PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Omzetting vacantierecht in geld in de regel niet geoorloofd Rapport Schouwen -Duiveland van Herv. Kerk aangeboden INDONESIË ZENDT SPECIALE AMBASSADEUR NAAR DEN HAAG VIER DODEN BIJ ONGELUKKEN IN DICHTE MIST Vandaag. Town send - gevold door pers op bezoek bij zijn prinses VERWACHT... 198e Jaargang-No. 241 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F B. den Boer. Adjunct: W de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adj.-Hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS. 47 cent per week; 5.85 p. kw.; fr. p. p. 1 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 14 Oct. 1955 ADVERTENTIEPRIJS 23 cent per mm. Minimum p. advertentie i 4. Ing mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van X.„Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlisslngen. Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 3 Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63. telef. 2475 (b.g.g. 2228); Ooslburg, Flnlandstraat 2, telef. 16; Terneuzen, Brouwerijstraai 2; Zierikzee. N Bogerostraat 24. telef. 26. ONTWERP WETTELIJKE VAC ANTIEREGELING In de vacantie moet het loon doorlopen Het voorontwerp van een wettelijke regeling van de aanspraken van ar beiders op vacantie, dat de minister van justitie en de staatssecretaris van sociale zaken onlangs aan de Sociaal-Economische Raad hebben gezonden teneinde diens advies te vernemen, is thans by het Staatsdrukkerij- en Uit geversbedrijf in druk verschenen. Blijkens de toelichting op het ontwerp wordt het recht .op vacantie gezien als een op de rechtvaardigheid berustende aanspraak. Wie arbeid verricht, dient niet slechts de vruchten van die arbeid te plukken in de vorm van inkomen of loon, doch evenzeer in de vorm van extra tijd naast de normale dagelykse en wekelijkse rustperioden. Het ontwerp beperkt zich tot het toekennen van een wettelijk recht aan diegenen, die niet zelfstandig hun ar beidsduur regelen. Dit wordt bereikt door de regeling van de verplichtin gen, welke ingevolge het Burgerlijk Wetboek uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien, uit te breiden met bepa lingen betreffende de aanspraken op vacantie. De aanspraak op vacantie zal daardoor, evenals die op loon, van civielrechtelijke aard zijn. V acantieduur De vacantie zal volgens het ontwerp ten minste twee weken per jaar moe ten bedragen en voor arbeiders bene den achttien jaar ten minste drie we ken. Dit laatste echter met een be perkte mogelijkheid tot tijdelijke af- Rotterdams advies Dcopterdienst Axel-Rotterdam gaf vorige week het Rotter dams Nieuwsblad aanleiding tot en kele opmerkingen over de verhouding Rotterdam-Zeeland. Het initiatief van de Zeeuwsch Vlaamse Kamer van Koophandel heeft namelijk de aan dacht van de Rotterdammers op het isolement van het eilandengebied ge vestigd en vooral ook op ae kansen, die hier voor hun stad liggen. En die kansen zijn volgens het blad „zéér en zéér belangryk", met name na de afsluiting van de zeegaten. „Rotterdam kijkt tegenwoordig gaarne naar de lucht, wanneer het om de toekomst gaat. Maar het mag niet nalaten op tijd te denken aan de kansen, die het kan krijgen door di recte verbindingen met een groot en oud eilandengebied", zo betoogt de ze Rotterdamse krant en zij besluit nuchter en zakelijk: „Een stuk wel vaart in de hand is beter dan tien in de lucht". Zeeland is dus in Rotterdamse ogen een stuk „welvaart in de' hand", waarvan Nederlands grootste haven stad nog wel een beetje kan profite ren Het is goed, dat men zich dat in Zeeland ter dege realiseert! Nu behoeft men het de mensen uit