PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Molotow komt met nieuw idee over een veiligheidspact K Machines in silo van Zierikzee worden thans gemonteerd de BILT ANONIEME BRIEF VAN EEN VERPLEEGSTER AAN JUSTITIE Kerk en Koninkrijk Vandaag.. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN 198e Jaargang-No. 256 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer Adjunct; W de Pagter Hoofdredacteur: W, Leertouwer Adj.-Hoofdred.: G, A de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5.85 p kw.; fr. p. p. I 6.10 per kw Losse nummers 10 cent Bur. Vlissingen, Walstr. 58-60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g 2861 of 3041Middelburg. Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg. Finiandstraat 2, telet. 16; Terneuzen, Brouwerijstraat 2: Zierikzee. N Bogerdstraai 24. telef. 29. Dinsdag 1 Nov. 1955 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minimum p advertentie I 4.—. Ing mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties 'max 8 regels) 23 cent per regel mei een minimum van t 1.—„Brieven of adres Bureau v. <L Blad" 25 cent meer. Giro No 3593fl0 P.Z.C Middelburg. ONAANVAARDBAAR VOOR HET WESTEN Gebaseerd op voorlopig blijvende verdeling van Duitsland Uit Genève meldt United Press, dat minister Molotow Maandagavond tydens de vierde bijeenkomst van de conferentie een vijftien landen om vattend veiligheidspact heeft voorgesteld. Dit pact zou gebaseerd zijn op een voor onbepaalde tijd verdeeld Duitsland. Tijdens deze zitting, die vijf uur duurde, kwam Molotow voorts met een voorstel om Adenauer en Grotewohl aanwezig te laten zijn by de besprekingen over Duitsland. Dit werd door de Westelijke ministers afgewezen. Zowel de Westelijken als de Russen brachten voorstellen ter tafel voor nauwere contacten tussen het Oosten en het Westen en uitbreiding van de handel. Deze voorstellen werden verwezen naar een commissie van deskundigen, die later aan de ministers moet rapporteren. Ofschoon Molotow's voorstel voor een Europees veiligheidssysteem in menig opzicht verschilt van vroegere Russische suggesties, hebben de Westelijke .ministers, naar voorts vernomen werd, ook thans een afwijzend standpunt in genomen, omdat de plannen wor den gebaseerd op een voortbe staan van de verdeling van Duits land. Molotow werd opnieuw onder pres sie der drie Westelijke ministers ge zet teneinde hem te nopen zijn voor stellen voor een oplossing van het Duitse probleem bekend te maken, vooraleer men het algemene veilig heidsprobleem zal behandelen. Molotow bleef er echter bij, dat hij het Duitse probleem eerst in een la ter stadium der conferentie wil aan snijden. Onder deze omstandigheden, aldus een Britse woordvoerder, is geen verdere voortgang der besprekingen te verwachten tot van Russische zij de voorstellen komen, die niet lan ger op de Duitse verdeling zijn geba seerd. Gordel Molotow's nieuwe voorstellen knoop ten aan bij de door minister Eden geuite gedachte van een brede gordel van verminderde bewapening tussen de beide blokken. Terwijl Eaen deze fjordel langs de grens tussen Duits and en Polen had geprojecteerd, wil Molotow de Elbegrens tussen Oost en West-Duitsland als scheidingslijn blijven behouden. Molotow stelde voor het gebied der gecontroleerde bewapening uit te strekken over beide delen van Duits land en „alle of sommige" der aan Duitsland grenzende landen. Vergeten school lachten stijgen op uit de kringen van het ulo-onderwijs. Het heeft er namelijk de schijn van, dat er wel allerlei regeringsmaatregelen worden getroffen om de noden van andere onderwijsinstellingen te leni gen, maar niet die van de ulo-scho len. Toch vervullen deze scholen een belangrijke functie. Het aantal leer lingen neemt door de algemene drang naar onderwijs, sterk toe. In 1951 