DE HEER HERTOGH RIDDER II ORDE VAN ORANJE-NASSAU WALCHEREN SLUITENDE BEGROTING VOOR 1956 VASTGESTELD Waar zijn onze schepen? „TREK NAAR DORPSKOMMEN" WOENSDAG lb NOVEMBER 1955 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT „V STAAT VOOR IEDEREEN KLAAR" Referendaris Prov. Griffie vierde 40-jarig jubileum. Dinsdag-morgen werd de heer J. M. Hertogh, referendaris bij de Provin ciale Griffie van Zeeland, tijdens een bijeenkomst in het kantoor aan de Dam te Middelburg, gehuldigd in verband met zyn 40-jarig dienstjubi- Ieum bij de Griffie. By deze huldiging waren onder meer aanwezig de Com missaris der Koningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, leden van het bestuur en de ambtenaren der Griffie. Jhr. De Casembroot be treurde het in een toespraak in de eerste plaats, dat mevrouw Hertogh wegens ziekte deze bijeenkomst met bij kon wonen. Vervolgens bracht spr. de heer Her togh hulde voor de wijze, waarop hij steeds op de bres staat voor de be langen van de Griffie en speciaal voor de belangen van het personeel, dat hem nooit tevergeefs om raad vraagt. Het deed jhr. De Casembroot dan ook een groot genoegen te kun nen mededelen, dat het H.M. de Ko ningin behaagd heeft de jubilerende referendaris te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Voorts bracht de Commissaris dei- Koningin naar voren, dat de heer Hertogh vele rangen doorlopen heeft, tot zijn huidige functie als beheerder van de Provinciale fondsen. Spr. prees de toewijding en de accuratesse, waarmee de neer Hertogh de belan gen van de Provinciale financiën be hartigt. „Ik heb in dit verband altijd veel met U te maken gehad en de sa menwerking was prettig. Ik dank U daar hartelijk voor", aldus jhr. De Casembroot, die tenslotte de konink lijke onderscheiding op de borst van de heer Hertogh speldde. Mr. J. M. Pilaar, de voorzitter van het bestuur der Griffie, sloot zich tenvolle bji de woorden van de Commissaris der Koningin aan. Mr. Pilaar merkte onder meer op, dat het niet moeilijk is geweest de koninklijke onder scheidt g te verkrijgen, als men de eigenschappen, waarover de lieer Hertogh beschikt, kan aan voeren. „U staat voor ledereen klaar", Rapide Middelburg II (dames) 0-0 In een gelijkopgaande strijd haal den de Middelburgse dames hun eer ste puntje binnen in de uitwedstrijd tegen Rapide (00). De „come-back" van Annemarie Adriaanse was hier aan niet vreemd. Bovendien raakt het team beter ingespeeld, waardoor be tere resultaten mogelijk worden. De wedstrijd werd in ae beste verstand houding gespeeld. De uitslag is dan ook voor beide partijen bevredigend. RapideMiddelburg 0O Het is de Hulsterse meisjes niet ge lukt van de Middelburgse te winnen, hoewel het er in het begin naar uit zag, dat de thuisclub veel sterker was. Voortdurend waren de Zeeuwsch- Vlaamse speelsters in de eerste helft op Middelburgs gebied te vinden, maar doordat samenspel en schotvaardig heid te wensen overlieten, kon er geen doelpunt gescoord worden. Trouwens de Middelburgse keepster bleek uit het goede hout gesneden te zijn en ook de backs zuiverden met lange slagen hun gebied. Bij Rapide kon men zien, dat er geen samenspelend geheel was, zodat de sporadische Middelburgse aanvallen gevaarlijk bleken te zijn. De rust brak dan ook aan met dubbel- blanke stand. Na de rust kwam Mid delburg veel sterker opzetten. Met de uitslag kunnen beide partijen tevreden zijn. Biljartwedstrijd Zaterdagmiddag werd in hotel Van de Veke in Zaamslag een biljartwed strijd gespeeld om een beschikbaar gestelde