SPORT EN WEDSTRIJDEN «X BIGGELAAR S goed nieuws in de advertentie pagina's a GROOT BAL PROVINCIALS ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 13 OCTOBER 1955 AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS Markt op iets hoger niveau 11) Oct. 12 Oct. Nederland 1955 (3%) 99% 99% Nederland 1951 (3%) 101% IOP/4 Nederland 1948 (3%) 99% 99% Nederland 1947 (3%) 3 100% 100% Nederland 1937 3 98^,4 98% Dollarlenlng 1947 3 pet. 99% 97% Investeringscertificaten 3 100.% 100% Nederland 1962-64 3 101 101 Nederland N.W.S. 2% 75% 75% Ned. Indië 1937 A 3 98% 98% Grootboek 1946 3 98% Nat. Handelsbank 159 160% Ned. Handelmy. 222 222 A.K.U. 335% 3473/4 Bergh's en Jurgens 301% 307 Calvé-Delft 301 302 Kon. Ned. Hoogovens 367% 367% Unilever 446 446% Ned. Kabeïfabrlek 290 1. 295% Philips 327% 338 Wilton-Fey enoord 260 263 BUliton 410 403 Kon. Petroleum My. 568 578 Amsterdam Rubber 128% 129% Holland Amerika Lijn 2073/4 209% Kon. Paketvaart 171 174 Rotterdamse Lloyd 169 171'% Neda. Scheepvaart Unie 178 17934 Stv. My. Nederland 185 185 H.V.A. 152% 152% Dell My. 150% 150 A.K.U. 3% 103% Bank van Ned. Gem. 4% 107% 107% Centrale Suiker 213 210 Kon. My. De Schelde N.B. 2301. Baltimore-Ohio 44% 44% New York Cen/tral 43% Pennsylvania 23% Anaconda 61-% 63% Bethlehem Steel 144% 144% General Motors 132 131% Intern. Nickel 69 70% Kennecott 101% 103% Republic Steel 45% 45% U.S. Steel 517/s 53 Shell Union 56% Tide Water 29% 29% PREMIELENINGEN. Amsterdam 1951 141 141 Breda 1954 107% 107% Eindhoven 1954 1103,4 110% Enschede 1954 109% 109% Den Haag 1952 I 136% 13b% Den Haag 1952 II 133 Rotterdam 1952 I 138% 137% Rotterdam 1952 II 135% Utrecht 1952 122% 121% A/WVVW^**VVV\*\VVVVVWS Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN. AMSTERDAM, 12 October. Londen 10.601,4—10.61%, New York 3.81— 3.81%, Montreal 3.83H—3.84&, Pa- r«s 1.0775—1.0795, Brussel 7.60%— 7.61%, Frankfurt 90.42—90.52, Ztl- rlch 86.8186,91, Zürich (vr. francs) 88.92—89.02, Stockholm 73,48—73.58, Kopenhagen 54.85—54.95, Oslo 52.99 —53.09, Milaan 60—37—60.47, Argen tijnse verr. dollar 3.76%—3.77%, Japanse verr, dollar 3.76%—3.77%, Turkse verr. dollar 3.79—3.80. ANP-CBS BEURSINDICES 1953 Is 100 10/10 11/10 12/10 Intern, concerns 279.58 263.87 268.90 Industrie 165.22 160.71 158.93 Scheepvaart 157.85 150.63 151.74 Banken 146.18 142.70 142.10 Ind. fondsen 164.38 157.67 157.67 Algemeen 216.75 206.55 208.53 BEURSOVERZICHT. Hoewel de Amsterdamse effectenbeurs over het algemeen iets hoger was, ont brak toch de ware animo. Zowel publiek als beroepshandel gingen nog zeer schoor voetend te werk en de handel bleef dan ook van beperkte omvang. Bij de interna tionale soorten ging AKU gisteren voorop. Het rayonfonds steeg aanvankelijk 14 pun ten tot 350, doch liep later licht achteruit tot 347%. Ter beurze verluidde, dat de cij fers over het derde kwartaal gunstig zou den zijn en binnenkopt gepubliceerd zullen worden. Kon. Olie avanceerde per saldo 10 punten tot 578. De oude en nieuwe Phi- lipsaandelen verbeterden circa 9 punten. Unilever deed het iets kalmer aan en no teerde per saldo slechts 3 punten hoger op 448%. De cultuurmarkt viel eerder iets tegen. De voornaamste soorten waren weliswaar 1 A 2 punten hoger, doch de verwachtingen waren hier iets hoger gespannen. Hetzelf de geldt eigenlijk voor de scheepvaartsec tor. Ook hier had de handel een uiterst kalm verloop en bleven de koerscorrecties beperkt tot twee punten. Alleen Scheep- Bestuur K.N.G.V. blyft tegen het N.O.C.