PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Accoord tussen Tsjecho-Slowakije en Egypte over wapenleveranties Staten aanvaardden voorwaarden voor bouw provinciale griffie BILT MUTATIES BIJ INDONESISCH HOGE COMMISSARIAAT EISENHOWER DINSDAGOCHTEND BUITEN DE ZUURSTOFTENT Vandaag... 198e Jaargang-No. 227 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter Hoofdredacteur: W Leertouwer. Adj.-Hoof dred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS, 47 cent per 'week; 5.85 p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 28 Sept. '55 ADVERTENTIEPRIJS 23 cent per mm. Minimum p. advertentie t 4.—, Ing mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max u regels) 23 cl pet regei met een minimum van i L— „Brieven of adres Bureau v d. Blad' 25 cent meer. Glrc No 359300 P-ZX. Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841: Goes, Lange Vorststr. 63, telef. 2475(b.g.g. 2228); Oostburg, Flnlandstr. 2. telef. 16: Terneuzen. Brouwerijstraat 2: Zierikzee. N Bogerdstraai 24. telef. 26 ONTHULLING IN CAIRO „Pogingen om wapens uit Westen te verkrijgen mislukten De Egyptische premier, Gamel Ahdel Nasser, heeft Dinsdagavond mede gedeeld, dat Egypte de vorige weck een overeenkomst met Tsjecho-Slowakije heeft getekend voor de levering van wapens aan Egypte. Egypte had deze stap gedaan na herhaalde mislukte pogingen om wapens van het Westen te verkrijgen, „niet voor oorlog, maar voor vrede". De overeenkomst bevat geen andere voorwaarden dan zuiver commerciële, zo zei de premier op een militaire tentoonstelling in Cairo, die hij had ge opend. Zijn toespraak werd door radio Cairo uitgezonden. Inmiddels had een woordvoerder va n 't Britse ministerie van buitenlandse zaken te Londen meegedeeld, dat Egypte ook een Russisch aanbod tot levering van wapens had aanvaard. Later werd bericht, dat o.m. Mig-straaljagers en duikboten waren aangeboden. Nasser zei op de expositie, dat hij ge weigerd had, van het Westen wapens te aanvaarden op voorwaarden, die hij niet in overeenstemming kon brengen met de doelstellingen van de revolutie. De overeenkomst met Tsjecho-Slowa kije is voor Egypte gunstig, zo ver volgde hij, daar de wapens zullen wor den betaald met Egyptische producten, zoals katoen en rijst. Overeenstemming Harold MacMillan, de Britse minis ter van buitenlandse zaken en John Foster Dulles, zijn Amerikaanse ambts genoot, hebben Dinsdag gezamenlijk berichten ontkend over een Brits-Ame rikaanse tegenstelling ten aanzien van eventuele Amerikaanse wapenleveran ties aan Egypte. In ccn officiële verklaring zeiden de ministers, dat zowel de Britse als (le Amerikaanse regering hun politiek in zake wapcnleveranties aan landen in het Midden-Oosten baseren op twee principes, deze zijn: 1. „De wens, de verschillende lan den in staat te stellen hun binnen landse veiligheid en defensie te garan deren" en Statenzitting Er waren twee punten, die Dins dagmorgen tijdens de buitenge wone zitting van Zeelands Sta ten met name de aandacht trokken: het voorstel inzake een nieuw ge bouw voor de provinciale griffie en de vragen van de heer Van Oorschot over het uitblijven van het buiten landse geschenkgelden. Sinds 1953 verschijnen deze gelden op gezette tijden in het nieuws, omdat ze tot nu toe keurig opgeborgen bleven in een of andere kluis, terwijl ze in het rampgebied hard en hard nodig zijn. In Juni werd bekend gemaakt, dat de verdeling in handen was gelegd van de Commissarissen der Koningin in de drie rampprovincies en gisteren bleek, dat zij ae volgende maand hun eerste vergadering hierover zullen houden. Dat laatste was eigenlijk het enige nieuwe aspect in de verkla ring, die Zeelands Commissaris Dins dagmorgen aflegde over deze aange legenheid.'Er komt nu schot in de zaak en men mag dus hopen, dat al le geheimzinnigheid over deze ramp- gelden binnen korte tijd verdwenen zal zijn. Inmiddels