PREDIKBEURTEN JONGEMAN OVERLEDEN NA EEN ONGEVAL IN SOUBURG WALCHEREN AMB0NESE AV0NDMARKT OP VOETBALVELD IN HAVENDORP PEULVRUCHTENCENTRUM BEGON MET DE PRODUCTIE ZATERDAG 8 OCTOBER 1055 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT RECHTBANK MIDDELBURG PT-T-chaliffeur stond terecht De rechtbank te Middelburg beeft zich gisteren voornamelijk bezig ge? houden met nppèlzaken na veroorde lingen door de Kantonrechters. Voor af diende een zaak van een ernstig ongeval onder Sonburg. Terecht stond de F.T.T.?Qpzichter J. Z. te Goes, die er van beschuldigd werd dat door zijn nalatigheid de jonge man De P. bekneld raakte tussen een montagewagen en een betonnen paal. Later is het slachtoffer aan zijn ver wondingen overleden. Het was een triest ongeval in Sou burg, waarvoor de verdachte, naar de verdediger, mr. J. F. C. van Deinse opmerkte, weliswaar juridisch "Ver antwoordelijk wordt gesteld maar waaraan moreel gesproken ook zijn medewerkers schuldig bevonden kan nen worden. In de trekker van de P.T.T. worden de fietsen opgeborgen. Mén stond op 16 Mei, de dag van het ongeval, nog te wachten op een monteur, die zijn fiets nog iq de wagen moest hebben. Provisorisch werd de koppeling aan gehaakt maar toen men wegreed, had een ieder verzuimd na te zien of dit wel juist was gedaan. Doordat de montagewagen los ging, geschiedde het noodlottige ongeval, waarbij nog 'kwam, dat de betrokkene met één been over zijn bromfiets leunde. Als getuige werd gehoord, de 25- jarige werker bij de P.T.T. P. J. S., die verklaarde dat de trekker pas werd afgesloten als alle fietsen bin nen waren. Verdachte, die zeer veel weet heeft van dit droeve gebeuren, kon ook tijdgns de zitting zijn emo tie haast met beheersen. De officier van justitie, mr. G. J. B. van der Dussen, noemde verdach te als chef ep bestuurder de veran^ woordelijke persoon. Hij had er pp moeten toezien, dat de koppeling be hoorlijk in orde was. Hij zag echter geen reden om een vrijheidsstraf te eisen, zodat hij volstond met een geldboete te vragen van S 1§Q subs. 25 dagen hechtenis. Mr. Deipse noemde de zaak een typisch voprbeeld van een kleine oor zaak en grote gevolgen. Er is hier sprake van een misverstand tussen S. en verdachte, daar beiden dachten, dat de ander naar de koppeling ge keken had. Hij bepleitte verzachtende omstan digheden; moreel gesproken is ver- daohte, die bekend staat alp een ac curaat man, al zeer zwaar gestraft. Uitspraak op 21 October. Schrikdraden Om van een boete van tweemaal acht gulden in appèl te gaan, is niet bepaald aanbevelenswaardig. Dit was zeer zeker niet het geval in de zaak van de landbouwer A. D. te Biggekerke, die terecht stond om dat hij geen waarschüwingsbordjes had geplaatst toen er schrikdraden op zijn land waren aangebracht, „Tweemaal acht gulden, dat is ook toch de wereld niet", zejde de presi dent, 'mr. P. van Hippel, Verdachte, die aanvankelijk bezwaren had tegen het vqnnis van de Kantonrechter in Middelburg, zag nu ook wel in, dat hier een overtreding begaan was. De officier eiste bevestiging van het von nis en de landbouwer berustte er maar in. Er werd onmiddellijk von nis gewezen en de verdachte qehield zijn geldboete. Even later kwam de deurwaarder terug toen de verdacht te de rechtszaal al had verlaten: „Hij vraagt of hij kan betalen,Dat kón ep wel op de griffie. Uit de bocht De veehandelaar M. d. J. uit Vlis- singen werd door de Kantonrechter te Middelburg veroordeeld tot een geldboete van zèstig gulden subg. 12 dagen hechtenis. Bovendien werd hem het rijbewijs voor de tijd van zes maanden 'ontnomen. Hij is met een bestelauto