produceerden de ulo-scho len ruim 1 i.OOO geslaagde candïdaten voor de Mulo-diploma's A en B. In 1954 was dat aantal toegenomen tot bijna 21.000, een stijging dus van meer dan 20 in enkele jaren tijds. Daaruit blijkt, dat het ulo-onderwijs nog altijd een belangrijke functie heeft. Nu zijn er wel plannen om de taak van de uloschool voor een be langrijk deel toe te schuiven aan de nieuw te scheppen „algemene middelbare school", maar intussen mag men de uloschool niet vergeten en daarop lijkt het toch wel. Die scholen zitten met een akelig tekort aan leerkrachten. Dat tekort probeert men thans te verhelpen door het in dienst stellen van niet- of half- bevoegde leerkrachten, door het in dienst houden van gepensionneerden enz. Men komt er echter niet. Het aan tal vacatures is te groot, zo groot, dat een onderwijzersvereniging al sprak van een catastrophe. Hoofdzaak is, dat de ulo-scholen weer gelegenheid krijgen om uit de kringen van de lager-onder- wijsmensen bevoegde leerkrachten aan te trekken. Dan moet er echter voor die lager- onderwijsmensen enig voordeelin schuilen om zich te bekwamen voor het los-geven aan de Ulo-school. Dat voordeel is thans veel te gering en daarom is de ulo-school niet interes sant meer voor onderwijskrachten, die hun positie willen verbeteren. H'»t ministerie van onderwijs heeft kort geleden vérgaande maat regelen getroffen om te bevor deren. dat meer iongelui zich zullen bekwamen voor een Ier aarsloopbaan bij liet middelbaar onderwijs. Er is een heel aantrekkelijk systeem van studiebeurzen en studietoelagen inge voerd. In ulo-kringen stelt men thans de eis. dat er ook iets in het financiële vlak gedaan moet worden om meer onderwijskrachten voor de ulo-school aan te trekken. Doet men dat niet, dan komt een school-tvoe in de verdrukking, waar aan in Nederland blijkens de bo ven geciteerde cijfers een stijgende behoefte bestaat. Evenals voor het middelbaar on derwijs zullen voor het ulo-onderwijs op korte termijn maatregelen geno men dienen te worden om het gebrek aan leerkrachten te verhelnen. Elk intst-M zal de nood vergroten en uit eindelijk de resultaten van het onder wijs drukken In dit hele gebied zouden alle niet nationale troepen beperkt moeten worden en onder gemeenschappelij ke controle moeten worden geplaatst. Daarnaast handhaafde Molotow 'in iets gemodificeerder vorm zijn voor stellen voor het Europees veiligheids pact. Hij sprak daarbij niet langer van een tijdslimiet voor de opheffing van Navo en West-Europese Unie, doch bleef de uiteindelijke ontbinding dezer organen verlangen. Beide delen van Duitsland moesten volgens Mo lotow afzonderlijk hun plaats in het nieuwe systeem krijgen. De conferentie werd verdaagd tot Woensdagmiddag drie uur. Vandaag vliegt Dulles voor een dag naar Madrid om overleg met Franco te plegen en Pinay gaat een dag naar Parijs in verband met Allerheiligen- dag. Geen reisbeperking Foster Dulles heeft Maandag op de conferentie van de Grote Vier medegedeeld, dat met onmiddel lijke ingang alle paspoortbeper kingen over het reizen van Ame rikanen naar Rusland en andere Oost-Europese landen zijn opge heven. Ook stelde Dulles voor een lucht rechtenovereenkomst te treffen tus sen Amerika en Rusland, waarby Amerikaanse vliegtuigen in Moskou en Russische op een Amerikaans vliegveld zouden mogen landen. Voorts bepleitte Dulles een einde van de Russische pers- en radiocensuur en een ophouden van het storen van radiouïtzendingen, alsmede een uit wisseling van radioprogramma's tus sen Amerika en Rusland. Dulles vroeg voorts een vrije ver spreiding van het in het Russisch verschijnende Amerikaanse periodiek „Amerika" in Rusland, waartegen over zou staan een gelijke vrijheid voor een Russische uitgave in Ame rika. Hij drong aan op de toelating van Amerikaanse