PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT de BILT Motie van wantrouwen ingediend tegen Frans beleid in Algerije Herverkaveling in nadert thans Polder Waarde voltooiing VERKORTING VAN ARBEIDSTIJD STUDIEPROBLEEM VOOR S.E.R. Vandaag... EEN ENKEL POLITIEK GEZAG VOOR DE NAV0-LANDEN SBïlliili VERWACHT... 198e Jaargang-No. 240 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B den Boer Adjunct: W de Pagter Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adj.-Hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS, 47 cent per week; 5.85 p. kw.; fr. p. p. I 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 13 Oct. '55 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minimum p. advertentie 4, Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van t 1.„Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. VUsslngen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 1 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475 (b.g.g. 2228); Oostburg, Flnlandstraat 2, telef. 16; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, N. Bogerdstraat 24. telef. 28, SPANNING IN FRANSE ASSEMBLEE Socialisten wensen een politiek met nieuwe doelen en methoden In de Franse Nationale Vergadering is Woensdag tijdens het debat over Algerije in naam van de socialistische fractie een motie van wantrouwen in de regeringspolitiek ten aanzien van Algerije ingediend. In de motie wordt gezegd, dat alleen een politiek met nieuwe doelen en nieuwe methoden in staat is, de rust in Algerije te herstellen, de ver dere aanwezigheid van Frankrijk in het gebied te verzekeren en de demo cratische evolutie van het Algerijnse volk te garanderen. De politiek van „integratie", die de regering met betrekking tot Alge rije voorstaat, wordt van de hand gewezen, daar deze niet in praetijk zou kunnen worden gebracht. Het van 1947 daterende statuut voor Algerije, aldus de motie, is slechts fragmentarisch toegepast en het Algerijnse volk is daardoor sceptisch gestemd. In de motie wordt o.m. verklaard, dat de Nationale Vergadering het terrorisme en „bepaalde methoden" om de orde te herstellen afkeurt. Ge- eist wordt, dat de Algerijnse Assem blee wordt ontbonden en vrije ver- kieringen worden gehouden voor een nieuw lichaam. Met de nieuwe i As semblee zou men onderhandelingen moeten beginnen om vrije en duur zame betrekkingen tussen Frankrijk en Algerije te scheppen. De socialistische motie werd inge diend, nadat de minister van binnen landse zaken, Maurice Bourges- Maunoury, de Nationale Vergadering had meegedeeld, dat de regering bin nen een maand met Algerijnse leiders overleg zal plegen over hervormin gen hi het bestuur van het gebied. De minister, die verantwoordelijk is voor Algerije, zei, dat met Euro pese en Mohammedaanse leden van Eisenhower voor inspectieplan Antwoord op brief van Boelganin President Eisenhower heeft in een Woensdag bekend gemaakte brief aangeboden een Sowjet-voorsfel om militaire inspectiegroepen op be langrijke punten in de V.S. en de Sowjet-Unie te stationneren, te aan vaarden, mits dit zou bijdragen tot het vestigen van betere betrekkin gen. De brief fs gericht aan de Sowjet- premier, maarschalk Boelganin, en antwoordt op een brief van Boelga nin van 19 September. In die brief van Eisenhower wordt ook gezegd, dat, hij bemoedigd is door het feit, dat maarschalk Boelganin zo veel aandacht schonk aan zijn te Ge- nève voorgestelde plan voor uitwisse ling van militaire gegevens en weder zijdse inspectie uit de lucht. Bouwen Ieder is er van overtuigd, dat de wo ningnood in Nederland een ernstig kwaad is en