heeft men in Zee land niet stilgezeten, er is gewerkt aan richtlijnen voor de verdeling in de provincie zelf een commissie van de Stichting Zeeland houdt zich .daarmee bezig zodat onmiddellijk 'met voortvarendheid kan worden aangepakt, zodra bekend wordt, welk bedrag voor dit gewest is bestemd. Dat kan een goede Sinterklaas wor den Het was duidelijk, dat er bij de Statenleden geen bezwaren be stonden tegen het voorstel om de voorwaarden te aanvaarden, die de regering verbindt aan de stich ting van een nieuwe provinciale grif fie. De huidige gebouwen aan de Dam te Middelburg zijn voor de ge westelijke administratie volkomen ongeschikt, zodat verbetering drin gend noodzakelijk is. Daarbij komt nog, dat door nieuwbouw een einde komt aan een ongewenste toestand in het Abdijgebouwcomplex, dat sinds de brand van 1940 niet langer meer een gesloten geheel vormt Nieuw bouw en Abdijrestauratie worden daarom op zinvolle wijze gecombi neerd! Opvallend was, dat een belangrijk facet van de provinciale hu:svesting niet bij dit voorstel aan de orde kwam, maar bij de benandenug van de aankoop in Middelburg van een 6 Abdijcomjjïex, W-jr* --g» 2. „Het vermijden van een bewape ningswedloop, die zeker zou leiden tot een vergroting van de spanning in het gebied". De verklaring werd uitgegeven op een gezamenlijke persconferentie van de beide ministers. Twee straaljagers in botsing boven Oss Een der piloten kwom om het leven. Dinsdagmiddag om tien voor vier zijn boven Oss in Noord-Brabant twee meteor-straaljagers van de Koninklijke Nederlandse Luchtmacht door nog on bekende oorzaak met elkaar in botsing gekomen. De bestuurders van de toe stellen één van de vliegbasis Leeuw arden en één van de basis Soesterberg trachtten zich met de schietstoel te redden. De piloot van het uit Leeuw arden afkomstige toestel, de 30-jarige ongehuwde sergeant-vlieger Darieux uit Katwijk, slaagde daarin en bereik te ongedeerd de grond. De pogingen van de andere piloot, de 27-jarige on gehuwde rcs. tweede luitenant-vlieger J. A. M. van Vilsteren uit Zwolle, mislukten. Hij is om het leven geko- Het ene toestel kwam neer in de pol der De Meer onder Berghem, het an dere by Alphen (Gld.). Beide vlogen in brand en werden geheel vernield. Orkaan Louise nadert Japan In Japan treft men koortsachtig voorbereidingen met het oog op de wervelstorm Louise, de krachtigste voorzover bekend uit de geschiedenis van de Stille Oceaan, die weldra de Japanse kust kan bereiken. In de vis sersplaatsen trekt men de schepen zo ver mogelijk op het strand. De boeren moeten echter werkeloos toezien hoe de zware slagregens, die aan de storm voorafgaan, hun te velde staande ge wassen neerslaan en de verwachte re- cordoogst met vernieling bedreigen. De straal van de storm is ongeveer 240 kilometer. Hij dreigt zijn weg te zullen nemen via Centraal-Japan en Tokio. De storm heeft reeds het Amerikaan se eiland Iwo Jima geteisterd. Tweejarig meisje verdronken in moddersloot. Dinsdagmorgen is het ruim 2-jarig dochtertje van -dé familie C. Dros in Eierland (Texel) in een tegenover de woning gelegen moddersloot geval len. Toen de moeder het kind, dat slechts enkele ogenblikken werd ver mist, vond, bleken de levensgeesten reeds te zyn geweken. Wet op het kijkgeld in de Eerste Kamer De Eerste Kamer komt voor het eerst weer bij elkaar Dinsdag 4 Octo ber a.s. ter behandeling o.a. van het wetsontwerp op het kijkgeld. De voorzitter van deze Kamer, mr. Jonkman, heeft dat in de vergade ring van Dinsdag medegedeeld. In de ze vergadering zijn de heren Diepen horst en Commelbeeck beëdigd. Zij zijn bij de laatste Eerste Kamer-ver kiezing gekozen, doch hadden door afwezigheid in een vorige vergade ring de vereiste eden nog niet kun nen afleggen. De Eerste Kamer benoemde Dins dag de leden van enige vaste com missies. NIEUW OVERLEG MOGELIJK Taak voor ambassadeur Een woordvoerder