PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Wereldopinie zal Rusland dwingen tot vrijlating van satellieten Tekort aan politiemensen doet ziek in Zeeland sterk voelen WINKELS IN MAROKKO DICHT WEGENS KOLONISTENSTAKING MAARSCHALK PAPAG0S IN ATHENE TEN GRAVE GEDRAGEN REGERING WIL WAPEN TEGEN PRIJSOPDRIJVING BEHOUDEN Vandaag... VERWACHT... 198e Jaargang-No. 238 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F B. den Boer. Adjunct: W de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adj.-Hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS, 47 cent per week; 5.85 p. kw.; £r. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 11 Oct. 1955 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minimum p. advertentie t 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 cent per regel met een minimum van L„Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No 359300 PZ.C.. Middelburg. Bur. Vllssingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Ltinge Vorststr. telef, 2475 fb.g.g. 2228); Oostburg, Finlandstraat 2, telef. 16; Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee. N. Bogerdstraat 24. telef. 26. DULLES SPRAK VOOR VETERANENLEGIOEN Behoedzaamheid vereist, ondanks „geest van Genève „De Verenigde Staten zullen niet ontwapenen, zolang zij er niet zeker van zijn, dat andere mogendheden hetzelfde zullen doen", zo heeft de Ameri kaanse minister van buitenlandse zaken, John Foster Dulles, Maandag ver klaard te Miami (Florida) waar hij een toespraak hield over de Ameri kaanse buitenlandse politiek op een bijeenkomst van het Amerikaanse ve- terancnlegioen. Hij voorspelde voorts, dat de wereldmenïng Sowjet-Rusland zou dwingen, zijn greep op Oost-Duitsland te verzwakken en hereniging van Duitsland toe te staan. Hij wees ïn dit verband op de recente bevrijding van Oosten rijk, welke zijn inziens tot stand was gekomen omdat de wereldopinie dit nadrukkelijk als een „stap van elementaire rechtvaardigheid" had geëist. De minister meende, dat ook de Oost-Europese staten op dezelfde wijze eens nationale onafhankelijk zullen verwerven. Met betrekking tot de ontwapenings- I wij moesten voor de derde maal een kwestie zei Dulles nog: „De Verenigde krachtige weermacht scheppen. Doch Staten hebben in de eerste en tweede deze maal zullen wij niet tot ontwa- wereldoorlog een machtig militair ap- pening overgaan, voordat wij er zeker paraat opgebouwd, en dit na deze oor- van zijn dat anderen hetzelfde doen. logen weer in snel tempo afgebroken. TDe Sowjet-Unie zélf heeft ons in Ko- Toen kwam de Koreaanse oorlog en rea de les geleerd dat ontwapening, indien deze slechts door één partij wordt uitgevoerd, geen bijdrage tot het bewaren van de vrede vormt". De Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken herhaalde voorts de opinie van zijn regering, dat ook de afhankelijke gebieden, welker bevol king onafhankelijkheid wenst, en die in staat zijn om deze te dragen, onaf hankelijk moeten worden. De minder ontwikkelde gebieden moeten worden geholpen, opdat hun inwoners onder betere levensomstandigheden komen te leven. Deze veranderingen zullen zeker komen. De vraag is slechts wan neer en door wie. Artsenconflict (11) De beschouwing, die vorige week in dit blad werd gewijd aan het conflict tussen de huisartsen en de ziekenfondsraad heeft aanlei ding gegeven tot enige bemerkingen. Van artsenzijde werd aangedrongen op een iets uitvoeriger belichting van de achtergronden der conflict-situ atie. Er zitten namelijk aan de honora rium-kwestie nogal wat oude „ver drietelijkheden" vast, die niet onver meld mogen blijven. Zoals men weet werd in de Duitse bezettingstijd de verplichte ziekteverzekering ingevoerd, waardoor de ziekenfondsen sterk van karakter veranderden: zij wer den verzekeringsinstellingen. ïn 1945 vatte men het plan op aan het zie kenfondswezen een vaste basis te ge ven via een ziekenfondswet, maar deze wet is nog altijd niet tot stand gekomen. Meri