KA PP/F EN DE WIMPEL c smaken: DEEL VAN ZIEKENFONDSPREMIES ZOU HET RIJK KUNNEN BETALEN Ja! Shagretta smaakt beter dan shag! Hector McNeil overleden. IMI11 ÏÏlc7m£&m'j OUDE SKELETTEN LAGEN TIEN JAAR ONDER OORLOGSPUIN Personenauto te water bij pCSCilïJIS" A. WILKING D éjoniïen boeien PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 13 OCTOBER 1955 MOTIE VAN MIDDENSTANDERS Maatregelen gevraagd voor vrijwillig verzekerden, Het Nederlands Verbond van Mid denstandsverenigingen heeft Woens dag in Utrecht een vak- en stands- raadvergadering gehouden, waarin een resolutie over het kartelwezen Virginia American Half aumar Zwaar Geen wonderShagretta is zo rijp-dank zij de natuur* gefermenteerd^ tabak, die bij het Clark Procédé EQ 7 wordt verwerkt Koop en rook een pakje Shagretta en vergelijk het met shag Smaakt ook beter in de ptfp en een motie over de verhoging van de ziekenfondspremies werden aan- genoment In de ook aan de regering ter kennis gebrachte motie spreekt het Verbond de ernstige vrees uit, dat iedere verdere verhoging van de con tributie voor de vrywifilg verzeker den bh de ziekenfondsen velen tot uittreden uit de ziekenfondsen zal noodzaken. Het doet een beroep op de regering, maatregelen te treffen om dit te voorkomen, door hetzy de subsidie aan de ziekenfondsen belang rijk te verhogen, hetzij door het in voeren van een noodmaatregel, waar door de vrijwillig verzekerden in de gelegenheid worden gesteld op de zelfde wijze lid te worden van een ziekenfonds als de verplicht verze kerden, waarbij het deel der premie dat voor de verplicht verzekerden door het bedrijfsleven wordt betaald, voor de vrijwillig verzekerden door het Rijk zal worden voldaan. Kartels In de resolutie over het kartelwe zen wordt erkend, dat een meer ge ordende economie voor de gemeen schap als geheel grote voordelen kan brengen, aat bedrijfsregelingen ove rigens dikwijls noodzakelijk zijn, maar dat een regeling van de econo mische mededinging eveneens nood zakelijk is. Het Nederlands Verbond van Mid denstandsverenigingen verwacht ech ter van de regering dat by de beoor deling van ae mededingingsregeling rekening zal worden gehouden met de belangen van het bedrijfsleven en met de, ook voor het bedrijfsleven noodzakelijke, rechtszekerheid en acht het om die reden noodzakelijk dat In het ontwerp van wet „rege len omtrent de economische mede dinging" alsnog de mogelijkheid van beroep op een onafhankelyk college, dat op bepaalde rechtsgronden de be slissingen van de minister zal kun nen toetsen, wordt opgenomen. Voorts is het verbond van mening, dat een kartelwetgeving welke waar borgen biedt voor het algemeen be lang en tevens de gemeenschap doet delen in de voordelen van economi sche samenwerking, voor het bedrijfs leven een belangrijke bijdrage kan vormen tot de onmisbare economi sche ordening waarin de gezindheid van de individuele ondernemer om zo doelmatig mogelijk te werken wordt gestimuleerd en o.a. door het opstel len van calculatieschema's een ge zonde concurrentie wordt bevorderd. Het verbond ziet tevens in de ver dere ontwikkeling van de publiek rechtelijke bedrijfsorganisatie een be langrijk middel om tot een goede marktordening en regeling van de mededinging te komen en roept het bedrijfsleven op deze ontwikkeling mogelijk te bevorderen. Op de leeftijd van 48 jaar is Woens dag te New York overleden bet Brit