PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT „Trek naar de dorpskommen" door gebrek aan goede woningen Russisch propaganda-offensief vóór het sluiten van Genève Varvd-aag WAARDERING VOOR DUITSE HULP IN FEBRUARI 1953 VERWACHT... Maar het Westen houdt vast aan eis van Duitse eenheid Rusland heeft Dinsdag een offensief ontketend om een propaganda-over- winning te grijpen op de wegzakkende Geneefse conferentie en om de im passe van de Grote Vier over een vrede in de koude oorlog te verdoezelen. Molotow diende een stroom van voorstellen over veiligheid en ontwapening in, die het Westen dwong de op dood spoor geraakte besprekingen nog een zitting langer vol te houden dan bepaald was. Maar de V. S. waarschuwden, dat niettegenstaande deze Russsiche manoeuvre van het laatste ogenblik, zij generlei veiligheidsverdrag in Europa zullen ondertekenen, zolang Rus land de eenheid van Duitsland blijft beletten. De conferentie van de Grote Vier naderde de finish temidden van deze ontwikkelingen: 1. De vier ministers gaven de pogingen om het IJzeren Gordijn opgehaald te krijgen op, nadat Molotow duidelijk had gemaakt, dat Rusland niet van plan is het gordijn aan te raken, nu of in de afzienbare toekomst en nadat hij het Westen verweten had zich te mengen in interne zaken van Rusland; 2. Het debat over Europese veiligheid en Duitsland zal hoewel het nog steeds in een impasse verkeert worden voortgezet op een extra zitting, die Woensdagochtend omstreeks half twaalf gehouden zal worden. Dit werd bepaald, nadat Molotow op het laatste moment met een nieuw veiligheidsvoorstel was komen aandraven. en Molotow. De ochtendzitting van twee uuf eindigde met het opgeven van verdere pogingen om overeen stemming te bereiken over de uitbrei ding van contacten tussen Oost en West. Zo obstinaat was de weigering van de Rus enige concessies te doen, dat de ministers zelfs niet enig mid del overwogen deze gesprekken voort te zetten, bijv. door middel van com missies van deskundigen. Dinsdagmid dag om vier uur kwamen zij weer sa men en onmiddellijk bracht Molotow drie voorstellen inzake Europese vei ligheid ter tafel, maar het Westen wilde er niet over praten, omdat Mo lotow geweigerd had over de Duitse eenheid te praten. Nadat alle vier mi nisters aan het woord waren geweest, hielden zij een pauze van vijf kwar tier. Ontwapening Gedurende dit reces hadden Dulles en Molotow een gesprek in de werk kamer van de laatste. Gedurende het reces wisselden Rusland en het Wes ten ontwerp-documenten uit betref fende de ontwapening. Het Westen 3. De vier ministers zetten hun besprekingen achter de schermen voort, waarin getracht wordt het eens te worden hoe de gesprekken over de ontwapening voortgezet moeten worden; 4. Het verluidt, dat het Westen besloten is een be slissing naar de regeringshoofden te verwijzen, wanneer en hoe de gesprekken tussen Oost en West voortgezet moeten worden, liever dan in Genève een datum vast te stellen voor een nieuwe conferen tie van de Grote Vier; 5. Het Wes ten is bezig de laatste hand te leg gen aan een verklaring, waarin wordt gezegd, dat men vastbeslo ten is te blyven ijveren voor de Duitse eenheid en waarin Rusland op de man af verweten wordt, die eenheid tegen te houden. De een na laatste dag van de confe rentie werd gekenmerkt door twee plenaire zittingen, een geheime rit ting en twee onderonsjes van Dulles Belangensfeer De Nederlandse en Belgische rege ringen hebben Maandag een be langrijke verklaring gepubli - ceerd over de kwestie van de water wegen, waarbij Zeeland zo nauw is betrokken. Het schijnt, dat na lange aarze ling een duidelijker aftekening van het Belgische standpunt is bereikt. Men heeft van Belgische zijde er kend, dat het recht van Nederland om de zeegaten af te sluiten „van zelfsprekend" is. Dat gaat dan niet over de Westerschelde, want die zeearm is voorlopig buiten de Ne derlandse afdammingsplannen ge houden. Met de afsluiting van de overige afdammingen echter gaat men accoord. Tegenover de Belgische erkenning van het Nederlandse recht tot afdamming, stelt Nederland, dat het bij de uitvoering van de werken rekening dient te houden met de Belgische belangen zowel voor zover deze de Schelde als de tussenwate ren betreffen. Nu zijn er wat die (Wester) Schel