doet het nu met een ziekenfondsbesluit, dat niet gemak kelijk hanteerbaar is en voorts heeft men sedert 1945 alleen enkele aan passingsmaatregelen genomen. Twee jaar geleden gaf de minister bij het vaststellen van een voorlo pige honorarium-regeling op_ dracht de kwestie van de honoraria grondig te bekijken. De artsen hebben zich daarbij op het standpunt gesteld, dat er een definitieve honorarium regeling moest komen met een con tract tussen artsen en ziekenfondsen. In dat nieuw ontworpen contract zouden behalve het honorarium ook verscheidene andere pimten worden geregeld om tot een goed afgebaken de samenwerkking te komen. Voor het vaststellen van een billijk honorarium werd een uitvoerig ac countantsonderzoek ingesteld naar de werkelijke inkomsten van een aantal medici. Daarnaast aanvaardde men als re delijk inkomen voor een arts het sa laris van de medici, die als bedrijfs artsen werken in de grote bedrijven. Met dat cijfermateriaal op tafel werden onderhandelingen ge voerd tussen de ziekenfondsen en de medici, waarna tenslotte door de medici een uiteindelijk honora rium-aanbod van de ziekenfondsen werd aanvaard. Deze overeenkomst tussen medici en ziekenfondsen werd vervolgens behandeld in de ziekenfondsraad, die advies brengt aan de minister van sociale zaken. In deze raad echter werden slechts achttien stemmen vóór en dertien te gen de overeenkomst uitgebracht, hetgeen betekende, dat de vereiste tweederde meerderheid, niet was ge haald en dat het voorstel dus was af gewezen. De tegenstemmers waren de werk geversleden en de regeringsleden van de raad. Zii meenden, dat de hono rarium-regeling een beetje duur uit gevallen was. De artsen stellen zich daartegen over op het standpunt, dat er nog nimmer een goede rege ling is geweest en dat nu uiteindelijk de positie van arts en ziekenfonds voor het eerst op een juiste wijze is afgebakend. Zij willen dan ook niet terugko men op de onderhandelingen, die naar hun opinie zo grondig en uitput tend zijn gevoerd, dat er van nieuwe of betere gezichtspunten geen spra ke kan zijn. Van medische zijde is zelfs aange boden de nieuwe honorarium-rege ling tot 1960 bindend te verklaren, om daarmee aan te geven, dat het hier niet om een soort tijdeliike ver hoging, maar om een blijvende nieuwe opzet gaat. Ziedaar het standpunt, dat de huis artsen vrijwel unaniem innemen en waarvoor zij bereid zijn een conflict te riskeren. Van dat conflict mogen, naar hun mening, de ziekenfondsen en de pa tiënten niet de dupe worden, want het gaat niet tegen de ziekenfondsen, maar tegen de beslissing van een ministerieel advies-college. Er zullen dan ook maatregelen worden genomen om d» medische verzorging vlot te doen verlopen als er onverhoopt vóór 1 Januari a.s. geen oplossing van het conflict wordt bereikt. De „geest van Genève", ontstaan door en na de bijeenkomst van de Sowjet-Russische en Westerse re geringsleiders, kan, aldus Dulles, geen aanleiding zijn tot een ver flauwen van de gevoelens van va derlandsliefde, discipline én opof fering. De leerstellingen van de Russische communistische partij houden nadrukkelijk manoeuvres, een tijdelijk samengaan met te genstanders en een terugtocht voor het ogenblik in. Het is dus nog niet te zeggen, welke richting de Sowjet-Unie uitgaat. Daarom moeten onze plannen rekening houden met diverse mogelijkhe den. Op de Chinese communisten deed Dulles een beroep, af te zien van het gebruik van geweld om nationale doel einden te verwezenlijken. Het blijven gebruiken van geweld moet tot een ramp leiden, aldus Dulles. Tenslotte sprak hij zich uit tegen de „neutraliteitspolitiek" die voor an dere landen wordt bepleit door de Sowjet-Unie. Tegenover het'feit, dat de Verenigde Staten met 44 vrije lan den belangengemeenschappen hebben, stelde hij, dat het Sowjet-blok 900 mil- lioen mensen bevat, die ruim twintig oorspronkelijke nationale groepen om vatten. „Neutraliteit is, enkele uitzonde ringsgevallen niet meegerekend