In Goes 900 serieuze aanvragen voor woonruimte Lachende jakhalzen en kangeroes als export- propagandisten 5 doktoren het misbruik van laxeermiddelen „De arts en de sociale verzekering" SMOKKELEN VAN VERDOVENDE MIDDELEN ZWAAR GESTRAFT ra RYNBENDE'S NIEUW ROOD PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 14 OCTOBER 1955 SITUATIE IS WANHOPIG Langdurige discussie over financiën muziekschool Het gemeentebestuur van Goes is ten opzichte van het woonruimtepro bleem wanhopig gestemd. „We zien er geen oplossing voor. Momenteel zijn er negenhonderd serieuze aanvragen voor woonruimte, waaraan niet ban worden voldaan." Deze noodkreet liet wethouder J. J. van Melle Donder dagavond in de gemeenteraad horen, toen bij een voorstel om de ontrui mingstermijn van de onbewoonbaar verklaarde woning Adolf van Wester- wijkbuurt 19 voor de derde maal te verlengen, door verschillende raadsleden de vraag werd gesteld, wat nu eigenlijk het nut is van een dergelijke maat regel. Er was verder langdurige discussie over het voorstel om voor de Zeeuwse Muziekschool een lokaal te huren ten dienste van balletlessen. Ook de goed keuring van de badhuistarieven, alsmede de voorgestelde gemeenschappe lijke regeling voor de centrale werkplaats „De Bevclanden" te Goes lever den veel stof voor een langdurige discussie op. Maar uiteindelijk werden ook deze voorstellen aanvaard. Bij de ingekomen stukken was een schrijven van Ged. Staten waarin werd bevestigd dat accoord wordt ge gaan met de aanwijzing van Goeg als standplaats voor de directeur en de administrateur voor de gefuseerde gasbedrijven. Een verzoek van de kerkeraad van de Geref. kerk om sub sidie voor het nieuw te bouwen kerk gebouw werd aan B. en W. gerenvoy- eerd voor advies. De heer J. S. Visscher (Pjv.d.A.) opende de rij van sprekers over het voorstel om een lokaal van het Schut tershof te huren ten behoeve van de Zeeuwse Muziekschool voor het geven van balletlessen. De muziekschool heeft een warme plaats in zijn hart, zo zei hij. Maar toch werd hij af en toe eens koud door de gang van zaken bij deze muziekschool. Bij de oprich ting werd de raad voorgespiegeld dat de kosten 20 cent per inwoner zouden bedragen, met de kans dat dit nog iets hoger zou worden. Spreker meende dat men in 1956 niet ver van 1 gulden per inwoner zal zijn, als het nog niet meer wordt. Het ging deze spreker 'nog niet zo zeer om het bedrag zelf, doch hij was er bang voor dat, wan neer op. deze wijze wordt voortgegaan, de andere cultuur-uitingen in het ge drang zouden komen, omdat daarvoor dan geen geld meer beschikbaar is. Spreker verklaarde vóór het voorstel te zullen stemmen, mits B. en W. de toezegging zouden doen aan deze zaak goede aandacht te zullen besteden. De heer Visscher meende dat het ook goed zal zijn, wanneer over een en an der overleg wordt gepleegd met de besturen van de voornaamste gemefen- ten, die bij deze muziekschool betrok ken zijn. De burgemeester, mr. W. C. ten Ka- te, zegde toe, dat B. en W. bij de be groting een uitvoerig memorandum met bijbehorende stukken zullen over leggen. De idee om met andere ge meenten over deze kwestie te overleg gen, leek hem ook goed toe. Wethouder Van Melle erkende, dat B. en W. de bezorgdheid van de heer Visscher delen. De heer A. G. Heijboer (C.H.) was het in grote trekken met de heer Vis scher eens. Volgens hem zou het ook geen goede cultuurpolitiek zijn om alles op één kaart te zetten. Hij vroeg zich bovendien af of er zoveel belang stelling voor balletlessen is, dat hier voor een grote zaal gehuurd moet wor den. „Er zijn momenteel 100 deelne mers voor de balletlessen", zo deelde de voorzitter mede. De