-dubbeltje Het bondsbureau van het Konink lijk Nederlands Gymnastiek Verbond heeft bekendgemaakt, dat op de jaar lijkse vergadering van het K.N.V.G., welke op 29 October te Utrecht wordt gehouden, het bestuur een voorstel zal indienen om het N.O.C.- dubbeltje niet door de leden van het K.N.G.V. te laten afdragen. Het gym- nastiekverbond staat op het stand punt, dat de taak van het Neder- landsch Olympisch Comité om advie zen te geven op het gebied van de aanleg en het onderhoud van speel- en sportterreinen niet door dit co mité dient te worden uitgevoerd, maar dat deze materie door ae over heid moet worden behartigd. Mocht het voorstel van het bestuur van het K.N.G.V. op 29 October wor den aangenomen, dan heeft dit tot gevolg, dat het K.N.G.V per 1 Janu ari geen lid meer zal zijn van het N. O.C. „Zeeuwse" K.N.V.B.- vacature. Ter voorziening in de vacature in de bondsvergadering van de K.N.V. B., ontstaan door het overladen van de heer M. Zwartepoorte, worden thans pogingen in het werk gesteld, wederom een Zeeuw op deze plaats te krijgen. Ook het bestuur van de belangenvereniging van 2e, 3e en 4e klasse voetbalverenigingen stelt prijs op een Zeeuwse candiaaat. In tussen werd de heer P.. J. Melse te Goes, oud-bestuurslid van de GV en AV „Goes" en momenteel lid van de financiële commissie van de KN VB afdeling Zeeland, bereid gevon den een eventuele benoeming te aan vaarden. Het is te verwachten, dat de be sturen van de bij KNVB aangeslo ten verenigingen in Zeeland de can- didatuur Melse zullen steunen. vaartunie en Holland Amerika Lijn deden he tiets beter en stegen circa vier pun ten. Op de incourante industrie-afdeling was de situatie nog onoverzichtelijk. De flauw te van Dinsdag werd hier pas gisteren ver werkt en vele van deze papieren onder gingen dan ook nog een behoorlijke da ling. Guldensbeleggingen goed prijshou dend tot een fractie beter. De markt sl'oot rustig en een weinig beneden het hoogste niveau van de dag. Prolongatie 2% procent. Nederlandse Jeugdploeg tegen België. De Nederlandse jeugdploeg, die Za terdag 15 October te Breda tegen de Belgische jeugdploeg speelt (spelers, die geboren zijn na 1 September 1935), is als volgt samengesteld: Doel: Van Dijk (Sparta); Achter Van der Veen (Leeuwarden) en De Bruijn (NOAD); Midden: Renders (P SV), Kraay (DOS), aanvoerder, en Ter Braak (HRC); Voor: Van der Heijden (DOS), Rutten (Roda Sport), Van El- deren (Willem 2) en Corpeleijn (Ex celsior). Reserves zijn: Schouten (KFC), Nag- tegaal (DOS), Paauwe (HVC) en Kok (Amsterdam). De rechtsbinnenspeler moet nog na der worden aangewezen. Districtswedstrijden handbal in Breda In Breda werden Zondag de dis trictswedstrijden handbal gehouden tussen de dames- en herenelftallen van Zuid en West B. Vooral de ont moeting tussen de dames stond op zeer hoog peil. De Zuidelijken hielden het spel echter wel eens te individu eel, terwijl de Westelijken daarente gen snelle combinaties uitvoerden. De rust ging in met gelijke stand (2 2). Beide Zuidelijke doelpunten werden door mevr. Van Ginderen- Vos gescoord. Na de rust liepen de Westelijken uit tot 42, maar drie minuten voor het eindsignaal drong mevrouw Van Gen nip tweemaal door de verdediging van West heen en scoorde twee doelpunten, zodat de eindstand 44 was. Bij de heren heerste minder span ning, waarschijnlijk doordat bij de Westelijken drie internationals uit de Hellas-voorhoede verstek hadden la ten gaan. Bij dé rust hadden de Zui delijken reeds een voorsprong van 6 tand geleidelijk werd op- 116, waarmee het ein- -2, welke stand geleidelijk werd op- fevoerd tot 11C e werd