thans een verouderd begrip. Afzijdigheid voor de staten zou thans hetzelfde zijn als de toestand, die zich zou voordoen, indien elke gemeenschap zou beslui ten, de politie op te heffen en het aan de burgers zelf zou worden overgela ten, hun huis met eigen vuurwapenen te verdedigen". DE PROBLEMEN ROND NOORD-AFRIKA Generaal van bevel ontheven na relletjes in Rouaan Franse winkeliers en gérants zijn Maandag in vele delen van Marokko in staking gegaan als protest tegen het Zondag door de Franse nationa le vergadering goedgekeurde hervormingsplan voor het protectoraat. De slaking, die is uitgegaan van de kolonistenorganisatie, was te Ca sablanca, Meknes en Fez algemeen, maar in de regeringszetel Rabat waren slechts enkele winkels dicht. In Casablanca werden Maandag 2 aanslagen gepleegd. Een gepension- neerde Marokkaanse inspecteur van politie werd door een revolverschot gedood en een bom ontplofte in een kantoorgebouw evenwel zonder slachtoffers te eisen In een Franse bekendmaking, die Maandag is uitgegeven, wordt ge zegd, dat de militaire operaties in 't Rifgebied „normaal voortgang vin den De Fransen verloren Zondag zeven man aan doden en 25 aan ge wonden. Naar Algerije Zondag zijn in Parijs 913 Noord- Afrikanen gearresteerd. Onder hen bevonden zich 25 mannen die ge zocht werden door de Algerynse po litie. Zij zijn reedf naar Algerije op transport gesteld. De Algerijnse nationalistische be weging heeft in een telegram aan de Amerikaanse minister van buiten landse zaken, John Foster Dulles, geprotesteerd tegen het voornemen om de Algerijnse kwestie in een bij eenkomst van de Navo te bespreken. Generaal In verband met de opstootjes van vorige week te Rouaan zal een gene raal van zijn bevel worden ontheven en zijn twee kolonels in hechtenis genomen, aldus heeft een woordvoer der van de Franse regering Maandag te Parijs medegedeeld. De namen van de hoge officieren werden niet bekendgemaakt. Een on derzoek heeft aangetoond, dat er in Midden op de Atlantische Oceaan worden mariniers gelost uit een on derzeeboot. De oefening werd gehou den onder de kust van Noord-Carolina zekere kringen sprake is geweest van onachtzaamheid, aldus de woordvoer der. De opstootjes braken uit naar aanleiding van het zenden van onder de wapenen geroepen reservisten naar Noord-Afrika. De betrokken generaal was ver antwoordelijk voor het militaire dis trict Rouaan, met inbegrip van de kazerne waar de reservisten hebben betoogd. Nixon stelt reis uit De vice-president van de Verenig de Staten, Nixon, heeft zyn reis naar het Midden-Oosten uitgesteld wegens de ziekte van president Eisenhower. Nixon kan nu in Washington moei- lyk gemist worden. Kubitschek heeft de leiding Bij Braziliaanse verkiezingen De stand van de Braziliaanse pre sidentsverkiezingen was Zondag avond, toen ongeveer driekwart van het aantal stemmen geteld was, vol gens onofficiële tellingen: Kubitschek 2.550.000, Tavora 2.300-000, De Bar ros 2.000.000v Salgado 650.000 stem men. Politieke waarnemers geloven, dat de resterende 2.500.000 stemmen die nog geteld moeten worden, de voor sprong van Kubitschek nog zullen vergroten. Deze stemmen zrjn voor namelijk afkomstig uit het binnen land. illllllillllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllll Fraaie herfstdagen j (Van onze weerkundige medewerker) M Gedurende het afgelopen week- einde hebben wij nog eens on- i= dervonden, dat de tendens van p het zich onverwacht herstellen na een korte periode van koud en buiig weer nog steeds bij het M weersverloop aanwezig is. Bin- nen 48 uur kwamen wij uit een dreiging van Oceaandepressies plotseling in een hoge drukge- bied te liggen waarvan het een- trum zich nu van Polen over Scandinavië gaat uitbreiden. In M de hogere luchtlagen ligt boven s de Alpen en Zuid-Oost Frank- rijk nog een lage drukgebïed dat daar veel bewolking en eni- ge lichte regen veroorzaakt. Voor Zeeland blijven de regen- kansen de eerste dagen klein. De temperatuur