medaille, tussen de Biljart- stelde spr. kernachtig vast. Ter herinnering aan deze dag bood mr. Pilaar de jubilaris na mens de gezamenlijke ambtena ren een boekwerk en de gebrui- lyke enveloppe met inhoud aan. De heer Hertogh dankte de beide sprekers voor dë vriendelijke woor den en verzocht jhr. De Casembroot zijn dank over te brengen aan Hare Majesteit voor het in hem gestelde vertrouwen. De heer Hertogh, die 12 September 1893 in Middelburg werd geboren, trad op 15 November 1915 in dienst van de provincie als tweede klerk ter Griffie. Met ingang van 1 Januari 1921 werd hij adjunct-commies, waar na op 1 Mei 1931 zyn benoeming tot commies volgde. De rang van hoofd commies verkreeg de heer Hertogh fier 1 Mei 1943 en zijn tegenwoordige unctie bekleedt hg vanaf 1 Januari 1954. Steeds is de jubilaris op de eer ste afdeling werkzaam geweest. Hij bekleedt daar thans de functie van sous-chef voor wat betreft de provin ciale financiën, een onderdeel van de ze afdeling. Naast zijn ambtelijke werkzaamhe den beweegt de heer Hertogh zich ook op ander gebied. Zo is hg onder meer sedert 1936 bestuurslid van de Burgerlijke Instelling voor de Maat schappelijke Zorg in Middelburg. Meevallertje! Het walpersoneel van de pro vinciale boot te Kruiningen heeft deze week wel een buiten gewoon meevallertje gehad. Op hun gezamenlijk aangekocht half lot van de Staatsloterij 15225 is n.l. een prijs gevallen van 35.000. Met 14 man zullen zij dus ongeveer 1000,- per persoon kunnen incasseren. Zeeuws Drankweer Comité in Middelburg bijeen. Onder voorzitterschap van de heer J. Castel vergaderde dezer dagen in Middelburg het Zeeuws' Drankweer Comité. Medegedeeld werd, dat de Blauwe Wcek-collecten in tal van plaatsen een goede opbrengst af wierpen. Er konden nog gucn mede delingen worden gedaan over het op te richten Zeeuwse consultatiebureau voor alcoholisten. In enkele plaatsen o.a. Arnemuiden en Terneuzen, zul len openbare vergaderingen worden gehouden om te komen tot oprichten van plaatselijke comité's. Dit is mo gelijk geworden door de vei' van de provinciale subsidie. De bij eenkomst werd bijgewoond door afge vaardigden van de afdeling Zeeland van de Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken, van het gewest Zeeland der N.C.G.O.V., van de Zeeuwse Bond van Geref. Verenigingen voor Drank bestrijding en van de drankweer- comité's uit Middelburg, Vlissingen en Goes. partijen gespeeld, waarvan er 6 door Middelburg en 4 door Zeeuwsch- Vlaanderen werden gewonnen, zodat de eindstand luidde: Middelburg 12, Zeeuwsch-Vlaanderen 8 punten. De hoogste serie was 35 caramboles. Push A Middelburg (jeugd) De Middelburgse jeugdhockeyploeg verrichtte een fraaie prestatie door tegen het sterke team Push A in Bre da een gelijkspel te behalen (11). Hahlen gaf Middelburg de leiding en tegen het einde scoorden de Braban ders de gelijkmaker. Later op de middag werd de return match tussen deze ploegen gespeeld. Wederom werd het een gelijkopgaan de strijd met Middelburg iets in de meerderheid. Kalkman gaf Middel burg de leiding, maar nog voor de rust maakte Push gelijk (11). In de tweede helft bracht Hahlen de stand op 21 en pas in de laatste minuut konden de Bredanaars de gelijkmaker produceren. Breda IV Middelburg II 2 1 Breda IV behaalde voor de hockey- competitie in de onderbond een 21 zege op Middelburg II (heren). De bezoekers speelden beneden hun nor male peil. Breda, dat grotendeels uit geroutineerde spelers was samenge steld, gaf behoorlijk partij. De gasten openden de score en