se JLagerhuislid voor de Labourpartj] en ex-minister van staat Hector McNeil. McNeil had, op weg van Engeland naar New York met het passagiers schip „Queen Mary", een hersenbloe ding gekregen en werd bij aankomst New York, negen dagen geleden, onmiddellijk opgenomen in het „Co lumbia Presbyterian Medical Centre" aldaar. Zijn echtgenote begaf zich op 4 October per vliegtuig naar New York om zich bij hem te voegen. McNeil was Europees vertegen woordiger voor de „Encyclopaedia Britannica" en had zich voor zaken naar New York begeven. McNeil was één van de felste anti communisten van de Labourpartij. Geboren in 1907 als zoon van een Schotse scheepsbouwer, begaf Hector McNeil zich in de politiek na een kor te journalistieke carrière. Bij de vor ming van de Labourregering in 1945 werd hij benoemd tot onderminister voor buitenlandse zaken en een jaar later werd hij minister van staat. Deze laatste functie behield hy tot 1950, toen hij staatssecretaris voor aangelegenheden betreffende Schot land werd. Hertog van Edinburgh bezocht Denemarken. De hertog van Edinburgh is Woens dag met het Engelse koninklijke jacht „Britannia" in Kopenhagen aangekomen. Het bezoek van de hertog aan De nemarken, dat vijf dagen zal duren, vormt het hoogtepunt van de „Brit se weken" in Denemarken, die sa menvallen met de Britse handels- en industrietentoonstelling, die 29 Sep tember door koning Frederik is ge opend. tl. Do Kut K#t <to Kraak zo dicht mogelijk langa de pier veren, om mei la de open see te xlja. „Goed so, Jong;" riep Kapple goedkeurend. „We komen wel het eerste in Sld- debu...." De rest van zijn woorden werd overstemd door een snel aanzwellend geloei, en toen de gezag voerder achter zich keek, zag hij de Kraker aanko men. De ndeuwe sleepboot voer zó rakelings langs die Kraak, dat (Jeze door de enorme boeggolven van het an diere schip haast op de pier geworpen werd. Loeiend echoot de Kraker voorbij, eii het enige wat Kappie doen kon, was het schip ln machteloze woede nastaren. „B-hah!" mompelde hij. „De echurkenl" Maar toen werd hij haast van de been geworpen door de deining, die in het water ontstaan was en tot zijn grote schrik sag hij het ulrtelnde van de pier met angstwekkende snelheid op zich afkomen... VRIJDAG 14 OCTOBER. HILVERSUM I. 403 m 746 kc/«. 7.00— 24.00 NCRV. NCRV: 7.00 Nieuws- en SOS-berichten. 7.10 Gewijde muziek. 7.30 Gram. 7.45 Een woord voor de dag. 8.00 Nieuws- en weer berichten. 8.15 Gram. 9.00 Voor de zieken. 9.30 Voor de vrouw. 9.35 Waterst, 9.40 Om roeporkest. 10.30 Morgendienst. 11.00 So- pr. en plano. 11.30 Gram. 12.00 Zigeuner- kwint. 12,30 Land- en tulnbouwmedede- lingen, 12.33 Vocaal ens. 12.53 Gram. en act. 13,00 Nieuws. 13,15 Prot Interkerkelijk Thuisfront. 13.20 Banjo-orkest. 13.50 Gram. 14.05 Voor de jeugd.. 14.25 Gram. 14.45 Plano duo. 15.15 Voordracht. 15.35 Meisjes koor. 18.00 Tulnbouwpraaitje 16.15 Cello en plano. 17.00 Voordracht. 17.20 Cantates. 17.40 Koersen. 17.45 Gram. 18.00 Stemmen van Overzee. 18.15 Gram. 18.35 Cabaret voor de jeugd. 19.00 Nieuws- en weerbe richten. 19.10 Regeringsultzending: Ver klaring en toelichting, waarin opgenomen: l' „De bescherming bevolking als blijven de organisatie", door Mr. L. Tielenlus Kruijthoff. 2 Emigretlepraatje van H. A. Luyk. 19.30 Gram. 20.00 Radiokrant. 20.20 Gram. 20.30 „De jeugd vliegt uit", hoorspel. 