Sultan van Koeweit verdient een fabelachtig fortuin aan de olie Gloria Swanson zag en hoorde veel op tocht door Amsterdam SYDNEY LIJDT AAN EEN NARE „PUZZLE-ZIEKTE" KONING GUSTAAF DREIGDE IN 1941 MET AFTREDEN WOENSDAG 13 NOVEMBER 1955 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 1 SCHAT IN WOESTIJNBODEM Bemande satellieten? Een Amerikaanse lucht- machtmedicus, dr. Hubertus j Strughold, heeft verklaard dat door raketten voortbewogen j vliegtuigen reeds een hoogte j bereikt nebben van ruim 27 ki- j lometer, hoewel de voor het vliegen normaal geschikte at- j mosfeer op 20 kilometer buiten het aardoppervlak ophoudt. Hij doelde hierbij op de prestatie j die vorig jaar werd geleverd met de experimentele X-la i door majoor Arthur Murray. Dr. Strughold knoopte hier- aan de conclusie vast dat een j rond de aarde cirkelende sa- j telliet met menselijke beman- j ning niet al te ver af meer j was. (United Press.) Duitse generaals... Het te Frankfort verschijnende blad Abendpostbevatte Dinsdag het volgende denkbeeldige gesprek tus sen een zojuist uit Russische krijgs gevangenschap teruggekeerde gene raal en zijn vroegere adjudant. De geileraal: „Waar is admiraal Dönitz, de admiraal van de onder zeeërs?" De adjudant: „In Spandau natuur- tijk". De generaal: „In Spandau? Wat doet een admiraal nu in Spandau?" De adjudant: ,/Hij sit in de gevan genis natuurlijk". De generaal: „O juist. En waar is de stafchef van fyommel. Hans Spei- del?" De adjudant: „In Parijs". De generaal: „In de gevangenis?" De adjudant: ,fNeen, bij de N.A.T.O. natuurlijk". De generaal: „En generaal Meyer, Panzer Meyer, waar is hij?" De adjudant: Hij was in Canada". De generaal: „O, ook bij de N.A. T.O. zeker?" De adjudant: ,jNeen, in de gevan genis natuurlijk". De generaal: „O ja, natuurlijk. Maar waar is onze vroegere chef van de operaties, generaal Heusinger?" De adjudant: „In Bom". De generaal: ,Jn de gevangenis?" De adjudant: „Neen, hij werkt voor het ministerie van defensie, natuur lijk". Hierop pakt de generaal zijn kof fertje op en maakt aanstalten om op te stappen. „Waar gaat u naar toe?", vraagt zijn gewezen adjudant. „Naar het sanatorium natuurlijk. Als alles wat je mij vertelt natuurlijk is, dan. ben ik - gek". (United Press) en genoemde steden en zorgen zo voor de drinkwatervoorziening. De olievelden van Koeweit worden geëxploiteerd door KUWOCO, de Ku wait Oil Company, die de derde plaats bezet onder de leidende olie maatschappijen in de Perzische Golf en het overige Midden-Oosten. Zij wordt gefinancierd door Anglo Iranian, een Engelse, en de Gulf Ex ploration Company, een onderdeel Drinkwater moet echter over zee worden aangevoerd (Van een varende correspondent) Een Arabische Sheik, regerende over een klein woestijnland, gelegen aan de Perzische Golf, verdient dagelijks een slordige, belastingvrije 150.000 gulden aan de olie, die in dit landje sedert enkele jaren gewonnen wordt. Dit niet onaardige sommetje komt elke dag, in rupees, op de pri- vérekening van de tegen de zestig lopende sheik Abdoellah AU Salim Al Sabah van Koeweit, een Brits protectoraat. Abdoellah is een sultan zoals men die uit de sprookjes kent. Hij bewoont een groot, wit paleis in de hoofdstad van dit land, ook Koeweit geheten. Als rechtgeaard Mohammedaan heeft hij een harem slechts zes vrouwen, die echter steeds door nieuwe vervangen kunnen worden en draagt hij de lange witte met gouddraad bestikte burnous van de woestijn-Arabier. Hij serveert zyn gasten Arabische koffie in klei ne kopjes, berijdt zijn