het duurde vrij lang voor F. Bogaert het sterkere Middelburg de gelijkmaker bezorgde. Na de rust kwamen de Middelbui'gers met een gewijzigde opstelling in het veld. Dit bleek eerder nog een ver zwakking dan een versterking. Breda nam toen een voorsprong, die het niet meer afstond. Burgerlijke Stand. ARNEMUIDEN Bevallen: J. C. AdriaanseKusse, d. Overleden: M. L. Willems, 79 j., wed. van J. Gorrebeek. Middelburg Ds. W. J. Meister sprak over „Zieken en gezonden". In de Middelburgse Gasthuiskerk heeft ds. W. J. Meister, Geref. predi kant uit Middelburg, Maandagavond tijdens een bijeenkomst van „Vrede rust" gesproken over „Gezonden en zieken". Spr., die voorzitter van de af deling Middelburg van deze vereni ging is, begon met te zeggen, dat de mens gaaf en schoon werd geschapen. Na de zondeval veranderde dit alles sterk. Ziekte en dood werden de vijan den van de mens, die niet kunnen wor- weggejaagd. Hoe meer de mens echter ziet naar hetgeen Jezus Chris tus tot stand bracht, hoe meer zijn ge loof in Zijn verwachting wordt gefun deerd. De waarheid, dat geest en lichaam beide ziek zijn, vindt nog niet zo lang erkenning. In dit verband wees hij op de manier, waarop vroeger zenuwzie ken en geesteskranken werden behan deld. Daarvan is nu nog de nawerking te bespeuren. Vaak ziet men de gees teszieke nog verkeerd. Na ontslagen te zijn, draagt deze vaak een „stem pel", alsof een mens zich er voor moet schamen, dat zijn geest ziek is. Tenslotte releveerde ds. Meister de geschiedenis van „Vrederust", dat nu reeds 5ö jaar bestaat. De eerste stoot tot oprichting van dit interkerkelijke instituut werd gegeven door de toen malige Middelburgse kantonrechter, jhr. mr. Van der Mieden van Opmeer, die in een ingezonden stuk in de „Mid- delburgsche Courant" de vraag stelde, waarom zulk een instelling in Zeeland niet zou kunnen bestaan. Ds. Donner uit Nieuwdorp nam toen het initiatief en ds. N. M. de Ligt uit Middelburg be tuigde sympathie namens de Hervorm den. In 1904 werd de vereniging opge richt. In Walcheren kon geen geschik te plaats worden gevonden, zodat „Vrederust" in Bergen op Zoom werd gebouwd, waar op 5 Mei 1909 de ope ning geschiedde. „Youth for Christ"-bijeenkomst. In de Middelburgse Hofpleinkerk hield „Youth for Christ" een inter kerkelijke evangelisatie-samenkomst. De leiding van deze avond was in handen van de bekende evangelist, J. van Capelleveen, die ook als spreker optrad. Medewerking werd verleend door Guus Hoddenbach met zang en begeleiding op de multimonica en de marïmbafoon. Het muziekkorps van het Leger des Heils en een „Youth for Christ -zangkoor uit Vlissingen luis terden de zeer geslaagde bijeenkomst, die goed bezocht was, op door hun bijdragen tot het programma. Vlissingen Wielrijder gewond. De wielrijder S. uit Vlissingen reed met drie houten palen op de schouder over de Oost-Souburgseweg te Vlis singen nabij de Souburgse waterto ren. Bij het passeren van een auto bus raakten de palen een ruit van de buscabine. De ruit werd verbrijzeld en de wielrijder kwam te vallen, waar bij hij een wonde boven het linkeroog opliep. Dokter Van Bockel van Sou burg verleende de eerste hulp en liet neer S., die vermoedelijk ook een hersenschudding had opgelopen, naar het ziekenhuis „Sint-Joseph" te Vlis singen overbrengen. „Havendorps belang". De buurtvereniging „Havendorps Belang" te Vlissingen gaf vorige week een feestavond, die uitstekend is geslaagd, dank zij de medewer king van het Vlissingse cabaretge zelschap „De Optimisten", onder lei ding van de