21.00 Philh. orkest en sol. 21.30 Vocaal ens. en sol. 21,55 Promenade orkest. Gram. 22.45 Avondovexdenking. 23.00 Nieuws, 23,15 „Langs wegen van Kunst en Schoonheid". 23.35—24,00 Gram. HILVERSUM H. 298 m 1007 kc/s. 7.00 VARA. 10.00 VPRO. 10.20 VARA. 12.00 AVRO. 16.00 AVRO. 19.30 VPRO. 21.00 VARA. 22.40 VPRO. 23.00—24.00 VARA. VARA: 7.00 Nieuws. 7.10 Gram. 7,15 Gym. 7.30 Gram. 8,00 Nieuws. 8,18 Gram. 8,45 Voor de huisvrouw. 9.00 Gym. voor de vrouw. 9.10 Gram. 9.40 Schoolradio. VPRO: 10.00 .Avonturen met kinderen", eaus. 10.05 Morgenwijding. VARA: 10.20 Voor de kleuters. 10.40 Orgelspel. 11\05 „Het hangt aan de muur en het tikt", 11.30 Pianotrio. AVRO: 12.00 Lichte muziek. 12.30 Land en tuimbouwmededelingen. 12.35 Sport en prognose. 12.50 Gram. 13.00 Nieuws. 13.15 Mededelingen en gram. 13.25 Lichte mu ziek. 13.55 Koersen. 14.00 Orkest concert. (Intermezzo: Literaire rubriek). 15.15 Ge- var. programma voor de mil. VARA: 16.00 Muzikale caus. 16.30 Voor de jeugd. 17.00 Kamermuziek. 17.40 Roemeens ork. 18.00 Nieuws. 18.15 Act. 18.25 Instr. trio. 18.50 „De vrouw ln het bedrijfsleven", lezing. 19.05 Voor de kleuters. 19.15 Meisjeskoor. VPRO: 19.30 „Evangelisch beraad", caus. 19.50 Nieuws van de VPRO. 19.55 „De vol gende week", etreeknleuws. 20.00 NWS. 20.05 Boekbespreking. 20.15 Voordracht. 20.30 „Wereldfederallsten". 20.40 Muzikale caus. VARA: 21.00 Gtmr. muziek. 21.40 Hoor en wederhoor. 22,10 Buitenl, week overzicht. 22.25 Instr. kwint. VPRO: 22.40 .Vandaag", caius. 22.43 Avondwijding. VARA: 23.00 Nieuws, en SOS-ber. 23,15— 24.00 Gram. Advertentie Peanut butter (Pindakaas) is rflk aan vitamins en een bron van kraoht en gezond, hold. Ds fflnsts pindakaas komt OPGRAVINGEN IN BERLIJN. Neanderthaler maakte kennis met hedendaagse „beschaving" Speciale correspondentie) Twee van de oudste en duurste mensen ter wereld zijn ln de bin nenstad van Berlijn opgegraven. De een is rond 100.000 jaar oud, de leeftyd van de ander wordt geschat op een dikke 50.000 jaar en dit is reeds de tweede maal, dat zjj worden opgegraven. Het zyn namelyk de skeletten van de Neanderthaler en de Aurignac-mens die bedolven lagen onder de puin hopen van het Berlijnse Museum voor Volkenkunde. Men wist precies, waar zy bedolven waren, doch tot nu toe had niemand het aangedurfd, deze skeletten, die voor de wetenschap van onschatbare waarde zyn, te bergen. De geringste onvoorzichtigheid, een over het hoofd zien van het onaanzienlijkste botje, zou misschien de reconstructie onmo- gelyk hebben gemaakt en een onoverzienbaar verlies aan de wetenschap hebben berokkend. Nu. na tien jaar, heeft men dan eindelijk professor Gerhard Heberer, een der meest vooraanstaande anthropologen van Duitsland kunnen bewegen, dit werk op zich te nemen. Samen met zijn assistenten heeft deze grootste Duitse deskundige op het gebied van opgravingen de puin hopen in de kelder van het voorma lige museum aan de Potsdammer- platz met een zeef onder handen ge nomen. Alle deeltjes van de beende ren werden voorzichtig met een pin cet uit het puin gehaald, met een zacht penseel afgestoft en in grote bakken gelegd, één bak voor de Neanderthaler, de andere voor de Aurignao-mens. Vele'botten waren ln kleine stuk_ jes uiteengevallen. Deze moeten later weer samengevoegd worden. Andere zijn zo voos geworden, dat zij in een bijzonder procédé moeten worden ge hard. Niettemin hoopt professor He berer, deze moeilijke