op 21 Mei uit de eer-, ste bocht van Nieuwland gevlogen en werd geverbaliseerd omdat hij het verkeer niet een snelheid van 80 km. in gevaar bracht. Verdachte gaf de feiten toe. Hét zicht was niet al te best en hij had een tijd in een café zitten wachten op een andere wagen, welke hij naderhand inqest Inhalen, waarbij hij ook het een en ander had gebruikt, volgens het pro cesverbaal. Dat het rijbewijs hem voor zes maanden ontnomen zou wor den, was zijn grootste bezwaar, De officier eiste bevestiging van het vonnis van de Kantonrechter. Uit spraak QP 21 Qct, Vervoigen? kwam de aannemer G. H. de B. uit Terneuzen voor, die door de Kantonrechter te Middelburg ver oordeeld werd tot een geldboete van 40.subs, tien dagen. Op zichzelf was deze straf niet zo hoog maar de achtergrond van een eventuele ver oordeling vormt een civiele zaak, daar het hier een erpstjge aanrijding betrof op 18 Febr. op de Nieuwe Vlis- singse weg, bij het vliegveld Souburg. Overigens kwam verdachte in ver weer tegen het vonnis, omdat hij „zich van geen sphuld bewust was". Op 18 Febr. reed hij in een volkswa gen met enkele medeinzittenden om naar een kamp te gaan, dat links vap de weg lag. Aanvankelijk vergiste hij zich en wilde te vroeg afslaan; hij stak zijn richtingsaanwijzer uit- Verdachte zeide, dat zijn richtings aanwijzer uit blééf staan totdat* hij werkelijk moest afslaan. Jpjst toen hij die manoeuvre wilde mnken hij zat nog op de rechterhelft -?? werd hij gegrepen door een ford, zo dat er een ernstige botsing volgde. De 52-jarige koopman K. M. uit Mid delburg, die verdachte aldus aanreed, werd als getuige gehoord, Met zijn chauffeur reed getuige achter de wa gen van De B.; hij verklaarde, dat verdachte zijn pijl uitstak en daarna weer introk tot hij verderop dé rich tingsaanwijzer opnieuw gebruikte. Eep botsing was toen onvermijdelijk. Had verdachte „voorgesorteerd", zo zeide getuige, dan was er mets ge beurd en dan had hij ook kunnen passeren. Natuurlijk zou hij verdach te nooit zijn gepasseerd als diens richtingsaanwïjzer blijvend was uit gestoken. Er werden verschillende getpjgpn Twee personenauto's in botsing. Op de Rijksweg tussen Oostburg en Schoondijke kwamen Donderdagavond omstreeks zes uur ter hoogte van de Watertoren twee personenauto's in botsing. De bestuurder van de auto, rijdend ip de richting Schoondijke, C. A. S. uit Groede, werd gewond eq moest zich in het ziekenhuis te Oost- burg latpn behandelen. Beide auto's werden zwaar beschadigd. S-, dié met 3ïjn auto'linksaf wilde slaan, bemerk-: te te laat de uit de tegengestelde rich ting naderende wagen, bestpurd door G. M. L. uit EJede. Een botsing was toep Met meer te vermijden. gehoord. De officier van justitie noemde het een moeilijk geval- Bei den hebben wel degelijk schuld. Ge tuige M. heeft zeer hard gereden maar verdachte haalde een gevaarlij ke manoeuvre uit on deze drukke verkeersweg. Hij reed wankelmoedig ep heeft ook niet de moeite genomen jn het spiegeltje te kijken, of er een wagen achter hem kwam. De officier eiste bevestiging van het vonnis van de Kantqnrechter. De verdediger, mr, Van Deinse ves tigde er de aandacht op dat de ge tuigenverklaringen tegenstrijdig zijn Dhr M. gaat evenmin vrij uit, terwijl het proces-verbaal zo is opgemaakt, dat mep er direct uit leest, dat ver dachte schuldig is. Mr. Van Deinse betwijfelde of verdachte op deze dag vaarding veroordeeld kan worden. Het is bovendien de vraag of men bij het afslpan naar een uitrit wel mag voorsorteren, welke uitrit bovendien practisclj niet te herkennen was. Er zijn zoveel dubia in deze zaak. dat