volbloedpaarden en gaat af en toe op jacht. Als hy eén etentje geeft, worden er hele geroosterde schapen opgediend op enor me schalen met rijst. Na zo'n feestmaaltijd worden de handen zyner gas ten gewassen in rozenwater. Koeweit bevindt zich in een beroemd gedeelte van onze oude wereld, niet ver van de plaats waar de legendari sche Sindbad de Zeeman woonde. De ze zou zich ook heden ten dage in Koeweit zeer zeker thuisvoelen, want de stad is thuishaven van de zeeva rende Arabieren, die vroeger grof feld verdienen met handeldrijven ussen Europa en Azië of met parel vissen. Nog dagelijks ziet men in de Perzische Golf russen de vrachtsche pen en tankers onder allerlei vlag de sierlijke houten dhows met hun la- trjns zeil en hun Arabische beman ning zeilen, op weg naar havens in India, Ceylon of Oost-Afrika. Olie Door de vondst van olie is een nieu we bron van rijkdom gaan vloeien voor Koeweit, of beter gezegd, voor sultan Abdoellah en zijn gunstelin gen. De sultan incasseert namelijk zelf al de tanüèmes die de ruwe ohe OPKoeweït met zijn ruim 125.000 in woners bezit misschien wel het groot ste oliereservoir ter wereld. De voor raad wordt geschat op 26.000 millioen vaten. Eerst na de oorlog werd hier met boren begonnen, en nu is de pro ductie al groter dan 40.000 vaten per dag. In vreemde tegenstelling tot deze olierijkdom staat de waterschaarste, die hier het gehele jaar door heerst. Het weinige drinkwater dat nog diep in de bodem gevonden wordt, is brak- kig en rood gekleurd. Regenen doet het in Koeweit slechts luttele milli meters per jaar, zodat de regenton dus ook geen uitkomst brengt. Daarom wordt water ingevoerd uit Basrah en Abadan, plaatsen, gelegen aan de nabije Shat el Arab rivier, de samenvloeiing van de Euphraat en de Tigris. Geregeld varen kleine tank schepen heen en weer tussen Koeweit van de machtige Gulf Oil Company, op een 50-50 basis. Geen vrouwen Het pittoreske stadje Koeweit biedt een typisch Arabisch aspect. Door de vele met leem bepleisterde huizen en muren, maakt het een grauwe in druk. Ook de dikke muur die om de stad loopt en die een kwart-eeuw ge leden gebouwd werd voor de verdedi ging van het stadje tegen de troepen van buurman Ibn Saoed, is met dik ke leem bepleisterd. Koeweit bezit 'n tapïjtenmarkt, waar men de prachti ge „Perzen" met een stortvloed van Engelse en Arabische woorden aan prijst. Verder is er een klein hospi taal, waar een Amerikaanse dokter, in dienst der oliemaatschappij, de scepter zwaait. Het verkeer over zanderige wegen gaat in hoofdzaak nog per ezel of kameel, afgezien van de glanzende Amerikaanse auto's der rijke Arabieren. Vrouwen zün in Koeweit niet in tel. Zij vertonen zich slechts zelden, en dan nog alleen ge kleed in een lang zwart ge waad met sluier, in het open baar. Amusement zal de op avontuur beluste vreemdeling vergeefs zoeken in dit woes- tijnsLadje. Er zijn slechts enke le koffiehuizen waar Aarabïe- ren zakendoen of een roddel- praatje houden. CONCURRENTIE VAN WEEKBLADEN Vreemde kruiswoordraadsels met prijzen van half millioen (Van onze Australische Correspondent). Het begon hier in Sydney enige maanden geleden heel onschuldig met een door een der grote Zondagsbladen gepubliceerd niéuw soort Ameri kaans kruiswoordraadsel, waarvoor aardige prijzen van enige honderden ponden, oftewel enige duizenden guldens, werden uitgeloofd. Deze raadsels genaamd „Teleword" zien er op het eerste gezicht nogal gemakkelijk uit doch ze zitten vol voetangels en klemmen. Talrij ke vraagwoorden zijn namelijk zo gesteld, dat