DE KLERKeZN KA PP SB EN DE GROENE WIMPEL LEZERS SCH mm 1200 uren Petreleum-kackltjje „DE GOUDEN NAGEL" 30 NIEUWE NAAIMACHINES TE KOOP Iedere dag goed nieuws in uw brievenbus „DELANA"- KLEDING „De Zonnebloem" PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 14 OCTOBER 1955 AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS Duidelijk herstel; handel nog gering 12 Oct. 13 Oct. 99% Nederland 1955 (3%) 99% Nederland 1951 (3%) 101% 102 Nederland 1948 (3%) 99% 99% Nederland 1947 (3%) 3 100% 100% Nederland 1937 3 98% 98% Dollar'lening 1047 3% 97% 07% Investeringscertificaten 3 1003% 100% Nederland 1962-64 3 101 101 Nederland N.W.S. 2% 75% 75% Ned. Indië 1937 A 3 98% 98% Grootboek 1946 3 90% Nat. Handelsbank 160% 163 Ned. Handelmij. 222 222'% A.K.U. 347% 353% Bergh's en Jurgens 307 307 Calvé-Delf.t 302 307 Kon. Ned. Hoogovens 367% 380 Unilever 446% 463% Ned. Kabelfabriek 295% 305 Philips 338 350% Wilton-Feijenoord 263 268 Billiton 403 Kon. Petroleum My. 578 592% Amsterdam Rubber 129% 139 Holland Amerika Lyn 209% 213% Kon. Paketvaart 174 177% Rotterdamse Lloyd 171% 174 Ned. Scheepvaart Unie 179% 183% Stv. My. Nederland 185 187% H.V.A. 152% 159% Pel} My. 150 159 Hank v. Ned. Gem, 4% 107% 107% Van Berkels Patent 125 Centrale Suiker 210 210 Kon. My. De Schelde N. B. 236 Baltimore-Ohio 44% Missouri K.T. 16% New York Central 45% Pennsylvania 25 Anaconda 83% 69% Bethlehem Steel 144% 146 General Motors 131% 'SU Intern. Nickel 70% Kennecott 103% 106% Republic Steel 45% 47 U.S. Steel 53 54'Va Shell Union 56% 56 Tide Water 29% 29% PREMIELENINGEN Amsterdam 1931 141 145 Breda 1954 107% 107% Eindhoven 1954 110% 110% Enschede 1954 109% 109 's-Gravenhage 1952 I 135% 136% 's-Gravenhage 1952 11 133 133% Rotterdam 1952 I 137% 137 Rotterdam 1952 II 135% Utrecht 1952 121% 121% BEURSINDICES 1953 100 llOct *20ct. 13 Oct. Intern concerns 263.87 268.90 276.76 Industrie 160.71 15.893 161.62 Scheepvaart Banken Ind. fondsen Algemeen 150.63 151.74 154.89 143.70 142.10 143.16 157.67 157.67 163.66 206.55 208.53 213.87 BEURSO VERZICHT De aarzelende stemming van Woensdag ls gisteren gevolgd door een duidelijk her stel. De handel bleef echter nog beperkt van omvang daar het publiek slechts mondjesmaat kocht. Klaarblijkelijk wil men toch liever meer zekerheid hebben of er nu inderdaad van een ommekeer sprake is. Bij de internationals ging Uni lever voorop met een stijging van achttien punten tot 464. Kon. Olie kwam van 578 op 592, Philips avanceerde circa dertien punten zowel voor de oude als de nieuwe aandelen, die reap, op 3501$! en 340 sloten. A.K.U. stelde bitter teleur. De cijfers van het dercle kwartaal werden weliswaar fraai genoemd, doch de eigenlijke winst is iets bij vorig jaar achtergebleven en dit laatste was een tegenwerkende factor. Het Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN, Amsterdam, 13 Oct. Londen 10,60',4—10,61 New Vork 3.81— 3.81 Va, Montreal 3.83%—3,84%, Parijs 1.0780—1.0800, Brussel 7,60',!,—'7.61 Frankfurt 90.44—90.54, Ziirich 06,82 —86,92, Zürich (vr. francs) 88,92— 80.02, Stockholm 73,48—73.58, Ko penhagen 54.85—54,95, Oslo 52,90— 53.09, Milaan 60.37—60,47, Argen tijnse verrekenningsdollar 3,7fl%— 3.77%, Japanse verrekenningsdol lar 3.76%—3.77%, Turkse verreke» nmgsdoilar 