reconstructie tot een goed einde te brengen. Wereldsensatie De Neanderthaler en de Aurignac mens zijn de beide duurste mannen ter wereld. In 1909 betaalde het Ber lijnse Museum voor Volkenkunde er het voor die tyd astronomische bedrag van 160.000 goudmarken voor. Het oudste der skeletten werd door de Zwitser Otto Hauser bij het Zuid- Franse plaatsje Le Moustier opgegra ven. Het was het skelet van een Neanderdal-mens zo genoemd naar de eerste vondst van dien aard in het Neanderdal bij Dlisseldorf welke in het begin van de laatste ijs tijd heeft geleefd. Deze vondst was destijds een we- Oude man verdronken. Dinsdagavond Is een personenau to, bestuurd door de heer K. uit Streukel, bij het pontveer te Gene- muiden te ver doorgereden en in het Zwartewater terechtgekomen. De bestuurder heeft zich door een portierraam kunnen bevrijden, maar zijn 70-jarige vader kon niet on middellijk uit de inmiddels vol wa ter gelopen auto worden bevrijd. Toen men hem eruit had gehaald, was hij reeds overleden. reldsensatietevoren had men slechts enkele schedelbeenderen, nooit een compleet skelet van een Neandertha ler gevonden. Een jaar na de Neanderthaler deed Hauser eveneens in Zuid- Frankrijk een nog sensatione ler vondst. Bj| opgravingen stiet hij op een skelet, dat weliswaar maar half zo oud was als d'e Neanderthaler, maar in tegen stelling tot deze reeds een grote gelijkenis toonde met de heden daagse mens. Heden weten wij, dat Hauser hier de oudst bekende „Homo. Sapiens" heeft opgegraven, de eerste directe voorganger van de mens van van daag. Hy werd In het Berlijnse Museum voor Volkenkunde, samen met de Neanderdal-mens precies zo uitge stald in een glazen vitrine, als hij 50.000 jaar begraven had gelegen. Dè broosheid van beide skeletten liet niet toe, dat zij by heht uitbreken van de tweede wereldoorlog ver weg wer den gebracht. Zij kwamen niet ver_ der dan de kelder van het museum. In Februari 1945 werd het museum door brandbommen getroffen en voor de tweede maal in hun leven, werden deze voorvaderen van de mens begra ven nu onder de puinhopen aan de Postdammerplatz. y he Span direetF Zweed Wallenberg als gevangene in, Azië? Een vroegere Duitse krijgsgevange ne is Woensdag uit Rusland terugge keerd met het Dericht dat de Zweed se diplomaat Raoul Wallenberg, die vermoedelijk aan het eind van de tweede wereldoorlog te Boedapest door de Russische troepen werd ge vangengenomen, nog in leven is en zich in 1953 in Centraal Azië bevond. De Duitse gevangene, Heinz Born- schein, die afkomstig is uit West- Berljjn, verklaarde, een Zweedse ar chitect, Artur Tamvelius, te hebben ontmoet, die beweerde Wallenberg in 1953 in Centraal Azië te hebben ge zien. Bornschein verklaarde; dat Tamve lius hem had gezegd: „Als je naar het Westen terugkeert, neem dan alsjeblieft onmiddellijk contact op met de Zweedse regering en vertel dan alles wat je weet over Wallen berg". Tamvelius vertelde hem, dat Wallenberg in Praag was gear resteerd en dat hjj zich waarschijnlijk daarheen had begegeven toen de Russen Boedapest bezetten, of kort daarna. Tamvelius verklaarde Wal lenberg in 1953 in het gebied van Tal Sjet (Centraal-Azië) te hebben ontmoet Advertentie Vc or Uw baby i IDEALE LUIERS SPECIAALZAAK VOOR BABY-UITZETTEN HULST - Tel. 12 GOES - Tel. 2687 Hofleveranciers van H.M. de Koningin. FEUILLETON Claudia aarzelde. „Ik heb er een