dat het huidige bouw- program van de regering een te lang zame bestrijding vormt van dat ern stige kwaad. Met pogingen om het bouwprogram op te voeren is men niet gelukkig. Er is een bescheiden voorstel uit Zeeland geweest om aannemers, die in de gelegenheid waren nog wat wonin gen te bouwen boven het officieel toe gestane woningaantal, daartoe gele genheid te geven. Geschat werd, dat met de beschikbare arbeidskrachten in Zeeland toch zeker wel een kleine 250 woningen per jaar meer gebouwd konden worden, dan thans het geval is. Er is helaas op dat voorstel heel weinig uitgedaan en Zeeland mist dus voorlopig, die kans op 250 nieuwe wo ningen per jaar boven het officieel- toegestane aantal. Blijkbaar heeft men de paperassen berg en de voorschriften-hoop nog niet voldoende kunnen doorgraven. Op één punt is men echter wel ac tief en dat is op het stuk van de controle der arbeidstijden in het bouwbedrijf. Daarvan kwam ons zo pas weer een treffend voorbeeld ter ore. De aannemer in Oostburg, die teza men met zijn zoon en een in „los ver band" werkende stucadoor na arbeids tijd ijverde om bij te dragen tot leni ging van de woningnood, is van een koude kermis thuisgekomen Hij kreeg, evenals de stucadoor, een bekeuring. Hard werken teneinde te komen tot een vermindering van de schrikbarende woningnood m ons land wordt allerwege aangemoedigd. Maar ge moogt het niet in uw vrije tijd doen. Dan gelden weer de voorschrif ten, star en onverbiddelijk De vier huizen, die de aannemer in Oostburg momenteel bouwt, zullen nu aanmerkelijk later klaar zijn. Maar een ieder kan gerust zijn Het recht heeft zijn loop gehad.. Terzijde, in Duitsland wordl ook na arbeidstijd nog gewerkt. Daar mogen de arbeiders het in die uren verdiende loon belastingvrij opnemen. de Algerijnse Assemblee een nieuw handvest voor het gebied zal worden bestudeerd. Een dergelijk handvest zou het Franse staatsburgerschap voor alle Algerijnen handhaven, als mede het huidige karakter van Al gerije als een groep departementen, aie samen een integraal deel van Frankrijk vormen. Hij wees de ge dachte van een Algerijnse republiek, die banden met Frankrijk heeft, van de hand. De eerste noodzaak, aldus de mi nister, is het herstel van de orde. Hjj zei, dat er onvergetelijke bloedbaden waren voorgekomen, gevolgd door domme represaillemaatregelen. Er waren orders uitgegeven, dat derge lijke excessen in het vervolg niet meer mogen voorkomen. De socialisten hebben 104 zetels in de Nationale Vergadering van meer dan 620 leden. Premier Faure van Frankrijk heeft een beroep op de jeugd gedaan, naar buiten niet de indruk te wekken van nationale verdeeldheid. Als Frank rijk uit Noord-Afrika zou worden verdreven, zou het daar voor altyd gedaan zijn met de vrijheid, gelijk heid en broederschap. De premier zei dit in een brief aan het Hoge Jeugdcomité voor Frank rijk en de Overzeese Gebiedsdelen in antwoord op opmerkingen van leden van dit comité over het zenden van dienstplichtigen en reservisten naar Noord-Afrika. Het comité is een se- mi-officieel consultatief orgaan. Troepen langs de grens De Franse minister voor Tunesi sche en Marokkaanse aangelegenhe den, Pierre July, heeft Woensdag tegenover journalisten verklaard dat de Franse autoriteiten, na overleg met de Spaanse, opdracht hebben gegeven, troepen te legeren langs de gehele grens tussen Frans- en Spaans-Marokko om te verhinderen dat opstandelingen uit de Spaanse zóne zich op Frans gebied begeven. Steun van Liga De politieke commissie der Ara bische Liga lieeft een bedrag van 100.000 Egyptische ponden (ruim 1 millioen grilaen) beschikbaar gesteld voor hulpverlening aan de Noord- Afrikaanse nationalisten. Dit besluit moet nog door de Don derdag a.s. vergaderende Liga-raad worden goedgekeurd. STICHTING VAN DE ARBEID STELT VOOR .