3,79%—3.80%. rayonbedrilf sloot per saldo slechts vijf punten hoger 353, na opening op 356, Des morgens werd zelfs 360 betaald. Ook de cuituurmarkt gaf duidelijk van een hetere stemming blijk. De Masjoeml- partij begint langzamerhand haar achter stand in te lopen en dit stimuleerde deze afdeling. Amsterdam Rubber had de lei ding met een winst van negen punten, Slot 139, H.V.A, kwam van i§g op 158 en Deli van 150 op eveneens 158, De scheep vaartsector gaf eveneens van een vriende lijke stemming blijk. Hier ging Hofland- Amerika Lijn voprop met een avance van vijf punten tot 214, De overige soorten drie 4 vier punten hoger. De locale industrieën noteerden over het algemeen een kleinig heid beter, Claims Excelsior echter wer den geadviseerd op 90,a 95.— bij een theoretische waarde van 108,—, De financiële wereld werd Woensdag min of meer verrast door de aankondiging van de Amsterdamse Bank, dat zij over gaat tot de uitgifte van 25,000,000,— 3 pot zevenjarige zogenaamde deposito-obli gaties. Reeds gisteren bleek de belangstel ling voor deze obligaties zo grapt te zijn, dat het aangeboden bedrag ruimschoots werd overtekend, zodat de toewijzing wel weer enige moeilijkheden zal geven. Gul densbeleggingen tenslotte stil en in feite onveranderd. Prolongatie 2% pet. Waar zijn onze schepen? Aalsum 12 v. Suez naar Aden. Aagtekerk 11 240 m. N.W, v. Port Said. Abbekerk 11' te Port Said. Alphard 11 10 m. Z.W. v. Beachy Head. Alchiba 11 450 m. N.W. v. Azoren. Almdijk 11 te Manilla. Alphacca 11 660 m. O. v. Barbados. Arendskerk 11 250 m. N.O. v. Ouessant. Axeldijk 12 te Paragua. Baud 11 v. Surabaja n. Beïawan. Britsum 11 730 m, Z.W. v. Flores (Azoren). Blommersdijk 11 270 m, Z.O, v. Kaap Race. Crania 11 450 m, W- v, Buenaventura, Camitia 11 450 m. N.O. v. st. Maarten. Cleodora 12 te Bombay. Delfshaven 12 te R'dam verw, Ena 12 v. Curagao n. Santiago ge Cuba. Eos 11 dw, v. Kaap Passaro. Grootekerk 12 v." Colombo n. Aden. Gouwe 11 320 m. N.O. v. Freetown. Heemskerk 12 v. R'dam n. Bremen. Relicqn 12 te Santiago de Cuba. Kalijdon 12 te Singapore. Krebsia 12 v. Heysham na Mena al Ahmadi Koratia 11 940 m. Z.O. v. Suez. Laagkerk 11 100 m. Z. v. Calcutta, Lutterkerlc 11 v. Abadan. Lekhaven 12 v. Santos. Liberty B'ell 11 825 m. W. v. Gibraltar. Llevevrouwekerk 11 20 m. v, Burlihgs. 12. Door hard naar stuur boord te draaien, wist de Maat nog net een botsing met de pier te vermijden, en de Kraak voer de zee op, een zware rookpluim achter zloh latend. Intussen lag de Kraker al een heel eind voor en ver dween snel uit het gezicht, „Tjongl" mompelde Kap- pie terwijl hij door zijn zee kijker naar heit zich verwij derende schip keek, „Wat een tempo heeft d'e schuit er in zitten! Wat de snelheid betreft, kunnen wij wel in pakken!" „Dat vind Ik ook, Kap» piel" riep de Maat huilerig, „We hebben geen schijn van kans om het eerst bij die lading te komen, Laten we maar omdraaien: het wordt toch een vergeefse redsl" Mm, jong, je hebt ge bromde Kappie, stuur maar. hard - we gaan terug w Lutjewier Terwijl de goede sleepboot een grote boog 1 schreef, overdacht Kappie de toestand. „Als dat j'jug, lijk!" bron „Draai het sti bakboord i Sas van Gent ligt niet in België! Als ik als secretaris van T.T.C-' ..Animo", uit Maastricht een circu laire