van het Indonesi sche ministerie van buitenlandse za ken heeft tegenover de pers verklaard, dat dit ministerie het voornemen heeft, de positie te versterken van Indonesi sche buitenlandse vertegenwoordigin gen. Naar van welingelichte zijde wordt vernomen, zullen alle functionarissen van het Indonesische Hoge Commissa riaat in Nederland, wier diensttijd verlopen is, spoedig naar Indonesië moeten terugkeren. De mogelijkheid is groot, dat Neder land bereid wordt gevonden, met In- donesische vertegenwoordigers te on derhandelen over de financieel-econo- mische overeenkomsten. Het Parool koppelde aan de voorgenomen personeelswijziging van het Indonesische Hoge Commissariaat een aantal min of meer sensationele mededelingen vast. Als nieuwe ambas sadeur werd genoemd de voormalige Indonesische ambassadeur in Austra lië, de heer Oetojo Ramlam. Daarnaast werd gemeld, dat de nieuwe ambassa deur de taak krijgt met zijn medewer kers op diplomatiek niveau een Neder lands-Indonesische conferentie op mi nisterieel niveau voor te bereiden. De ze bijeenkomst van ministers zou vol gens de wensen van de. Indonesische regering het gehele terrein der betrek kingen tussen de beide landen onder Piet Visser wil toch naar de „Renate Leonhardt". Voorzitter Piet Visser en enige an- np] een suggestie, die door het colli slechts op lange termijn uitvoerbaar werd geacht. De opmerking van de heer Schorcr vestigde niettemin de aandacht op de toch wel eigenaardi ge toestand, dat een groot deel van de Abdijgebouwen van ouds dé plaats van Zeelands bestuur thans worrlt gebruikt door rijksdiensten, terwijl provinciale instanties, die met de griffie een organisch geheel vor men, her en der door Middelburg zijn verspreid. Nu de bouw van een griffie in het Abdijcomolex binnenkort wordt ge realiseerd, vraagt men zich toch wel af of de suggestie van de heer Schorer inderdaad slechts op lange termijn kan worden bekeken. Maakt het provinciaal bestuur wel altijd gebruik van zijn oudste rechten op de Abdijgebouwen? bergingstoren te slopen en alle berg hout te verwijderen om zodoende het gewicht met circa 25.000 kg te ver minderen en zo de diepgang theore tisch-van 11.92 meter op 10 meter te brengen. Men is vast voornemens, Vrijdag a.s. bjj hoogwater uit te varen. De beslaglegging op de toren (dooi de firma Genius, staalconstructeurs, te IJmuiden) is, aldus de heer Vis ser, onrechtmatig. Er is nog een vol doende groot bankconto tot het vol doen van deze volgens hem geringe vordering. Van de zijde van Rijkswaterstaat heeft men doen weten, dat de ber gingstoren, als hij eenmaal buiten gaats is, niet meer in de IJmuidense of de Helderse haven zal worden toe gelaten. de loupe, dienen te nemen. Als belang rijkste punten van bespreking werden genoemd de kwestie van de vervan ging van de financieel-economische overeenkomsten der Ronde-Tafelcon ferentie, de juridische bijstand aan de Nederlandse gearresteerden in Indo nesië en de terugkeer van de Ambone zen. Ten aanzien van de beide laatste kwesties zou de tegenwoordige Indo nesische regering een soepeler gedrags lijn willen volgen dan haar voorgan- ster. Ook zou men het mogelijk achten het geschil inzake Nieuw-Guinea op nieuw op het tapijt te brengen met handhaving van de wederzijdse stand punten der partijen. In zijn functie van inspecteur-gene raal van de luchtmacht, heeft Prins Bernhard Dinsdag per helicopter een bezoek gebracht aan de luchtbasis Deelen, waar hij o.m. de luchtmacht technische school, de luchtmacht elec- tronische school en een groep lichte vliegtuigen bezichtigde. De foto toont de Prins tijdens een onderhoud met een van de brandweermannen van de eveneens op de basis gevestigde brandweerschool. Nieuw salarisbesluit voor Nijverheidsonderwijs. In het Staatsblad is afgekondigd een Koninklijk Besluit tot herziening van de regeling inzake de bezoldi ging van het personeel aan