R.K. Landbouwhuishoudschool te IJzendijke nadert voltooiing twin Irnww Almanak HUISVROUW UIT GRIJPSKERKE STRANDDE IN VERSE TEERLAAG VOLGENDE WEEK DRIE NIEUWE VL0EIST0FTANKS IN GEBRUIK VIJFTIEN TON UIEN KWAMEN OP HET WEGDEK TERECHT Agenda PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG IS OCTOBER 19BB OP UITBREIDING BEREKEND.. Reeds ontvangen er 126 meisjes les In IJzendyite, even buiten het centrum der gemeente, aan de weg naar Tcrneuzen, staat een nieuwe school: de Rooms-Katholieke Landbouwhuis houdschool. Nóg lopen werklieden in en om het gebouw, maar reeds sedert enkele weken hebben de leerlingen en leerkrachten er hun intrek genomen. Rond de school heerst nog enige wanorde, maar binnen ontvangen 126 meisjes uit West-Zeeuwsch-Vlaamse gemeenten het onderwijs, dat zjj nodig hebben om later hun plaats hun vrouweiyice plaats in de maatschappij in te nemen. Er moet nog veel geïmproviseerd worden. Een deel van de inventaris de keuken byvoorbeeld ontbreekt nog geheel en een ander deel bestaat uit oud meubilair, dat reeds uit de verschillende „lokaliteiten", waarin de school tot voor kort was ondergebracht, naar het nieuwe gebouw is over gebracht. Het nieuwe gebouw is een juweeltje van schoolbouwkunst; modern tot in het uiterste, met grote openslaande ramen eh lichte tinten, ruime lokalen en een voortreffelijk sanitair. Modern vooral ook is de tint of beter: zijn de tintenwaarin de wanden van de kamer voor de leerkrachten en de di rectricekamer worden geschilderd. Experimenteel, met gele muren en wanden, een grijsblauwe wand en lichtblauwe deur- en raamkozijnen. Er moet immers met „volume" wor den gewoekerd, zoals in de huidige tijd overal in de bouw, en daarom tracht men door deskundige kleuren- experimenten toch de indruk van ruimte te scheppen. In de leslokalen is men nog niet zo ver; de kleuren in de kamers zijn aan gebracht bij wijze van proefneming en wanneer het resultaat bekend is. kan men overwegen - wat met de lokalen gedaan zal worden. De ramen zijn geen gewone openslaande ramen. Hier is reke ning gehouden met het feit, dat de wind niet Immer uit dezelfde hoek waait en daarom heeft men de vensters verstelbaar gemaakt, zo dat men een raam naar keuze kan openen zoals men wenst. De lokalen Gelijkvloers, aan de lange brede gang, liggen twee lokalen, één voor praktijklessen en één voor theorieles sen. Zoals reeds gezegd, is de inventa ris nog slechts tijdelijk en vooral ook oud; dat geldt voor het theorielokaal. Maar naar verwacht mag worden zal dat niet lang meer duren. Alleen de goedkeuring van de minister is nog nodig en dan kan binnen enkele we ken de gloednieuwe aankleding van het gebouw worden tegemoetgezien. Het praktijklokaal is op de centra- leverwarmingsradiatoren na leeg. Nog geen fornuizen en werktafels. „Den Haag" vond het ingediende becijferde inrichtingsplan wei wat aan de prijzi ge kant en daarom moesten er wijzi gingen in worden aangebracht. Ech ter is de nieuwe begroting nu in zee. Op de benedenverdieping kunnen de meisjes zich in blinkende cellen dou chen. Aan het andere eind van de gang bevindt zich de hal, die men door de hoofdingang betreedt. Rechts van die hal liggen de kamers voor personeel en directrice, ruimten voor kasten, toiletten en dergelijke, de trap naar boven en het trapje naar de kelder. In de kelder staat de verwar mingsinstallatie kolenstook; olie- stook was te duur en er is ook een mat erialenbergruimte Materialenbergruimten vindt men trouwens de hele school door en dat mag ook wel, want op een huishoud school heeft men een vrij omvangrijk materialenarsenaal Uit de diepte de smalle trap op naar de lial en dan rechts de brede trap op naar de eerste