er meer dan een antwoord mogelijk is. Aangezien er maar één in de brandkast bewaarde goede oplossing is, is de kans dat men de prijs wint héél klein. Want ook al zou men negen van de tien goed geraden hebben, dan kan men toch nog op de tiende struikelen. Deze werkelijk interessante nieuwe raadsels trokken veel belangstelling, en begonnen het gesprek van de dag te vormen. Dat was allerminst naar de zin van een concurrerend Zondagsblad. Doch in plaats van iets anders uit te vinden om meer lezers te trekken, ging dit blad het eerste na-apen met een soortgelijk kruiswoordraadsel, „findaword" genaamd. Toen brak een strijd los, welke thans fantastische proporties heeft aangenomen. Voortdurend tegen elk aar opbiedend, loven de twee rivalen thans Drijzen uit welke het equiva lent van een half millioen gulden bereikt hebben. Zou men beide prijzen winnen iets waarop natuurlijk bit ter weinig kans is dan zou men in guldens uitgedrukt op slag mil- lionair zijn. Verdwazing Het valt licht te begrijpen, dat het nu geen aardigheidje meer is. Men MOET voor zijn fatsoen aan beide prijsvragen meedoen en het van „teleword" en „findaword' geen ontspanning meer maar een volksziekte welke zelfs de arbeids productiviteit bedreigt. Bij de ene krant is het inleggeld per puzzle een kwartje en bij de andere 50 cent, zodat er fortuinen in deze verkapte loterij gestoken worden. Door een gedeelte van de fantastische prijzen aan een lief dadige instelling te geven, weten de twee keiharde Zondagsbladen Vliegen op spierkracht Luchtfiets mogelijk, zegt luchtvaartdeskundige De mens zal in de toekomst met behulp van zijn eigen spierkracht kunnen vliegen, waarschijnlijk in een fietsvliegtuig, gebouwd voor twee. B. S. Shenstone, hoofdingenieur van de British European Airways, heeft dit in een lezing verklaard. Shenstone zeide, dat een vliegtuig, als het goed ontworpen wordt, kan worden aangedreven door een man die trapt als op een fiets. De „piloot" zou 50 seconden, ofwel een halve mijl, in de lucht kunnen blijven. Maar als een tandem-vliegtuig gebouwd zou worden, zou een vlieger zowel met ar men als benen voor aandrijving kun nen zorgen, terwijl de andere zrjn be nen zou kunnen gebruiken om te trappen en zijn armen om te sturen. Volgens Shenstone kan de tandem bijna voor onbepaalde tijd in de lucht blijven. Hij bedoelt natuurlijk tot de bemanning moe wordt. (United Press.). Koninklijke gelukwens voor brillonten huwelijksfeest Het afgelopen weekeinde vierde het echtpaar J. van Dijke-Cath Mus ters te Ossendrecht zijn brillante hu welijksfeest. Er bestond bijzonder gro te belangstelling voor dit heuglijke feit. Onder de felicitaties bevond zich een telegram met de gelukwensen van H.M. de Koningin. zichzelf nog een zeker aureool van menslievendheid aan te meten ook. Het is hier in Sydney thans nauwe lijks meer mogelijk om een fatsoen lijk gesprek met iemand te voeren. Het is onmiddellijk: „Wat heb jij in gevuld voor dit of voor dat". Brei- middagen en bridgeavonden zijn „te leword" middagen en „findaword" avonden geworden. Een van de Zondagsbladen heeft een speciale „findaword" dictionaire uitgegeven welke, hoewel de prijs ge-, peperd is, grif verkocht wordt. De Zondagsbladen lezen, doet haast niemand meer. Als advertentie-object zijn ze waardeloos geworden, hetgeen volgens de grote warenhuizen in de omzet der laatste weken duidelijk merkbaar is. Een derde Zondagsblad, dat niet meedoet, had op de voorpagina een grote foto van een stapel nooit ge opende inzendingen, die men op een grote hoop oud