PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Beperking van investeringen ook in de overheidssector In het Zuidersloe groeit weer een nieuw landbouwgebied de BILT D FAURE STELDE OPNIEUW DE VERTROUWENSKWESTIE AMERIKAANSE WAARSCHUWING AAN EGYPTE EN ISRAEL Vand aag... 198e Jaargang-No. 285 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W de Pagter. Hoofdredacteur: W Leertouwer. Adj.-Hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS. 47 cent per week; 5.85 p kw.; fr. p. p. t 6.10 per kw Losse nummers 10 cent Hut. Vlisslngen, Walstr. 5860, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. i WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 11 Nov. 1955 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minimum p. advertentie I 4. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties imax 8 regels) 23 cent per regel mei een minimum van 1 1.—„Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No 359300 P.Z.C.. Middelburg. 1 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g 2228); Oostburg, Flnlandstraat 2, telef. 16; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zlerikzee, N Bogerdstraat 24, telef. 26i MINISTER VAN DE KIEFT KREEG MOTIE TEGEN ZICH Algemene financiële beschouwingen kregen spannend slot (Van onze parlementaire redacteur) De algemene financiële beschouwingen over de rijksbegroting 1956 hebben Donderdagmiddag in de Tweede Kamer een spannend slot gekregen. Zij ein digden namelijk met een aanneming van een motie van de heer Lucas (KVP), welke motie van de regering vordert, dat zij de door haar voorgestelde be perking van de investeringen in het particuliere bedrijfsleven ook zal toepas sen in de overheidssector. De minister van financiën, de heer Van de Kieft en de heer Lucas stonden scherp tegenover elkaar en laatstgenoemde maak te zich bepaald kwaad, toen de bewindsman liem nogal aggressief aanviel. De motie Lucas was ondertekend door do financiële specialisten van 5 fracties. De minister noemde de motie een slag in de lucht. Deze week nog waren drie ministers bij hem geweest, die om meer geld vroegen. Hij had gewei gerd, doch als zij straks in de Kamer hun begrotingen verdedigen en zeggen dat zij voor sommige doeleinden graag meer geld beschikbaar hadden, dan staan de afgevaardigden aan hun kant en niet aan de mijne, aldus veronder stelde hij. Doelmatigheidscontröle Wat het apparaat voor de doelmatig heid der rijksuitgaven aangaat, welke instelling de heer Lucas had gesug gereerd, zei de bewindsman, dat hij hierover met de minister-president overleg had gepleegd en dat afgespro ken was de zaak in het kabinet te brengen. Daarnaast zou hij de Kamer Minister Van de Kieft ....slag in de lucht Personeelstekort Men moest aan het „Statistisch Zakboek", dat jaarlijks in Ne derland - verschijnt, eigenlijk een andere naam geven. Het is wat het formaat betreft waarlijk geen zakboekje en er zullen weinig men sen zijn, die zich ongelukkig zouden voelen, wanneer ze dat statistische cijfermateriaal niet in hun jaszak meevoerden. Maar het is en blijft een aardig boek vol leerzame cijfers. Zo wordt bijvoorbeeld op bladzijde 59 heel so ber het Nederlandse tekort aan in dustrie-arbeiders (per eind 1954) uit de doeken gedaan. De provincie Zeeland heeft zo blijkt daaruit in zijn in dustrie een bezettingstekort van 7 Friesland, Overijssel en Limburg zijn er wat dat betreft be ter aan toe dan Zeeland, zij komen slechts op 4 Het grootst is het tekort in Zuid en Noord-Holland en Noord-Bra bant, waar eind 1954 bijna 40.000 arbeidskrachten voor de industrie nodig waren of twee derde deel van het totaal, dat de Nederlandse in dustrie tekort komt. De metaalnijverheid en de scheepsbouw in Nederland kon den eind 1954 ruim 24.000 nieuwe werkers gebruiken, daar was de onderbezetting 10 Het knellendst was het tekort in de kledingindustrie