de Maasstad niet kwalijk te nemen, dat zij onze provin cie als een soort expansiegebied be schouwen en het lijkt ons volkomen begrijpelijk, dat vooral de winkelbe drijven daarginds met vreugde de af sluiting van de zeegaten afwachten. Dammen betekenen immers kortere verbindingen met Rotterdam en kor te verbindingen houden weer in, dat adspirant-kopers makkelijk en snel naar het moderne winkelcentrum van de Maasstad worden gebracht. Kijk niet in de lucht, maar houd de dam men in de gaten! Van Rotterdams standpunt uit bekeken géén gek ad vies. Maar er is ook een Zeeuws stand punt. En het is duidelijk, dat hier de middenstand er Hele maal niet op gebrand is de Zeeuwen in lange stoeten naar Rotterdam te zien trekken om daar hun inkopen te doen. De vraag is evenwel, wat daar tegen te doen valt. Er zijn een aantal vaste factoren, waaraan niets is te veranderen: er is daarginds een modern winkelcentrum, de dammen komen er ongetwijfeld en de verbin dingen worden korter. Aan dit alles valt niet te tornen, zodat het er om zal gaan in eigen gebied een dusda nige activiteit te ontwikkelen en een dergelijke service te verlenen, die de attractiviteit van Rotterdam als koopstad voor de Zeeuw neutralise ren. Nu kan over het algemeen de Zeeuwse middenstand niet worden verweten, dat zij maar rustig op de stoel blyft zitten, totdat er toevallig eens een klant binnenkomt Inte gendeel: men is er steeds op uit de consument zoveel mogelijk terwille te zijn. Maar men vergete niet, dat de Rotterdamse concurrentie nog al tijd op een afstand wordt gehouden door enkele uren sporen plus een overstapje in Roosendaal. En dat de ze belemmering voor Rotterdam in de komende twintig jaar zal wegval len! Twintig jaar is nog lang. Inder daad, maar in Rotterdam is men zich er nu al van bewust, dat Zeeland dan naast de deur komt te liggen. Vandaar dat advies: houd de dammen in de gaten! Men zal er in Zeeland goed aan doen om die termijn van twintig jaar niet al te zeer in de sfeer van „het-zal-mijn-tijd-wel-duren-stem. ming" af te wachten. Waakzaamheid is geboden, reeds nu. zodat als het moment is aangebroken, waarop de eerste snelbus via de dammen in Rotterdam is aangekomen de pas sagiers wat verveeld zullen zeggen: „Och, dat hebben wij toch ook../' wijking op grond van bijzondere pro ductie-technische bezwaren. Van deze vacantie moet ten minste een week, en voor jeugdigen ten minste twee maal een week of eenmaal twee we ken, aaneengesloten worden gegeven, bij voorkeur in het daarvoor gunsti ge seizoen. Over de vaststelling van de tijdstippen van de aaneengesloten vacantie en van de snipperdagen be hoort overleg te worden gepleegd tus sen de belanghebbenden öf hun orga nisatorische vertegenwoordigingen. Bij onvolledige dienstbetrekkin gen, b.v. voor halve dagen, wordt de vacantie naar evenredigheid be rekend. Ook indien de dienstbe trekking nog geen jaar heeft ge duurd, geschiedt berekening naar evenredigheid, doch deze evenre dige aanspraak kan alleen geldend worden gemaakt bij het einde van de dienstbetrekking, of tussentijds in het algemeen slechts nadat zij tot zes dagen is aangegroeid. Enerzijds wordt hierdoor een evenredig recht toegekend ook aan die arbeiders, die telkens slechts kort in dienst zijn, zoals losse ar beiders, anderzijds kan er door worden voorkomen, dat de aan spraak op de aaneengesloten va cantie in gevaar komt door het vooraf opnemen van te veel snip perdagen. Loon Tijdens vacantie blijft de aanspraak op loon doorlopen, behalve in die be drijfstakken, waar een stelsel van va- cantiebonnen geldt. Omzetting van de aanspraak op vacantie in een vergoe ding