hekel aan dat vreem den mij helpen. Ik had myn eigen meid mee moeten nemen. Maar die brief wond my zo op, dat ik..." „U wilt het water zeker lauw..." „En de kuip graag halfvol!" Claudia draaide de kranen open, terwijl tante Cecilia haar spullen bij elkaar zocht. Mathilde had haar werk keurig gedaan, ontdekte ze, haar in gedachten een pluim op de hoed ste kend. Ze schrok op van een luide geeuw, die onder het raam vandaan scheen te komen. „Peter zeker", zei ze, terwijl ze haar hoofd schudde en zuchtte. En nog geen seconde later bleek al, dat ze gelijk had, toen Kitty's diepe keellach door de stille zomernacht woei. Daarna hoorde ze elkaar vlug opvolgende, verschillende stemmen. Ze waren tamelijk geforceerd en le ken op hoge gilletjes met uitzonde ring van één, die klonk alsof er een man sprak met een visgraat in zijn keel. Ze haastte zich naar het raam en keek naar buiten, door TERRY DEAN Peter en Kitty zaten achter de lage groene heg, die de tuin om zoomde, op een platte stenen bank. Ze waren niet ver weg, maar door de ogen van Cecilia, die er in de loop der jaren niet beter op ge worden waren, léelc het, alsof ze ge barentaal tegen elkaar spraken. Ce cilia keek verbaasd naar hen. De stemmen waren nu verstomd. Kitty manipuleerde klaarblijkelijk met haar vingers, zoals Peter wilde, want hij nam haar hand in de zijne en bewoog die op alle mogelijke ma nieren. Cecilia gluurde alle kanten uit. Er was niemand anders in de tuin te zien. - Ze zuchtte en mopperde: „De reis heeft meer van mijn krachten ge- eist, dan ik dacht. Je wordt een oude vrouw, Cecilia Ponsonby en het wordt zo langzamerhand tijd, dat je dat gaat beseffen ook. Ik zal een tukje moeten doen, voordat ik Elwood en Letty aan kan pakken, als ze zich laten zien, die dwazen". „Had U het tegen mij, tante?" vroeg Claudia, op haar toelopende. „Je vriendin wacht In de tuin op je", antwoordde die ontwijkend. „Peter is bij haar. Ik geloof, dat ze Kitty Blackwell heet". Claudia snelde naar het raam, toen ze wilde gaan roepen en wui ven. „Wil je mij die opschudding besparen, door naar beneden te gaan en rustig met haar te gaan praten Mijn oren trillen nog na van het lawaai van die vliegtuig motoren". „Natuurlijk, tante Cecilia, het spijt me..." „Het zal je zeker belang inboe zemen, wat ze je te vertellen heeft", lachte Cecilia. En het was geen aangename lach, die om haar dunne, harde lippen speelde. „Als ik zo vrij mag zijn, wat denkt U, dat ze zeggen zal?" „De waarheid. Over de liefde, om zo te zeggen. Maar laat me je niet langer ophouden. Je kunt de inlich tingen uit de eerste hand krijgen. Van juffrouw Blackwell zelf". HOOFDSTUK VHI Al een paar dagen na de onver wachte komst van tante Cecilia, be gon de spanning die haar aanwe zigheid met zien meebracht zicht baar invloed uit te oefenen op Let ty en Elwood. Ze huppelde voort durend pratende, flemende of drei gende achter hen aan. Het tweetal weigerde echter ook maar één duim breed prijs te geven, voordat zij haar beslissende aanval had gelan ceerd: Wat tante Cecilia ook zei, zij hadden hun wapenen klaar en keer op keer verklaarden ze plech tig, dat Claudia vrij was te doen wat ze wilde. Zij was baas over haar eigen leven en haar ouders hadden niet het recht, hier op wel ke manier dan ook invloed op uit te oefenen, zeiden ze. Cecilia haalde haar schouders op. Waren ze hier dan allemaal gek? En