heer R. Zuidema (A.R.) verklaar de tegen te zullen stemmen, omdat de muziekschool langzamerhand buiten de grenzen gaat, zoals men die zich bij de aanvang had gedacht. De heer M. de Bat (S.G.P.) was om principiële redenen tegen het voorstel. Hoewel de heer W. J. J. M. Vroome (K.V.P.) mede van oordeel was dat zuinigheid gewenst is, liet hij toch een ander geluid horen. Alle begin is moeilijk en zo heeft men ook bij de muziekschool alles niet direct kunnen overzien. Er is ook in Goes een goede belangstelling voor deze school zij wordt gedragen door de bevolking en met het oog op het grote belang dat de jeugd meer muziek gaat beoefenen moet men daarom voorzichtig zijn om de zaak „niet direct in de soep te la ten draaien", zoals spreker opmerkte. De school bestaat nog slechts een jaar en iedere instelling of organisatie moet een aanlooptijd hebben. Daarom ad viseerde de lieer Vroome de zaak nog eens rustig aan te zien alvorens met grote woorden te komen. Wel kan met het stichtingsbestuur een en ander eens besproken worden. Autobestuurders worden Bij parkeren in Amsterdam Op 18, 20, 25 en 27 October wordt in Amsterdam een enquête ingesteld met medewerking van circa 160 stu denten naar de bestemming van de in de binnenstad geparkeerde auto's. Van 8 tot 19 uur zullen de chauffeurs van deze wagens persoonlijk worden on dervraagd, naar de herkomst en de bestemming 'van hun voertuigen. Voorts naar het doel van het bezoek aan de hoofdstad, de duur daarvan enz. Men schat het aantal aankomen de en vertrekkende auto's per dag op circa 36.000. Men hoopt met het maken van plan nen voor verbetering der wegen en parkeerruimte in de hoofdstad, ge bruik te kunnen maken van de cijfers die deze enquête oplevert. In Rusland zijn proeven genomen met een automatisch remstelsel voor locomotieven, waarbij radio-actief ko balt gebruikt wordt. Een apparaat naast de rails zendt gammastralen uit als het sein onveilig is. Deze stralen, worden in een ontvangapparaat op de locomotief omgezet in electrische impulsen, die ae remmen aanzetten, aldus meldt Tass (AFP). Nadat o.a. de heren Visscher en Zui dema nog eens hun sympathie voor het werk van de muziekschool hadden uit gesproken en daarbij betoogden, dat zij alleen hun bezorgdheid over de fi nanciële kant naar voren wilden laten komen, werd het voorstel aangenomen met de stemmen van de heren Zuide ma en De Bat tegen. WOONRUIMTE. Het voorstel tot het verlengen van de ontruimingstermijn .van de onbe woonbaar verklaarde woning Adolf van Westerwijkbuurt 19 deed de heer Ph. Haverhoek (P.v.d.A.) de vraag stellen, hoe dikwijls dit nog herhaald zou worden. Ook vroeg hij wanneer'de bewoners van dergelijke woningen eens een ander huis toegewezen krij gen, omdat dit z.i. toch wel de meest urgente gevallen waren. De heer Heijboer vond de toestand ook allerdroevigst en vroeg zich af of het dan wel zin heeft om woningen onbewoonbaar te verklaren, wanneer zij toch nog jaren bewoond blijven. Wethouder Van Melle schetste de zeer moeilijke woningsituatie in Goes. Er kunnen te weinig mensen uit dergelijke slechte woningen worden gehaald. Wethouder J. H. Roose (K.V.P.) zette uiteen, dat er kwalitatief nog slechtere' wo ningen zijn, die nog niet onbe woonbaar verklaard zijn. Dit laat ste geschiedt wanneer er klachten komen. De heer Vroome was het met wet houder Van Melle eens dat voort gegaan moet worden met het naar buiten signaleren van onbewoon baar verklaarde woningen. Hier mee kan tot uitdrukking worden gebracht hoe ernstig de situatie op dit punt in Goes is. Een ander punt dat eveneens niet zonder meer onder de hamer doorging, was het verlenen van goedkeuring