waar men wors telde met een onderbezetting van 19 omdat er zo'n schrijnend ge brek is aan vrouwelijke arbeids krachten. De mijnen staan er niet slecht voor. Ze hebben weliswaar bijna 1600 man direct nodig, maar dat betekent nog slechts een onderbezetting van 3 Dat is het laagste tekort van alle industrieën. it dan tot troost van hen, die menen, dat er industrieën zou den zijn zonder personeelste- kort. Die zijn er in Nederland niet. Zelfs in de zosterk teruggelopen diamant industrie zou men nog wel een man of dertig kunnen gebruiken. En zulke „evenwichtige" bedrij ven als die van gas en electriciteit en water hebben nog altijd een on- dorhfvf tting van 4 De hierboven gegeven cijfers zijn van eind 1954. Er is reden om aan te nemen, dat de toestand zich in 1955 niet sterk gewijzigd heeft. inlichten. Achtereenvolgens verdedig den de heren Lucas (KVP) en Van Leeuwen (VVD) de motie, waarna de heer Wagenaar (CPN) haar bestreed. Minister Van de Kieft ontkende te genover de heer Van Leeuwen, dat de afremming van de investeringen bij het bedrijfsleven een kras karakter dragen. Er is alleen een klein deel te ruggenomen van de indertijd aan het bedrijfsleven verleende overgrote fa ciliteiten. Terecht merkte toen de heer Lucas op, dat zij als zij toch zo wei nig betekenen wel achterwege gelaten hadden kunnen worden. De bewinds man vond echter, dat zij wel degelijk waarde hebben. Zij hebben de beteke nis van een schot voor de boeg, dat wil zeggen van een waarschuwing. Hij constateerde verder, dat de Ka mer niet had kannen aangeven waar de investeringen door de overheid be perkt zouden moeten worden en hij noemde de motie daarom overbodig en onvriendelijk tegenover de rege ring, die dit in het geheel niet ver diend heeft. De Kamer liet zich door des ministers argument niet impone ren en nam de motie tenslotte aan met 47 tegen 23 stemmen. De PvdA en de CPN stemden tegen. Oetoyo Ramelan spoedig naar Nederland Begin 1956 besprekingen lussen Nederland en Indonesië De speciale Indonesische ambassa deur Oetoyo Ramelan zal zich, naar te Djakarta vernomen wordt, Zaterdag naar Nederland begeven voor het or ganiseren van onderhandelingen tus sen Indonesië en Nederland over de kwestie-Westelijk-Nieuw-Guinea en an dere aangelegenheden. Ramelan heeft de opdracht gekre; gen, alles in gereedheid te brengen voor de onderhandelingen, die waar schijnlijk op ministerieel niveau zullen worden gehouden. Welingelichte bron nen verklaren, dat Ramelan zal trach ten de onderhandelingen voor 't einde van het jaar op gang te krijgen, doch betwijfelen tegelijkertijd of hem dit zal lukken. Zij geloven dat het veiliger is, een datum in het begin van het nieu we jaar aan te nemen. (United Press.) Strijd tegen bendewezen in Atjeh en Celebes De politie in West-Afcjeh heeft mede gedeeld, dat de benden in Atjeh op het ogenblik zeer actief zijn. In West- At jeh veroverden zy het plaatsje Reunom, waar leden van de politieke partijen, de PNI, de Perti, de PKI en de Sobsi, ontvoerd werden. Honderd Perti-leden werden vermoord, hun lij ken werden in de rivier geworpen. Het blad „Bintang TLmoer" merkt hierover op, dat 95 procent van de bevolking van Atjeh onder dwang van benden op de Masjoemi stemde en dat leden van andere partijen zich niet durven te vertonen. Een eenheid van de TNI, gesteund door de zeemacht en de luchtmacht, heeft 4 November landingen uitge voerd in Uawo, Ranteanging en Ko- laka, plaatsjes in Zuid-Oost-Celebes, waar opstandelingen van de Tentara Islam Indonesia van de Daroel Islam, ter sterkte van ongeveer een batal jon tevergeefs tegenstand boden. Na een debat van negen uur over verkiezingsplannen Donderdagmorgen ongeveer vijf uur heeft de Franse premier Edgar Faure na een debat van negen uur over zyn verkiezingsplannen voor December opnieuw de vertrouwens kwestie gesteld. Hy wil dat de