de toene mende sterkte van de nationale reser ve, al bleef hij van een zorgenkind gewagen. Verder werd meer zakgeld voor de militairen gevraagd en vakcursussen voor dc militairen om hun vrije tijd door te brengen. Bovendien werd de dank uitgesproken voor het feit, dat de minister bouwvakarbeiders aan de defensie wil onttrekken ten bate van de woningbouw. Te kwart over acht werd de verga dering voortgezet. De heer Fokkema sprak de hoop uit, dat zo spoedig mo gelijk gebroken zal worden met het cafetaria-systeem in de kazernes. Dit systeem laat geen mogelijkheid tot gebed. Tenslotte verzocht spreker orde te doen brengen in de chaos van de groetplicht. De heer Vermeer (P.v.d. A. stemde in met 's ministers afwij zend standpunt over een tweede vlieg kampschip. Dat Nederland nog niet beschikt over raketten, stelde spreker teleur. Hij bepleitte voorts de wense lijkheid van eenheid van de marine- luchtvaartdienst en - de koninklijke landmacht. Nadat de heer Ritmeester (VVD) gevraagd had wanneer men de gala- uniformen van de Marine te zien zal krijgen, werd de vergadering om streeks kwart over elf verdaagd tot hedenmiddag. De Amerikaanse filmkomiek Bob Ho pe heeft bij de Sowjet-am'oassade in Washington een visum, aangevraagd voor zichzelf en zeven anderen. Hij wil in de Sowjet-Unie een voorstelling met Rus sische artisten filmen voor gebruik door de Amerikaanse televisie. NED. HERV. KERK Ds. G. den Boer, Ned. Herv. predikant te Waartïe heeft toezegging van beroep ontvangen van de Herv. gem. te Beest (Gelderland). De kerkeraad van de Nederlands Her vormde gemeente te Heinkenszand heeft toezegging van beroep gedaan aan vicaris D. P. Oo thoek uit Drachten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 8