ontvang met als adresaandui ding: Sas van Gent België, frons ik slechts licht de wenkbrauwen; want zulke dingen komen in Zeeuwsch- Vlaandereh vaak voor. Nu echter enkele sportbroeders van> de Zeeuwse eilanden ona ook al als Belgen gaan beschouwen en ons weren uit de Zeeuwse tafeltennis- kamploenschappen, meen ik dit niet enkel met een fronsen van de wenk brauwen voorbij te moeten laten gaan. Het was al zeer bevreemdend, dat Limburg 11 te Damman, Langkoeas 11 v. Surabaja n- Benjuangl, Maas 11 te Gonstantza. Maasdam 12 te R'dam. Maashaven 11 v. Santos. Maeöma 11 25 m. Z. v. Masira. Mellskerk 11 te Durban. Oranje 13 te Amsterdam verw. Oostkerk 11 1620 m. Z.O. v. Kaap Guar- dafui. Pendrecht 11 150 O, v, Malta. Polydorus 12 p. Straat Messina. Peperkust 12 te Loblto. Perna 12 v. Rotterdam n. Asuncion, Prins Philips Willem 12. te Antwerpen. Raki 12 te Beyrouth, Rondo 11 75 m. N.O. v, Derna. Rijndam 11 70 m. Z.W. Kaap Race. Schie XI 170 m. W. v. Saba. Statue of Liberty 12 00 m. Z.O. v. Fibres (Azoren). Straat Makassar 11 v, Hongkong. Tjibodas 11 v. Belawan n. Moji. Tegelberg '11 V, Pagoya ?i, Osaka. 1 Triton 12 te Ponce: Teiamon 12 te Curacao. Tibia 11 240 m. Z.O. v. Ras el Hadd. Tisadane 11 950 m, N.O. v. Mauritius. Utrecht 12 v. Tandjong Ppiok n. Singapore, Van Clpon 11 v.Surabaja .n. Osaka, w, Altan Jones 11 p. Aden, WepUand 11 v, Rip de Janeiro, Weltevrden 11 dwars voor Kaap Vincent. Wonorato 12 v, Fenang n. Colombo. Zuiderkruis 13 te Philadelphia. Animo, dat bij de vorige Zeeuwse kampioenschappen dire titels in de wacht sleepte, via de dagbladen moest vernemen dat er opnieuw Zeeuwse kampioenschappen zouden plaatshebben en geen 'uitnodiging ontving hieraan deel te nemen. Per slot van rekening was dit de vorige maal wol geschied- Bovendien zijn we tpoh Zeeuwen, aangesloten bij de N. T. T. B, en door deze bond bij de Afdeling Zeeland ingedeeld. Goed, we spelen inderdaad compe titie in de aid. Oost-Vlaanderen van de B.T.T.B. Zulks met bijzondere toestemming van beide hoogste in stanties van de Nederlandse en Bel gische Bonden, in verband met de ligging van Sas van Gent. Doch dit mag toch geen reden zijn om enkele van onze spelers ter plaat se en op de dag zelve uit te sluiten van deelneming, nadat we onze wens tot deelname vier dagen van te voren kenbaar hadden gemaakt. Nog enkele andere losse argumen ten werden naar voren gebracht, die evenmin steek' hielden o.a. het niet kennen van de sterkte onzer spelers. Deze waren n.l. bereid te spelen in de hoogste klassen, terwijl we boven dien reeds verscheidene malen zoals te Middelburg, Oostburg, Goes en Sas van Gent tegen de topsnelers van de overkant zijn uitgekomen. Onze conclusie is dan ook: Men ziet niet graag een titel naar Zeeuwsch-Vlaanderen gaan. Voorwaar een mager sportief 'standpunt, waardoor op de afgelo pen Zeeuwse tafeltenniskampioen- 'schappen drie titels onverdedigd zijn gebleven en dus aan anderen cadeau gedaan. Sas van Gent. R. de Cooker. Voetpad. Nu "er zoveèl propaganda gemaakt ..wordt voor het veilig verkeer, zpu ik U; willen vragen öf er ook eens aandacht geschonken kan worden aan de Middelburgse en Koudekerk- seweg. Daar moeten namelijk zowel voetgangers, als fietsers en bhpm- fietsbestuurders gebruik'maken van het rijwielpad, hetgeen natuurlijk zeer gevaarlijk is. Dat gevaar heb ik ondertussen al aan den lijve onder- UIT DE AETHER ZATERDAG 15 OCTOBER. HILVERSUM I. 402 m 746 lcc/s. 7.00— 24.00 KRO. KRO: 7.00 Nieuw?. 