Na tionale Vergadering accoord gaat met zijn plan, ter stembus te gaan krachtens de verkiezingswet van '51, echter zonder de partybondgenoot schappen, óf hemzelf aan de kant te zetten. De premier maakte zyn besluit om precies vyf uur bekend. De stemming Soedanese regering diende ontslag m. De premier van Soedan, Ismail El Azhari, heeft Donderdag zijn ontslag ingediend. De Britse gouverneur-ge neraal van Soedan, sir Knox Helm, aanvaardde het ontslag. De Soedanese regering was bij de tweede lezing van haar begroting met 49 tegen 45 stemmen verslagen by de stemming over een motie van wantrouwen, ingediend door de op positie. De regering wilde de invoer beper ken, onder meer door verhoging der invoerrechten en wederinvoering der invoervergunningen. Ploeterend in de vette zeeklei helpen de arbeiders van Rijkswaterstaat de natuur een handje om de gronden van het Zuidersloe snel voor bedijking ge schikt te maken. De greppels in de bezinkvelden worden uitgegraven. (Foto P.Z.C.) werd bepaald op Zaterdagmiddag drie uur. Faure heeft de vertrouwenskwes tie dusdanig opgesteld, dat elk debat over kieshervorming buitengesloten wordt, met uitzondering van de her vorming die hij zich voor ogen houdt. Hij vraagt de Nationale vergade ring thans, elk ander tegenvoorstel te verwerpen en zich uit te spreken voor het kiesstelsel van 1951. (Uni ted Press). De Koningen van Denemarken Zweden hebben met hun gemalinnen een bezoek gebracht aan de beroem de Basiliek van St. Pieter in Vaticaan stad. Beide vorstenparen brengen een privébezoek aan Italië. V.l.n.r.: Konin gin Louise van Zweden, Koning Fre- derik van Denemarken, Koning Gus- tav Adolf van Zweden en Koningin Ingrid van Denemarken. lllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllll|l 1 Een andere Bischof 1 kreeg geen visum M De Duitse Evangelische kerk M heeft Donderdag laten weten, dat zij enige dagen geleden als gevolg van een pijnlijke vergis- s sing de Oostduitse regering er- H van heeft beschuldigd, dat bis- M schop Otto Dibelius de toegang tot Oost-Duitsland was gewei- H gerd. Oost-Duitsland had niet „Herrn Bischof Dibelius" maar M eenvoudig „Herrn Bischof" een visum geweigerd. Aangezien j§ M bisschop Dibelius in de volks- |2 mond wordt aangeduid als „Herr Bischof" had men uit een korte mededeling over de weige- p H ring van het visum aan „Herrn H Bischof" overhaast een verkeer- ij de conclusie getrokken. Dibe- |f lius is de bisschop van Berlijn |f en van het Oostduitse district H M Brandenburg. liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiili Klein militair vliegtuig in Het Kanaal gestort Een klein militair vliegtuig van de Britse marine, een toestel van het ty pe Gannet, is Donderdag in Het Ka naal gestort. Het had drie personen aan boord. Schepen, een reddingboot, helicopters en andere vliegtuigen schoten te hulp. De helicopters waren uitgerust met schepnetten voor het redden van drenkelingen. Voorstel tot verlaging van belastingen in West-Duitsland In begroting voor 1956-1957. Bij de indiening van zijn begrotings voorstellen voor het begrotingsjaar 1956-1957 heeft de West-Duitse mi nister van financiën, Fritz Sehaffer een belastingverlaging van in totaal 700 millioen mark in uitzicht gesteld. De minister kondigde aan, dat hy de uitgaven voor de defensie raamde op 9 milliard mark, een zelfde be drag als voor de defensie in het lo pende jaar werd uitgetrokken. De door het kabinet goedgekeurde begroting verkeert in evenwicht op een bedrag van 32.576.472.900 D.M., hetgeen 2.o26 millioen D.M. meer is dan in het lopende jaar. De minister zeide zijn inkomstenraming te hebben gebaseerd op de veronderstelling, dat het bruto nationale product in 1956 met minstens 7 procent zal toene men. In 1955 zal het met 9 10 pro cent zyn toegenomen, De belastingverlagingen, die voor het komende jaar zijn voorzien, om