men wel tot vrijspraak moet eonclu? dpren. Uitspraak 21 Oct. Middelburg Leger des Heilg-bijeienkomsteri. Zondagavond a.s. oip half acht zpj- len kapitein en ven—Stratipg in de zaal van het Le gér des Heils aan de Hoogstraat te Middelburg afscheid nemen jn ver band met hun overplaatsing per 13 October naar Treebeek in Zuid-Lim burg. Majoor H. van de Ven en kapi tein Van der Wal, die de vertrekken de officieren opvolgen, geven op 13 October eep wélkomstavpnd. Verlaat „Nieuw-Middelburg" „Uit 't Volk-Voor 't Volk? Bi Middelburgse buurtvereniging „Nieuw-Middelburg" hield Donder dagavond in de bovenzaal van de Schouwburg hasir jaarlijkse leden vergadering. Tijdens de behandeling van de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar stelden enkele leden VQQr, de post bijdrage aan de Ko ninklijke Vereniging „Uit het Volk Voor het Volk" te schrappen. De ze post bedraagt ongeveer f 200. Schrapping zou betekenen, dat „Nw.- Middelburg'' haar aansluiting bij de Koninklijke Vereniging opzegt. De voorstanders VQpr uittreden moti veerden hun standpunt door gap te voeren dat de buurt niet genoeg deelt in de festiviteiten. Optochten en mu ziekkorpsen trekken niet of vrijwel niet door de wijk. Het bleek, dat dit voorstel door ve len in de vergadering werd gesteund. Om 't aan te nemén dient echter drie kwart vap de leden vóór te stemmen. De opkomst wgs' voor pullc een stem ming niet voldqepde. Besloten werd np een referendum te houden, Hier door kunnen de leden schriftelijk in een circulaire hun mening ten aanzien van dit vraagstuk kenbaar maken. Tijdens de vergadering werden ver der de gebruikelijke jaarstukken goedgekeurd. De aftredende be stuursleden, de heren J. Bakker en A. Bodbijl, zagen zjch herbenoemd. In' de vacature C. Vader werd voorzien door 't kiezen van de heer A. Kraak, Medegedeeld werd nog, dat ook in het nieuwe seizoen weer elke maand in de gymnastiekzaal van „Kinder- zorg" eén contactgvond zal worden gehouden. Als data voor de jaarlijks se feestavonden zijn vastgesteld 20 en 21 October a.s., in het Schutters hof. Vlj§sjngen „Vlissingen thuis" „Vlissingen" komt Zopdag met iets nieuws voor de bezoekers yan de thuiswedstrijden- Aan tje ingang van het veld zal namelijk een blad ver krijgbaar zijn, waarin naast de op stelling van de beide elftallen, inte ressante gegevens zijn verwerkt over de spelers, het cpmpetjtieverloop en het programma. £>e opbrengst van dit blad „Vlissingen Thuis" is be stemd voor de jubileumcommissie. Een paar stukjes „saté" op een stok je, een bordje met „lemper" en dit ge saust met wat specerijen. Ziehier cén van de gerechten, die de vele bezoe kers van de „pasar-malam", de fees telijke Ambonese avondniarkt Vrijdag avond voorgeschoteld kregen, Deze maEkt werd op het voetbaRprrein hij het Havendorp in Vlissingen gehou den en werd georganiseerd door het Veteranep-Legioen Nederland, tot steun aan de paketten-actie van het kolonel H. J. Schmidt-fonds. De heer H. J. Thoolen heette in een openingswoord in het bijzonder harte lijk welkom de heren C. v. d. Mark, Commissaris van Pojitie, H. G. van Es, kolonel buiten dienst en gewestelijk vertegenwoordiger van het V.L,N., en dokter M. v. d. Sluys uit Veere, die vroeger in Indonesië werkzaam was. Spr. vond het wel jammer, dat het co mité geen „grote markt" kon aanbie den, maar hij hoopte toch, dat de be? zoekers een indruk zouden lu'jjgep yan een dergelijk festijn. Dg heer G. de Bouville vertaalde het gesprokene in het Maleis- Het mag dan een miniatuur „pasar- malam" geweest zijn, niettemin was er van alles te krijgen Er was een „wa- rpng", een