films en het we derzijds instellen van informatiecen tra, een toeneming van uitwisseling tussen de twee landen, en een han delsuitbreiding met Rusland. NA DE MOORD TE HARDERWIJK Officier klaagt over de geringe medewerking van het publiek Nog steeds is de moord op de 25-jarige Dïeuwerke van de Vlegel, wier stoffelyk overschot op tweede Paasdag van dit jaar werd gevonden, in een bos in de omgeving van Harderwyk, niet opgelost. Een wandelaar ontdekte het ontzielde lichaam van het meisje, dat gewurgd bleek te zijn. Het heeft ongeveer een week in het bos gelegen, nadat het meisje, dat portierster was van het sanatorium „Sonnevanck" te Harderwijk, sedert 6 April was vermist. De officier van justitie te Zwolle, mr. J. W. M. des Tombe, verklaarde Maandag tijdens een persconferentie, dat het zeer teleurstellend is te moeten constateren dat de medewerking van het publiek in deze en soort gelijke moordzaken bepaaldelijk onvoldoende is. Er is op 14 April een anonieme brief ontvangen van een verpleeg ster die met haar verloofde, een militair op de middag van de moord, in het bewuste bos, op 300 meter van de plek waar de moord ge schiedde, clandestien, d.w.z. zonaer toestemming van de instelling waar zij bij werkte, enige tijd heeft ver toefd. Het deel van de brief, dat de offi cier van justitie voor publicatie vrij gaf. luidt als volgt: „Geachte heer. Hierbij enige in lichtingen over de moord. ïk persoon lijk wens onbekend te blijven, daar ik verpleegster ben, en ik hem ook gtiekum even gesmeerd was en mijn a.s. verloofde dito. Volgens ons is de moord op ongeveer 300 meter van ons gebeurd. Wij zaten om half vier tot kwart voor vijf daar. Wrj waren het (doorgestreept) de weg van het Bospad ingefietst tot we practisch niet verder konden. Wij zijn een stuk zand overgestoken en daar hebben we bij een bosje gezeten. Om kwart over vier hoorden we stemmen, ik heb toen even gekeken omdat mijn verloofde bang was dat ze hem zouden snappen. Hij is n.l. militair". LANGE MAN. In een ander gedeelte van de brief deelt de schrijfster mede, dat ze van mening was het later vermoorde- meisje met een lange man voorbij te hebben zien komeii. Hij was nogal „witterig". De schrijfster hoorde de man tegen het meisje zeggen dat ze op moest schieten, want hij had niet eeuwig de tijd. „Da's ook een leuke vent om mee uit te gaan", had ze daarop tegen haar verloofde gezegd „Volgens ons waren ze 't beslist", staat verder o.a. nog in de brief. Tot zover de brief van de anonie me schrijfster. Ondanks alle pogin gen is het niet gelukt de identiteit van de verpleegster, noch van haar a.s. verloofde vast te stellen. Officieel is verzekerd, dat de brief schrijfster en haar verloofde niet zouden worden gestraft voor het zon der verlof uitgaan. /tiazgazei geefi "■*7lownseni op Terv/iWe van K.. i n de straten van Londen zag men gisteren snikkende vrouwen, toen het besluit van prinses Margaret bekend werd, dat zij niet zal trouwen met kolonel Townsend. De bekendmaking van dit onverwachte besluit geschied de in de vorm van een persoonlijke verklaring, aldus U.P., waaruit bleek, dat zij wel van Townsend houdt maar hem heeft opgegeven terv/ille van kerk en koninkrijk. Ongetwijfeld heeft een onderhoud, dat de prinses had met dr. Geophrey Fisher, primaat van de Church of England belangrijk tot dit besluit bijgedragen. Dr. Fisher zeide, dat de kerk een huwelijk met een gescheiden man, ook al draagt deze geen schuld, niet kan goedkeuren. Voor verdere bijzonderheden zie men pagina drie. Elfduizend man in staking Omdat er één te veel verdiende Elfduizend arbeiders zijn in de Rolls-Roycefabrieken in staking ge gaan, omdat een van de arbeiders in de fabriek in Glasgow, Joe McLernon, teveel geld verdiende, meldt U.P. Joe had zich niet aan een overeen komst gehouden, waarin bepaald werd, dat men per man maar een ze kere hoeveelheid overwerk zou ver richten, waarvoor de fabriek extra betaalde. Joe, die op de polij'stafdeling van de fabriek werkt, had echter veel meer overwerk verricht dan zijn collega's nodig achtten. Daarom werd hij uit de bond gestoten. Toen Rolls-Royce Ltd. weigerde om de nijvere Joe te ont slaan, legden de arbeiders het werk neer. Joe; McLernon was de enige, die gis teren plichtsgetrouw aan zijn werk bank in de fabriek stond. 