aan de verhoging van de badhuistarieven. De heer Haverhoek wees o.a. op de verschillen in percentage bij deze ver hoging. Hij zag daarin het gevaar, dat het bezoek hierdoor zou teruglopen. Ook vroeg hij naar pogingen om het bezoek verder te stimuleren. Wethou der H. P. Bouwman (P.v.d.A.) ver klaarde dat de tarieven ongeveer ge lijk zijn aan die te Vlissingen en Ter- neuzen en alleszins verantwoord zijn. Naast een aantal kleinere voorstel len werd nog besloten tot het instel len van een huurcommissie, waarvoor als leden werden benoemd de heren mr. J. G. van der Burgt, voorzitter; F. Haverhoek, eerste vice-voorzitter J. de Kok, tweede vice-voorzitter; A. G. Heijboer en mevrouw C. A. Griep- NEUROTONIC sterkt en kalmeert f de zenuwen intensief In een van de zalen van „Krasnapol- shy" in Amsterdam zijn Donderdag de tekeningen en schilderijen geju reerd, die ingezonden zijn voor de ko ninklijke subsidie voor de vrije schil derkunst. De jury aan het werk. Duinker, leden. Tot hun respectieve lijke plaatsvervangers werden be noemd de heren J. J. Knibbe, P. de Munck, M. J. Bakker, F. P. J. Polder man en mevrouw T. Pilaar-Gaarlandt. Afwijzend werd beschikt op het ver zoek om subsidie ten behoeve van de conferentie van de verenigingen van M.U.L.O., doch de heer Visscher vroeg in de toekomst te bevorderen, dat hier aan iets wordt gedaan. Hij meende dat het gemeentebestuur hier een taak heeft. De gemeenschappelijke regeling be treffende de centrale werkplaats „De Bevelanden" te Goes deed de heer Vroome vragen stellen over de redac tie van enkele artikelen. Eén van deze artikelen handelend ocer 't loon van de tewerkgestelden, gaf aanleiding tót een langdurige gedachtenwisseling. Er werd zoveel over gepraat, dat, toen het op stemming van een voorstel- Zuidema aankwam, wethouder Roose tegenstemde „wegens gebrek aan hel der inzicht". Hij kon nu niet meer na gaan of het er beter of slechter voor de betrokkenen op werd, zo zei hij. De door de heer Zuidema voorge stelde redactie, dat de tewerkgestelden „voor zover niet vallend onder G.S.W.- regeling" loon naar prestatie zouden ontvangen, werd verworpen. Vervol gens werd een voorstel-Visscher aan vaard om het artikel zodanig te revi seren, dat de tewerkgestelden een loon ontvangen, bij de bepaling waarvan rekening wordt gehouden met hun prestaties en sociale omstandigheden. Nadat de heer Heijboer nog zijn spijt had uitgedrukt over het feit, dat niet de stichtingsvorm was gekozen, die het mogelijk zou hebben gemaakt om particuliere instellingen aan het werk te doen deelnemen, werd op suggestie van de heer Visscher, gevolge de op vattingen in rijkskringen, besloten niet te Spreken van tewerkgestelden maar van geplaatsten. Een door de heer De Munck op instigatie van de heer Visscher gedaan voorstel, om dezelfde redenen het woord minder- validen te wijzigen in gehandicapten, werd verworpen. Advertentie waarschuwen tegen Als u geregeld laxeermiddelen slikt, la er nu een manier om er van af te komen. 83 van de 100 personen lukte het: u kunt het ook. En wel zo: Drink In de loop van elke dag enkele glazen water en bepaal een'vast uur voor uw stoelgang. Neem de le week elke avond twee Carter's Leverpilletjes. 2e Week elke avond één. 3e Week - om de andere avond één. Daarna niets meer, want Carter's Leverpilletjes stellen uw Inge wanden ln staat weer op eigen kracht te werken, zonder laxeermiddelen. Wanneer zorgen, vermoeidheid of te véél eten het tempo van uw ingewanden tijdelijk vertragen, neem dan tijdelijk Carter'e Leverpilletjes om u weer op gang te helpen. Zo raakt u uw verstopping kwöt en ver valt u niet in de laxeermiddelen-gewoonte. Haal direct Carter's Leverpilletjea, f 1.20 per flacon. 