heer De Koster. Na af loop werd een gezellig samenzijn met bal gehouden. Sint Laurens De Klaprooscollecte bracht in St. Laurens een bedrag van 39.10 op. Verkiezing ambtsdragers Tot ouderling in de Geref. Kerk van St. Laurens werd gekozen de heer S. Simonse (vacatufeJ. Riemens), tot diaken de heer C. Janse (vaca tureC. J. v. d. Weele. Vrouwenpolder Overplaatsing De wachtmeerster eerste klasse der Rijkspolitie, de heer Duine te Vrou wenpolder, is met ingang van 16 No vember overgeplaatst naar Sint-An- naland. Oost- en West-Souburg Feestvergadering Donderdag 17 November zal de afde ling Souburg van de Ned. Chr. Bond van Werknemers in de Hout- en Bouwnijverheid een feestvergadering houden in verband met het 25-jajrig bestaan van de afdeling. De bonds voorzitter hoopt die avond een feest rede te houden. „De jonge spelers" uit Vlissingen zullen hun medewer king verlenen. Propaganda-avond De afdeling SouburgRitthem van het „Nederlands Bijbel Genootschap" hield in de Ned. Herv. kerk te Sou burg een propaganda-avond onder voorzitterschap van de heer J. van de Putte. De heer Scheuring uit Am sterdam zette met behulp van de filmstrook „Iedereen zijn eigen Bij bel", het werk van het Bijbel Genoot schap in binnen- en buitenland uit een. Voorts werd medewerking ver leend door het Ambonezenkoor uit Vlissingen. De opkomst was zeer ge ring. Winkelweek. De plaatselijke winkeliersvereni ging „Nemidso" te Souburg, waarbij bijna 60 winkeliers zijn aangesloten, houdt van 18 tot en met 26 November eeii winkelweek. Talrijke prijzen zyn beschikbaargesteld, terwijl de mu ziekvereniging „Vlyt en Volharding" haar medewerking zal verlenen door deze feestweek met muziek op te luis teren. Gedurende deze week zijn de zaken geopend tot 's avonds 10 uur. COLLECTEN De klaprooscollecte gehouden te Souburg heeft f 114.92 opgebracht. Benoeming Aan de School met de Bijbel te Ovezande is per 1 Januari a.s. be noemd tot onderwijzeres mej. C. Arp te Voorburg in de plaats van mej. J. Schout, die per genoemde datum ls benoemd te Souburg. Officiële publicaties VLISSINGEN HINDERWET Vergunningen verleend. B. en W. van Vlissingen, gelet op art. 12 der Hinderwet, brengen ter openbare ken nis, dat bij hun besluit van 8 November 1955 op de daarbij gestelde voorwaar den de volgende vergunningen zijn ver leend aan: Het Bestuur van liet St. Joseph-zieken- liuis te Vlissingen tot het uitbreiden van de was- en strij kinrichting, door het ver groten van de werkruimte, in het perceel Dishoeckatraat 2: Shell Nederland N.V. te 's-Gravenhage tot het uitbreiden van een autoherstel- plaats, door het bijplaatsen van een ben zinetank van 6000 liter en een aftappomp met een electromotor van \'2 P.K. op het perceel Coosje Buskenstraat 49—51; C. de Leeuw te Middelburg tot het op richten van een herstelinrichting voor verbrandingsmotoren, waarin 3 electro- motoren met een gezamenlijk vermogen van 1 P.K. gebezigd zullen worden, in het perceel Baljuwstraat 16. Vlissingen, 11 November 1955. Lijk van vrouw in het Kanaal bij Sluiskil. Misdrijf niet uitgesloten. In het kanaal, nabij de Kanaalkade- West te» Sluiskil, is Dinsdagmorgen 't stoffelijk overschot aangetroffen van een vrouw van ongeveer 45 jaar, wier identiteit nog niet kon worden vast gesteld. De trieste ontdekking werd gedaan door de smid H. D., toen die zich 's morgens om zes uur naar de kade be gaf om reparatie-werkzaamheden uit te voeren aan een Rijnaak. Het lichaam van de vrouw toonde verwondingen en misdrijf wordt niet uitgesloten geacht. Naar wij nog