- Tal van aspecten, zoals vrije-tijdsbesteding De Stichting van de Arbeid heeft de minister van sociale zaken cr volksgezondheid verzocht de Sociaal- Economische Raad het vraagstuk van een verkorting van de arbeidstijd in studie te laten nemen en daaromtrent een advies uit te brengen. De Stich ting is hiertoe overgegaan, omdat het vraagstuk van de kortere arbeidsduur op internationaal niveau in de Inter nationale Arbeidsorganisatie aan de orde is gesteld en Nederland ge zien de ontwikkeling in het buiten land een houding in dit opzicht dient te bepalen. Bovendien wijst de Stichting er op, dat de productiviteit sinds de invoering van de Arbeidswet 1919; aanzienlijk is gestegen, maar dat de arbeidsduur m het algemeen ongewijzigd is gebleven. Volgens de Stichting zou in het on derzoek van de Sociaal-Economische Raad moeten worden betrokken de in vloed, die de toenemende mechanise ring en het gestegen werktempo op de ai-beiders hebben. Verder zou moeten worden nagegaan, of een mogelijke verkorting van de arbeidsduur per dag zou moeten worden ingevoerd, om dat men tot een kortere werkweek zou moeten overgaan. .In het laatste geval rijst di rect het vraagstuk van de vrije-tijds besteding, waarbij met name de be zwaren tegen sportbeoefening op Zondag aandacht kunnen krijgen. De invoering van een kortere ar beidsduur heeft economische gevolgen en is van invloed op de productiviteit en de exportpositie. Ook dit aspect zou de SER in zijn onderzoek moeten be trekken. Voorts staan er naar bekend nog een groot aantal sociale wensen op het verlanglijstje: de ouderdoms- verzekering, liet huurvraagstuk, af schaffing van de gemeenteklassen, voorzieningen voor weduwen en we zen. Het lijkt de Stichting noodzake lijk, dat de SER in zjjn onderzoek ook betrekt, welke plaats het verlangen naar kortere arbeidsduur in het ge heel van deze verlangens inneemt. Tijdens het bezoek, dat H.M. de ko ningin aan de West zal brengen, zal zij ook de A.T.S., de Arubaanse tech nische school officieel openen. Op de foto een beeld van het gebouw. Bovendien moet worden nai onder welke economische omstandig heden een kortere arbeidsduur het best kan worden ingevoerd en of de invoering voor het gehele bedrijfsle ven in een wettelijke regeling dient te worden gegoten, dan wel of ze naar gelang de mogelijkheden per bedrijfs tak of onderneming moet worden in gevoerd. De S.E.R. zal dus zijn onderzoek over een zeer breed vlak van ons so ciaal-economisch leven hebben uit te strekken. Het is dan ook niet te ver wachten dat hij op korte termijn er mee gereed zai komen. 3 Op Curagao wordt naarstig ge- M M repeteert om het bezoek van H.M. de koningin zo goed mo- l§ gelijk te doen verlopen. Op de foto vaart Hr. Ms. ,fDe Ruyter" binnen bij de generale repetitie. De belangstelling langs de wal was groot. Ilillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Het West-Duitse ministerie van defen sie heeft de eerste militaire vrijwilligers opgeroepen, zich gereed te houden om in dienst te treden. Deze eerstelingen zul len de aanmeldingsbureaux voor vrijwil ligers moeten bevolken. is het 350 jaar geleden, dat de reformator prof. Théodore de Bèze (meer bekend onder de naar Beza)vriend van Calvijn en na diens overlijden leider der Calvinisten, te Genève over- leed. kwam tien jaar. geleden in de Karei Roegierstraat te Ant- weipen een v 1 neer, de eerste van een reeks van 