DE MAGNEET' Dóét U al meer met KAAS! De ster stijgt hoger en hoger! ....en DEN BOER levert het drukwerk Heren- portemonnaies f2.65 2.75 ƒ4.50 BIJOU Koffie van DE SPAR geeft U méér... KOFFIEMOLEN P. z. c. SAMARIN GENIET HET LEVEN! 10 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 12 OCTOBER 1955 Dc van dag tot dag toenemende belangstelling voor de Amerikaanse ster-sigaret HUNTER King Size is overweldigend! Nog nooit heeft rokend Nederland zich zó overtuigend ten gunste van een topklasse-kwaliteit uitgesproken als met HUNTER King Size. Deze sublieme Amerikaan - van lang formaat - smaakt immers, zo lang ze reeds verkocht wordt, iedere dag even goed, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat! Mt vS Daarom stijgt de verkoop iedere dag hoger en hoger! /jijj) van dit grootse sigaretten-succes is, dat de kwaliteit, de melange, de smaak van HUNTER King Size zó is opgebouwd, dat U van iedere HUNTER die U opsteekt zegt: alleen deze sigaret is Publicatie Ned. Züivelbureaü - Den Haag la. H. I00SSE 8. Zonen Vmconë> KLOKSTRAAT 9 GOES-BAARN Middelburg: lange Noordstraat 10-12 Commissarissen en Directie van de N.V. Waterleiding Maat schappij „Zeeuwsch- Vlaanderen" vervullen hiermede de droeve plicht kennis te geven van het overlijden door een noodlottig ver keersongeval van de Heer PATJLUS JOHANNES TEL, In leven technisch ambtenaar bij de Maatschappij. Het bedr'jf verliest in hem een zeer plichtsgetrouw en be kwaam medewerker. Zijn nagedachtenis zal in hoge ere worden gehouden. Commissarissen en Directie van de N.V. Waterleiding- Maatschappij „Zeeuwsch- Vlaanderen". Terneuzen, 11 Oct. '55. De Personeelsvereni ging van de Waterlei ding-Maatschappij „Zeeuwsch-Vlaande ren" geeft hiermede met diep leedwezen kennis van het overlij den tengevolge van een noodlottig ongeval van de Heer ."PATJLUS JOHANNES TEL, in leven technisch ambtenaar bij de N.V. Waterleiding-Mij. „Zeeuwsch-Vlaande ren". Zijn heengaan laat in onze kleine gemeen schap een grote leegte achter. Terneuzen, 11 Oct. '55. Voor de vele blijken van belangstelling gedurende de ziekte en bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onze lieve Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, MAARTEN DOURLEIN, betuigen wij onze hartelijke dank, inzondei-heid aan de Weledelgeleerde Heer A. J. Zonnevylen, arts en Zr. De Wolf. Namens de Familie, Wed. J. Dourlein Polderdijk, 's Heer Arendskerke, 13 October 1955. Stationsweg F 20. Voor de vele bewijzen van deelneming, ons betoond na het overlijden van onze ge_ liefde Broeder, Zwager en Oom, JOHANNES LEENDERT HAGE, betuigen wij onze hartelijke dank. Namens de Familie, J. HAGE. Wed. Th. J. ROOZE— VAN WAARDE. Nw.- en St. Joosland, October 1955. Oudedijk 8. Landelijk dagblad zoekt voor Vlissingen jongen of meisje of gepensionneerde, voorz. v. rijwiel als BEZORGER n de vroege morgenuren. Br. lett. M 94, Bur. P.Z. C., Vlissingen. Aannemersbedrijf B. STEGINK, Vlissingen, vraagt een ervaren chauffeur voor Ghevrolet-vrachtwa- gen. Aanmelden bij de uit voerder, directiekeet Zoute- lande. g»ENAV0 van stevig Ieder, vanaf met portefeuille-afd. vanaf met rits en portefeuille-afd. vanaf HET LEDERHUIS Lange Delft 42, MIDDELBURG. De zaak met de grootste sortering. Beveiligde geur en smaak en altijd 10% korting. Dus lekkerder koffie voor minder geld. En nu geeft DE SPAR nóg meer Deze prachtige PeDe (waarde f. 14.50) voor slechts 10 volle zegelboekjes en 5 ledige koffieverpakkingen. Geen jaren sparen. Direct Uw koffiemolen. Voor de hartelijke bewij zen van medeleven, ons be_ toond na het verlies van ons geliefd Zoontje en Broertje WILLEM JAN GOETHEER, betuigen wij hiermede onze oprechte dank. W. GOETHEER. M. GOETHEER— VAN WAARDE. Wolfaartsdijk, 13 Oct. 1955. Waterlandpolder D 29. Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onze lieve Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, JAN JACOB VAN DER VOORDE, betuigen wij langs deze weg onze hartelijke dank. Namens de Familie, Wed. A. v. d. v. Wolphaartsdijk, 13 Oct. '55. Tandarts SMIT, Middelburg. Vrydag t.m. Maandag AFWEZIG. J. Pel—Meilink en J. Z. S. Pel, artsen, afwezig van 13 tot 16 Oct. Plaatst uw familie berichten in de Laat de kleine vreugden van een goede tafel niet bederven door angst voor de gevolgen. Drink dagelijks vóór het slapen gaan een glas fris-sprankelend SAMARIN. Het geeft U alles wat U nodig hebt voor ware levenslust: ge zondheid, een zonnig humeur, plezier in Uw werk. De pH-waarde - weten schappelijk woord voor zuurgraad - is van het allergrootste belang bij de juiste werking van de maag. Wordt de pH-waarde te gering dan reageert de maag zuur en treden vele bezwaren op, die Uw leven kunnen vergallen. Dat gebeurt U niet al3 U geregeld SAMARIN gebruikt. SAMARIN ondersteunt door zijn alkalische werking de natuurlijke functie van de maag. KOOP NOG HEDEN ZO'N FLES Verkrijgbaar ia /lessen van f 1,75 en 12,75, resp. voldoende voor 30 en 50 glazen bruisende gezondheidsdrank. Lie. v. Ned.: N.V. V.h. C. ff. VAN PIJL 6. ZOON. DORDRECHT zowel in MIDDELBURG als in GOES

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 12