25.000 op lot 13804. In de Staatsloterij is de prijs van 25.000,gevallen op lot nr. 13804, loterij 529, eerste klasse. Winterdienst N.S. Stroomlijnstellen als stoptreinen Met de wlnterdienstregeling zijn de Nederlandse Spoorwegen begonnen de gestroomlijnde treinstellen op de lange afstand te vervangen door trei nen, die zjjn samengesteld uit door- gangsrytuigen, die worden getrokken door een electrische locomotief. Het vrijkomende gestroomlijnde materieel zal op een aantal baanvak ken de dienst als stoptrein gaan overnemen van het zgn. „electrische buffermaterieel". Dit materieel dat nu bijv. nog tus sen Amsterdam en Amersfoort wordt gebruikt voor de stoptreinen, zal enkele nieuwe bestemmingen krijgen. Nagenoeg alle aanhangrijtuigen en een aantal motorrijtuigen, waaruit de motor zal worden weggenomen, zul len getrokken door electrische lo comotieven worden bestemd voor bijzonder vervoer, o.m. voor het mi litair vervoer in de weekeinden. De rijtuigen zullen blauw worden ge schilderd, de nieuwe kleur van al net getrokken materieel. Voorts zal een aantal motorrijtui gen van dit electrische buffermate rieel worden ingericht voor het post vervoer en tenslotte zullen er enkele worden toegevoegd aan het dienst- materieel van de N.S. TWEEDUIZEND TREDEN PER DAG Officiële opening is op half December vastgesteld Nog deze week zullen alle machines in de nieuwe graansilo aan het Sas te Zierikzee worden gemonteerd, zodat dit voor Schouwen-Duïveland zo belangrijke bedrijf, gehouwd door de Coöperatieve Aankoopvereniging binnen enkele dagen op volle kracht zal werken. Reeds elfhonderd boe ren maken gebruik van de nu voltooide opslagplaats. Silobaas W. Brouwer uit Nieuwerkerk, die belast is met het toezicht op de machines, gaat dagelijks gemiddeld tienmaal „de silo in". Dat be tekent ruim tweeduizend treden per dag plus tienmaal een vergezicht over Zierikzee. Overigens heeft de heer Brouwer voor dat laatste niet veel tijd, want „machines zyn als kinderen. Zij werken best en hard als het toezicht niet ontbreekt. De cellen van veertig meter hoog te in het binnenste van de toren, ly- ken op reusachtige orgelpijpen. Som mige verstouwen 150 tot 175 ton graan, terwijl elf kleinere cellen 10 van 85 ton en 1 van 45 ton bij na 100 ton kunnen verwerken. Automatische rollers brengen het graan van de wagens in het gebouw, waar in het souterrain vijf trans portkarren de producten stuwen met een capaciteit van 20 ton per uur. Vier reuzen-elevators brengen het graan in het z.g. cellendak, waar het wordt gestort in een der grote reservoirs. Grote weegmachine's heb ben tevoren nauwkeurig gemeten wat de juiste hoeveelheid aangevoerd graan is. Niets is gevaarlijker voor opgesla gen graan dan vocht. Vanzelfspre kend passeert de tarwe en het gerst De langste betonnen boogbrug in ons land is in aanbouw te Eefde bij Zut- phen, over het Twentekanaal. De brug vjordt. 