de Rijks- en ingevolge do nijverheids-onderwijs wet gesubsidieerde gemeentelijke en bijzondere scholen voor lager nijver heidsonderwijs. Dit nieuwe salarisbesluit heeft te rugwerkende kracht tot 1 Septem ber 1955. In vergelijking met de bestaande regeling zijn in het nieuwe besluit veranderingen aangebracht, die o.m. betreffen: vaststelling van de sala- ris-anciënniteit; gelijke salariëring van de leraren in de technische vak ken en de leraren, die bevoegdheid bezitten voor de algemene vakken in casu de bezitters van de hoofdakte, de invoering van een bezoldigingsre geling voor de volledige betrekking, het aantal wekelijkse lessen, dat in dag- en avondbetrekking tezamen voor bezoldiging in aanmerking komt de aktetoelage en de bezoldiging van directeuren van avondscholen. In de wedde bedragen zijn de salarisverho gingen van zes en drie proeent be grepen. Het ligt in het voornemen de be langhebbenden te zijner tijd in het genot te stellen van een uitkering ineens over de maanden Januari- Augustus 1955, in verband met de omstandigheid, dat de datum van in werkingtreding van het besluit acht maanden later valt dan aanvankelijk mocht worden verwacht. GOEDE BERICHTEN OVER PRESIDENT Wallstreet gaf herstel te zien Volgeus een door het Fitzsimons Legerhospltaal te Denver uitgegeven meer een gevolg van de zorg voor zijn gezondheid aan van de wens om de staatszorgen te vergeten, zo wordt gezegd. Wallstreet gaf Dinsdag bij opening een herstel te zien op het bericht dat bulletin blijft de toestand van presi- nresident FUpnh. «en ,„0jd dent Eisenhower op bevredigende e!Se uur werden mee dan een millioen bevredigende wijze vooruitgaan, zonder dat zich complicaties voordoen. Na een goede nachtrust te hebben genoten bracht de patiënt Dinsdag een groot deel van de ochtend buiten de zuurstof- tent door. „De president voelt zich goed en hij is opgewekt", aldus het bulletin van de behandelende artsen. Volgens A.F.P. wisten de artsen van de president reeds langer, dat diens drukke werkzaamheden nade lige gevolgen voor zijn gezondheid konden hebben. Zij bevalen daarom de rustperioden aan, waarop tegen standers wel eens critiek uitoefenden. De president bracht niet altijd naar eigen verkiezing hele middagen door op de golfvelden, om zich te wijden aan zijn geliefde sport. De lange weekeinden en de vacanties waren viert prins Felix van Lu- Pi xemburg zijn 62e verjaardag: p is het 60 jaar geleden, dat de beroemde Franse scheikun- dige, bacterioloog en genees- heer Louis Pasteur, uitvinder van een serum te'gen hondsdol- - heid. te Villeneuve 1' Etang bij Parijs overleed. llllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllll „MOSSELSCHUITJE" WORDT AFGEDANKT JFerfe kan in drie jaar gereed zij ijn PROVINCIALE STATEN van Zeeland hebben Dinsdagmorgen tijdens een buitengewone zitting het college van Gedeputeerden gemachtigd de voorwaarden aan te gaan, die de regering heeft gesteld aan de bouw van een nieuwe provinciale griffie. Het rijk zal 1.450.000 van de bouwkosten betalen, terwijl voor rekening van de provincie een bedrag van 400.000 blijft, alsmede de inventaris van 250 .000. Met de bouw zal ea. 3 jaar ge moeid zijn. De Statenleden toonden zich zeer verheugd, dat zij nu eindelek dit belangrijke besluit konden nemen, temeer omdat het sinds vyftien ja ren met de huisvesting van de provinciale griffie uiterst droevig is gesteld. Zo vergeleek de heer P. V. M. Vercauteren (KVP) de kamer van de Com missaris der Koningin in het huidige gebouw zelfs met een „mosselschuit je" „En toch is mp kamer nog de mooiste van de hele griffie" merkte de Commissaris in zyn antwoord op en hij gaf vervolgens een schilder achtige opsomming van „griffie-ge breken". De kamer van Gedeputeer den wordt door de boden plechtig be titeld als „zaal", maar in feite is het een pijpenla Stukken plafond ko men onverwacht naar beneden, er