3700 van der gelijke projectielen, waardoor in de zes daarop volgende maan den in de provincie Antweipen 6515 mensen werden gedood en 5824 zwaar gewond, terwijl 70.000 woningen werden ver nield. llllllllllllllllllllllllUIIIIIN MONTGOMERY BEPLEIT Om leiding te geven aan de wereldstrategie Veldmaarschalk Montgomery, onderbevelhebber van de Navo in Europa, heeft Woensdag in Londen verklaard, dat de Westelijke defensie-organisatie volslagen ongeschikt is voor moderne oorlogvoering. Hjj pleitte voor één enkel Westelijk politiek gezag voor de leiding van de wereldstrategie en een opperste militaire autoriteit. In een rede voor het Britse Konink lijke militaire Instituut verklaarde hij, dat in geval van een oorlog tussen Oost en West het Westen het lucht ruim en de zeeën zou moeten beheer sen en bovendien bezetting van gealli eerd gebied QöOr vijandelijke legers moet verhinderen. De strijdkrachten die voor deze operaties nodig zijn moeten reeds in vredestijd bestaan, aangezien een moderne oorlog met nieuwe wapens zich snel ontwikkelen zal en gepaard zal gaan aan grote vernietigingen, waardoor opleiding van de nodige strijdkrachten na het uitbreken van de oorlog, zoals vroe ger wel ging, niet meer mogelijk zal zijn. Bovendien moeten de Westelijke NIEUW LAND MET RECHTE LIJNEN Definitieve kaveltoedeling nog dit jaar te verwachten In de polder Waarde zijn de herverkavelingswerkzaamheden tha.nc een eind achter de rug. Over het land, waar het beeld meer dan een jaar ge leden werd beheerst door de heen en weer zwenkende draglines, die met hun grijpers de nieuwe leidingen groeven en de grond egaliseerden, is thans een betrekkelijke rust ingetreden. De „lappendeken" Waarde, met zjjn grillig lopende wegen en sloten, is gefatsoeneerd. De rechte lijnen van nieuwe polderleidingen, wegen en kavels zijn hier en daar reeds goed te onderscheiden. Vele boeren, die met hun verspreide percelen soms ver van een weg waren gelegen, zullen straks niet weten hoe ze het hebben. De landmeter van het kadaster is op het ogenblik nog druk bezig in de polder. Er wordt hard gewerkt, want nog dit jaar mogelijk in November of December wil men de nieuwe kavels definitief gaan toewijzen, zo verklaarde ons de heer M. van Fraassen, lid van de plaatselijke agrarische sub-commissie. De boeren zullen dan op hun nieuwe gronden kunnen beginnen. Jammer echter voor de fruittelers, dat deze toewijzing nog niet een paar maanden eerder kon plaats vinden, want September-October is toch wel de meest ideale tijd om nieuwe bomen te planten. Met uitzondering van de nieuwe wegen van de Havendijk naar de Emmanuelpolder en van de Breeweg naar het bedrijf van de heer Kersten, rijn alle wegen thans aangelegd. De oppervlakte-behandeling van deze wegen moest echter nog wachten. Jammer, omdat het straks meer zal gaan kosten en bovendien het profiel van deze wegen nu weer vernield wordt. In verband met de beschikba re gelden, moest echter gekozen wor den tussen draineren van de gron den en het afwerken van de wegen. Omdat de mensen van Waarde nu eenmaal van de grond moeten leven, was voor de agrarische sub-commis sie, de keuze niet moeilijk. Dan eerst maar drainage. Het aanleggen van de nieuwe draineerleidmgen is nu in volle gang. Er wordt daarbij met drie machines gewerkt, waardoor een en ander buitengewoon vlot ver loopt. Hierna rest nog de aanleg van de twee genoemde wegen het gra ven van kavelsloten. Hopenlijk zal hiermee begin volgend jaar een aanvang gemaakt kunnen worden. 3.