geloofden ze werkelijk, dat zij haar plannen zou wijzigen? Dat ze opnieuw geld in de fabriek zou ste ken, alleen maar omdat ze toevallig familie van de Ellissen was? Haar aanwezigheid in Pottsville hielp overigens geducht mee de voornemens van Claudia in de war te sturen. Het had de speculaties, dat Elwood nu wel spoedig de ge ruchten, als zouden de Ponsonby- millioenen binnenkort aan zijn doch ter toebehoren, zou bevestigen, doen toenemen. De Ellissen wisten aan welke kant hun brood geboterd was, zo redeneerde men en Claudia zou wel gedwongen worden die be boterde kant boven te brengen. Geld Is tenslotte geld, zo zei iedereen te gen iedereen. En hoe gek kan die wetenschap de mensen maken. Peter tekende nog steeds alle no ta's en voor hem bleef credlet steeds ruimschoots voorradig. Twee en twee maakte immers nog altijd vier, volgens Bartjens! Cecilia dacht er natuurlijk pre cies zo over. De familie Ellis was letterlijk ondergedompeld in 'n zee van schulden. En wat hield hen drijvende? Alleen Peter maar! Om het allemaal nog wat inge wikkelder te maken had Claudia haar arrogante vriend Dick Forre ster uitgenodigd voor een dinertje in Huize Ellis, waar hij met zijn aartsvijand, Cecilia Ponsonby, ken nis zou komen maken. Peter was de enige van het ge zelschap die onbewogen bleef, onder al deze stormen en die ondanks alles gelukkig leek. Hij had er niet het flauwste ver moeden van, dat zijn tante hem had voorbestemd, de grondlegger van 'n nieuwe Ponsonby-dynastie te wor den en hij genoot zichtbaar, telkens als hij in het middelpunt van de be langstelling stond. Vooral omdat dat ook nog in hoofdzaak vrouwelij ke beangstelling was. Hij verkneu kelde zich in het gevoel van eigen waarde, dat Claudia hem tijdens hun eerste autotochtje had ingebla zen. Zij was allerliefst, zo verze kerde hij zichzelf maar Kitty hij kende haar nauwelijks. Maar 't duizelde hem als hij aan haar dacht. Het verzoek van Claudia aan Dick, om met tante Cecilia kennis te komen maken, vond bij deze op zijn zachtst uitgedrukt weinig in stemming. „Dat zal voor ons alle maal niet erg plezierig zijn, Clau dia", zei Dick. „En wat kunnen we er mee winnen?" „Een beslissing! Een definitieve beslissing", antwoordde zij flink. Zij nam haar arm van zijn schouder en leunde lui achteruit tegen een boom. In het rimpelige wateropper vlak van het meertje weerkaatste de volle maan. Ergens in de verte zong een vogel. Diclc zuchtte. Met zijn handen verfrommelde hij zenuwachtig een blad en zei: „Dus de langzaam-aan- methode komt niet meer in aan merking?" „Dank zij jouw onhandige brief heb ik daar geen kans voor gekre gen". „Maar er moest toch iets gedaan worden, om Peter een halt toe te roepen. Zoals het nu lijkt, zullen de schuldeisers niet te houden zijn, als ze merken dat ze er tussen ge nomen zijn. Je had het niet zover moeten laten komen". „Denk je dat ik niet geprobeerd heb er een stokje voor te steken? Maar iedereen lachte me uit. Ze be schouwen het allemaal als een prachtige grap als ik zei, dat Peter niet staat voor al zijn handtekenin gen en dat hij geen halve cent be zit". „Dan had je Peter zelf wijzer moeten maken". „Dat kon niet. Vader heeft tante Cecilia, voordat Peter hier kwam, moeten beloven dat hij hem nooit iets zou vertellen over onze finan ciële moeilijkheden", „Maar waarom dat?" (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 4