winkeltje, waar nassj-go? reng klaargemaakt werd ep pog vele andere gerechten als lognjpja's, ,,lemr per", gekliefde rijst enz. Men kon er „toebroek" drinken, dat is koffie zon der melk, thee, „tjendol", ook een heerlijk drankje en verder limqnade en bier. Verder verkocht men kopjes en schotels, sarongs en zakdoekjes met het woord „pasar malam" er op gebor duurd. En ook de groenten- en fruit winkeltjes mogen niet vergeten wor den met de katjang en de klappers! Dit geheel werd omlijst met Oosterse muziek, verzorgd door de „Manuelle- boys" uit Souburg, die kortgeleden in België optraden. Vandapg (Zaterdag) bestaat eveneeps gelegenheid deze rpafkt ta bezoeken. Keukenbrand. De Vligsjngse brandweer was Don derdagavond qipgtrepkp kwprt qvpr tien in enkele minuten meester over een keukèhbrandje in het hpis bij qgfé K- aap het Bellamypark. In de- zé keuken was de vlam in de vetpan geslagen en dit veroorzaakte een fikse brand. Met één straal van de hulptank slaagden de brandweèrlié- den er ephter in het vuur te blussen, Aanbesteding Het gemeentebestuur heeft Vrijdag middag aanbesteed hef doen slopen Van 34 woningen in de wijk Tuinstad te Vlissipgen. De inschrijvingen hier? voor warep Hubregtse ep Hentzep te Westka? pejle 26.318, Westdorp eh Zoon te Góes 25.000, Hoornick te Roosen daal 24.650 en Hoorniek te Middel burg 16.050, Het werk zal waar schijnlijk aan de hoogste inschrijver werden gegund. Volksdansweekend te Vlissingen. Op Zaterdag 22 en Zondag 23 Oc? tober wordt in de jeugdherberg te Vlissingen een volksdansweekeind ge organiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Volksdansstichting. De dansleiding berust bij de heren Anten en Holzscherer. Het weekeind begint Zaterdagmiddag qm 4 uur en einqigt Zondagmiddag eveneeps om 4 pür. Vrouwenpolder Actie voor ,,Hgt Homeland" Talrijke inwoners van Vrouwen? polder hebben Woensdagavond door middel van enkele films een over zicht gekregen van het werk dat de stichting „Het Hpgqland" op het ge bied van opvoeding, reclassering en verzorging verricht. De verkoop van lepeltjes en handdoeken ten bate van deze stichting was bevredigend. Er werden tien nieuwe leden ingeschre ven. Ds. Okke Jager sprak een ope ningswoord en sloot tevens de bijeen komst. Marktberichten VEILING „WALpiIERpN" MIDDELBURG 7 Oct. Appelen; Cox Orange Pippin A 50—58, idem C 34, idem I 48—54, idem II 30—35, idem K 26—45; Laxton Superbe I 31—37, idem II 23, idem K 25—33; Al? •iingtpn Pippin I 2035, idem II 18, idem K 20—25; Glorie van Rolland K 33; Peren: Conference A 45, idem I 37??43, idem II 29, idem K 2235; Legipont I 38 41, idem K 27—36; Bonne Louise I 34—40, idem II 29, idem K 20—36; William x>u- chesse I 28—39. idem K 2329; Kraaiperen K 33; Tomaten A 2040. idem B 2038, idem C 2032; Netmeloenen 15—39, Ana nasmeloen 61. Frgnkenthalers I 108129, idem II 103—129, Black Alicante I 11—120, idem II 104-^119. Aardappelen: Bintjes, bonken 1112, idem grote 8, Roopm. bl. grote 11—12, BI. Eigenheimers, grote 911. Meerlan? ders, grote 8—9. Groenten: Bloemk'opl A 39—61, idejn B 17—30, idem C 9, Sla p. st. A 8—13, idem B 4—10, Komkommers A 20, idem B 10 18, idem C 8, Sav. kool 722, Rode kool 4^-14, Witte kool 3—6, Snijbonen 3667, Princ. bonen 94—131, Prei 10—26, Andijvie 7—16, Bospeen 6—29, Peen per kg. (Wijn- peen) 4r—15, Waspeen 21, Boskroten 2 11, Kroten p. kg. 57, Postelein 4955, Spinazie 36-??55, Uien p. kg. 1521, Sprui ten 37—60. Officiële publicaties VLISSINGEN. MEDEWERKING INGEVOLGE ART. 72 DEB L. O. WET 1920. B. en W. van Vlissingen brengen ter openbare kennis, dai door de raad der ge meente in zijn