stijgt overdag bij zonnig weer tot 16 a 17 gra- den Celsius, hetgeen belangrijk H bbven normaal is voor October, p Dit mooie, droge herfstweer is met name voor de landbouwers gunstig. De grenzen der nieuwe Nederlandse bisdommen Zeeland geheel bij bisdom Breda gevoegd In tegenstelling tot vorige berich ten is bij pauselijk decreet vastge steld dat thans de gehele staatkun dige provincie Zeeland kerkelijk wordt ingedeeld bij het bisdom Bre da. Zeeuwsch-Vlaanderen maakte reeds deel uit van dit bisdom. Voorts wordt het dekenaat Geertruidenberg afgescheiden van het bisdom Den Bosch en toegevoegd aan Breda. Het nieuwe bisdom Rotterdam om vat geheel Zuid-Holland en onder het nieuwe bisdom Groningen ressorte ren de provincies Groningen, Fries land en Drente en de Noord-Oostpol- der, tot dusver aartsbisdom Utrecht. Het bisdom Haarlem, waaronder tot voor kort ook Zeeland met uit zondering van Zeeuwsch-Vlaanderen viel, omvat thans uitsluitend de provincie Noord-Holland. De kathedrale kerken in de nieu we bisdommen worden de dekenale kerk van Groningen van de parochie Sint-Martinus en te Rotterdam de dekenale kerk van de parochie Sint- Martinus. Joegoslavisch vliegtuig tegen berg gevlogen Zes doden en talrijke gewonden Maandagmiddag is een tweemoto- rig vliegtuig van de Joegoslavische Luchtvaartmaatschappij tijdens mist bij Wenen tegen een berg gevlogen en verbrand Van de 29 inzittenden kwamen er zes om het leven. Er zijn zeventien gewonden. Het toestel vloog op de lijn Belgra- do-Londen. Onder de gewonden is 'n 25-jarige Rotterdammer. Hij is met nog onbekend letsel in een ziekenhuis opgenomen. Geen sprake van aftreden verklaarde Molotow De Russische minister van buiten landse zaken, Molotow, heeft op een receptie in antwoord op vragen van buitenlandse correspondenten ver klaard, dat er geen sprake van aftre den is. De vraag werd gesteld naar aanlei ding van een artikel van Molotow in een Russisch blad, waarin hij „een ideologische fout" toegeeft. Onder enorme belangstelling vond In Athene de teraardebestelling plaats van maarschalk Papagos. Het mo ment, vmarop de kist, gedragen door een affuithet graf van de onbekende soldaat passeert. Als slippendragers fungeren een admiraal, een generaal en commodore van de luchtmacht. Herstemming nodig in Midden-Java De jongste voorlopige tellingen van de algemene verkiezingen in Indonesië hebben de volgende resultaten opgele verd: P.NJ. 7,3 millioen; Masjoemi 6,7 millioen; N.U. 6,1 millioen; P.K.L 5,7 millioen; P.SJ.I. 0,4 millioen; P.SJ. 0,2 millioen; Parkindo 0,1 millioen. In politieke kringen in Midden-Java beschouwt men de uitslagen van de verkiezingen in dit district voorlopig met reserve. In sommige groeperingen wordt overwogen een onderzoek aan te vragen naar het verloop van de ver kiezingen. In het regentschap Tegal bijvoorbeeld zouden ongeveer 60.000 mensen om nog niet ongehelderde re denen hun stem niet hebben uitge bracht. Volgens berichten uit Sema- rang zouden dit grotendeels leden van de Masjoemi zijn geweest. Reeds is er op aangedrongen, op een aantal plaat sen in'Midden-Java herstemmingen te houden. Nieuwe voorstellen te verwachten Handhaving van de bevoegdheid der regering, maximumprijzen voor te schrijven, achten de ministers van economische zaken a.i. en van land bouw, visserij en voedselvoorziening GEEN VACATURES, MAAR ««a» Ministerieel vastgestelde sterkten zijn beslist onvoldoende Het algemeen tekort aan politiemensen wordt ook in Zeeland in sommi ge plaats sterk gevoeld. De oorzaak van dit tekort ligt in het algemeen niet daarin dat er een onvoldoende belangstelling voor toetreding tot het politiekorps zou bestaan, zoals dit bijvoorbeeld in Amsterdam en Rotter dam 't geval is. De enkele Zeeuwse plaatsen, die gemeentepolitie hebben, worden echter in de noodzakelijke uitbreiding van het korps belemmerd door de laatste ministeriële beschikking, waarbij de sterkte van de korp sen werd bepaald. De slerKte in Middelburg is