ver namen, heeft de Terneuzense politie inmiddels een arrestatie verricht. Er is een man aangehouden, die niet in Sluiskil woont, maar daar wel op één der fabrieken werkzaam is. „Terneuzen klim op" blijft bestaan. Tijdens een Dinsdagavond in Du Commerce gehouden en vrij druk be zochte vergadering van de midden standsvereniging „Terneuzen klim op", werd na zeer uitvoerige discussie besloten niet over té gaan tot liquida tie van deze winkeliersvereniging. De vergadering stond onder leiding van de heer A. Smits. Het bestuur van „Terneuzen klim op" werd gemachtigd tot het nemen van maatregelen om tot een degelijke St. Nicolaas-actie te ko men. In de vacature, ontstaan door 't bedanken van de voorzitter, de heer R. van Grembergen, zal worden voor zien tijdens een volgende vergadering. Verder werd nog besloten uit te zien naar middelen om het verenigingsle ven te stimuleren. Chauffeur verkocht in Goes gehuurde auto. Te Heerlen aangehouden. Te Heerlen werd op verzoek van de Goesse politie de 41-jarige chauffeur N. C. van E. aangehouden, die in Goes een personenauto huurde en deze in Amsterdam verkocht. Van E.. zonder vaste woon-of ver blijfplaats, kwam op 26 October bij de garagehouder De B. in Goes om voor twee dagen een auto te huren. Toen de auto op 2 November nog niet tenig was, wendde de garage houder zich tot de politie. Hoewel Van E. een valse naam had opgegeven, kon zgn identiteit spoedig vastgesteld worden, waarna via politietelexen .e.d. zijn opsporing werd verzocht. Spoedig bleek dat Van B. de auto reeds op 31 Octo ber in Amsterdam had verkocht. Daar was de wagen inmiddels enke le malen van eigenaar verwisseld, doch niettemin wist de politie de auto bij een Amsterdamse bakker terug te vinden. Van E. die door de Heerlense poli tie naar Goes werd overgebracht, is voor verdere afwikkeling van deze zaak, ter beschikking van de Amster damse politie gesteld. GEMEENTERAAD WISSEKERKE Bouw van nieuwe school voorlopig uitgesteld De gemeentebegroting over het dienstjaar 1956 werd Maandag door de gemeenteraad van Wissekerke, die in openbare vergadering onder voor zitterschap van burgemeester J. van Halst bijeen was, vastgesteld. De in komsten en uitgaven over de gewone dienst bedragen f 390.439,94. De post onvoorziene uitgaven beloopt een be drag van f 3332,91, De ontvangsten over de kapitaaldienst bedragen f 847.955,31, de uitgaven f 946.773,46 een nadelig slot dus van f 98.818,15. De heer M. J. Bustraan (S.G.) wil de de post verbetering Middenstraat te Wissekerke, geraamd op f 10.500, in bespreking geven. Hij meende, dat er urgenter gevallen ran straatver betering zijn, b.v. de Nieuwe Achter weg, de A. van Heestraat en de straat naar de nieuwe school te Kamper land. De voorzitter noemde het echter geen urgente gevallen. Verbetering van de verlichting, die in alle drie dorpen gewenst is, durfde de voorzitter niet aan, gezien de hoge kosten. Na bespreking van nog enke le posten, werd met de aantekening van de heer M. J. Bustraan (S.G.), die geacht wilde worden tegen alle verzekeringsposten te hebben ge stemd, de gemeentebegroting vast gesteld. Naar aanleiding van een ministe riële circulaire, die een drastische be zuiniging op de kapitaaldienst beoogt, deelde de voorzitter mee, dat de plannen voor de nieuw te bouwen school en het gymnastieklokaal voor lopig terzijde geschoven moeten wor den. Op verzoek van de Christelijke M. U.L.O.