en enige verdieping. Hier hetzelfde beeld van architectonisch vernuft als beneden. Aan de rechterzijde twee grote loka len, die door een uitneembaar schot van elkaar gescheiden worden en op gemakkelijke wijze tot één zeer groot lokaal kunnen worden samengevoegd. Aan het eind van de gang, eveneens rechts het lokaal van de eerste klasse der primaire opleiding. Achter dit lo kaal, in de middagzon, ligt een ruim balkon. Gelukkig in het moderne onderwijs ook ter beschikking van de kinderen. Beeld der toekomst Vanaf dit balkon heeft men een pracht uitzicht over het bij de school behorende terrein en er openen zich dan nieuwe perspectieven. Het ter rein ligt momenteel nog braak, maar wanneer de bouwactiviteiten achter de rug zjjn, gaat men er zo luidt althans het plan een groententuin en een speelplaats aanleggen. De groenten zijn dan uiteraard bestemd voor gebruik in de eigen keuken: De speelplaats levert alweer een klein probleem op. Ideaal zou natuurlijk een tegelplein zijn, ook met het oog op de gymnastieklessen. Maar tegels zijn duur en het ziet er dan ook wel naar uit, dat het op een grasmat zal uitdraaien. Aan de rand van het terrein op een twintigtal meters van de school is een rjjwielbergplaats, waarin honderd fietsen kunnen worden geplaatst, ge bouwd. Daarnaast staat een tuinhuis je. Die afstand tussen de enige vrij wel blinde muur, die de school heeft, en tuinhuisje en rijwielstal ling, zo bleek uit een gesprek met de directrice, mejuffrouw A. M. M. Hiel, is or niet voor niets Volgens de thans geldende bepalin gen op het gebied van onderwijs en bouwvolume voldoet de school pre cies met enkele kleine dispensaties aan de voorwaarden, wat net mini maal aantal leerlingen en het maxi mum aan bouwvolume betreft. Ech ter, Zeeuwsch-Vlaandoren ligt niet femakkelijk voor leerkrachten, die oven de Westerschelde vandaan ko men. Daarom is het nu reeds moeilijk het.lesrooster dusdanig in te richten, dat het aantal lesuren per lokaal per week binnen de perken van de voor schriften blijft. Bouwruimte Wanneer evenwel de nieuwe onder- wijswetsvoorstellen eenmaal tot wet zullen zijn verheven, ligt het In de ljjn der verwachtingen, dat de toevloed naar deze school dermate zal zijn, dat de school te klein blijkt. Vandaar die blinde muur en die ruimte Regeren is vooruitzien. Dat voor uitzien echter, is niet alleen van toe passing op regeren. Ook schoolbestu ren en architecten moeten kunnen vooruitzien- om een school te bouwen, die niet binnen enkele jaren te klein is. Zoals reeds gezegd: het gebouw is vooreerst nog niet gereed. De datum, waarop men dacht net officieel in ge bruik te kunnen nemen, is reeds en kele malen opgeschoven en thans is het zo, dat men voorzichtig veronder stelt, dat die feestelijkheid ongeveer in December aanstaande kan worden gehouden. Intussen echter draait het onderwijs reeds, met 124 leerlingen .en 14 leerkrachten, van welke laatste 6 met een volledig lesrooster. VAN ÏOT TOVERBALLEN Twee in Tcrneuzen passagierende Engelse zeelieden legden veel belang stelling aan de dag voor toverballen. Te veel belangstelling. De Engelsen, opvarenden van het s.s. „Moldenith" hadden een wat overdadige hoeveel heid alcoholica tot zich genomen en misschien konden zij daardoor geen weerstand bieden aan de aantrek kingskracht die jn een automaat ge- etaleerde toverballen op hen uitoefen den. De heren volgden echter niet de gebruikelijke manier om zich van het lekkers in het bezit te stellen. Ze rukten de automaat af en smeten die op de stenen stukDe politie slaagde er in de beide vandalen te achterhalen, die de zakken nog vol WEER 't Zomert in Zeeland! In October! Er zijn mensen, die nog uitgebreide