Het wonder van Nourytien I BOBBE BIJOU MAY Klanken uit de aether P. z. c. JIMMY BROWN als politie-chef voor JONGEMANNEN Brouwerij zoekt ruim PAKHUIS f 1.95. GRATIS. ,(ZeipZi' vrouwelijke jongste bediende ACTIEVE VERTEGENWOORDIGER energieke wijkverkoper een flink MEISJE Altijd apart 4 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 16 NOVEMBER 1955 Voor de vele blflken van be langstelling, ontvangen by ons 40-jarig huwelijksfeest, betuigen wy onze hartelijke dank. M. DE NOOYER G. DE NOOYER— SMIT. Vlisslngen, November 1955. Lellënlaan 14. Voor de zeer vele blijken van belangstelling, tijdens de ziekte en de bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onze ge liefde Man, Vader en Groot vader LEIJN MELSE, betuigen wij onze hartelijke dank. In het bijzonder aan dr. Okker en verplegend personeel. Namens de familie, Wed. P. MELSE— JANSE. Meliskerke. P. van Ginkel, verloskundige, a.s. Donderdag geen spreekuur. JAREN PLEZIER heeft U van onze pri ma kwaliteit Lederen Heren- portemonnaies met aparte portefeuil le. Wij verkopen deze voor slechts ƒ2.65 Ook met RITSsluiting brengen wij iets zeer voordeligs, n.l. een prachtige portemon- naie met portefeuille ƒ4.95 Zojuist ontvingen wfl mooie lederen koopmansbeurzen met sterke beugelslui ting voor 2.95. Ziet daarom eerst de KEUR-collectle bij JO FIBBE VUSS1NGSN MIDDELBURG Deze 3 letters vormen een bekende klank in Zeeland. Zij betekenen Snelle berichtgeving, betrouwbaarheid, actualiteit, grote lezerskring, ruim verspreidingsgebied Zéér grote publiciteitswaarde Vijf vermaarde geneesmiddelen, gecomprimeerd in één klein tablet. EEN WARE UITKOMST in vele gevallen van hoofdpijn, kies pijn, periodieke pijnen, theumatisefce pijnen, zenuwpijn en -verkoudheid Verkrijgbaar bij alle apotheken. en drogisten Q PER BUISJE O J Ct. Dank zij een nieuwe, verantwoorde dosering heeft Nourytien een snelle, wonder-werkende Invloed op het menselijk gesteL Een of twee tabletten monteren U als bij toverslag op - maken U weer fit en opgewekt - bevrijd van lusteloosheid en pijn. U MERKT HEX DADELIJK NOURYTIEN knapt U op in een ommezien. ZANGAVOND in de Geref. kerk, Paul Krugerstraat, Vlisslngen Vrijdag 18 November a.s.# 's avonds 8 uur. Medewerkers r Het Geref. Evangelisatie-zangkoor. Mevr. Mimi van der Loo, bekend zangeres. Ds. G. J. Pontier. Toegang vrij. Deuren open half acht.- voor rokken, blouses, overgooiers en japonnen. Wij ontvingen zojuist een zending "pracht kwaliteit Tinneroy in 8 moderne kleuren90 cm treed nu f 5.25 per meter. VLISSINGEN Donderdagavond 17 November 1955, van 18.30 tot 20 uur, ia er gelegenheid voor persoonlijk aanmelden in restaurant „De Landbouw, Grote Markt 38 te Goes, van 18-^25 jaar, die in het levensmiddelenbedrijf van SIMON DE WIT N.V. opgeleid willen worden tot FILIAALCHEF. Plaatsingsmogelijkheid in de provincies Zuid- en Noord- Holland. Ook zonder vakkennis ontvangt U reeds bij aanstellipg een goed loon. Bovendien kent ons bedrijf een voor iedere medewerker geldende tantième-, vacan- tietoeslag, bedrijfskleding- en speciale reisgeldregeling. Als U op die tijd verhinderd bent, kunt U ook schrijven aan SIMON DE WIT N.V., Personeelsafdeling, Postbus 2 te Zaandam. in Middelburg of naaste omgeving. Brieven no. 1458, Bureau P.Z.C., Middelburg; Harmonie „SCHELDEGALM" te Hansweert brengt in zaal „Zeelandia" zijn alom be leende jaarlijkste uitvoering op Donderdag 17 November a.s. Aanvang 8 uur en Za terdag 19 November aan vang 7 uur. O.a. muziek met show der Drumband en to neel. Dansen na. Een Coöp. Vervoersonderne ming, in het Zuid-Westen des lands zoekt voor haar onderneming een Acquisiteur Gegadigden moeten bekend zijn met het vervoer op de weg en administratief zijn onderlegd. Voor energiek persoon goede vooruitzich ten. Uitvoerige sollicitaties te richten aan het Bureau van de P.Z.C. te Middelburg, on der no. 