bereikt. Piet Rentmeester eerste in ronde van Terheijden. De Zeeuwse wielrenner Piet Rent meester heeft het afgelopen week einde weer een zege behaald. Zondag toonde hij zich de sterkste in de ron de van Terheijden (N.B.), waar Kees van Amsterdam als tweede eindigde. Samenstelling Zeeuwse teams voor vijf duels. „De groten op de bres voor de kleintjes". Voor de op 15 October a.s. te spe len vijf wedstrijden in het kader van de actie „de groten op de bres voor de kleintjes", zijn de elftallen samengesteld. Zoals bekend, zal op die datum Oost-Zeeuwsch-Vlaande- ren in Hulst uitkomen tegen Vlis- singen I en in Oostburg zal West- Zeeuwsch-Vlaanderen Middelburg I als tegenpartij krijgen. In Souburg vindt een duel plaats tussen Walcheren en Axel, terwijl in Zierikzee de voetballers van Schouwen-Duiveland als gastheer van Goes I optreden. Tenslotte zul len de vertegenwoordigers van het Zaterdagvoetbal in Goes de strijd aanbinden met Terneuzen I. Alle wedstrijden beginnen om half vier. Naast het doel, het tekort in de afdelingskas te helpen dekken, zijn deze wedstrijden zonder twijfel een welkome gelegenheid voor de Keu ze-Commissie van de afdeling Zee land om een aantal spelers, die men anders niet in vertegenwoordi gend voetbal aantreft, eens onder de loupe te nemen. De elftallen zijn: Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen Doel: P. Bax (Hontenisse)ach ter: (van rechts naar links) P. Es- selink (Hulst) en W. Jansen (Corn Boys); midden: W. Hasselman Hontenisse), W. Lansu (Clinge) en W. E. M. Cardon (Corn Boys); voor: L. van Dorselaar (Hulst), R. Seghers (Hulst), T. Mannens (Steen), R. P. A. Audenaerd (Ria W) en J. Vervaet (Steen). Reser ves: L. Willaert Clinge), W. Boone (Hulst), J. Steijns (Hontenisse) en W. Audenaert (Ria W). Walcheren: Doel: P. Beun (RCS); achter: C. v. d. Weel (Zeelandia) en F. Rite- co (Zeeland Sport); midden: P. Hendrikx (RCS), P. de Kraker (R CS) en, T. van Rijswijk (Zeeland Sport)'voor: J. Keulemans (RCS), W. Beukert (Zeelandia), W. Leynse (Zeeland Sport), Joh. Keulemans Zeeland Sport) en J. A. de Ruyter (Zeelandia); reserves: J. Gunter Zeeland Sport), L. van Rijswijk over verkorting werkweek? Aan de Zwitserse regering is verzocht, een volksstemming te hou den over de vraag tot verkorting van de werktijd in de industrie van 48 tot 44 uur met handhaving van het huidige loonniveau. De regering zal een verslag over dit vraagstuk uitbrengen en de Zwitserse volks vertegenwoordiging zal hierover eerst nog moeten stemmen, voordat de vraag door middel van een volks stemming kan worden beantwoord. (Zeeland Sport), J. van Eenenaam (RCS) en J. van Iren (Zeelandia); West-Zeeuwsch-Vla anderen Doel: T. Cornelisse (Hoofdplaat); achter: J. Faas (Breskens) en M. van Pamelen (Oostburg); midden: E de Croo (Oostburg), F. de Cra mer (Biervliet) en J. Keymel (Bres kens); voor: Th. v. d. Velde (Hoofd plaats J. Vermeulen (Aardenburg), C. de Kramer (Biervliet), J. Ver- cruysse (Schoondijke) en A. de Meijer (Biervliet); reserves: F. van Dalen (Aardenburg), G. Ducheine (Biervliet), M. van Poucke (IJzen- dijke) W. Versluys (Biervliet) en A. v. d. Woude (Retranchement). Schouwen-Duiveland Doel: W. Krijger (Renesse); ach ter: C. M. van Aken (Zierikzee) en E. J. Couperus (Zierikzee); midden: A. Kappers (Renesse), L. W. Bak ker (Burgh) en B. de Zeeuws (Zie rikzee); voor: D. de Boer (Zierik zee, C. Krello (Zierikzee); P. Jon ker (Renesse), M. Hogensteyn (Burgh) en F. Simmers (Zierik zee); reserves: A. v. d. Hoek (Zie rikzee), J. Vasseur (Renesse), J; Dalebout (Renesse) en P. Hoek (Zierikzee). Zaterdagelftal: Doel: N. Bolleman (Spui); ach ter: M. Lobbezoo (Krabbendijke) en M. L. Westdorp (Rillandia); mid den: C. Walraven (Rillandia), D .de Hamer (Tern. Boys) en H. Poort (Rillandia); voor: Van Oosten (Krabbendijke), A. Dommisse (Nieuwdorp), J. C. Meesters (Ril landia), E. J. van Waes (Terneu- zense Boys) en C. de Kok (Nieuw dorp); reserves: C. A. Dees, P.