vergadering van 30 Septem ber 1955 is besloten medewerking te ver lenen aan: a. het R.K. Kerk- en Sphooibpstuur voor fle stichting van een nieuwe lagere school met 6 lokalen in het stadsdeel ten noorden van de Singel, begrensd door Watergang en Irislaan; b. het R.K. Kerk- en Schoolbestuur voor de aanschaffing van leer? en hulpmid delen ten behoeve van de onder het be stuur staande St. Pauiusschool aan de Adr. ëoortelaan en de St. Jacobsschool aan de Breestraat; c. het bestuur der Vereniging voor bijzon der lager onderwijs op Gereformeerde grondslag voor de aanschaffing van een vloeistofduplicator ten behoeve van de onder het bestuur staande schooi aan de Kasteelstraat. Vlissingen, 3 October 1855. Schotse journalisten in Zeeland. Bezoeken oan Vegre, Vlissingen en Middelburg. Een viertal Schotse journalisten bracht Vrijdag een bezoek aan Zee land in gezelschap van een vertegen? woordjgpr vap de Rijksvoorjichtings-. dienst. Gistermorgen werd het gezel schap te Veere ontvangen door de bur gemeester, jhr. J. F. den Beer Poortu- gael, waarna de Schotse Huizen en het aldaar ondergebrachte museum wer den bekeken. De burgemeester zorgde hier voor een toelichting- Vervolgens ging men naar Vlissin? gen, waar de Koninklijke Maatschap? Pij „De Schelde" voor de ontvangst zorgde. De hoofdingenieur, de heer J. Langenberg, was hier namens de di? rectie van de maatschappij aanwezig. Één van de journalisten, de heer G. Harvey van de „Glasgow Herald", bleek met name in de scheepsbouw te zijn geïnteresseerd en bleef de gehele middag op „De Schelde", terwijl hét qverigp gezelschap te Middelburg werd ontvangen door de burgemeester, ipr, dr. N. Bolkestein en wethouder jhó mr. T. A. J. W. Schorer. Hier werd o.m. het stadhuis bezichtigd. Het gezelschap is in Nederland op uitnodiging van de regering, teneinde kennis te nemen van allerlei aspecten yan het maatschappelijke leven in ons land. Zij bezochten ojn. de bu reaux van de Stichting voor de Arbeid, de Coöperatieve Raad, de Cultuur technische Dienst in Utrecht, de we deropbouw van Rotterdam, de havens, terwijl nog bezoeken aan de Spoorwe gen en Amsterdam op het programma staan. Zeeuwse Agrarische Raad vraagt aandacht voor Suriname. Op 28 October te Goes. De Bond van Plattelandsvrouwen, afdeling Zeeland, houdt, zoals ge meld, op Vrijdag 28 October aan staande des morgens haar najaars vergadering in „De Prins van Oran je" te Goes. Des middags wordt een gezamenlijke bijeenkomst van de Zeeuwse'Agrarische Raad belegd. In vepband met de reis van H-M- dé kóningin naar de West, zal h'et pro programma dit jaar gewijd wofden aan Suriname. Verschillende perso nen zijn verzocht om de problemen van dit land te willen bespreken, terwijl enkele films het geheel zul len verduidelijken. Een orkestje van de L.J.~. zal voor muzikale afwis seling zorgen. (Slot var oag. 2) Deze aansprakelijkheid was nodig om de gewenste financiering te ver krijgen. Met het centrum zijn name lijk grote bedragen gemoeid. In to taal vergt het 700.000 gulden, waar van 850.000 guldep voor het gebouw. 20Ó.0Q0 gulden voor de machines en i50i000 vóór de grond, de loswal die nog moet worden aangelegd kantoorinventaris e.d. Naast de geld- kking door de leden treden ook verschillende boerenleenbanken als financiers op. Door ziin achtlioekigheid wordt het Intern transport ip het centrum tot een minimum »eperkt, hetgeen een groot voordeel is. Met de bouw is re kening gehpuden inzake een toekom stige uitbreiding, die reeds binnen en kele jaren vvorflt verwacht. Zo nodig kan een verdieping op het centrum werden geplaatst, (lat thans één ver