strandioandelingen ondernemenzo van Vlissingen naar Koudekerks en van Cadzand naar Groede, de winter jassen zijn nog steeds in de ban en de colbertjes doen i-; het straatbeeld sterk opgeld De weersgesteldheid is een dankbaarder onderwerp van ge sprek dan ooit en waarom zouden ivij er dan over zwijgen? Te lang reeds brandde het babbeltje over het weer ons op het harte! Nietshelemaal niets, geen regel, geen woord nog wijdden wij aan het huidige klimaat dat mild is en gezien mag worden als een geschenk van de hemel. Een ver rassing vjaar ive nog dagen, néé, ja ren over praten kunnen. Achttien tot twintig graden in October, een zon aan een stralende hemel en de vacanties lekker allemaal al achter de rug Dadr heeft niemand ten minste meer zorgen over, ge kunt het weer nu nemen zoals het valt en als het goed valt dan is dat allemaal prachtig meegenomen.... En het valt tot nu toe bepaald met slecht. Dat mogen we wél even dankbaar vaststellen. toverballen hadden. Zij werden ter ontnuchtering in het politiebureau op gesloten en de volgende morgen nadat uiteraard de schade was gere geld in vrijheid gesteld. DE BRONZEN STER Woensdag heeft de militaire atta ché in Nederland van de Verenigde Staten in Utrecht aan twintig Ne derlandse militairen - en burgers het Bronzen Kruis uitgereikt. Wegens persoonlijke grote verdiensten werd deze onderscheiding ook toegekend aan de eerste luitenant A. C. de Jon ge uit Lisse, die deelnam aan de strijd in Korea. Luitenant De Jonge trad kort geleden in het huwelijk met mejuffrouw Van Fraassen uit Waar de. ZOMERHUISJES Elf noodwoningen te Bruinisse, die haar tijd als zodanig hebben uitge diend, werden door de inspectie der domeinen verkocht aan de firma Kaaskoper te Amsterdam. Deze fir ma zal de gebouwtjes nu op aantrek kelijke plaatsen langs de Nederland se kust neerzetten en de bestemming geven van zomerhuisjes, waarvoor zij zeker nog geschikt zijn. Volgend zo merseizoen dus meer gelegenheid voor vaeantiegangers! ANKER VISTE ANKER Op 4 December 1954 verspeelde het sleepschip „Stad Heijst" in de vluchthaven te Zijpe zijn klipan ker. Er werd toen onmiddellijk naar gedregd, maar zonder goed resultaat. Dinsdag liet hetzelfde schip in dezelfde "haven wederom (een ander) anker vallen. Wie ech ter schetst de verbazing van de opvarenden, toen bij het indraaien van het anker bleek, dat het vo rig jaar verloren anker er aan ge haakt zat! VV.H.S. IN NOOD De Sint-Annalandse voetbalver eniging „W.H.S.", die ook gisteren in het nieuws was, is in nood. De finan ciële positie van de vereniging is niet helemaal in orde en er zullen maat regelen genomen moeten worden, wil men niet tot liquidatie moeten over gaan. Voetbalminnende gemeentena ren hebben daarom besloten ten bate van de club omstreeks Kerstmis aan staande een bazar te houden. Op het terrein van de N.V. Haven van Vlissingen op de Westelijke oever van de buitenhaven zijn drie nieuwe vloei stoftanks gebouwd, die omstreeks 20 October in gébruik genomen zullen worden. (Foto P.Z.C.) Belgisch sleepschip by Bath aan de grond. Het Belgische sleepschip „Suzan- na", groot 1398 ton, dat geladen met pyriet op weg was van Riemen bij Gent, naar Antwerpen en ge sleept werd door de sleepboot „Mer- wede", is Dinsdagmorgen omstreeks één uur tijdens slecht zicht in de zogenaamde Schaar van de Noord, nabij Bath in de Westerschelde, aan de grond gelopen. In de daaropvol gende nacht, omstreeks twaalf uur, slaagden drie sleepboten van Muller uit Terneuzen en een pompboot van Van der Tak's bergingsbedrijf er in de „Suzanna" vlot té trekken. Het schip, dat water maakte, werd naar de buitenhaven van Hansweert ge bracht, waar het zou worden ge lost. Advertentie