vast gesteld op 32 man, terwijl er 40 zou den moeten zyn. Wanneer men had te rekenen met het laatste cijfer zou de dienst gemakkelijker kunnen lo pen. Dan zou een vierploegenstelsel kunnen worden ingesteld, in plaats van het huidige systeem van drie ploegen, waarbij geen reserves aan wezig zijn. Wat de Middelburgse politie extra wil doen om haar algemene, nuttige taak beter te vervullen, kost ae korpsleden vrije tijd. De Zeeuwse hoofdstad herbergt jaar in jaar uit met name in het hoogseizoen vele vreemdelingen. Het is van groot be lang, dat de politie deze toeristen kan helpen in hun eigen taal. Daarom wordt thans een cursus Engels ge geven. maar in de vrije *üd van de betrokkenen Al merkte het publiek du mischien niet, toch eist een stad als Mid delburg met bijv. druk toeristen bezoek en veel verkeer in vry smalle, bochtige straten veel van de politie. Bij deze dienst worden dan ook vele overuren gemaakt in het belang van de gemeen schap. Toch dienen de korpsleden daai'voor gecompenseerd te wor den. Vaak kan nun die vrye tijd niet worden teruggegeven. Vermeldenswaard is voorts, dat men er in Middelburg niet in is geslaagd een vrouwelijke politie-beambte speciaal voor de kinderwetten be stemd aan te trekken. Deze nieuwe functie is officieel toegestaan, maar het bleek niet mogelijk een gegadig de naar Zeeland te doen komen Een lichtpunt is er bij dit alles, namelijk dat 't met de vervulling van de vacatu res naar wens gaat. De plaats wordt meestal spo< bezet. evallen ig weer Het tekort doet zich ook in Vlissin- gen bij de Gemeentepolitie sterk gel den. De betrokken autoriteiten in Vlissingen hebben zich hierover tot de minister van Binnenlandse Zaken gewend en toestemming gevraagd 't korps met een aantal mensen uit te breiden. Daar dit verzoek thans bij het ministerie in behandeling is, kon den in dit stadium geen mededelingen over het probleem worden gedaan. Goes De korpschef inbegrepen, telt het gemeentelijke politiekorps In Goes slechts achttien geüniformeerde man nen. Sedert 1950 bleef dit aantal on gewijzigd. ondanks het feit dat de woonwijken steeds verder zijn uitge breid en het verkeer ook toenam, waardoor de toezichthoudende taak is verzwaard. Om de diensten eniger- Vervolg op pag. 7) a.l. onontbeerlijk; dit ter verwezenlij king van de huidige politiek van prijsstabilisatie van de regering, die in eerste instantie de rust ïn de prij zen tot stand dient te brengen én waar mogelijk prijsverlaging dient na te streven. De beide ministers delen dit mee in hun memorie van toelichting by een wetsontwerp, waarin bekrachti ging wordt gevraagd van het Konink lijk Besluit van 30 Augustus j.l., vol gens hetwelk de prijsopdrijving- en hamsterwet op 27 September j.l. op nieuw in werking is getreden voor de tijd van ten hoogste een jaar. De regering heeft het advies van de sociaal-economische raad omtrent de vraag, in welke mate zij in de toe komst bij voortduring de beschikking dient te hebben over bevoegdheden op het gebied van de prijzen, op 2. Juni j.l. ontvangen. Het is de rege ring uiteraard niet mogelijk in deze belangrijke aangelegenheid voorstel len te doen op zo korte termijn, dat een hernieuwde inwerkingstelling van de prysopdrijvings- en hamster- wet 1939 niet meer nodig is. Even wel zal worden bevorderd, dat deze voorstellen zo spoedig mogelijk wor den ingediend. ee viert prinses Josephine ee Charlotte van België, erf- ee e§ groothertogin van Luxemburg, h haar 28e verjaardag; ee ee viert de beroemde Franse ee dichter, roman- en toneel- schrijver, criticus en Nobel- pryswinnaar Frangois Mauriac M j| te Parijs zijn 70e verjaardag. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf DE ZONNIG. Aanvankelijk hier en daar mist. Overigens over het algemeen zonnig weer. Overwegend matige wind tus sen Oost en Zuid-Oost. Iets lagere temperaturen. ZON EN MAAN 12 October Zon op 7.00 onder 17.57 Mgan op 3.05 onder 16.15

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1