dieping telt. Ook uitbreiding van de ipstallatie is piogelyk. Dit komt aan de orde wanneer dp bewaarcapaciteit thans 3000 toq in zakken té klein wordt. Er io thans een grote voorraad en zoals boven vermeld de bewer king is in volle gang. Elk van de drie machinale eenheden, waarmee wordt gewerkt, bestaat uit een vporreinïger, 2 njachinps met elevatoren, voorraad- bunkers 'en electromotor, êen erwten leesmachine, een poetsmachine, 2 soortelijk-gewicht sorteerders en een mechanische lift. Ook zal nog een me chanische los- en laadinrichting wor den gemonteerd, zodra de loswal is aangelegd. Ooh een kontoor De personeelssterkte van het eep? trunj omvat 8 leden, ondër wie een directeur en een vrouwelijke kracht voor de administratie. Als directeur is benoemd de heer R. Metering. Het bestuur van het centrum telt 7 leden en er is een raad van toezicht van 5 leden. Vap belang is voorts nog, dat men het voornemen heeft in de on— Bevestiging en intrede. Zondag a.s. zal een tweetal Gere formeerde predikanten op Walcheren gijn intrede doen. In Arnemuiden wórdt ds. H. K. Poelman des morgens om 10 uur bevestigd door ds. Z. C. Versluis te Giessep-Rijswijk. In de midejagdiehst van 2.30 uur doet ds. Poelman intrede. Ds. A. Dondorp sr. zal te Domburg o mlö pur ds- A. j. Dondorp bevestigen. De niqpwe pre? dikant doet aldaar intrede óm >7 "upr en te Westkapelle in de middagdienst van 2.30 uur. Onomstotelijk bewijs van deugdelijkheid Mensen, dip graag gewicht willen ver liezen, passen dikwijls ondeugdelijke rhïddélen tóe, die hun gezondheid schaden, cf geen uitwerking hebben. In Zweden kent men reeds 18 jaar lang het Carrugan melkdieet, dat verrassende resultaten geeft. Daarom is Carrugan ip Zweden uiterst gun stig bekend en wordt door duizenden toegepast en aanbevolen. Carrugan is absoluut veilig, onscha delijk "én de samenstelling volkomen verantwoord. De dosering der ver? schillende stoffen, die door Carru gan aap melk woFden toegevoegd, zijn hét resultaat van uitgebreide proeven. Carrpgan-melk brengt Uw lichaamsgewicht op het' juiste peil en maakt slank, zonder dat enige hon? gergevoel optreedt. Carrugan, het enige originele Zweed se melkdieet, maakt de melk romig en fris met een aangename smaak. Carruganmelk stimuleert de stofwis? spling zonder echter een laxeer middel te zijn, zuivert het orga? nisme en maakt op absoluut onscha delijke wijze s}ank, jong en fit. Let op het merk! Alléén Carrugan heeft al deze gunstige eigenschappen. Carrugan is het enige originele Zweedse 'melkdieet, het enige dat werkelijk veilig slank maakt, zonder nadelig te zijn voor Uw gezondheid! Walcheren ZATERDAG 8 OCTOBER. Ned. Hery. kerk. (Koorkerk)8 8-3ü Interk. avondgeb.; Vlissingen (Engelse kerk)7.30 8 Interk. avondgeb. Zcvendedags Adventisten: Middel burg: 10 Bijbelstudie, 11 ds. de Rui ter; Vlissingen: 9.15 ds. de Raad, 10.15 Bijbelstudie. ZONDAG 9 OCTOBER. Ned. Herv. kerk. Arnemuiden: 10 en 2.30 ds. Verwey; Domburg: 10 en 7 ds. v. Willenswaard; Gapinge: 2 ds. de Boer, 2.30 ds. Wisse; Kleversker- ke: 10 vie. Don; Koudekerke: 10 ds. Hoffman (H.A.), 10 jeugdkerk, 2.30 ds. Hoffman (H.A. en dankz.), Vliss- str. 7 ds. Hoffman; 't Zandt; 10 ds. Roscam Abbing, 10.15 jeugdkerk, 7 vic. de Mey; Mellskerke; 2.30 ds. Kwast; Middelburg, Nw. kerk: 10 ds. Sneller, 7 ds. v. d. Linde (zang- dienst); Oostkerk, 10 ds. Aalders (H. A.) Bioscoop (jeugdkerk) 10 dhr. Barnard; Nieuw- en St. Joosland: 10 ds. Don, 2.30 ds. yan Empel; Oost- en West-Souburg; 9.30 en 11 ds. van Duyne, 7 (Is- Haitjema, 9.30 jeugd kerk in „Concordia"- Oostkapelle: 10 (H.A.) en 2.30 (dankz.) ds. Ri