j 3. schrikt voor iedere hap eten... Mits êr Henniss t)it de hand zijnl Altijd weer die laaiende pijn van zuurbrand op de maag. Neem toch Rennies! Een of twee van deze sma kelijke pastilles - gewoon laten smel ten op de tong en alle leed is gele den - helpen dadelijk! Water of wat ook komt er niet aan te pas en ze zijn nog smakelijk óók. In iedere apotheek of drogisterij verkoopt men U Rennies graag. Uitspraken in zaak veediefstallen Woensdag is uitspraak gedaan in de zaak betreffende de veediefstallen op Zuid-Beveland. J. P. van S. uit 's-Hee- renhoek, tegen wie één jaar gevan genisstraf met aftrek was geëist, kreeg één jaar en vyf maanden met aftrek. W. A. G. uit Lewedorp één jaar met aftrek en P. J. S., die één jaar met aftrek en drie jaar proeftijd en onder toeizchtstelling hoorde eisen, werd veroordeeld tot tien maanden, waarvan vier maanden voorwaarde lijk, en sen proeftijd van drie jaar. Herverkaveling in polder Waarde (Slot van pag. 1) Het eind van de herverkaveling komt dus in zicht. Overigens hebben de boeren deze zomer niet zóveel overlast van deze „schoonmaak" on dervonden. De meesten hebben nog van hun oude gronden kunnen oog sten en zij die grond kwijt waren ge raakt aan nieuwe polderleidingen e.d., kregen van de Stichting Beheer Landbouwgronden tijdelijk de door vertrek naar de N.O.P. vrijgekomen gronden in gebruik toegewezen. De verkregen resultaten waren echter niet altijd even goed. De omgezette en opgehoogde gronden gaven een slecht rendement. Verschillende gronden konden na melijk slechts laat ingezaaid worden, waarvan de nadelige gevolgen niet uitbleven. Maar dat i3 hopelijk maar van tijdelijke aard. In Waarde ziet men wel degelijk de voordelen van herverkaveling, TELEURSTELLING. Daarom is men ook teleurgesteld over het feit, dat nog niet meer boe ren uit Waarde een bedrjjf in de N. O.P., of de Braalcman kregen toege wezen. Niet alleen in het belang van de betrokken boeren die zich hier voor hebben aangemeld, doch ook voor een goede sanering van de hier achterblijvende kleine bedrijven. Om deze sanering goed tot haar' recht te doen komen, zou er zeker nog 60 70 ha grond méér beschikbaar moe ten zijn. Tenslotte heeft men in de polder Waarde nóg een wens. By de over stromingsramp is aan de Radijk van 20 ha land de kostbare teeltlaag weggespoeld. Graag zou men deze, percelen als cultuurgrond voor de. polder behouden willen zien. Dit kan' echter alleen door de grond van een nieuwe teeltlaag te voorzien. Wat in andere rampgebieden gedaan wordt, moet toch voor ons ook kunnen ge beuren, zo vraagt men zich in Waar- af. KANTONRECHTER MIDDELBURG Verkeersongeval bij Kapelle berecht „M'n schort, schoenen, kousen, jas je en sjaal waren helemaal besmeerd Het was al teer", zei de 45-jarigo huisvrouw J. P. W. uit Grljpskerlte, toen zij Woensdagmorgen als getuige voor de Middelburgse kantonrechter mr. dr. A. Veenhoven stond. Op 21 Juni was zij op de weg tussen Grijps- kerke en Middelburg pardoes in een dikke laag asfalt gereden, die men juist op de weg had aangebracht. In het verse teer remden de wielen van haar bromfiets zo snel af, dat zij even later languit en om hulp roepend in de vette, kleverige substantie lag. Een toevallig passerende buurman, die op haar geroep „Help me toch eens, want niemand ziet naar me om" ijlings te hulp schoot, had er een behoorlijk karwei aan om haar weer op „vaste wal" te krijgen. Het bleek, dat er geen enkel waarschu wingsbord by het „lijmerige" wegge deelte was geplaatst, terwijl ook nie mand ter plaatse het verkeer op merkzaam maakte op deze hindernis. Mr. T. Lebret, ambtenaar van het openbaar ministerie, achtte nalatig heid hier bewezen en eiste 