papier bij een pulpfa briek in de buurt van Sydney gevon den zou hebben. JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllH Rickhaw-Zoeloe's j in staking H Een der kleurigste en meest H exotische transportmiddelen, in Durban, Zuid-Afrika, die in het bijzonder bij' toeristen zeer in de smaak vielen is uitgevallen, n toen 600 Zoeloe's die rickshaw- wagentjes voorttrekken hun luipaardhuidén, apenstaarten, H leeuwentanden en struisvogel- ee veren aflegden en in staking H gingen. Voor het eerst in de moder- ne geschiedenis zijn de riek- shaws buiten bedrijf. De Zoe- loes waarvan sommigen banden H hebben met de koninklijke p Zoeloe-hofhouding, hebben ge- weigerd een hum-verhoging van p drie shilling voor hun wagen- m tjes neer te tellen. (United Press.). p iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiN Het raadsel van het jacht Joyita Hof van onderzoek zal zich ermee bezighouden Een hof van onderzoek *"zal zich vandaag te Suva (Fiji-eilanden) be zig houden met de ramp die aan de 70 ton metende Joyita óverkomen moet zijn. Het 18 meter lange jacht dat 25 personen aan boord had op zijn laatste reis werd verlaten aan getroffen in de wateren van de ei landengroep. Van de opvarenden ont breekt tot nu toe elk spoor. Er zijn theoriën dat zeerovers het scheepje overvallen hebben of dat het werd aangevaren door een groter vaartuig. De mogelijkheid is vrij groot dat het gebeurde met de Joyita zal gaan behoren tot de ondoorgronde myste ries waaraan de scheepvaartgeschie denis zo rgk is. - (United Press.). 9 De politie van New York heeft mede gedeeld, dat in haar jongste actie tegen het gebruik en het verhandelen van ver dovende middelen in New York 88 han delaren en gebruikers zijn gearresteerd. De arrestaties werden in de nacht van Vrijdag op Zaterdag uitgevoerd. Verdo vende middelen en de voor het gebruik benodigde „apparatuur" werden in beslag genomen. De nieuwe president van Argentinië, de 55-jarige generaal Pedro Aramhu- ru, tot voor kort chef-staf van het Ar- gentijnsee leger, hield na de machts overname een toespraak tot zijn volk. Op deze foto zien we tijdens dez$ toe spraak in Buenos Aires v.l.n.r. Aram- buru met bril), de Argentijnse minis ter van oorlog, OssarioSchout-bij. Nacht Toranzo Calderon en Hartung. Op een enkele foto ziet men hier bij elkaar de vier vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht, die het be- langrijste aandeel hebben in het bewa ken van'het Amerikaanse continent tegen een luchtaanval bij verrassing. In het midden is de enorme Lockheed RC121 D, het radar-toestel dat voor de kusten van de Atlantische en Stille Oceaan patrouilleert en door zijn gro tere hoogte vijandelijke toestellen veel eerder bespeurt dan de kust-radar. De machine kan Amerikaanse jagers naar hun doel leiden. Beneden rechts ziet men de tweepersoons Northrop F89D, bewapend met 10 j raketten in de vleugels. Linksonder vliegt de éénpersoons North American F86D met 21/ raketten bewapend en links boven ziet men de Lockheed F98, welke 1/8 rakelten schietklaar ver voert. ONTHULLING IN STOCKHOLM Als Duitse troepen niet door Zweden naar Finland mochten Naar politieke waarnemers in Stockholm verklaren is er op het ogenblik geen wijziging dat het Zweedse parlement een debat zal beginnen over een dreigement met abdicatie, dat wylen Koning Gustaaf in 1941 naar verluidt gedaan zou hebben indien het 4e Duitse troepen niet zou worden toegestaan door Zweden te trekken. De berichten over het dreigen met troonsafstand, waarvan melding wordt gemaakt in het derde