is veel te weinig ruimte, kortom: ver betering is hard en hard nodig. Daar aan werd overigens door de Statenle den allerminst getwijfeld, zo bleek uit hun woorden. De eerste spreker over het voor stel was burgemeester D. Kodde van Zoutelande (SGP), die in de ontwerp plannen vrij veel kamertjes had ont dekt, waarin alleen de afdelingschefs zullen zetelen. Hij vroeg zich nu af, of er niet meer „chef-kamertjes wa ren geprojecteerd dan er chefs ter griffie zijn. En waar komt het ar chief? zo wilde hij verder weten. Is er ook plaats voor de afdelingsver gaderingen van de Staten en is er geen mogelijkheid, dat ook een Sta tenzaal in het complex wordt opge nomen omdat de huidige wat excen trisch ligt ten opzichte van de ove rige Abdijgebouwen? Burgemeester A. H. S. Stemerding van O. en W. Souburg (CHU) vond het tijdstip voor de bouw niet gelukkig. De regering legt het accent thans terecht op de woningbouw en dat is nodig, ook in Zeeland. Maar aan de andere kant is een griffiegebouw even zeer noodzakelijk, zo moest hy toegeven. Hoeveel jaar zal nu met de bouw gemoeid zijn en hoe is het onderhoud geregeld? Komt dat laatste voor re kening van het rijk of van de provin cie? vroeg de heer Stemerding De heer Vercauteren (KVP) was ver heugd over het voorstel en hoopte, dat het gebouw spoedig gereed zou zijn. pe woordvoerder van de PvdA- fractie, de heer L. P. van Oorschot, ging even in op enkele opmerkingen van burgemeester Kodde, betoogde, dat de huidige zeer wel voldoet en een onderdeel van het Abdijcomplex is. Alleen vroeg hij zich af of het bedrag van de inventaris niet wat aan de hoge kant was. „Kamertjes" De Commissaris der Koningin, jhr mr A. F. C. de Casembroot, beant woordde zelf de sprekers, waarna Gedeputeerde mr. A. J. van der Weel enkele financiële kanten van de zark (Vervolg op pag. 7) aandelen omgezet. De koersdaling van gisteren heefl naar geraamd wordt de beurswaarde van de op ~e New ï'orkse Stock Exchange geno- i teerde aandelen mei bijna 13 milliard dollar doen dalen. Dinsdag was er echter grote vraag. Men rachtte koopjes te halen. Oudste Nederlandse wordt Zondag 106 jaar. De oudste inwoonster van ons land, de te Eibergen wonende weduwe A. B. Karnebeek, geb Backs, zal Zon dag 2 October a.s. haar lOGe verjaar dag vieren. De feestelinge is nog verrassend flink en vitaal. Zij is tweemaal ge trouwd geweest, doch heeft geen kin deren. Eibergen in de woning van mevrouw Zondagochtend zal de pastoor van Karnebeek de mis opdragen. De dorpsmuziek zal de jarige een sere nade komen brengen. Haags meisje dodelijk gewond op onbewaakte overweg. Op de onbewaakte overweg adn de Slaehthuisweg te Hoek van Holland is in de nacht van Maandag op Dins dag een auto gegrepen door de trein, die tegen half één uit Rotterdam was vertrokken. De 23-jarige verkoopster Chr. Th. T. uit Den Haag die naast de bestuurder zat, werd in zeer ernstige toestand naar het ziekenhuis „St. Joannes de Deo" in Den Haag ver voerd. Onderweg is zy overleden. Soekamo afgebeeld op verkiezingspamfletten. De P.N.I. heeft besloten, om te gen de regeringsorders in de verkie- resident Soekamo voort te zetten, •e pamfletten werden in hotels uit gedeeld, zonder dat de betrokken di recties toestemming gaven. Men ver wacht, dat een aantal arrestaties zal worden verricht. Met de demonstratie-optochten, openbare bijeenkomsten en het plak ken van pamfletten op kerken, mos keeën en verkiezingslokalen in Dja karta hebben ook de communisten zich niet onbetuigd gelaten. DE VERWACHT... WEINIG VERANDERING Wisselend bewolkt met hier en daar enkele buien voornamelijk in het Noor den en Westen van het land. Matige langs de waddenkust af en toe krachtige Noordwestelijke wind. Ongeveer dezelfde temperaturen als gisteren. ZON EN MAAN 29 September Zon op: 6.37 onder: 18.27 Maan op: 17.06 onder: 3.47

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1