25 subs vijf dagen. J. v. cl. M. die als ge machtigde van de verdachte G. L. A. L. B. uit Bergen op Zoom, die als be drijfsleider by de werkzaamheden aanwezig was, hoorde als vonnis uit spreken 20 subs, vier dagen. Bo vendien moet B. de onkosten 100) voor de besmeerde kleren van mevr. W. betalen. VEEL OP HET SPEL. Er stond voor de 51-jarige metse laar A. J. S. uit Goes, diezelfde och tend voor de Middelburgse kanton rechter nogal wat op het spel. Hij zou namelijk de veroorzaker zijn geweest van een ongeluk, dat zich op 4 Juni op de rijksweg ter hoogte van Ka pelle had afgespeeld en waarbij twee auto's nogal krachtdadig met elkaar in botsing waren gekomen. Wonder lijk genoeg waren er geen doden by dit ongeluk, maar de materiële scha de was uitgebreid. A. J. S. verklaarde dat hij op de rijksweg op zijn motor linksaf wilde gaan om eèn zijweg in te ryden. Daarby had hij vijftig meter voor de wegsplitsing reeds richting aange geven en bovendien tijdig voorge sorteerd. Een personenwagen, die hem achterop kwam, passeerde hem echter niet links, maar rechts. En daar deze wagen met „duizelingwek kende snelheid" (120 km per uur) reed („de jonge bestuurder wilde binnen een half uur bij zijn meisje in Dinteloord zyn") zoals dè verdediger mr. P. C. Adriaanse later verklaarde, kon een aanrijding niet voorkomen worden. Eerst werd motorrijder S. ge raakt en vervolgens sloeg de wagen tegen de van de andere zijde komen de auto van de heer P. N. De ambtenaar O.M.' Vond, dat S. niet voldoende op het achter hem rij dende verkeer gelet had en eiste 75 subs. 15 dagen. Maar nadat de kan tonrechter, de heer P. N.. die met zyn 17-jarige dochter als getuige optrad, had gehoord en nog had geluisterd naar verdediger mr. Adriaanse, die onder, meer aanvoei'de, dat men op BIJ N.V. HAVEN VAN VLISSINGEN S.H.V. breidt meergélegenheid uil Met het opendraaien van de hoofdafsluiter zal Mariamieke Oreel, dochter van de procuratie-houder der N.V. Haven van Vlissingen, omstreeks 20 Oc tober aanstaande de drie nieuwe massale olie- on melassetanks in gebruik stellen, die dezer dagen op het terrein van de N.V. Haven van Vlissingen op de Westelijke kade van de buitenhaven gereedkwamen. Deze nieuwe tanks hebben een gezamenlijke inhoud van 7500 kubieke meter en brengen de totale capaciteit van het tankpark op 26.350 kubieke meter. Tevens ver rees in de afgelopen maanden op het terrein van de N.V. een grote werk en materialenloods. Daarmede is dan voorlopig een eind gekomen aan de uitbreiding van het gebouwencomplex en tankpark op de Westelijke buiten havenkade. Op of omstreeks 20 October aan staande wordt in de Vlissingse buiten haven een tanker verwacht, die 10.000 ton gasolie zal aanvoeren en een groot deel daarvan zal worden opgeslagen in de drie nieuwe, respeetievelyk met K, L en M gemerkte, tanks. Nadat de aansluitingen zijn aangebracht, zal Marianneke Oreel de afsluiter openen en daarmee de tanks officieel in ge bruik stellen. De nieuwe loods die binnen nog niet helemaal gereed is dient in de eerste plaats voor het opbergen van ZEEUWSE AUTO HAD ONGEVAL BIJ BREDA Wemeldingse trailer botste tegen boom Met een enorme klap is Woensdag middag omstreeks vier uur op de rijks weg naar Breda een met uien geladen trailer van de firma Wisse uit Wemel- dinge tegen een boom gevlogen, waar door de cabine van de wagen als een stuk bordpapier om de stam werd ge vouwen. De chauffeur van de trailer, een zoon de familie Wisse, mankeerde wonder boven wonder niets, hoewel hij met een bijl moest worden uitge houwen. Het ongeluk gebeurde, toen een vrachtwagen van de firma H. Beuke- ma uit Rotterdam op de rijksweg be gon te slingeren en opbotste tegen de hoog