deel der memoires van de vroegere Zweedse minister van buitenlandse zaken Ernst Wigfors, vinden hun bevestiging in een door het Zweedse ministerie van buitenlandse zaken gepubliceerd ge heim telegram, aan het Duitse ministerie van buitenlandse zaken gezon den door de prins Van Wied, Duits gezant in Zweden tijdens de tweede we reldoorlog. In dit telegram deelde de Duitse gezant aan de toenmalige Duitse mi nister van buitenlandse zaken Von Ribbentrop mede dat Koning Gustaaf hem privé had gezegd, dat „hij zover zou gaan als het praten over zijn ah ROME EN PARIJS VEILIGER.... Holland heeft eerbied voor de ouderdom (Door Gloria Swanson) CjV een snelle tocht door de stad Amsterdam heb ik veel 'gezien en V-^ veel gehoord. Er zijn veel grachten in Amsterdam, 100 kilometer in totaal en 1/00 bruggen, tweemaal zoveel als in Venetië. Toch zijn er meer auto's dan grachtboten (geen gondels in Amsterdam)en nog veel meer fietsen dan auto's. Bijna iedere dag hangen de vlaggen aan speciaal daarvoor op pleinen opgerichte vlaggemasten halfstok, wat betekent dat er die dag weer een dodelijk verkeersongeluk is gebeurd. Per week rijden er tivee auto's in de grachten/ waarlangs aan weers kanten geparkeerd wordt, al zijn er geen leuningen langs het water Parijs en Rome lijken me nu veüig toe. Getrouwde vrouwen werken zelden behalve in hun eigen huis dat zij on berispelijk schoon houden (maar er zijn slechts weinig badkamers). De stoepen, de ramen glimmen en moe ten de schoonste ter wereld zijn. De trappen zijn in alle huizen, behalve in de meest moderne, net ladders, zo vreselijk steil en nauw. Alle hui zen hebben dan ook een grote haak aan de balk, die uit het aak steekt. Daaraan hijst men meubels en zware pakken door de ramen naar binnen. Haring: heerlijk Natuurlijk neb ik een rauwe haring igeten, want ik geloof in de stelre- ;1 dat men in ieder land net moet doen als de inwoners. Wat meer i", die haring was heerlijk, al ben ik bij na de hele nacht bezig geweest om te trachten mijn dorst te lessen. Op honden wordt belasting gehe ven naar gelang van de huishuur, die hun bazen betalen. Alle trams hebben een brievenbus achterop han gen, een grandioos idee. De kinderen van het Scapino-ballet die ik zag dansen, hadden een dei- koninklijke prinsessen onder hun toe schouwers. Maar kniebuigingen wor den hier niet gemaakt voor een prin ses. Of U het gelooft of niet maar ik heb het gezien anders had ik het niet geloofd er is in Amsterdam, op het Rembrandtplein, een caféter ras met hoogtezonnen. De klanten kunnen daar bruin worden in de avond. Het was een heel vreemd ge zicht die mensen in het avondlicht De boottochtjes door de grachten zyn leuk. Wij hadden een gids, een student, die negen talen sprak. Toen li\j zei: „Deze bocht in de gracht wordt de gouden bocht genoemd, om dat daar vroeger de millionairs woonden, maar nu zijn de millionnairs allemaal naar Amerika geëxporteerd in ruil voor sigaretten", hoorde ik vier mensen achter mij hartelijk lachen. Daar zaten vier Amerikaanse vliegers, uit Texas, Oklahoma, Cali- fornië en Georgia, op een rondreis door Europa. Het mooiste wat ik in Amsterdam hoorde het was muziek voor mij was dat kinderen en jonge mensen beneden de 21 jaar in een tram of een ander openbaar vervoermiddel moeten opstaan voor ouderen. Jonge lui in Amerika let op: je kunt iets heel goeds leren van de Hollander: „eerbied voor de ouderdom". Voetbal Voetbal is in Holland heel iets an ders dan in Amerika. Het lijkt er net zoveel op als pingpong op tennis. Persoonlijk geloof