-school werd f 287,88 verstrekt voor vergoeding van extra kosten voor huisvesting van personeel. Aan de stichting „Het Nationaal Rheuma- fonds" werd een eenmalige subsidie van 1 cent per inwoner verleend. Het voorstel van B. en W. de bestaande subsidies te handhaven voor de plaat selijke muziekverenigingen werd goedgekeurd. De begroting over het dienstjaar 1956 van het burgerlijk armbestuur werd goedgekeurd. De raad besloot niet over te gaan tot de regeling schoolmelk-voorzie- ning. De raad verklaarde zich wel ac- coord met het voorstel tot toetreding tot de stichting centraal projectie instituut met een jaarlijkse contribu tie van f 5. Met algemene stemmen werd de burgemeester benoemd tot lid van het burgerlijk armbestuur in de vacature van de heer J. J. van der Maas. Tot bezoldigd ambtenaar van de burger lijke stand werd benoemd de heer J- van Halst en tot onbezoldigd ambte naar van der burgerlijke stand de heer J. van Strien. Een voorstel tot afwijking van de winkelsluitingswet in verband met de winkelactie te Wissekerke van 21 No- Aardijk 13 v. Brownsville n. Houston. Aagtekerk 13 te Sydney. Adonis 14 te Maracaibo. Alchiba 13 550 m O v. Norfolk. Almdijk 13 te Bremen. Alnati 14 v. Santos n. Rlo de Janeiro. Alphacca 14 p. Recife n. R. de Janeiro, Amerskerk 13 te Hongkong. Andijk 13 600 m W. v. Fayal. Arendskerk 14 te Lourengo Marquez. Averdijk 12 670 m O. v. Bermuda. Baud 14 te Djakarta. Bali 13 765 m ZO v. Halifax. Banka 13 175 m NO v. Ouessant. Batavier I 14 p. Sileiro. Blijdendijk 13 540 m ZW v. Kaap Race. Boschfontein 14 160 m ZO Port Sudan n. Aden. Cistula 14 750 m O. v. Martinique. Camilla 13 230 m. ZW v. St. Maarten. Cleodora 14 v. Ras Tanura n. Madras. Crania 13 te Adelaide. Delft 14 te Antwerpen. Delfshaven 13 te Madeira. Ena 13 750 m. ZW v. Ouessant. Eos 13 40 m N. v. Bougie. Grootekerk 13 te Hamburg. Gouwe 13 v. Monrovia n. Dakar. Gaasterland 13 v. Rlo Grande. Haulerwijk 13 860 m O. v. Hampton Roads. Heemskefk 13 140 m N. v. Kaap St. Vincent. Helicon 15 te New York. Indrapoera 14 te Genua. Japara (KRL) 13 te New York. Krebsia 1000 m. W. v Kp. de Goede Hoop. Kota Inten 13 te Surabaia. Kalijdon 13 270 m. Z. v. Ascension Eil. Korovina 14 te Rotterdam. Kota Baroe 14 te Rotterdam. Kota Gede 13 v. Port Said. Keizerswaard 15 te Rotterdam. Kota Agoeng 14 p. Minikoi. Laagkerk 15 te Suez. Langkoeas 13 90 m. Z. v. Kp. Comorin. (Slot van pag. 1) financieren, dan zou het toch .moge lijk moeten zijn om voor de landarbei ders huizen te bouwen!" De burge meestervan Zuidzande is er van over tuigd, dat het althans de moeite zou lonen om in deze richting eens een proef te nemen! Samenwerking zou dus hier wel licht een oplossing kunnen brengen, zoals de heer Everwijn deze ook zoekt voor de huisvesting van bejaarden Tezamen met de diaconie van de Ned Herv. Kerk in zijn gemeente. Want nu de laatste vier diaconie-woningen vooi bejaarden onbewoonbaar verklaard moesten worden, is ook dat probleem weer actueler. Toekomstbeeld Ondanks de hier geschetste moei lijkheden ten aanzien van de huisves ting, is burgemeester Everwijn over de algemene gang van zaken in zijn gemeente toch uiterst tevreden. „We spelen mee in het vreemdelingenver keer, er is een bloeiend verenigingsle ven, onze enige industrie floreert goed en er is zelfs een plannetje om een nertsfokkerij op te zetten". Nadrukkelijk verklaart hij dan ook, dat er naar zijn mening geen enkele reden is in het algemeen om te twijfelen aan het „bestaansrecht" van kleine gemeenten. „Het is vanzelfsprekend een toe komstbeeld, maar op den duur zal het zelfs zo moeten vorden, dat elke ge meente z'n eigen dorpshuis heeft Want nu in