1455. Boomgaard met bedrijfsgebouwen. Te pachten een BOOMGAARD ter grootte van ongeveer 6 ha met woning en stenen fruitschuur in het niet ge- inundeerd geweest zijnde deel van Schouwen. Nadere inlichtingen ten kantore van notaris P. Heering te Zierikzee, Oude Haven 55. Laboratorium voor Grond onderzoek vraagt tegen rui me beloning actieve agenten Flinke personen, die ambitie hebben voor het nemen van grondmonsters en veel met landbouwers, tuinders enz. in aanraking komen, gelie ven te schrgven onder let ter H 99, Bur. P.Z.C., Vlis- singen. in de geuren frivool sportief pittig bedwelmend per flacon 2 flac. gekocht, het derde Parfumerie Segeerstraat 4, naast Bijou MIDDELBURG. TE KOOP! Wegens omstan digheden, als nieuw 3 pl. electr. Fornuis met nieuwe pannen, 150,-. Te bevragen Lange Viele 62, Middelburg. Voor directe indiensttreding gevraagt een voor het kantoor. Sollicitaties aan N.V. „DE SCHELDE", Turfkade 9, Goes. TAMINIAU'S Conservenfabriek N.V. Wij zoeken voor het rayon Zeeland een voor de verkoop van onze bekende artikelen. Sollicitaties, uitsluitend schriftelijk, onder ver melding van genoten onderwijB, levensloop, refe renties, alsmede bijvoeging van recente pasfoto, aan de afdeling Personeelszaken van bovenge noemde N.V., Stationsstraat 50, Eist (O.B). SIMON DE WIT N.V. heeft voor een van haar filialen in Noord-Holland plaats voor een (leeftijd tenminste 21 jaar); Aan deze functie zijn een zeer goed loon, een vaste po sitie en aantrekkelijke verdere arbeidsvoorwaarden ver bonden. Gelegenheid voor een persoonlijk onderhoud op Don derdag 17 November 1955 van 18.3020 uur in Restau rant „De Landbouw", Grote Markt 38 te Goes. Als U op die tijd verhinderd bent, kunt U ook schrijven aan SIMON DE WIT N.V., Personeelsafdeling, Postbus 2 te Zaandam. ADVERTEREN DOET VERKOPEN I In het GASTHUIS OOSTWAL te Goes kan geplaatst worden voor huishoudelijk werk. en handig in gebruik boodschop reticule. Wij hebben voor U zo'n reticule vanaf 4.50, 5.25, 5.50, 5.95 enz. Komt U voor EEN VLOTTE boodschaptas een kijken bij HET LEDERHUIS Lange Delft 44, MIDDELBURG Telefoon 3173 De zaak met de grootste sortering. Naast de BICO-COMBI! wasmachine met centrifuge EDY en MIELE hebben wfl ook opgenomen de beproefde Pon Wasmachine op kogellagers (nooit meer smeren); Een pracht machine; flinke afmeting en soepele wringer voor 385,—, VAN ROON Lange Viele 63, MIDDELBURG. Echtpaar z.k., middelba re leeftijd b.z.a. als zetmensen (man event, als cafékell- ner; vrouw genegen me de te werken). Goede ge tuigschriften. A. HANSSEN, Westerhoutstraat 10b., Rotterdam-Overschie. De christelijke stichting voor School- en Beroeps keuze in Zeeland vraagt een 2de psycholoog en een beroepskeuze adviseur Sollicitaties aan het secreta riaat, Westsingel 44, Goeg, DONDERDAG 17 NOVEMBER HILVERSUM I. 402 m. 7E46 kc/s. 7.00 KRO. 10.00 NCRV. 11.00 KRO. 14.00—24.00 NCRV. KRO: 7.00 Nws. 7.10 Gram. 7.45 Morgen gebed en liturg, kal. 8.00 Nws. en weerber. 8.15 Gram. 9.00 V. d. vrouw. 9.35 Waterst. 9.40 Gram. NCRV: 10.00 Gram. 10.30 Mor gendienst. KRO :11.00 V. d. zieken. 11.45 Pianospel. 12.00 Angelus. 12.03 Lunchconc. (12.30) Land- en tuinb. meded. 12.33—12.40 Wij van het land). 12.55 Zonnewijzer. 13.00 Nws. en Ka tb. nws. 13.20 Cello en piano. 13.45 Gram. NCRV: 14.00 Gram. 14.45 V. d. vrouw. 15.15 Kamerork. 16.00 Bijbellezing. 16.30 Kamermuz. 17.00 V. d. jeugd. 17.30 Gram. 17.40 Koersen. 17.45 Gram. 18.00 In- str. trio. 18.30 Fries progr. 18.45 Gram. 19.00 Nws. en weerber. 19.10 Gram. 19-30 Sociaal perspectief. 19.30 Gram. 20.00 Racïiokrant, 20.20 Gevar. progr. 21.45 Gram. 22.00 Tijd- schriftenkron. 22.10 Orgelconc. 22.35 Gram. 22.45 Avondoverdenking. 23.00 Nws. 23.15 Sportultsl. 23.20—24.00 Gram. HILVERSUM n. 298 m. 1007 kc/S. 7.00 AVRO. 7.50 VPRO. 8.00—24.00 AVRO. AVRO: 7.00 Nws. 7.10 Gram. 7.15 Gym. 7.30 Gram. VPRO: 7.50 Dagopening. AVRO: 8.00 Nws. 8.15 Gram. 0.00 Gym. 9.10 V. d. vrouw. 