7,10 Gram. 7.30 Ge wijde muziek, 7.45 Morgengebed en liturg- kal, 8,00 Nieuws- en weerberichten, 8,15 Gram, 8.45 Idem, 9.00 Voor de vrouw, (9.35 -9.40 Waterst.). 10.00 Voor de kleuters. 10.15 Gram. 11,00 Voor de zieken, 11.45 Gr. 12.00 Angelus. 12,03 Metropole orkest. 12,30 Land- en 4/tUnbouwmededelingen. 12,33 Gram. 12,65 Zonnewijzer. 13,00 Nieuws en kath. nieuws, 13.20 Salonorkest en solist. 13.45 Gram. 14.00 Boekbespreking. 14.10 Amus. muziek. 14.40 Engelse les, 14.40 Amateursprogramma. 15.15 Kron. v. Let teren en Kunsten. 15.55 Gram, 16.00 De vonden, gelukkig zonder blessures opgelopen te hebben. Ik geloof, dat er aan do andere zijde van de weg voldoende ruimte is om een voetpad aan te leggen in de berm. Maar dan niet zoals dat vorig jaar gebeurde. Toen was het voetpad al spoedig niet meer te onderscheiden van de betm door al het gras, dat er groeide, Ik hoop door het schrijven van dit stukje een steentje te hebben bijgedragen voor de veiligheid van de voetgan gers. Een fietser, die tevens een voetganger is. (Inderdaad leidde er destijds van Middelburg naar Koudekerke een voetpad. Van dit pad werd echter zo sporadisch gebruik gemaakt, dat er teveel aandacht aan het onder houd besteed moest worden, omdat gras en onkruid er steeds weer woe kerden. Aangezien er dus kennelijk geen behoefte aan dit pad was, be sloten de provinciale instanties, die deze weg in onderhoud hadden, het voetpad te laten verdwijnen. Red. P. schoonheid van het Gregoriaans, 16.30 Voor d'e jeugd. 17.00 Amus. muziek- 17.£0 Gram. 17,30 Rep. van het Koninklijk B'e- zoek aan de Nederl. Antillen en Suriname. 18.00 Sportrep. 18.10 Gram. 18.15 Journa listiek weekoverzicht. 18.25 Gram. 18.30 Pari. overzicht. 18.40 Gram. 18.45 Rege- rirugsuitzendipg: Atlantisch Allerlei. Een en ander over de 15 landen van het At lantisch Pact. 19,00 Nieuws, 19.10 Gram. 20.00 „Lichtbaken", caus. 20.20 Act. 20.35 De gewone man. 30.40 Gevar progr, 32.35 Wij luiden de Zondag jnl Aansluitend: Avondgebed en liiturg. kal. 23.00 Nieuws. 23.15 Nieuws in Esperanto. 23.22 Dansmu ziek. 23.45—24.00 Gram. HILVERSUM II. 298 m 1007 kc/s. 7,00 VARA, 10.00 VPRO. 10.20 VARA, 19.30 VPRO. 20.00—24.00 VARA, VARA: 7.00 Nieuws, 7.10 Gram. 7.15 Gym. 8.00 Nieuws. 8,18 Gram, 8.35 Orgel spel. 8,55 Voor de huisvrouw. 9.00 Gym. voor de vrouw. 9.10 Gram. VPRO: „Tijde lijk uitgeschakeld", caus, 10.05 Morgenwij ding. VARA: 10.20 Voor de arbeiders in de continubedrijven. 11.20 Strijkkwart, 12,00 Orgelspel. 12.30 Land- en tuinbouwmede- delingeji, 12.33 Gram, 13.00 Nieuws. 13.15 VARA-varia. 1:3.20 U.S,A,-cabaret. 13,45 Sportpraatje, 14.00 Gevar. programma. 14,35 Koor-instructie. 14.50 Boekbespre king. 15.05 Dansmuziek, 15,35 „Van de wieg tot het graf", caus, 15,50 Omroep orkest en solist, 16,35 Act, 17.05 Gram, 17,30 Rep. van het Koninklijk bezoek aan de Nederlandse Antillen en Suriname. 17,50 Gram. 18.00 Nieuws en comm. 18,20 Lichte muziek. 18.35 Gram. 19.00 Artistieke staalkaart. VPRO: 19.30 „Passepartout", caus, 19.40 „Wat wil de Kierkegaard aan de wereld verkondi gen?", caus. 19,55 „Deze week", caus. VA RA: 20,00 Nieuws, 20,05 Gevar. program ma, 22,00 Soc, comm. 22.15 Weense muziek. 