de betreft destijds wel enige Belgi sche beduchtheden geuit zoals snel lere verzanding in de Westerschel- demond en stijging van het water peil. Dat zijn beduchtheden, waaraan niet zo heel veel zou zijn te veran deren, wanneer zij zich na de af dammingen zouden voordoen. Blijk baar heeft men van Belgische zijde ingezien, dat zij onwerkelijk waren en dat men het Nederlandse recht op afdamming van de andere zeeai- men niet kan bestrijden op grond van een onwerkelijke vrees ten aan zien van de Westerschelde. Dit zou dan een klein winstpunt voor Nederland zijn. Daar tegenover heeft Nederland aan België toegezegd, dat het bij de afdammingswerken reke ning zal houden met de Belgische (scheepvaart) belangen op de tus senwateren. Dat is voor de Belgen een bijzon der belangrijke toezegging. In het begin van de vorige eeuw was het zó, dat Nederland slechts rekening hield met de Belgische scheepvaart- belangen op de Westerschelde. Bui ten dat vaarwater hadden de Belgen precies dezelfde rechten als andere buitenlanders. Toen de Kreekrak werd afgedamd, en er ten gerieve van de Belgische scheepvaart onder meer een Kanaal door Zuid-Beveland gegraven werd, strekte de Belgische belangstelling zich geluidloos uit tot de Ooster- schelde. Thans is het zover, dat Neder land alvorens straks een dam (met scheepvaartsluizen) te mogen leggen in het Volkerak, moet gaan praten met België over de vraag of bij deze afdamming de Belgische scheepvaart-belangen niet in het gedrang komen. Op die wijze geraakt toch wel een heel groot deel van Nederland in de sfeer van de Belgische „belangen". Wat resteert er nog van de Ne derlandse souvereiniteit over de „tus senwateren", wanner men tot aan het. Volkerak een soort Belgische medezeggenschap erkent? Wij zijn uitermate benieuwd hoe men daarover in de Eerste en Twee de Kamer zal oordelen!! s is het 10 jaar geleden, dat M te Londen tijdens een conferen- tie tussen vertegenwoordigers m van vierenveertig landen de U. m H N.E.S.C.O. werd opgericht, die ee op 4 November 1946, in wer- king trad en waarvan de hoofd- j= zetel thans te Parijs is geves- m tigd. ff iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili Aannemers schenken 60.000 voor rheumatiekbestrij ding Rheuma oorzaak van veel verlet in bouwvakken Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Nederlandse Aanne mers- en Patroonsbond Bouwbedrij ven, N.A.P.B., hebben de leden een bedrag van f 60.000.bij elkaar ge bracht ten behoeve van de Nederland se Vereniging tot Rheumatiekbestrij- ding; hèt Kheumafonds. Bij de overdracht van dit bedrag aan dr. P. L. Stal, werd onder meer ge zegd, dat de rheuma juist in de bouw vakken vele slachtoffers maakt. Na de griep is rheumatiek de ernstigste riekte in de bouwbedrijven en 25 pet. van de riekte-uitkeringen worden dan ook wegens rheumatiek gedaan. In twintig jaar steeg het percentage ziektegevallen door rheuma van 14 tot 20. Daarom is het van het groot ste belang, zo zeide de heer Dura, voorzitter van de aannemersbond, dat juist voor de bestrijding van de rheu ma in de bouwvakken zeer veel wordt gedaan, opdat deze vijand met kracht zal kunnen worden geweerd. publiceerde zijn onderwerp niet en zeide dat dit ook niet gebeuren zou, maar de Russen deden dit wel en ont lokten aan de woordvoerder van de Britse delegatie, Sir George Young, de opmerking, dat dit een ongewone stap was daar het document infor meel is besproken en nooit in de con ferentie ter tafel is gekomen. Het Russische ontwerp is uit op een vier-mogendheden verklaring waarin de Grote Vier beloven zich te onthouden van toepassing van ge weld. Het breekt ook een lans voor voortgezette overweging van Russi sche en Westerse ontwapeningsvoor stellen met inbegrip van Eisenhowers plan voor luchtinspectie. Westerse woordvoerders zeiden, dat het in deze vorm niet aanvaardbaar is. De ministers gingen nog even door na het reces en Molotow kwam nog met een voorstel van zes punten over de Europese veiligheid. Dit dwong het Westen om in te stemmen met het houden van een ritting op Woensdag ochtend ter bespreking van dit voor stel. Dulles zeide evenwel tot Molo tow: „Ik denk dat het natuurlijk dui delijk is, dat de Verenigde Staten ge nerlei veiligheidsverdrag met de Sow- jet-Unie zullen ondertekenen met be