9-15 Gram 9.40 Morgenwijding. 10.00 Gram. 10.50 V. d. kleuters. 11.00 Kook- praatje. 11.15 Radio Philharm. ork. 12.00 Twee piano's. 12.25 Zn 't spionnetje. 12.30 Land- en tuinb. meded. 12.35 Amus. muz. 12.50 Uit het bedrijfsleven. 13.00 Nws. 13.15 Meded. of gram. 13.20 Amus. muz. 13.55 Koersen. 14.00 Gram. 1425 Caus. over jeugdboeken. 14.50 Pianovoordr. 15.15 V. d. zieken. 16.00 Van vier tot vijf. 17.00 V. d. jeugd. 17.45 Regeringsuitz.: Nederland en de wereld: Uitwisselingsprogr. over ZuidrAfrika. 18.00 Nws. 18.15 Sportproble- men. 18.25 Harmonie-ork. 18.55 Gesproken brief uit Londen. 19.00 V. d. kind. 19.05 Cowboy-liedjes. 19.25 Jazzmuz. 19.50 „Sport T- waarheen?", caus. 20.00 Nws. 20.05 Kamerork. en solist. 20.50 „Met voor bedachten rade", hoorsp. 2i.40 Dansmuz. 21.55 De muze betrapt. 22.40 Joprn. 22.50 Sportact. 23.00 Nws. 23.15 Act. of gram. 23.25—24.00 Muz. caus. TELEVISIEPROGRAMMA AVRO: 20.15 Televizier. 20.30 „Les Frè- res Jacques". 21.00 Rubr. v. kunst en cul tuur 21.20—21.45 „Panclio Villa UI", gete kend verhaal. Minstens 21 mensen zijn in het week einde in een van de hevigste gevechten in Marokko sedert de opstand van October gedood, aldus hebben Franse ambtenaren Zondag te Rabat bekendgemaakt. Russisch passagiersvliegtuig Verklaring van Kroesjtsjew Nikita Kroetsjew, de eerste secre taris van de Russische communisti sche partij, heeft in Moskou tijdens een receptie ter ere van de premier van Noorwegen, Einar Gerhardsen, medegedeeld dat de Sowjet-Unie al besehikt over een passagiersvliegtuig met straalaandrijving, dat een actie radius heeft van 5000 kilometer en dat hij en premier Boelganin wellicht in een toestel van dat type het vol gende jaar naar Engeland zullen vlie gen, Kroesjtsjew en Boelganin zullen het volgende jaar een officieel bezoek aan Engeland brengen. Deze onthulling zou kunnen bete kenen, dat de Sowjet-Unie ongeveer even ver gevorderd is met het con strueren van passagiersvliegtuigen met straalmotoren als de Verenigde Staten. Uit Kroesjtsjew's mededelingen bleek, dat de Sowjet-Unie nog niet ge heel gereed is. Hij zei namelijk aat Boelganin en hg niet per straal-pas- ~-.i;naai- New Delhi zul. week, omdat de rode luchtmacht nog niet gereed is met het verbouwen van een halfzware bommenwerper tot passagiersvliegtuig. 74. Jimmy en Plet Potlood begonnen de zwarte zo on gemerkt mogelijk te volgen. Het was drult op straat en dat maakte him taak vrij gemakkelijk. Maar in de Leid- sestraat waren zij het heerschap eensklaps kwijt. Het was mogelijk, dat hij de Langeleidsedwarsstraat was In geslagen, maar daar viel hij niet te ontdekken. „Dan moet hij hier 'n huis zijn binnengegaan", zei Piet Potlood. ,,'t Is alleen maar de vraag wélk huisJimmy liep langs het hoekhuis, waarin een winkel in heren-mode artikelen was gevestigd. Hij kreeg een ideeGa jij hier naar binnen Piet", zei h(j. „Koop maar wat, een das of zo, maar alléén in het geval, dat de vent er is bin nengegaan. Is hij er niet, kom dan zo gauw mogelijk te rug". Jimmy ging aai oe overkant voor een boekwinkel staan kijken en toen Piet Potlood niet binnen een mi nuut was teruggekeerd, begreep hij, dat zijn vermoeden juist was geweest. De zwarte sinjeur was bezig zich door middel van nieuwe kleren in een andere vermomming te steken.... Vijf minuten stond Jimmy to wachten en toen verliet Piet Potlood in het bezit van een nieuwe das de herenmodezaak. „Hij koopt een blauw sportjasje eq een witte Panamahoed'', fluisterde hij Jimmy snel in het oor. „Maar ik moet nu snel weg wezen, want hij heeft mij gezien en. mij van boven tot onder opgenomen". Jim my knikte. „Volg niet hem, maar volg mij op veilige af stand", antwoordde Jimmy. „Hier, ga deze boekenwin kel binnen en start zodra je mij ziet weggaan...."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 6