vatten verlaging van inkomstenbe lasting voor werkende vrouwen, la gere accijns op suiker en lucifers en vermindering van omzetbelasting op bepaalde producten, als bijv. land bouwmachines. OORLOG: GROOTSTE DWAASHEID Krachtig standpunt tegen degene die een oorlog begint Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse za ken heeft verklaard, dat Amerika aan Egypte en Israël te kennen heeft gegeven, dat het een krachtig standpunt zal innemen tegen degeen, die een oorlog begint en dat het „zeer gunstig gestemd zal zijn jegens de partij, die de Verenigde Staten er van overtuigt, dat zy d" vrede wil handhaven". In antwoord op desbetreffende vragen, zei genoemde woordvoerder niet te weten of andere landen, zoals Syrië, een dergelijke waarschuwing had den gekregen. „Wij doen alles wat wij kunnen om beide partijen ervan te overtuigen, dat het beginnen van een oorlog de grootste dwaasheid zou betekenen". De Israëlische ministers van bui tenlandse zaken, Mosje Sjaret, zei by aankomst te New-York „ontsteld te zijn over de rede van premier Eden, waarin deze aandrong op een com- §romis ten aanzien van het grondge- ied in Palestina. „Israël", zo zei Sjaret „acht zich niet moreel of politiek verplicht, om welk gebiedsdeel dan ook, dat onder zijn souvereiniteit staat, uit handen te geven". De Egyptische premier, Nasser, heeft in een interview met „Life" ge zegd, dat Egypte de wapens uit Tsjecho-Slowakije niet zal gebruiken om een oorlog te beginnen. Hrf zeide, zelf om die wapens verzocht te heb ben, daar Ben Goerion steeds dreige menten uitte. Groot-Brittannië en Egypte heb ben overeenstemming bereikt over de vaart van Britse schepen in de Golf van Akaba. Deze kwestie is lang een punt van wrijving tussen beide landen geweest. Egypte poogde de vaart in de Golf onder contróle te krijgen als onderdeel van de blokka de van Israël. NU NOG SCHORREN EN SLIKKEN Waterstaat helpt de natuur een handje Terwijl in de nieuwe Quarlespolder tussen Walcheren en Zuid-Beveland de boeren „kanjers" van bieten uit de vette klei halen, staat aan de an dere zijde van de dijk een aantal mannen in de slikken te spitten. Met hun lieslaarzen waden zy door de grijze slib, waarin zij tot over de en kels wegzakken. Wat die mannen daar doen? Land aanwinnen! Bijna twintig jaar lang is kantonnier Verschrage uit Nieuwdorp nu al met zyn mannen aan de Bevelandse kant van het Zuider-Sloe bezig om de natuur een handje te helpen, nieuwe grond voor de boer te scheppen. Aan de Walclierse zijde doet zyn collega Kusse uit Arnemuiden hetzelfde. Wan neer het opslibben in hetzelfde tempo blijft doorgaan, dan zal de tijd niet zo ver meer af zijn de deskundigen spreken van 1962 dat opnieuw ongeveer 700 ha vruchtbare klei aan ons steeds kleiner wordende bezit aan cultuurgrond kunnen worden toegevoegd. Aan de Bevelandse oever van het Zuidersloe groeit het Spartinagras over vele tientallen hectares reeds welig. De schorren zijn er al opge- slibd tot twee meter boven N.A.P. Kantonnier Verschrage heeft het nog geweten, dat langs de zeedijk van de Zuid Kraaijertpolder 't Car- miolengat liep, waarlangs beurt schipper Bolier in de dertiger jaren naar het haventje van Nieuwdorp voer. Van de geul is nu weinig meer te zien Om het opslibben sneller te doen gaan, is men dus de zee wat te hulp gekomen. Loodrecht op de oevers zijn ongeveer twintig strekdammen van palen rijshout en klei opgewor pen, die als golfbrekers dienstdoen Achter deze dammen worden bezink velden aangelegd, met een uitgebreid stelsel van greppels. De golven wor den door de dammen gebroken, met als resultaat, dat het slibhoudende water zich rustig ovèr de bezinkvel den verspreidt en de slib zich kan vastzetten. Een of twee maal per jaar moeten de vijf en twintig centimeter diepe greppels worden uitgediept, omdat ze reeds zijn volgeslibd. Ja, het ?aat hard, beaamt