ik aat de Holland se variëteit veel meer aanspraak kan maken op de term „voet-bal" dan wat men in Amerika speelt. In Holland wordt de bal vrijwel helemaal met de voeten gespeeld en een speler die zijn handen gebruikt wordt „gedis kwalificeerd". Het hoofd wordt echter wel ge- bruikt en als die voetballers de bal nnar hof. nnrioro lllll dicatie'! om de Zweedse regering te bewegen de doortocht van de Duitse divisie „Engelbrecht" door Zweden naar Finland toe te staan (dit was in Juni 1941). Dat koning Gustaaf gevreesd had voor een Duitse bezetting van het ei land Gotland in de Oostzee en dat „ook hij" een dergelijke verzoek ge weigerd zou hebben als Duitsland er mee voor de dag was gekomen. De Duitse gezant liet er op volgen dat de Zweedse koning „zeer blij was" dat de regering het Duitse verzoek om de divisie door Zweden le zenden had goedgekeurd, en dat koning Gustaaf m zijn verklaring getoond had hoe hij zich innerlijk met Duitsland verbon den voelde. Ten tijde dat de eerste geruchten over een dreigen met troonsafstand de ronde deden, veroorzaakte deze veel ontsteltenis in het land, speciaal in linkse kringen. Met de publicatie van het telegram van de prins Van Wied is de algemene opvatting in Zweden thans aldus dat koning Gus taaf de Zweedse regering dwong haar instemming te geven aan de door tocht van de Duitse divisie, als zijn wil niet werd 'eeërbiedigd. De vroegere Zweedse minister van buitenlandse zaken, Christian Guen- ther, heeft echter met klem verklaard dat de verklaringen van de prins van Wied sceptisch dienen te worden op genomen. Familie-drama in V.S. Een man die in Groesbeck (Texas) voor een „Grand Jury" moest ver schenen op beschuldiging zijn vrouw te hebben gekast eid heeft zijn vrouw, haar vader en haar oom met een jachtgeweer doodgeschoten en daar na zelfmoord gepleegd. Zijn schoon moeder die niet werd gewond was van de vreselijke daad getuige. De man was op vrije voeten op een borgstel ling van 5000 dollar. Zijn vrouw en hij woonden gescheiden sedert de vecht partij en alle familieleden waren naar Groesbeck gekomen om te getuigen. koppen, lijken zij wel gedresseerde zeeleeuwen. Dat zij niet altijd hoofd pijn hebben, begrijp ik niét. Maar men lieeft mij verteld dat de boven kant van het voorhoofd een heel hard stuk been bevat. Maar toch als zij nu nog maar hoofdbeschermers droegen.. Er waren 60.000 toeschouwers bij die wedstrijd tussen Nederland en Noorwegen. De Hollanders wonnen met 3-0. Ik weet niet veel over voet bal of rugby, maar wel weet ik dat het veel op Amerikaans voetbal leek. Er waren bijv. doelverdedigers en de bal blijft men altijd zien. Niemand neemt hem stiekum mee, zoals bij ons. Het gaat erg vlug en de spelers hollen van de ene kant van het veld naar de andere. Brute kracht komt er niet bij te pas. Alleen een paar he le vlugge voeten, eneen hard hoofd. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Gloria Swanson, de befaamde filmactrice, heeft onlangs een bezoek van enkele dagen aan Nederland gebracht. Zij vertel de bij die gelegenheid aan de pers dat zij ook journaliste is en dat zij in Amerika een „co lumn" schreef voor United Press. In die „column" geeft zij geregeld in korte notities haar indrukken en opvattingen over de meest uiteenlopende zaken weer. Wat zij in Nederland op merkte en welke indruk haar observaties op haar maakten, vindt men hier terug. van het ene hoofd naar het andere 1 lllllllllllllllllllllilllllllllilllllllllilllllllllllllllllllll»^

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 7