5a In Rotterdam is Donderdag het driedaags congres geopend van de Kon. Ned. Mij. tot Bevordering der Geneeskunst. Namens het gereikt, namelijk i uit Den Haag wegens zijn verdiens ten op het gebied van darmstoornis- onderzoekingen en aan J. J. van Loghem Jr te Amsterdam voor zijn werk op hét gebied van het bloed- groepsonderzoek. De voorzitter der maatschappij, dr. mr. H. Desboer, hield een rede over „de arts en de sociale verzekering". Men moet, zo zeide hij ö.m., in de kringen van de sociale verzekeringen goed begrijpen, dat men op vele ge voelige tenen van vele artsen tege lijk stapt, als men het beroepsgeheim gaat aantasten. Niet omdat dit zo'n Heilig huisje is, maar omdat de over tuiging bij de artsen diep geworteld is, dat hij allereerst is aangewezen als de persoonlijke raadsman van zijn patiënt. De ontwerpers der sociale verzekeringswetten en de uitvoer ders der sociale verzekering zullen zichzelf dan ook in de ogen der art sen moeilijk meer kwaad kunnen doen, dan door onnodig of onvoldoend gefundeerd dit beroepsgeheim te doen ondergraven. Ter gelegenheid van het feit, dat tien jaar geleden de na-oorlogse wereld uitzendingen van Radio Nederland be gonnen, vond in de burgerzaal van het Hilversumse stadhuis Donderdag een plechtigheid plaats, tijdens welke de Amsterdamse burgemeester, mr A. J. d'Ailly, die voorzitter van het bestuur der stichting is, aan Z.K.H prins Bernhard een oorkonde over handigde, vermeldende diens benoe ming tot beschermheer van Radio Nederland Wereldomroep. van Bao Dai Diem roept delegatie naar Vietnam terug Het staatshoofd van Vietnam, Bao Dai, heeft diplomatieke nota's gezon den aan het ministerie van buiten landse zaken in Parijs en de Ameri kaanse, Britse, Indiase en Russische ambassades in de Franse hoofdstad, waarin hg zich distancieert van pre mier Ngo Dinh Diem van Zuid-Viet nam. Deze voert volgens hem een „an ti-democratische'.' politiek en ver toont de neiging de betrekkingen tus sen Zuid- en Noord-Vietnam „syste matisch slechter te maken", aldus meldt „Le Monde". Bao Dai vraagt de diverse rege ringen in de nota, de politiek van de Zuid-Vietnamese premier op geen enkele wijze te steunen of aan te moe digen. De Zuid-Vietnamese premier Ngo Dinh Diem heeft de delegatie van zijn land, die te Pargs besprekingen voerde over het sluiten van militaire en culturele overeenkomsten tussen Frankrijk en Zuid-Vietnam, terugge roepen. Hij verklaarde, dat de -aanwezig heid van bepaalde delegatieleden In Zuid-Vietnam noodzakelijk is in ver band met de komende volksstem ming over de vraag, of Bao Dai al dan niet als Vietnamees staatshoofd zal worden gehandhaafd. VIJFTIEN MAANDEN GEVANGENISSTRAF Twee Duitsers veroordeeld in Amsterdam De Amsterdamse rechtbank heeft Donderdag uitspraak gedaan in een zaak tegen twee Duitsers en een Ne derlandse kellner uit Den Haag, die tezamen gepoogd hadden een grote partij, door de twee Duitsers naar ons land gesmokkelde, verdovende midde len in Amsterdam van de hand te doen, en hen, tot gevangenisstraffen veroor. deeld. De 60-jarige Duitser P. S., een inpak- ker uit Wuppertal, kreeg de zwaai straf: een jaar en 3 maanden met af trek van voorarrest. Deze Duitser, die op 27 Juli in een café te Amsterdam met de beide an dere verdachten op heterdaad werd betrapt en gearresteerd, was de man, die in Duitsland de beschikking had gekregen over een zeer grote partij verdovende middelen (opiumtabletten, ampullen en flessen morfine e.d.) die afkomstig was uit de voorraden van het voormalige Duitse leger. De 35-jarige Duitse expediteur E. L., eveneens uit Wuppertal, werd