ook kantonnier ërschrage.' Vooral sinds de dijk «uiumpwi voor de Quarlespolder in 1949 werd I verklaard. gelegd. Moet je nagaan, zegt hij, dat er zes jaar geleden nog een onge veer honderd meter brede geul met bij laag water een gemiddelde diep te van vier meter, tot aan de nieuwe dijk liep. Kijk nu eens, over een grote afstand practisch geheel dicht. Iets meer naar de richting van de zee, ging in 1949 een zandzuiger in deze geul zand halen voor net dijklichaam. Nadat men door een laag van enkele meters klei heen was, werd het zand tot op twaalf meter diepte weggezogen. Er is thans niets meer van die zuigerput- ten te zien! Ja, het gaat hard. Zodra de schorren voldoende zjjn opge- slibd, wordt het Spartinagras geplant, dat de bezinking van in het water aanwezige slib verder bevordert. Millioenen van deze oorspronkelijk uit Engeland af komstige planten werden reeds op de slikken van het Zuidersloe uitgezet. Dit jaar gingen er aan de Bevelandse kant, op het hoge re gebied van de schorren weer 185.000 de grond in. Men kan die piantjes niet te vroeg zetten, want dan krijgen ze geen vol doende tijd om te groeien en ver smoren in de modder. Er zijn na melijk plaatsen waar het per jaar 30 a 40 c.m. opslibt. Tussen het Spartinagras bij een strekdam ligt een woonschuitje op het droge. Het is de „cantine voor de kantonnier met zijn zestien mannen. Op de meest ongewone uren afhankelijk van het ty, moeten zy immers aan het werk. Alleen bij on werkbaar weer moet de arbeid wel worden gestaakt, verder gaat het werk onafgebroken voort. Zomer èn winter, steeds maar ploeteren in de vette zeeslib, opdat des te vlugger na inpoldering van deze gronaén zal kunnen worden geoogst! t De Argentijnse regering heeft haar am bassadeur in Panama ontslagen en de di plomatieke paspoorten van verscheidene Argentijnen in het buitenland, o.w. de tennisspeelsetr Maria Weiss, ongeldig Voorstel tot besnoeiing defensiekosten in Zweden Communisten zijn ervoor Het Zweedse kabinet heeft aan het parlement voorgesteld, de kosten der defensie te besnoeien door alle mili taire herhalingsoefeningen geduren de de tweede helft van volgend jaar en de eerste helft van 1957 af te ge lasten. Onderstrepend dat de bestaande economische situatie van 't land spe ciale maatregelen eist ter verminde ring van de uitgaven van de over heid, verklaarde het kabinet dat de jaarlijkse defensiekosten met min stens 66 millioen kronen besnoeid zul len worden indien een jaar wordt af gezien van herhalingsoefeningen. Het voorstel ontmoette scherpe eri- tiek bij de liberale en rechtse opposi tiepartijen en bij hoge militaire woordvoerders, maar werd in com munistische klingen met vreugde be groet. (United Press). Donderdagochtend is in de leger plaats bij Oldebroek een militair vliegtuig van het type „Piper Cub" bij de landing verongelukt en totaal vernield. De bestuurder werd slechts licht gewond. De tweede inzittende, een waarnemer-vaandrig uit Tilburg, kreeg een ernstige verwonding aan het hoofd en een lichte hersenschud ding. is het Klaproosdag; m viert koning Gustav- |l Adolph van Zweden zijn 73e H verjaardag; is het 100 jaar geleden, dat Jeddo in Japan door een aard- beving werd geteisterd, bij welke ramp ongeveer dertig- duizend personen om het leven kwamen, zeven-en-vijftig tem- pels en rond honderdduizend huizen werden verwoest; viert de toneelspeler Ben M Groenïer te Amsterdam zijn jjj 50e verjaardag. llllUlllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllilll VERWACHT... VERANDERLIJKE BEWOLKING Veranderlijke bewolking met later op de dag voornamelijk in het Westen van het land wat kans op regen. Ma tige tot krachtige Zuidelijke wind. Ongeveer dezelfde temperatuur als listeren. ZON EN MAAN 12 November Zon op 7.55 onder 16.57 Maan op 5.49 onderl5.39

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1