in geld is in de regel niet geoor loofd, omdat daardoor het begrip va cantie geweld zou worden aangedaan. Alleen indien de dienstbetrekking ein digt en indien er dan nog aanspraak bestaat op vacantie,. welke niet in de vorm van doorbetaalde vrije tijd wordt opgeëist, kan een bedrag in geld wor den gevorderd ter hoogte van het loon over die tiid. Teneinde de arbeider in staat te stellen, dit geld wederom in vrije tijd om te zetten tydens een volgende dienstbetrekking, waarin hij wellicht nog te kort werkzaam Is om reeds voldoende nieuwe aanspraken te heb ben op de aaneengesloten vacantie, bepaalt het ontwerp, dat de arbeider tevens aanspraak heeft op evenveel verlof zonder loon, als zijn in vorige dienstbetrekkingen niet gerealiseerde aanspraken op vacantie bedragen. ANAK AGOENG VERKLAART „Het resultaat, dat wij op het ogenblik bereikt hebben is, dat het nu duidelijk is, dat Nederland ën In donesië besloten besprekingen te voeren in het kader van de verbete ring van de betrekkingen tussen de beide landen, over kwesties waar onder West-Irian en de financiële en economische overeenkomsten", aldus heeft de Indonesische minister van buitenlandse zaken by zijn aankonfst op Kemajoren medegedeeld. Anak Agoeng werd begroet door minister-president Harahap, leden van het corps diplomatique, waaron der de Nederlandse Hoge Commis saris, en andere hoge functionaris sen. Anak Agoeng schetste de ko mende besprekingen tussen Neder land en Indonesië als „de eerste po sitieve stap naar een oplossing van de hangende problemen,f De agenda van de besprekingen is nog niet op gesteld. Dit zal langs diplomatieke weg geschieden. Octobermaand Zeeuwse maand roevallige voorbijgangers hebben Donderdag in de Middelburgse stra ten een opvallend schouwspel kunnen gadeslaan. Op diverse plaatsen in de Zeeuwse hoofdstad kon men namelijk achtenswaardige en vooraanstaande lieden bezig zien met het rondzwen- gelen van het grote rad van een im ponerend draaiorgel. En rond dit feestelijke klanken uitstrooiende mu ziekinstrument dwarrelden al even achtenswaardige dames en heren met collectebussen. Al'deze bedrijvigheid werd ten toon gespreid ten bate van de Zeeuwse collecte, die. zoals men weetbestemd is voor de lectuur-vóor- ziening. Ds. E. Snéller, raadslid P. H. Geers, enige medewerkers van de Sticking Zeeland, e.a. maakten zich tijdens deze „bijzondere collecte" wél zeer verdienstelijk. Voor de liefheb bers was er ondertussen ook de ge legenheid om tegen een geringe vergoeding Michieltje de Ruyter te spelen". Daarvan maakten onder meer beide jonge dames gebruikdit op de foto vrolijk aan het musiceren zijn. Door al deze activiteiten collec teerde men f 11/8,81 bij elkaar. (Foto P.Z.C.J Anak Agoeng hoopte, dat de be sprekingen binnenkort gehouden zul len worden, doch dit hangt af van de voorbereidingen. Daarom is het no dig de Indonesische vertegenwoordi ging in Nederland te versterken. Er zal een ambassadeur met een specia le missie naar Nederland worden ge zonden. Wie dit zal zijn, wenste de minister niet te verklaren. Volgens tot dusverre verzamelde voorlopige cijfers is de stand in de Indonesische algemene verkiezingen: PNI 7,5 millioen; Masjoemi 7,1 mil- lioen; N.U. 6,2 millioen; PKI 5,8 mil lioen. Deze cijfers tonen aan, dat het verschil tussen de PNI en de Mas joemi voortdurend kleiner wordt. De cijfers van de N.U. en de PKI stij gen aanzienlijk langzamer. De PSI blijft in het algemene percentage vrywel stabiel. Dinsdag 25 en Woensdag 26 October de rustdagen tijdens h(et koninklijk bezoek aan de A A West zal het Iconinklyk paar A op St. Maarten doorbrengen. A A Een kijkje