chard; Rittherp: 10 en 2.30 ds. van 't Hof; Serooskerke: 9.3Ö èn 2.30 ds. v. d. Wind (H.A. en d^nkz.): St. Lau rens; 10 en 7 (jeugdd.') ds. Kalkman; Veere: 2 vic. Don; Vlissingen, St. Ja- cobskerk; 10 ds. Kwast (H.A.), 5 ds. Kloosterman; Engelse kerk: 9.30 kerk voor jongeren; Noorderkapel: 9 en 10.30 ds. de Groot (Voorb. H.A.) 7 ds. Kwast; Havendorp: 10 ds. Kloosterman; Vrouwenpolder: IQ ds. Wisse; Westkapelle: 9.30 en 2.30 (H. D.) ds. Oosthoek, 7 ds. Aalders (jeugdd.); Zoutelande: 9.30 ds. Hait jema. 2.30 ds. Maas. Eglise Wallonne. Middelburg: 10.30 dans l'Eglise Mennonite M. Ie pasteur Risseeuw. Geref. kerk. Middelburg (Hof- pleinkerk) 9,30 ds. Meister (bed. H. A), 2 ds. De Boer (bed. H- A). 5 ds Meister (dankz.); (Noorderkerk) 9.30 ds. De Boer (voorber. H. A.), 5 ds. De Boer; Rusthuis) 2.30 ds. Meister (béd. H. A.); (Luth. kerk) 7 15 dhr. De Jonge; Arnemuiden 10 ds. Versluis (bevestiging), 2.30 ds. Poelman (intrede); Domburg 10 ds. Dondorp (bevestiging), 7 ds. Don dorp (intrede); Gapinge 10 en 2.30 ds. Spoelstra (voorber. H. A-); Grijpskerke 10 ds. Van Nes, 2.30 ds. Goumare; Kopdekerke 9.30 en 2.30 ds. Elshout; Meliskerke 9.30 ds. Goumare, 2.30 ds. Van Nes; Oost kapelle 10 en 2.30 ds. Dercksen (bed. H. A. en dankz.); Serooskerke 10 en 2.30 ds Van Wouwe; Souburg 9.30 en 2.30 ds Brederveld (bed. H. A. en dankz.); Sint Laurens 10 ds. Boon; Veere 9.30 en 2.30 ds. Streef kerk (v.m. bed. H. A., nam. dankz.): Vlissingen 9.30 en 5 ds. v. d. Schaaf; Vrouwenpolder 10 en 2.30 drs. Ja ger; Westkapelle 9.30 geen dienst, 2.30 ds. Dondorp (intrede). Geref. gemeente. Aagtekerke 9.30 2 en 6 leesdienst; Arnemuiden 9.30, 2 en 6 leesdienst; Vrjidag 14 Oct. 7.30 ds. v. d. Ketterij; Meliskerke 9.30 2.30 en 7 leesdienst; Middelburg 9.30, 2 en 6.30 ds. Rijksen; Oost kapelle 10 en 2.30 leesdienst; Vlis singen 9.30, 2.30 en 6.30 leesdienst; Westkapelle 9.30, 2 en 6 leesdienst. Zpiiteiande 10, 2.30 en 7 leesdienst. Chr. Geref. kerk. Arnemuiden 6.15 ds. Slagbogm (afscheid); Middel burg 9.30 en 3 ds. Slagboom (nam. afscheid); Vlissingen 9.30 en 5 ds. De Vpyst. Ver. van Vrijz. Herv. Middelburg ds. v. d. Wall. Ver. van Vrijz. Herv en Rent. Kring. Wissingen 10.45 ds. Jacobs. Evang. Luth. gemeente. Middel burg 10.30 ds. Happee; Vlissingen 9 ds. Happee. Doopsgezinde gemeente. Middel burg geen dienst; .Vlissingen 10 ds. Mathijssen. Herst. Apost. Zcudiiigsgemeente. Vlissipgen (Bakkersgang) 10 en 4.30 dienst. Herst. Apost. Zendingskerk: Vlis- middellijke nabijheid van het centrum eep kantqor te stichten- Daartoe is reeds een plan ontworpen. Rest te vermelden, dat het Peul vruchtencentrum geen bemoeienis heeft met de afzet. Deze wordt door de coöperaties ep het Centraal Bu reau "zelf gerégeld. Daar de afstanden van het centrum tot de vestigings plaatsen (jer verenigingen en de ha vens, waarheen het product, dat gro tendeels wordt geëxporteerd, ge bracht moet worden, nogal uiteen loopt, zal een regeling worden getrof fen vóór het veri chil in tarief. Men acht het namelijk onbillijk, dat ver v3n het centrum gelegen vereni gingen meei vracht moeten betalen dap b-v. de ?eepuse leden. Om die re den bestaat een plan om egalisatie van de vrachttarieven door te voe ren, zodat ieder Ii<| naar evenredig heid bijdraagt. Natuurhistorische vereni ging vergaderde te Goes. De afdeling Zeeland van de Ko ninklijke Nederlandse Natuur His torische Vereniging hield Donder dagavond een vergadering in res taurant „De Opril'r te Goes. Na de opening en verwelkoming door de voorzitter, de heer B. J. J. R. Wal recht. kwam de heer Vahlenkamp aan het woord. Spreker hield een