vele gevallen de „na-oor- logse" materiële zorgen zijn wegge vallen, het rampherstel vrijwel vol tooid is, krijgt men gelegenheid zich meer te richten op culturele waarden. Om op dit terrein tot volledige ont plooiing te komen is een dorpshuis, met behoorlijke accomodatie, dan ook zeker geen overbodige luxe". Hetgeen in deze kolommen als eens eerder ge steld is! Lauxenskerk 14 v. Dubai n. Muscat. Lekkerkerk 14 te Bandar Shahpur. Luitterkerk 14 te Rotterdam. Leopolskerk 15 v. Port Said n. Havre. Lekhaven 14 te Bremen. Liberty Bell 13 360 m. ZW v. Azoren. Lievevrouwekerk 14 v. Bahrein n. Damman. Lissekerk 15 te Port Said, Maasdam 1-3 60 m ZO v. Brisbane. Maasland 14 p. Finisterre n. A'dam. Maas 14 te Rotterdam. Malea 14 te Geelong. Mariekerk 14 p. Kreta n. Pt. Said. Mataram.13 v. Aden. Maeoma 13 240 m Z v. Ras al Hadd. Meliskerk 14 te Amsterdam. Muiderkerk 14 p. Gibraltar n. Le Havre Merwede 13 v. Takoradl n. Sherbro. Maashaven 14 te Buenos Aires. Ondina 13 20 m Z. v. Yokohama. Oranje 17 te Tj. Priok vtnv. Oranjefontein 13 315 m Z. v. Dakar. Polydorus 13 te Lakes Charles. Peperkust 14*te Amsterdam. Pr. Philips Willem 13 30 m ZO v. Kp. Ray. Roepat 14 p. Aden n. Colombo. Raki 13 v. Mena al Ahmadi. Rijndam 14 te New York. Rijnkerk 14 te Antwerpen. Sibajak 15 te Aden. Schie 13 40 m O v. Ouessant. Schouten 13 v. Dar es Salaam n. Beira. Slamat 13 375 m W. v. Pointe de Galle. Statue of Liberty 13 215 m Z. v. Flores. Straat Soenda 12 p. Rio Grande do SuJ. Sinabang 13 p. Karimata. Stentor 14 p. Azoren. Sibajak 13 p. Kaap Guaröafui. Straat Makassar 13 v. Port Elizabeth. Teiresias 13 te Djedda. Triton 14 te Amsterdam. Telamon 13 te Santiago de Cuba. Tibia 14 110 m. ZO v. Kaap Leeuwin. Van Cloon 14 te Singapore. Utrecht 14 te Genua. Van Spilbergen 14 v. Plymouth n. Antw Waterman 13 520 m W. v. Galapagos Eil Willem Ruys 13 v. Gibraltar. Westland 14 te Amsterdam. Weltevreden 15 te New York. Wonorata 13 285 m W. v. Fayal. Willem Barendsz 13 ".650 m NW v. Kaapstad. Willemstad 14 te Plymouth. Burgerlijke Stand. ZOUTELANDE Bevallen: A. Janse—De Visser, d. G. Cor- benn-Van der Leur. z. Ondertrouwd: A. Dingemanse 25 Jr. en W. Minderhoud, 23 jr. Getrouwd: A. Janse 25 jr. en L. Kleine- pier 23 jr: Overleden: J. Cijsouw. 81 jr. wed. van M. van Slugs. DOMBURG.. Bevallen: L. WisseJongepier, z. Ondertrouwd: H. de Pagter, 22 i. en J. Kluijfhout. 23 j. Getrouwd; J. Vrelte. 27 i en M. van Deursen, 21 j. Overleden: P. Huibregtsen, 97 j., wed. van J. Hendriks. T. Aarnoutse. 89 j., wed. van C. Puijpe: vember tot 6 December werd goed gekeurd. Besloten werd toe te treden tot de gemeenschapelyke regeling voor een werkplaats van minder-vallden te Goes en niet tot de regeling ziekten- kostenvoorziening voor gemeente ambtenaren. Het voorstel om deel te nemen aan de gemeenschappelijke regeling voor het vervoer van zielten en gewonden per ambulance-auto voor Noord- en Zuid-Beveland en de wijziging in de begroting over het dienstjaar 1955 werd door de raad goedgekeurd. De kosten voor de eerste inrichting van de Christelijke M.U.L.O.