22.40 „Binnen zonder kloppen", hoorspel. 23,00 Nieuws en SOS-ber, 23.15—24.00 Gr. TELEVISIEPRQGRAMMAS, NTS: 18.4517.40 Nationaal-programma: Rep. van het vertrek van het Koninklijk 1 Paar naar de West. j NCRV: 20.15 Journ. en weerbericht. 20.30 „75 Jaar Vrije Universiteit" 20,40 Gevar. I programma, 22,05 Dagsluiting, 15 October Vlissingen Tertieuzen Hansweert Zierikzee Wemeldinge HOOG EN LAAG WATER U.-j-JNJ.AJ?, 1.27 2-23 1.55 2.38 2.36 2.51 2.59 1.58 3,09 1.83 U.+N,A.P. 13,36 2.16 14.05 2.30 14.41 2.40 15.08 1.40 15.23 1.65 N,A,P. 7.41 1.86 8.12 1.99 8.46 2.16 8.19 1.40 8.43 1.64 CWNA-P. 20.11 2.13 20.42 2.26 21.16 2.43 20.43 1.68 21.01 1.94 „sporf- couture" H-llin In duffel! Walstraat 82, VLISSINGEN. Dameskapsalons Parfumerieën Toiletartikelen Haarwerken Maison Schippers Lange Noordstr. 32, tel. 2400, M'burg. Minstens per jaar is het nèt te kil om zo te zitten, maar nèt niet koud genoeg (en ook te duur) om de haard aan te steken. Gebruik in die 1200 uren zo'n handig, zuinig, Voordelig, reukloos, gemakkelijk, warm BES 49.50 P1TSOS 41.90 CLARUS STRAALKACHEL 64.50 Alle onderdelen los verkrijgbaar. Ook voor electrische straalkachels kunt U bij ons terecht. Walstraat 106 VLISSINGEN Telefoon 2691 JE 30- tot 40 beneden de prijs van wat normaal een goede naaimachine kost. Het merk mag met het opg op deze lage prijs' niet worden bekendgemaakt. LEVENSLANGE GARANTIE. Bestaande uit; 8 Rsngspoel Handnaaimachónes compleet met koffer en hulpstukken 5 Electr. draagbare Naaimachines compleet met koffer en hulpstukken 5 Luxe Salonkast Naaimachines desgewenst te leveren naar eigen interieur. 12 Elecfr. Naaimachines. (de beroemde stoparmnaaimachines) com pleet met koffer en hulpstukken, Deze zullen worden verkocht tegen contant geld en gedemonstreerd bij II aan huis. Event.: betaling pok mogèlijk v.a. 3.p. week. Gratis les aan huis in stoppen en borduren. Ook zig-zag naaien is met deze machines moge lijk. Gelieve duidelijk te vermelden wat gewenst wordt. Brieven te richten onder letter R 97, Bur. P.Z.C., Vlissingen. Bellamypark 56 Telefoon 2162 VLISSINGEN Voor de jongens truien, blouses en broeken. Voor de meisjes jumpers en rokken. Voor beiden: skibroeken en ondergoed St. Jacobsstraat 28, VLISSINGEN. 100 wollen Mach. Smyrna- KARPETTEN schitterende kwaliteit en zeer apart van patroon 170x225 86.90 200x285 ƒ129.50 Onze bekende „Sultana"* MATRASSEN met langdurige garantie. 1-pers. 80x190 56.50 2-pers. 120 x 190 98.50 BANKSTEL in Gothische uitvoering. 3-zits halfronde bank 2 royale fauteuils bekleed met een zware epinglé stof naar keuze 390.— Speciale aanbieding WOLLEN DEKENS in de kleuren groen, geel, Havana en zalm 1-pers. 150 x 200 ƒ12.90 2-pers. 170 x 220 ƒ1 5.70 DIVANBEDDEN sleemodel 1-pers. 80 x 190 26.80 KANTELBEDDEN 1-pers. 80 x 190 38.90 2-pers. 120 x 190 48.80 Deze art. zijn 15 jaar gegarandeerd. Komt U pok eens een kijkje nemen in onze meubelafdelingen Noordstraat 8 te Vlissingen, Wij hebben yoor U een interessante collectie in moderne en klassieke meubelen of belt U even wij zijn direct tot uwe beschikking. Franco zending door geheel Nederland.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 6