een ge vangenisstraf van acht maanden met aftrek opgelegd, en wel omdat deze man zijn auto beschikbaar had gesteld voor de reis naar Amsterdam. In Amsterdam wachtte de 28-jarige kellner J. D. A. P. uit Den Haag de twee Duitsers op. In- het café besprak hij de verkoop met iemand, die voor de partij enkele duizenden guldens wilde betalen. De Duitsers bleven in de auto wachten. Tenslotte was de koog gesloten en nam de kellner het AUSTRALIË HEEFT BOTER EN VLEES OVER Verhalen van verkopers zijn soms te zwaarwichtig (Van onze Australische correspondent) SYDNEY „Er was eensbeginnen alle goede sprookjes. Er was eens een tijd, dat Australië een goede toverfee bezat in de vorm van Enge land, die zorgde dat alles wat Australië voortbracht en produceerde ook af genomen en betaald werd. Maar zoals dat in sprookjes meer gaat, was Australië eigenlgk helemaal niet echt dankbaar voor die goede toverfee, die alle boter, vlees, wol en vruchten met een tik van haar toverstaf in puur goud veranderde. Australië vond dat heel gewoon. Die toverfee hoorde er te zijn. En, men was eigenlgk wel een beetje boos, dat, toen het sprookje bijna voorbij was, die goede toverfee eigenlijk een gewone oude dame bleek te zgn geworden, die met weinig in haar beursje ging rond kijken by welke kruidenier ze de boter een halve cent goedkoper zou kunnen krijgen. En nu zitten ze dan eigenlijk een beetje omhoog. Ze zijn gaan ontdekken, dat wan neer men thans bij de slager in Lon den om Australisch vlees vraagt, of bij de kruidenier- in Plymouth om Australische eieren, men aangeke ken wordt of men niet helemaal wijs is. Boemerangs. Vlees en eieren uit Australië Juf frouw, U vergist zich. Vlees en eie ren komen uit New Zeeland. Vruch ten komen uit Zuid Afrika. Austra lië? Daar komen de boemerangs en de kangeroes vandaan Het is misschien een beetje over dreven gesteld, maar zo is de situa tie eigenlgk toch wel. Probeer in Parijs, Hamburg of Amsterdam maar niet om naar een fles Australische wyn te vragen. Ze zouden je daar aankijken of je een beetje hard op je achterhoofd geval- En toch produceert Australië veel, wat de toets met de producten van andere landen zeker wel kan door staan, ook al is het jasje misschien nog niet helemaal volgens de gewen ste snit en is de naam nog onbekend. Australië begint thans te beseffen dat er van de toverfee met de staf niet veel meer te verwachten valt en dat aan de wereld nu verteld moet worden wat Australië zo al te bieden heeft. Daarom heeft men dezer dagen twee vreemde vogels de Australi sche kookaburras in Sydney in het vliegtuig gezet om de lange reis naar Canada te ondernemen. De „lachende jakhalzen" van het Australische woud zullen op de 29 September begonnen jaarbeurs in Bnts Columbia met hun rare gezich ten en aanstekelijk gelach de aan dacht van de bezoekers op de Austra lische producten proberen te vesti- f;en. Wanneer ze ver van hun ver- rouwde Australische „bush" tenmin ste iets te lachen vinden. Nu kan men welicht zijn schouders ophalen, en zeggen dat men beter een paar verkopers had kunnen stu ren aan een paar rare vogels, maar zo is het nu eenmaal in de handel niet. Het zijn nog steeds de windmolens de tulpenvelden, de klompen en de Volenaamse costuums die voor Ne derland in het buitenland de meeste aandacht trekken. Of men dat nu leuk vindt of niet. Ernstige lieden hebben hiertegen vaak geprotesteerd. „Nederland is meer aan een landje met molens en klompen, zo vertelden deze ernstige wijsneuzen, Het is onwaardig deze indruk te willen wekken. Men moet liever het buitenland vertellen wat Nederland zo al niet voor groots heeft gepresteerd op het gebied van indu