-school zullen worden verhoogd met f 2074,44. Voor de aanschaffing van leermidde len voor de openbare lagere school werd een bedrag van f 883,90 ver strekt. De subsidie aan de landbouwwin- tersehool te Middelburg werd ge handhaafd op f 75 per leerling. Aan minvermogenden werd over het tijdvak van 1 November tot 1 Mei aanstaande een kolenbgslag toe gekend. Het voorstel van het uitbrei dingsplan voor de Noord-West Onrustpolder en het voorliggende strand werd besproken. Een kampeerterrein voor het plaat sen van zomerhuisjes bij de dui nen zal wenselijk zijn. Ook is reeds een aanvraag binnen om 'n lokaal te bouwen. Het ontwerp daarvan werd de raadsleden ter inzage voorgelegd. De onderne mer zou het hotel in 1957 in ge bruik willen nemen. Na enige discussie werd het vohrstel goed gekeurd. Een verzoek van de sportvereniging „Wissekerke" om over te gaan tot de bouw van een kleedlokaal werd ter tafel gebracht. B. en W. zijn er in principe niet tegen, ook de raadsle den zijn overtuigd van de noodzaak. De heer J. H. Zuydweg, die zich over het kleedlokaal door het bestuur van de sportvereniging had laten voorlichten, verklaarde, dat de ver eniging zou trachten zelf een houten noodwoning te huren indien de ge meente voor de inrichting, waaronder aansluiting op de waterleiding, zou zorg dragen. De heer L. J. Hoveijn (C.H.) zou gaarne eerst de kosten van een en ander vernemen. Het punt werd ver schoven naar de volgende raadsver gadering. In de rondvraag werd naar de mo gelijkheid van een te bouwen badhuis geïnformeerd. Marktberichten VEEMART ROTTERDAM. Aanvoer ln totaal 3288 stuks. Weektotaal 5315 stuks. Vette koeien en ossen 640. Ge- bruiksvee 788., Idem tbc-vrij 763. Vette kalveren 60. Graskalveren 180, tbc-vrij 175. Varkens 108. Biggen 202. Paarden 87. Veulens 7. Schapen of lammeren 299. Bok ken of geiten 46. Vette koeien per kg. ln et. le kW. 260 —282, 2e kw. 244—260, 3e kw. 220—240. Vette kalveren per kg ln ct le kw. 300 220. 2e kw. 280—300. 3e kw. 230—280. Slachtpaarden per kg ln ct le kw. 230, 2e kw. 210, 3e kw. 190. Pr. d. s:. ln gid enhcij.m.- en le 2e 3e kwaliteit Graskalveren 420 350 250 Nuchtere kalveren 63 53 45 Biggen 50 40 35 Schapen 140 120 90 Lammeren 120 100 90 Kalfkoeien U00 950 725 Melkkoeien U00 950 725 Vare koeien 750 650 575 Vaarzen 780 680 580 Pinken 480 425 350 Vette koeien aanvoer als vorige week, handel tamelijk, prijzen als gisteren. Vette kalveren aanvoer even minder, handel kalm, prijzen niet geh. prijshoudend. Graskalveren aanvoer kort, handel goed, ruim prijshoudend. Nuchtere kalveren aanvoer als vorige week. handel vlug. prijzen Iets stijver. Biggen, aanvoer Iets kiener, handel kalm, niet geheel prljsh. Slachtpaarden aanvoer matig, handel stroef, prijzen stabiel. Scbapen aanvoer kleiner, handel goed. prijzen onveranderd. Lammeren aanvoer kleiner, handel goed, prijzen onveranderd. Kalfkoeien aanvoer gewoon, handel redelijk, prijshoudend, lijk, prijshoudend. Vare 94:zenen en Melkkoeien aanvoer gewoon, bande) rede lijk, prijshoudend. Vare koeien, aanvoer iets kleiner, handel kalm. prijzen le kwal. iets stijver, verder onveranderd. Vaarzen aanvoer matig, handel goed, prijzen con stant. Pinken, aanvoer matig, handel goed, prijzen constant VISMIJN VEERE 3661 kg Exportgarnalen 6576, 3764 kg. Handelsgarnalen 52—64. 55 kg Schar 56—71, 10 kg. Bot 61. 60 kg. Wijting 43— 50. 3 kg. Middeltong 2.91—3.82, 32 kg. Rog 2741, 8 kg. Wulken 56, 58 kg. Ongesor teerde vis 5260. Heden overleeo zaclu en kalm mijn lieve Vrouw en onze Moeder. Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder TANNETJE DE KORTE Echtgenote van JAN SCHAALJE. tn de ouderdom van ruim 81 jaar. Uit aller naam, JAN SCHAALJE uriewegen, 1c. November 1955. De begrafenis zal Dlaats hebben Vrpdae is >m 12 uur. Alg. Bond van Ouden van Dagen, afü. Vlissingen. 0— De vergadering van Donderdag 17 Nov. a.s. is in plaats van in het Schelcekwartier in het CONCERTGEBOUW. HET BESTUUR.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 3