trekking tot Europa behalve als on derdeel voor een schikking voor een heid van Duitsland in de vrijheid". Vervolgens gingen de ministers een half uur in geheime ritting ter be spreking van een slotcommuniqué. (United Press) Nederlaag voor premier Faure Verkiezingen in Januari? Nadat de Franse Senaat premier Faure een stevige nederlaag had be zorgd door met grote meerderheid zijn ontwerp voor een kieswet af te wijzen, ging hij overstag. Hij verklaarde aan de verbaasde senatoren, dat hij bereid was de ver- kieringen in Januari te houden. De ontbinding van de Assemblée zou dan op 25 Januari kunnen geschieden, zo dat de verkiezingen in ieder geval na het nieuwe jaar kunnen worden ge houden. De Senaat nam met 231 tegen 50 stemmen een eigen ontwerp kieswet De houding van de Senaat was inge geven door de vrees, dat het systeem dat de regering voorstaat, ongeveer 180 communisten in de Assemblée zal brengen. De communisten hebben thans 94 afgevaardigden. De houding van de Senaat was een grote overwinning voor Faure's grote politieke rivaal en mede-radicaal, ex- premier Mendès-France. Deze heeft geijverd voor het systeem van twee ronden, omdat het hem zou toestaan zijn eigen candidaten te nomineren en de leider te worden van een nieuwe meerderheid van centrum en links in de nieuwe Assemblée, die hem mis schien tot premier zal verkiezen. (United Press) Kinderen van Montmartre in hun traditionele kledij met zwart om- floerste trommen en met vlaggen, brachten in de Madeleine" te Parijs de laatste eer aan de overleden me vrouw Coty. Weinig kans op uitlevering „vluchtelingen uit Breda" Gezien het verloop van de proce dures in Duitsland betreffende de Nederlandse verzoeken om uitleve ring1 van de misdadigers, die nu bijna drie jaar geleden uit de ge vangenis te Breda zijn ontvlucht, heeft de minister van justitie naar hij aan de Tweede Kamer meedeelt, na genoeg geen hoop meer, dat aan Duitse zijde nog aan een van die ver zoeken het verlangde gevolg zal wor den gegeven. De recente wijziging van de Duitse nationaliteitswetgeving, waarvan aanvankelijk nog een gun stig effect werd verwacht, vormt, naar inmiddels gebleken is, geen be letsel voor rechterlijke uitspraken in de onderhavige uitleveringszaken, waarbij op grond van toetreding tot de S.S. voetstoots de verwerving van de Duitse nationaliteit wordt aange nomen. Koninklijk gezin met de Kerst naar Sankt Anton? In de hoofdstad van Tirol, Inns bruck, weet men volgens A.F.P. te weten, dat het Nederlandse Konink lijke gezin voornemens is omstreeks Kerstmis in het wintersportcentrum Sankt Anton am Arlberg te verblij ven. Van de zijde van het koninklijk huis kon men het bovenstaande niet beves tigen. Nederlandse onderscheidingen. Koningin Juliana heeft tien Duit sers onderscheiden met de Orde van Oranje-Nassau wegens hun verdien sten voor de organisatie van de Duit se hulpactie bij de Nederlandse over stromingsramp in 1953. Met het Grootkruis der orde is on derscheiden de Westduitse minister van economische zaken, professor dr. Ludwig Erhard. Tot Grootofficier der orde is be noemd de president van het Duitse Rode Kruis, dr. H. Weitz. Vliegende vroedvrouw w De volgende maand zal Oos- f§ tenrijk een „vliegende vroed- ff vrouw" rijk zyn. Op het ogen- blik wordt de 33-jarige Franzi Hain geoefend in parachute- ff springen, omdat het haar taak zal worden, hulp bij bevallingen te verlenen in door de sneeuw ff geïsoleerde Alpendorpjes, die alleen bereikbaar zullen zyn ee door per valscherm uit vliegtui- ff gen van de Oostenrijkse Alpen- wacht te springen. (United Press) ff Commandeur der Orde van Oranje Nassau zyn geworden de vroegere consul-generaal der landenafdeling van het ministerie van buitenlandse zaken, thans gezant in Addis-Abeba, dr. H. Bidder, de president van het Duitse charitasverband, prelaat Al. Eckert in Freiburg en de president directeur van de Nordsee-werke in Emden, J. A. Pabelick. Tot officier in de Orde van Oranje- Nassau zijn benoemd de president van het „Gesambtverband Deutscher Zei- tungsverleger", de heer E. Gross in Bielefeld, de hóofdred. van de „Köl- nische Zeitung", dr. R. Heinen in Keu len, de leider van het centraal bureau van het Hilfswerk der Evangelische Kirche in Deutschland, ds. dr. H. Krimm in Stuttgart, en de Oberkreis- direktor van net graafschap Bent- heim, dr. E. Mawick in Nordhorn. Ridder in de genoemde orde is ge worden de plv. leider van het Wasser- und Schiffahrtsambt in Wezel, Regie- rungsbaurat ing. A. Meyer. De Nederlandse ambassadeur in Bonn, de heer A. Th. Lamping, heeft de eretekenen, verbonden aan onder scheidingen, Dinsdag tijdens een lunch te zijnen huize uitgereikt. Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll BURGEMEESTER VAN ZUIDZANDE: Verouderde landarbeidershuisjes zijn in feite krotwoningen „ZOALS ER VROEGER sprake was van een trek naar de stad, zo kan men thans spreken van een trek naar het centrum. De mensen, die buiten de dorpskom wonen, „aan de dijken", doen in vele gevallen hun best om ergens in een dorpskom onder dak te komen". Dat is de ervaring van de heer H. P. Everwijn, burgemeester van het propere Zeeuwsch-Vlaamse dorpje Zuidzande. Een plattelandsgemeente, zoals Zeeland er veel kent, met een overwegend agrarische bevolking, soms een bescheiden industrie enaltijd een woningprobleem! „De trek naar de dorpskom" kan burgemeester Everwijn ten dele ver klaren. Nog altijd zijn immers talloze woningen op het platteland verstoken van electriciteit en waterleiding en ook rond Zuidzande vindt men nog legio totaal verouderde landarbeiders- huisjes, met ten hoogste één woonka mer. Vanzelfsprekend leeft bij de be woners van dit soort huizen vaak het verlangen naar een woning met meer comfort. Want in feite leven zij in krotwoningen. „Onze krotwoningen zijn te vergelijken met de noodwonin gen, die men elders nog vindt", zo meent de heer Everwijn, die zoals vele ambtgenoten met hem de bouw van moderne goed geoutilleerde huizen als een bittere noodzaak ziet. „Dan trekt men niet meer weg, zoals thans wel het geval is". Ook voor Zuidzande hangt het ar beidersvraagstuk, zowel voor landar beid als voor de meubelindustrie, die deze gemeente bezit, ten nauwste met het woningprobleem samen. „In West- Zeeuwsch-Vlaanderen wacht men dan ook met smart op bijvoorbeeld de krotopruimingsregeling", aldus burge- meester Everwijn, die voor zijn ge- meente sinds drie jaar geen bouwvo» lume meer kreeg. Bovendien zijn de herbouwplichten ook in Zuidzande practisch gerealiseerd. Oplossing? De heer Everwijn heeft het probleem grondig bestudeerd en een kleine mo gelijkheid om althans voor landarbei ders aan huizen te komen, acht hij nog aanwezig. „Waarom volgen de boeren het voorbeeld van de industrie niet? Wanneer zij gezamenlijk de zaak (Vervolg op pag. 5) Eet raadhuis in Zuidzande. het pro pere Zeeuwsch-Vlaamse dorpmet zijn stijlvol dorpsplein. (FOTO P.Z.C.J Stakingsactie in Argentinië mislukt. algemene staking die de Confe- deracion General de Trabajo, liet Pe- ronistisch-getinte algemene Argen tijnse verbond van vakverenigingen, voor onbepaalde t\jd bad uitgeschre ven uit protest tegen de maatregelen van overheid tegen de vakbewe ging is geheel op een mislukking uit gelopen. (United Press). tak**- n '.'JL.. Zijne Majesteit Sidi Mohammed Ben Yoessef heeft een bezoek gébracht aan de president van Frankrijk in zijn buiten te Bambouillet. IETS KOUDER. Overdrijvende wolkenvelden met hier en daar een enkele bui. Zwak ke tot matige wind uit Noordelijke richtingen. In de middag dezelfde temperaturen als gisteren of iets la gere. ZON EN MAAN 17 November Zon op 8.04 onder 16.50 Maan op 10.52 onder 18.51 198e Jaargang-No. 269 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer. Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adj.-Hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5.85 p kw.; fr. p. p. f 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 16 Nov. '55. ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minimum p. advertentie 1 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) cent per regel met een minimum van l 1.„Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 23 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vlisslngen, Walstr. 5860, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg. Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Flnlandstraat 2. telef. 16; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zlerikzee, N. Bogerdstraat 24. telef. 261 OM IMPASSE TE VERDOEZELEN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1