causerie over ziin tochten naar Schouwen-Duiveland, gevolgd door zwerftochten met Brouwershavense vissers over de zee. In de pauze werd verzameld materiaal getoond. Hierna projecteerde de heer" Van de Vrie foto's van landschap en bloe men uit Zeeland, waarmede tevens een eind kwam aan deze geslaagde avond. K.N.Y.B.wedstrijden voor a.s. weekeinde De K.N.V.B. heeft voor het a.s. weekeinde de volgende wedstrijden vastgesteld: BETAALD VOETBAL. Hoofdklasse A: Roda Sport—Storm vogels; LiriibürgiaFortuna '54; D. O.S.Eindhoven; Amsterdam—Ex celsior; V.V.V.A.D.Ó.; N.A.C.— Ajax; Sparta—Noad; Vitesse—H.V. C.; E.B.O.H.Rigtersbleek. Hoofdklasse B: Alkmaar—S-V.V.J Willem IIS.C. Enschede;" Emma De Graafschap; De Volewijckers Fejjenoord; B.V.V.^D.F.C.; Scheve- ningen Holland Sport—E.D.O.; M.V. V—Elirikwijk; P.S.V.—G.V.A.V.; Sit- tardfa—Rapid 3.O. Ie klasse A: VelocitasR.E.e.; A. G.O.V.V.—N.E.C.; Enschedese Boys R.C.H.; De ValkXerxes; Veen- damHeerenveen; P.E.C.Go Ahead. Ie klasse B: Be QuickWagenip- geh; LeeuwardenZwolse Boys; Haarlem-?-G.N.A. Hermes D.V.S.— Rheden; 't GooiBaronie; Longa Blauw-Wit; Helmond—Heracles. le klasse (3: K.F.C.—Wilhelmina; OosterparkersHelmond ja; Fortu na VI—U.V.S.; DoskoZwartémeer; VolendamHilversupi; D.H.C.T.O. P.^ OldenzaalZeist; Tubantia—Z. AMATEURVOETBAL. le klasse C: Roermond?r??Almania; Allïance?=?V.V.H. '16; Maurits V.S.V. '34; SchijndelKimbria; Sportclub EmmaWT.S.C.; Vlissingen Brabantia. 2e klasse B: Dongen—Rood-Wit W.; RoosendaalMiddelburg; Goes Hulst; Axel—M.O.C. '39; D.E.S.K. R.A.C. 3e klasse C: V.E.S. '34?^Gudok; BSC—1Virtus; RKCRWB; De Schutters?—Hero. 3e klasse D: Odio^-Zeeland Sport; BiervlietR.K.F.C.; Hontènisse— Terneuzen; Steen—R.C.S.; Nieuw? Borgvliet—Meto; Zeelandia??-Corn Boys. 4e klasse G: S.C. Gastel—Steenber gen; H.S.C. '28Grenswachters; D. E.V.O.—Halsteren; BurghR.S.V. 4e klasse H: LuctorAardenburg; Koewacht—Hanswèertse Boys; Yer? seke—Ria W.; Breskens^Clinge; Oostburg—Hoofdplaat. Reserve 2e klasse C: R.C.S. II— Goes II; Terneuzen IIMiddelburg HI; Corn Boys II—Zeeland Sport IH Axel nMiddelburg II; Breskens II Hontenisse II; Zeelandia nVlis? singen II. singen (Kasteelstraat) 10 en 5 dhr. Ent. Leger des Heils. Middelburg 10 heiligingsdienst. 3,30 openluchtsa menkomst, 7.30 afscheidssamen- komst kapiteins Van Greven. Het Kruisleger. Middelburg 10.30 wijdingsdienst, 7.30 heilssamen- komst o.l.v. kol. Schuil. 2 en 6.30 leesdienst. G.G.N. Middelburg (Veiling) 9.30, Evang. Ver. op G.G. Wissingen (Willem UI) 10 en 5 ds. Grisnigt. ZONDAGSDIENSTEN ARTSEN. Middelburg: M. Reljerse. Selsweg 29, tel, 3456; Vlissingen: J. Vader. Badhuisstraat 106, tei. 2472; Koudekerke, Zoutelande en Westkapelle: H. Fri.-na. Duinweg 59. Zou- teiande. tel. K 1136282; Veere. Seroos kerke en Oostkapelle: Reijnders—Schilt, Dorspstraat 46. Serooskerke. tel. K 1189— 212. Apotheek: Middelburg; apotheek Nonhe- bel, Lange Delft 133, tel. 2538. Vlissingen: apotheek J. M. M. v. d. San- de, Badhuisstraat 22, tel. 2066. D October Vlissingen Terneuzen Hansweert Zierikzee Wemeldinge 10 October Vlissingen Terneuzen Hansweert Zierikzee Wemeldinge HOOG EN LAAG WATER U.+ N.A.P. 7.14 1.56 7.42 1.74 8.11 1.86 S.2S 1.31 8.50 1.48 U.+N.AJ». 20.04 1.71 20.32 1.89 20.59 2.01 21.15 1.42 21.32 1.58 U.-N.AF 1.12 1.49 1.42 2.12 1.51 2A1 1.62 1.79 1.18 8.46 9.14 9.34 9.54 1.38 1.56 21.42 22.Q7 22.30 32.48 1.60 1.78 1.90 1.33 1.48 3.29 3.il 3.32 1.44 1.62 ïiè 1.29 U—N A.P. 13.49 1.54 14.18 1.66 14.46 1.84 14.32 1.22 14.42 1.43 15.2G 1.57 15.52 1.69 16.18 1.87 16.03 1-28 16.15 1.50

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 3