68 meter lang en 16 meter breed. De bekisting is nagenoeg ge reed zodat men binnenkort kan be ginnen m(°t het storten van beton Op de foto een overzicht van de werkzaamheden. eerst de drogerij; ook voor de cellen wordt deze week een speciale machi ne geconstrueerd, die alle overtollige vocht wegblaast. Wat er gebeuren zou als vochtig graan werd opgesla gen. bewijzen de vele ontkiemde zaadjes, die in de vochtige bodem buiten gevallen zijn. Twee multiplex-reïnigingsmachi- nes zorgen er voor, dat er zich tus sen het graan geen vuil of afvalstof fen bevinden. Drie z.g. „brabantse 7"- aspirateurs voltooien het machine complex. De officiële opening is op half De cember vastgesteld, maar deze week reeds zullen de machines op volle toeren draaien en de duizenden ton nen gerst, bonen en tarwe verwer ken. |lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllü Oorzaak gevonden H De caféhouder Laurent Jacquel M had zijn vrouw naar het plaat- M selijk ziekenhuis gebracht, daar de dokters bij hem thuis niet konden vaststellen aan welke geheimzinnige kwaal zij leed. 'i'oen hij thuis kwam, draaide H hij het licht aan, waarbij kort- sluiting ontstond. Een enorme M klap volgde. Toen Jacquet zich gi van de schrik hersteld had, H bleek, dat een vonk, die bij de H kortsluiting was ontstaan het H gas ontstoken had, dat uit de keuken ontsnapte. Jacquet liet de ravage in zijn huis voor wat het was, meldt U.P. Hij haastte zich naar het ziekenhuis terug, waar hij te genover de artsen, die zijn vrouw aan een ingewikkeld röntgenonderzoek onderwier pen, de mogelijkheid opperde, dat zij aan gasvergiftiging leed, wat inderdaad juist bleek te zijn. H is het 500 jaar geleden, dat j Philips de Goede, die alle Noord- j H en Zuid- Nederlandse gewesten onder zijn macht had weten te j {f krijgen, na gedurende tien jaren niet in zijn Noordelijke gebie- j E den te zijn geweest, te Den Haag i E aankwam, om de hardnekkige jj§ geruchten over zijn overlijden E te logenstraffen. is het 200 jaar geleden, dat Lissabon door een ontzettende E aardbeving, die slechts vijf mi- E nuten duurde totaal werd ver- woest, waarbij zestigduizend E personen om het leven kwamen, terwijl een met de aardbeving gepaard gaande tien meter hoge H waterhoos een zwaar geladen Nederlands schip op de van de stad neerwierp. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Overstromingen in Marokko 23 personen omgekomen Tenminste 23 mensen zijn in Ma rokko om het leven gekomen door overstromingen, welke veroorzaakt worden door een zware regenval, wel ke 4S uur aan een stuk aanhield, aldus meldt U.P. Doordat de Oued Bou Moussa bul ten zijn oevers trad, kwam dit kleine stadje op ongeveer 70 km van Casa blanca blank te staan. Men verwa- nt, dat wanneer red dingsploegen de ware muren van mod der hebben opgeruimd, welke grote schade in het stadie hebben aange richt, nog aanzienlijk meer lijken zul len worden gevonden. Ooggetuigen vertelden, dat de stad een vreselijke aanblik bood. De Jood se wijk is bedolven onder een brjna twee meter dik ke modderlaag, terwijl in de Europese wijk verscheidene hui zen instortten. Twee auto's, die door de plotselinge vloedgolf waren meegevoerd, hingen in de takken van een paar bomen. Personenauto gegrenen door goederentrein. Een personenauto is gisterochtend om kwart voor zeven op een onbe waakte overweg tussen Uithoorn en Mijdrecht gegrepen door een locomo tief van een goederentrein. De wagen werd een eindweegs meegesleurd en totaal vernield. De bestuurder, de 48-jarige H. de J. uit Halfweg, kreeg slechts lichte ver wondingen, doch is zodanig geschrok ken, dat hij enkele uren later nog niet in staat was een verklaring af te leg gen. Zijn mede-inzittende, de 38-jarige J. van S. uit Bloemendaal, liep zeer ernstige verwondingen op. In zorg wekkende toestand is hij naar een ziekenhuis in Haarlem vervoerd. Voor zijn leven wordt gevreesd. VERWACHT. KOUDE OCHTEND. Koude ochtend met plaatselijk mist. Overigens droog weer met opklarin gen. Dezelfdf temperaturen als giste ren of iets lagere. Weinig wind. ZON EN MAAN 2 November Zon op 7.37 onder 17.14 Maan op 18.38 onder 10.34

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1