- Spruitenberg en A. Dees (allen Ter- neuzense Boys). Ontroerd om de schoon heid der schepping geven wij U, in gemeenschap met onze eersteling, kennis van de ge boorte onzer zevende, de welke een jongen: JTJRGEN OLAF. In het geboorteregister der gemeente Oost- en West- Souburg ingesc: 11 October 1955. J. J. M. VAN DAMME E. C. C. VAN DAMME STEVENS JOHN STANT JEANNET BARTHY CELESTE Oost-Souburg, Vlissingsestraat 115. Plaatst uw FAMILIE BERICHTEN In de PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT heeft het laatste woord! Bij een gedistingeerde tail leur, 'n eenvoudige huisjurk o! «en Imponerend avond toilet: Ragfijne Perlom om de verzorging en de charme van Uw verschijning feilloos te completeren! Onberispelijke pasvorm aan hiel en voet, In de lengte en om de boord geven U het zelfverzekerde ge voel om U vrij en onge- dwongen te bewegen ook voor tricot- onderk/eding. kwat. LILA 20 denter f4.50 kwal. ROOD 30 dealer f4.90 kwal. GROEN 15 denier f5.25 kwal. BLAUW 60 denier <5.25 AGENT: L VAN DER NAP. JAN LUYKENSTRAAT 10. AMSTERDAM, TEL. 95060 Het Damesmodehuls „De Drie Spuiten" heeft de Benger Ribana Perion kousen steeds voorradig. Aanbevelend, R. Plijter Korte Delft 68, Middelburg. Steeds in voorraad by 'Ilosse# Grote Markt 5, GOES. Telefoon2326. -vfe CONCERTGEBOUW CN W I5BINGEN A.s. Zaterdag 15 October, 's avonds van 8 tot 2 uur met het prima dansorkest BLACK AND WHITE SWINGERS met medewerking van de populaire zangeres MARY entrée 1.bel. inb. (beneden 18 jaar geen toegang). Zondagavond van 8 tot 12 uur wederom dansen met ons trio THE HEART BREAKERS. ALHAMBRA/ VLISSINGEN. Vrijdag t.m. Maandag: De beroemde operette van JOHAN STRAUSS DE ZIGEUNERBARON met PAUL HöRBIGER, GERHARD RIEDMAN, MARGIT SAAD, OSKAR SIMA e.v.a. De beroemde operette op moderne wijze verfilmd. Een lust voor oog en oor. Aanvang: 7 en 9 uur. Zondag 3, 7 en 9 uur. Alle leeftijden. LUXOR, VLISSINGEN. Vrijdag t.m. Maandag: ROBERT TAYLOR en ELEANOR PARKER In HET DAL DER KONINGEN. Gevaarlijke expeditie naar de fantastische grafkamer van een onbekende Pharao. Aanvang: uur. Zaterdag 7 en 9 uur. Zondag 3, 7 en 9 uur. 14 SCHOUWBURG, MIDDELBURG. Vrijdag t.m. Maandag: FERNANDEL (als Don Camillo), GINO GERVI (als Burgem. Peppone) „DE TERUGKEER VAN DON CAMILLO" Een film van Julien Duvivier, naar de verhalen van Giovanni Guareschi. 8 uur. Zondag 2.30 en 8 uur. Alle leeftijden. ELECTRO, MIDDELBURG. Vrijdag t.m. Maandag: RAYMOND PELLEGRIN GISELLA PASCAL „THÉRÈSE DE BEGEERDE VROUW". Een realistisch geschilderd liefdesdrama in de bergen van Frankrijk. 7 en 9.15 uur. 18 jaar. ELECTRO, MIDDELBURG. Zondagmiddag 3.30 uur: Als extra jeugdprogramma een daverende klucht met JOE BROWN „DE CIRCUSCLOWN" Alle leeftijden. eenV a zal uw dochter z(jn met een Popeline- of Duf fel jack van CORLAS. Sportief en practisch zyn onze Hunter- en Sturka- jacks voor meisjes. Popeline m. teddyvoering 4 jaar, 18.45. Duffel ongevoerd, 4 jaar 19.50 Duffel gevoerd 4 jaar 27.75 Damesjacks 31.50—£9.75. dótlas GRAND, GOES. Tel. 3489. Vrijdag en Maandag, 8 uur; Zaterdag 7 en 9 uur; Walstraat 76, Vlissingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 8