geladen trailer, die uit tegen overgestelde richting naderde. De Rot terdamse chauffeur wilde n.l. remmen voor een motorrijder, die vaart min derde om bij een kruispunt de hand wijzer te raadplegen. Bij de botsing schoof de hele lading van vijftien ton uien compleet van de trailer, waar door de chauffeur de macht over zijn stuur verloor en tegen de boom te recht kwam. Hij had slechts lichte schaafwonden, terwijl zijn echtgenote naast hem met de schrik vrij kwam. Ook de chauffeur en de beide inzit tenden van de Rotterdamse wagen, welke schade aan de cabine had, man keerden niets. Het verkeer ondervond ter plaatse wel lange tijd stagnatie. Het vergde enige uren voordat de vijftien ton uien door behulpzame handen aan de kant van de weg waren opgetast. In dc tus sentijd moest het verkeer voor de rich ting Roosendaal worden omgelegd over Oudenbosch. de op het terrein gebruikelijk aanwe zige verplaatsbare machinerieën, las- materiaal en d.rgelijke. Voorts is in het gebouw een werkplaats met een zogenaamde „brandvaste" lasinrich- ting geconstrueerd. De S.H.V. Ook aan de tegenoverliggende oever van de buitenhaven, bij de Steenkolen Handelsvereniging N. V. is er, belangrijke uitbreiding in voorbereiding. Daar ligt name lijk reeds geruime tijd de dubbele bodem van een indertijd gesloopt schip, de Finse „Hamina", die als ponton zal dienen voor de bouw van een derde meerplaats voor bunke rende schepen. Hierdoor zal het aantal ligplaatsen worden ui'ge- breid van twee tot drie en zal aus te zelfder tijd een schip meer van stook-olie kunnen worden voorzien. Hiervoor dienen echter loopbruggen naar de ponton te worde'n aange bracht en olieleidingen te worden aangelegd. De loopbruggen uithou ders kunnen waarschijnlijk over ongeveer twee maanden worden ge monteerd. De vérdere 'werkzaamhe den zulen dan nog circa drie maanden vorderen, zodat het in de iyn der ver wachtingen ligt, dat de S.H.V, in Maart van het volgende jaar de derde lig- en laadplaats f- gebruik kan ne men. De afmetingen van de ponton of dubbele bodem z^n: breedte 14 meter en lengte 110 meter. Tussen de beide bodems zijn voorts nog tanks, waarin ongeveer 400 ton gasolie kan worden opgeslagen. De opslag van stookolie in deze tank. brengt te veel technische bezwaren met zich mede. Deze wordt dus vanaf het tankpark der S.H.V door leidingen aangevoerd iAWWWWWi een splitsing van wegen niet mag passeren, besloot mr. Veenhoven toe vrijspraak. UITRIT. Mevrouw A v. d. W. die in haar woonplaats St. Laurens zonder ach terlicht had gei'eden, vertelde de kan tonrechter, dat enkele „kwajongens" haar band hadden laten leeglopen en dus misschien ook wel aan het ach terlicht „geprutst" hadden. Zij hoor de 4 subs, twee dagen eisen, maar hoefde slechts 2 (subs, 1 dag) te betalen. Mevrouw E. K.-K. uit Vrou wenpolder, die in Middelburg piet haar bromfiets niet op 't rijwielpad had gereden, „het was er zo druk; ik kon er niet op", werd veroordeeld tot betaling van 6 (subs, twee da gen). Do heer P. J. B., arts in Oostkapel- le, die vanuit de uitrit voor zijn huis maar vyftien meter weg kaïi over zien, was op 27 Juni vanaf deze uit rit de weg opgereden, toen plotseling de 25-jarigo landarbeider L, S. om de hoek naderde. Gevolg: een botsing. Nadat de arts voor het plaatsen van enkele waarschuwingsborden gepleit had, gaf de ambtenaar O.M. als zijn mening te kennen, dat B. beter liit had moeten kijken en eiste 25 subs, vijf dagen. Mr. Veenhoven maakte er 25 subs, drie dagen van. KUNST „De Herald is niet te koop" Middelburg, Schouwburg; Toneelgroep „Studio". DE NOG JONGE toneelgroep „Stu dio" debuteerde vorig seizoen in on ze provincie met een opvoering in •Kortgene van de