strie en cultuur" Koala-beertje Dat is natuurlijk allemaal goed en wel, maar lange verhalen over Ne derlandse prestaties zijn vervelend zonder deze franje. En het zijn nog steeds de klompen, de tulpen en de molens, die Nederland en de Neder landse waren in het buitenland po pulair maken. Australië heeft een schat van dergelijke merkwaardig heden waarmede men in het buiten- WONDEROLIE Weg met onhandige llkdoornrlngen en gevaarlijke scheermesjes. Een nieuw vloeibaar middel, NOXACORN. neemt de pijn weg ln 60 seconden. Eeltplekken en eksterogen verschrompelen met wortel en al. Bevat gezuiverde wonderolie, jodium en het pijnstillende benzocaïne. Een flesje NOXACORN Antiseptisch Likdoornmiddel van L 1.36 bespaart U veel ellende. (£0) grote pak verdovende middelen uit de auto mee het café binnen. Op dat mo ment grepen de rechercheurs de kell ner in de kraag. De rechtbank heeft hem een jaar met aftrek van het voor arrest opgelegd. Marihuana De Amsterdamse rechtbank heeft voorts de 24-jarige zeeman W. J. L. uit Amsterdam, die 1400 gram Indisch hennep (een verdovend middel dat ge bruikt wordt voor het rollen van de marihuana sigaretten) ons land heeft binnengesmokkeld, conform de eis een gevangenisstraf van anderhalf jaar met aftrek van de bijna drie maanden voorarrest opgelegd. Een jeugdige kunstschilder, de 22- jarige M. P. A. de V., die marihuana- sigaretten voorhanden had, werd drie maanden voorwaardelijke gevangenis straf opgelegd. (Advertentie.) Zonneschijn met volle teugen I Jeugdige uitbrekers te Rotterdam Manoeuvre met een beddeplank en dekens De politie te Rotterdam zoekt naar stig naar twee jeugdige arrestanten, resp. 17 en 15 jaar oud, die kans heb ben gezien, Zaterdagavond tegen het middernachtelijk uur uit het hoofd bureau van politie te Rotterdam te ontvluchten. Zij vertoefden in de ge meenschappelijke slaapzaal. Met een beddeplank hebben zij een ijzeren ras terwerk voor een venster verbogen en zich aan aaneengeknoopte dekens la ten zakken. Zij kwamen toen terecht op het dak van een bijgebouw, waarna het een klein kunstje bleek de begane grond te bereiken. Het opsporings onderzoek heeft aiog geen resultaat opgeleverd. De jongens waren op ver zoek van de justitie tijdelijk in bewa ring gesteld. De jongste was weggelo pen uit een opvoedingsgesticht en de oudste wachtte op zijn overbrenging naar eenzelfde instituut. land belangstelling zou kunnen op wekken, Dóch men heeft er tot nu toe nog onvoldoende gebruik van gemaakt. De twee „lachende jakhalzen" van het Australische woud de dwaze kookaburras die daar op de jaar beurs van Brits Columbia de aan dacht zullen trekken, zijn een voor beeld van wat men op dit gebied nog kan doen. Het zullen Jackie en Jennie zgn, die, in de eerste plaats de belang stelling zullen trekken. En wanneer de belangstelling er eenmaal is, dan gaat de rest veel gemakkelglter. Men behoeft er zich niet voor te schamen, dat men de kookaburra, de koala-beer en de kangeroe vooruit moet sturen. In ieder mens schuilt nu eenmaal een kind. En hoe gewich tig en belangrijk men zich ook voor doet, men heeft toch eigenlijk meer belangstelling voor leuk speelgoed dan voor dooie stalen dingen. Zoals op de Hollandse spinazie-in- blik, welke ik mh een enkele keer veroorloof, het veelzeggende windmo lentje staat, zo zullen kookaburra, kangeroe en koala het Australische product vooruit moeten brengen. De tijd van de Engelse toverfee met haar staf is definitief voorbij. En Australië zaJ met vallen en op staan de middelen moeten vinden om de naam van zijn producten in het buitenland bekendheid te geven.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 8