op de baai van Phi- H lipsburg. Aan deze baai wordt A A thans het Little Bay hotel ge- A H bouwd, waar het koninklijk paar zal verblijven. A IllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH 1200 mensen omgekomen Overstromingsramp in Voor-Indië In het Noord-Westelijk deel van In dia zijn door de overstromingen min stens 1200 mensen omgekomen, van wie duizend in de Pendsjaab. Zeker 10.000 stuks vee zijn verdronken en een kwart millioen huizen vernield. De helft van de katoenoogst is verlo ren gegaan. De schade aan te velde staande rijst en mais wordt op 150 mil lioen gulden geschat. Weer kinderverlamming in Bergen op Zoom In Bergen op Zoom werd Donderdag het vijfde geval van kinderverlam ming waargenomen. Het slachtoffer is een jongetje van tien jaar uit het ge zin van de familie H. VERKEERSINCIDENT EN Autobus tegen stilstaande kraanwagen op Rijksweg In de dichte mist van gisteren zyn enkele ernstige ongelukken gebeurd. Op de Byksweg Den Haag-Utrechv hotste een -autobus met studenten van de landbouwhogeschool te Wageningen tegen een militaire kraan- wagen. Twee personen werden gedood en vijf gewond. Op een onbewaakte overweg tussen Rotterdam en Maassluis kwam 'n trein in aanrijding met een boerenkar, die met twee paarden was be spannen. Twee mannen, die zich op de kar bevonden, kwamen bij dit on geluk om het leven. De wagenvoerder van de trein werd ernstig gewond. Het ongeluk op de Rijksweg Den Haag-Utrecht gebeurde onder Wad- dinxveen. De kraanwagen stond, om tot dusver nog niet opgehelderde re den, op de rijbaan in plaats van op de parkeerstrook. De bestuurder van de kraanwagen, J. V. van de Koninklijke Luchtmacht uit Zeist, heeft, naar wordt aange nomen, plotseling uit de mist de BIJEENKOMST TE ZIERIKZEE Maatschappelijke en kerkelijke situatie na de ramp Donderdagmiddag heeft te Zierikzee dr. E. Emmcn, voorzitter van de Centrale Watersnoodcommissie der Ned. Herv. kerk een uitgebreid rapport aangeboden over de maatschappelijke en kerkelijke situatie op Schouwen- Duiveland na de ramp. Dit rapport, samengesteld door de Hervormde Stich ting voor practische, psychologische en pacdagogische arbeid onder super visie van de heer H. D. Scholten, werd in hotel Van Oppen overhandigd aan burgemeesters, predikanten en enige hoofden van scholen op Schou- wen-Duiveland. Verzocht werd het rapport zo mogelijk in brede kring te bespreken, teneinde aldus een basis voor kerkelijke en maatschappelijke opbouw te vinden. Deze bijeenkomst werd bijgewoond o.m. door de burgemeesters van Oos- terland, Dreischor, Brouwershaven, Bruimsse, Ouwerkerk en Haamstede, de rector van het Zierikzees Lyceum, predikanten van Zierikzee, Nieuwer- kerk, Renesse, Eikerzee en Ouwerkerk, de voorzitter van de classis Zierikzee van de Ned. Herv kerk, de heer M. Krijger, alsmede leden van verschil lende kerkeraden. Dr. Emmen sprak een woord van dank tot allen, die bij de voorbereiding van het rapport had den geholpen. Vervolgens gaf de heer Scholten een hoofdstuksgewijze toe lichting en wees er op, dat men dit rapport vooral moet zien als een hulp middel en een opwekking om de op groeiende jeugd op de juiste wijze bij de cultuuroverdracht te betrekken. HET RAPPORT. Het telt niet minder dan 160 vol- getypte foliobladzijden plus een uitge breide literatuurlijst, alsmede een af zonderlijk boek met bijlagen, waarin 12 grafieken en 33 tabellen zijn opge nomen. In het voorwoord wordt ge zegd, dat met is getracht om een di recte bijdrage te leveren in de proble matiek van planologische aard, doch eerder een overdenking van de bete kenis van de ramp en haar maatschap pelijke gevolgen. Het