-.7: ;:33'3 .7 asro*.Wa,"s HET GEMAAL. In de bouw van het nieuwe gemaal aan de haven van Waarde begint ook tekening te komen. De persleiding is aangebracht en de uitstromings- kom is eveneens gereed. Er wordt nu gewerkt aan de fundering van het pompgebouw. Zonder veel stagnatie zal dit gebouwtje rond Kerstmis ge reed zijn. Daarop zullen de pompen gemonteerd kunnen worden, die reeds m Amsterdam gereed liggen. In het a.s. voorjaar zal het gemaal dan op geleverd kunnen worden. Tot zolang zal het noodgemaal nog in werking blijven. De afwateringssluis, welke met het nieuwe gemaal overbodig is geworden, werd reeds afgesloten. (Vervolg op pag. 2) Russisch vlootbezoek aan Engeland Brifse oorlogsschepen in Leningrad Een Sowjet-Russisch vlooteskader is Woensdag op de rede van Portsmouth aangekomen. Het bestaat uit de krui ser „Swerdiow" (12.800 ton), die de vlag voert van admiraal Golowko, op perbevelhebber van de Russische vloot in de Oostzee, de kruiser „Alexander Soeworof" en vier torpedobootjagers De bemanning telt in het geheel 250 officieren en 3000 manschappen. Voorts zijn 50 tolken meegekomen. In Leningrad zijn Woensdag zes En gelse oorlogsschepen aangekomen. Het eskader staat onder leiding van de op perbevelhebber van de Britse thuis- vloot, admiraal Michael Denny. Woensdagochtend is na een kortston dige ziekte in de Ursulakliniek te Wasse naar op 46-jarige leeftijd overleden Ir. G. C. Stuyt, gevolmachtigd minister aan H.M.'s ambassade te Parijs, bondgenoten de beschikking hebben over een centraal gezagsorgaan voor alle operaties van de luchtmacht in de wereld. Montgomery geloofde, dat de Westelijke landen één enkele politie ke autoriteit moeten instellen, bij voorkeur zetelend in Noord-Amerika, voor de leiding van de werelöstrate- gie. De militaire leiding zou Montgome ry in handen van een opperste mili taire autoriteit willen zien, die de luchtoperaties in de gehele wereld zou moeten leiden door middel van één en kele organisatie of, beter nog, van een speciaal voor dat doel aangewezen be velhebber. Nav o-inspanning Een Navo-woordvoerder heeft Woensdag in Parijs verklaard, dat de ministers van defensie der Navo-lan- den het er over eens zijn, dat de de fensie-inspanning van de Navo ge handhaafd moet bl\jven tot concrete resultaten door onderhandelingen met de Sowjet-Unie zijn bereikt. In het communiqué dat de ministers na afloop van hun besprekingen van drie dagen in het Navo hoofdkwartier in Parijs hebben uitgegeven, wordt geen melding gemaakt van de onder werpen die op de geheime vergade ringen besproken zijn. Voedsel genoegmaar dieren verhongerden Het echtpaar M. te Buinerveen heeft terecht gestaan voor de politierechter te Assen terzake van „een enorme staat van ver- I waarlozing van dieren en die- renmishandeling", zoals de dag- vaarding luidde. Het echtpaar had 8 koeien, een aantal scha- pen en enige lammeren, die vol- gens ae dierenarts, die een on- ierzoek had ingesteld, ernstig verwaarloosd en verhongerd waren. Toch was er voldoende voeder op de boerderij aanwe- tig. Beide verdachten werden veroordeeld tot f 100 boete plus 1 wee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en als bijko- mende straf een verbod om die- "en te houden. Een uitzondering werd gemaakt voor een poes, imdat deze wel voedsel weet te „organiseren" als de baas het liet verstrekt IINIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIII RUSTIG WEER. In de ochtend op vele plaatsen mist. Daarna over het algemeen zonnig. Zwakke wind uit Westelijke richtin gen. Weinig verandering in tempera tuur. ZON EN MAAN 14 October Zon op 7.03 onder 17.53 Maan op 5.36 onder 16.52

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1