thriller „De indring ster" en dat debuut hield beloften in. Het was een stuk van goed gehalte en er werd die avond uitstekend ge speeld. „Studio" trad gisteravond voor de tweede maal in onze provincie op. He laas zijn de in het vorig seizoen ge wekte verwachtingen niet verwezen lijkt. Noch in de keuze van het stuk, noch in het spel, In het toneelspel „De Herald is niet te koop" demonstreert auteur A. B. Paterson drie bedrijven lang zijn on macht. Wanneer het zijn bedoeling is geweest de waarde van de persvrijheid voor een land aan te tonen, dan is hij daar bepaald niet in geslaagd. Wan neer hij alleen maar een „probleem stuk" heeft willen schrijven, dan is hij evenmin geslaagd. Kortom: Pater son sloeg de plank over de gehele linie mis. Zijn hoofdfiguur, de van idealen overborrelende provincie- journalist, die op een journalistiek vol komen onaanvaardbare, uiterst licht zinnige manier „misstanden" te lijf gaat, we,rd een volslagen, onaanvaard bare figuur. Zó onaanvaardbaar, 3at men zich in wanhoop afvraagt, waar om de auteur ons drie bedrijven lang lastig valt met de problemen, die deze man zowel in zijn werk als in zijn huiselijk leven kwellen. En wanneer dan in het derde bedrijf het Goede over het Kwade zegeviert, wanneer de echtgenote deemoedig schuld bekent en de „Slechte Zakenman" de wijk moet nemen, wanneer deze onbedui dende provincie-journalist pathetisch uitroept slechts het Algemeen Belang (ja, hier passen slechts hoofdletters..) te zullen dienen, dan rest nog slechts een zucht van verlichting. De toneelgroep „Studio", die dit stuk gisteravond in de Schouwburg te Mid-, delburg opvoerde voor de leden van een aantal personeelsverenigingen op Walcheren, heeft verbeten geworsteld met de vertolking van dit venijnige draakje. Jan Vreeken wandelde steu nend en zuchtend het toneel op en neer en trachtte vergeefs met ver wrongen gelaatstrekken de wanhoop van de journalist, diens nobele stre ven, inhoud te geven. Wat moeilijk ging, want veel „inhoud" was er niet. Jaap Hoogstra tussen haakjes even als Ton Dalenoord wel erg slordig ge schminkt was wel 'n vrij louche za kenman en Fransje Hart deed bijzon der haar best 't verliefde verslaggeef- stertje aannemelijk te maken. Han Su- rink slaagde vrij aardig in de vertol king van 't onbenullige driikkersjonge- tje, maar Ingeborg Uijt den Bogaard (die vorige maal in „De indringster" excelleerde door uitnemend spelwist geen raad met de haar toebedachte rol van „Press Relations Officer" en dat was begrijpelijk. Had regisseur Cruys Voorbergh niemand anders voorradig? Tenslotte twee lichtpuntenTon Da lenoord zette een verrukkelijke bon- vivant op de planken met zijn zwieri ge, soepele vertolking van het lucht hartige, maar oprechte raadslid en Fiet Dekker wist de verbitterde jour- nalisténvrouw voortreffelijk gestalte te geven. Waarbij Ton Dalenoord dan het voordeel had, dat zijn tekst ver ademend nuchter was," vergeleken bij de gezwollen taal, die zijn collega's vaak moesten spreken. Zodat zijn ver schijnen telkenmale verademend werk te en aan „De Herald is niet te koop" althans nog iets te genieten gaf. Moge „Studio" een volgend maal gelukkiger zijn bij het kiezen van een stukHet initiatief van de „Commissie Bedrijfsvoorstellingen van de samen werkende personeelsverenigingen te Middelburg" had beter verdiend! v. B. VANDAAG. Middelburg Electro: „Verloren in wereldstad" (14 jaar), 19 en 21.15 u Concert- en Gehoorzaal: cause Zeeuwse Volksuniversiteit door Adri- aan van der Veen, 20 uur. Vlissingen Luxor: „Ook de besten kun nen vallen", (18 jr.), 20 uur; Alham- bra: „Betaalde liefde", (18 jr.), 19 en

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 2