rapport is verdeeld m een inlei ding, twee hoofdstukken en een slot beschouwing. In het eerste hoofdstuk treft men een beschrijving aan van de samenleving in Burgh, Haamstede, Re- nesse, het „platte van Schouwen Brouwershaven, Zonnemaire, Noord- gouwe, Dreischor, Zigrikzee, Ouwer kerk, Nieuwerkerk, Oosterland, Sir- Vervolg op pag. 7) =e viert generaal Dwight D. A Eisenhower, president van de Ver. Staten van Amerika, zijn 65e verjaardag. M is het 150 jaar geleden, dat de Oostenrijkse aartshertog A Ferdinand tijdens de derde coa- lïtieoorlog bij Elchingen door de Franse generaal M. Nev A werd verslagen, waardoor deze medewerkte-aan de capitulatie van het 23.000 man sterke Oos- tenrijkse leger onder generaal Mack bij Ulm. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllIllllllllllllllllï Kolonel Peter Townsend is Don derdagavond naar Clarence House ge gaan. waar prinses Margaret eh haar moeder wonen. Townsend en de prin ses hebben elkaar in bijna drie jaar niet gezien. Een kleine twee uur la ter vertrok hij weer. De wagen van de kolonel werd ge volgd door een groot aantal auto's van verslaggevers en persfotografen. Er begon zich spoedig publiek voor Clarence House te verzamelen. Toen Townsend na zijn bezoek bui ten kwam, werd hij verblind door vele flitslampen en bestormd met vragen. De nieuwsgierigheid van de pers bleef in bevredigd. Townsend vroeg slechts, hem in de gelegenheid te stellen, met zijn auto te vertrek ken. Snel reed hij in de richting van het centrum van de stad, gevolgd door de meute van persauto's autobus uit de richting Den Haag na derbij zien komen. Hij heeft getracht door met de armen te zwaaien de aandacht van de autobusbestuurder te trekken, maar deze merkte hem te laat op. De militair werd bij de botsing gegrepen en gedood. De autobus werd aan de rechter flank tot ongeveer halverwege open gereten. Een van de inzittenden, de 20-jarige student I. van der V. uit Hoogersmilde. liep zodanige verwon dingen op, dat hrj vrijwel onmiddel lijk overleed. Twee passagiers, de stu denten H. C. uit Winterswijk en G. van der S. uit Kibbelveen, gem. Sleen (Dr.) werden zwaar gewond. Deze slachtoffers werden overge bracht naar het Van It er son zieken huis te Gouda. Drie inzittenden kre gen lichte kwetsuren. Kar op overweg Bij het ongeluk op de onbewaakte overweg tussen Maassluis en Rotter dam werden twee landarbeiders, de 46-jarige J. K. uit Naaldwijk en de G7-jarige J. van der K. uit Maassluis gedood. De wagenvoerder van de trein, A. van der W., liep een snij- wonde op. Op het moment van de botsing stond de kar juist midden op de rails. De kar werd volkomen vernield; de trein moest, aan de voorzijde inge drukt, met een locomotor worden te ruggesleept naar Hoek van Holland. Daar konden de passagiers in de vol- ëende trein naar Rotterdam stappen, ie paarden kwamen er heelhuids af. Vrachtauto geraakt Tijdens zware mist is gisteroch tend naar eerst thans blijkt op een onbewaakte overweg bij Dronrijp de trein van 8.2é uit Leeuwarden naar Harlingen in aanrijding gekomen met een vrachtauto. Persoonlijke onge lukken kwamen niet voor. De auto werd zwaar beschadigd en de trein aan de zijkant ingedeukt. De ma chinist had de voorgeschreven mist- signalen gegeven. De trein heeft met vertraging de reis kunnen voortzet ten. ZELFDF WEERTYPE. In de ochtend vooral in het Zuiden van het land mist. Daarna versprei de opklaringen. Zwakke tot matige Zuidwestelijke wind. Over het alge meen weinig verandering in tempera tuur. ZON EN MAAN 15 October Zon op 7.05 onder 17.50 Maan pp 6.49 onder 17.12

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1