DDnVIMriAl F 7FFIIWRE CQUPAHT De onrast in Argentinië is nog niet bedwongen Ruim twintigduizend bezoekers zagen in Goes Zeeuws fruitcorso PRESIDENT EISENHOWER HAD EEN LICHTE HARTAANVAL PANIEK NA DOLLE RIT IN HAAGSE BINNENSTAD VERY/ACHT. Directie: F. van de Velde en F. B. BV DBBf H jjfj wm B B B B BB B B M fl fl fl M fjj H K. B B B B B B BB BB, B fl Ing mededelingen driemaal tarief, den Boer, Adjunct: W. de Pagter. H BLBV W 1 1# UÊ BBBHi JBBI BBI BH BV V V %V HES W W BV Bil Kleine advertenties (max 8 regels) Hoofdredacteur: W. Leertouwer. 23 ct pet rege, met een minimum Adj.-Hoofdred.: G. A. de Kok. Rrtpven of adres abonnementsprijs, 47 cent per WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN a 5 25 cen, meer week; d.85 p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. 1 Giro No 359300 P.Z.C Middelburg. Bur. Vlissingen, Walstr. 58—60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g, 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841: Goes, Lange Vorststr. 63. telef. 2475(b.g.g. 2228); Oostburg, Finlandstr. 2, telef. 16: Terneuzen, Brouwerijstraat 2; Zierikzee, N. Bogerdsiraai 24. teief 26 DICTATOR PERON KREEG VERTREK-VERGUN N1NG Bij gevechten in de stad Rosario vielen twintig doden Generaal Lonardi, die Vrijdag zijn feestelijke intocht te Buenos Aires hield als hoofd van de Argentijnse regering, heeft een kabinet samenge steld, dat in hoofdzaak bestaat uit Rooms Katholieke conservatieven. De meerderheid van de nieuwe ministers heeft tot dusver geen belangrij ke rol in de politiek gespeeld. Na de feestelyke intocht van Vrijdag bood de stad Buenos Aires Zaterdag een veel grimmiger beeld. Belangrijke punten in de stad waren bezet door militairen en er werd gepatrouilleerd met tanks en pantserwagens. De veiligheidsmaatregelen in het gehele land waren verscherpt, omdat zich in verscheidene plaatsen ongeregeldheden hadden voorgedaan. Een aantal fabrieken nabij Buenos Aires zou door arbeiders zijn bezet. On geregeldheden in de provincie Santa Fé zouden zonder bloedvergieten zijn bedwongen, maar in de stad Rosario (na Buenos Aires de grootste stad van Argentinië) speelden zich bloedige ge vechten af. Militairen moesten Vrijdag met be hulp van kanonnen, machinegeweren en'pantserwagens groepen Peronisti- sche betogers uiteen jagen, die optrok ken naar het centrum van de stad. De betogers werden uit de lucht met traan- gasbommen bestookt. Er is een alge mene staking afgekondigd. De betogers waren tevoren via ra diowagens gewaarschuwd, dat krachtig opgetreden zou worden. Na het verja gen van de Peronisten uit de binnen stad van Rosario werd bekendgemaakt, dat zonder meer 'geschoten zou wor den op een ieder, die zich na acht uur 's avonds op straat bevond Uit Neuquen in Zuid-Oost-Argentinië wordt gemeld, dat kolonel Forges zelf moord heeft gepleegd, kort nadat hij was belast met het bestuur over de pro vincie. Eerder was gemeld, dat hij door een onbekende was doodgescho ten. In Buenos Aires poogden Peronisten ongeregeldheden uit te lokken, maar in het centrum van de hoofdstad wer den hun betogingen snel onderdrukt. In de arbeiderswijken aan de Zuidelij ke rand van de stad moest het leger optreden. Tegen dat het donker werd klonk Vrijdagavond vanuit die richting machinegeweervuur. Ook werden ont ploffingen gehoord. In Buenos Aires vallen voorzover bekend geen slachtoffers te betreuren. In sommige wijken van de stad hielden betogers trams en bussen aan, waarop zij Peronistische leuzen aanbrachten. Bij de betogingen in Rosario zijn een Regeling watersnoodschade nadert voltooiing. De afwikkeling van de watersnood- sehadeverplichtingen zal naar ver wachting eind 1955 grotendeels zijn beëindigd. Dit wordt medegedeeld m de begroting 1956 voor het departe ment van financiën. Ten aanzien van de afwikkeling van de oorlogsschade verplichtingen staat in de toelichting o.m. te lezen, dat de voor 1956 uitge trokken bedragen de totale afdoening weer aanzienlijk dichterbij brengen. Na 1956 zullen, afgezien van de af lossingen van de uitgegeven opbouw- obligaties, nog slechts de afwikkeling van de schadecategorie onroerend goed en de afdoening van de schade gevallen in de publiekrechtelijke sec tor aanzienlijke bedragen vergen. Van 's Rijks totale verplichtingen uit hoofde, van geleden oorlogsschade ad 6.4 milliard zal dan naar schat ting nog 800 millioen resteren. Het tempo van de verdere uitgaven is in toenemende mate afhankelijk van de bouwactiviteit van de getroffenen. 4 Morteza Jazdi, gewezen secretaris van het bestuur van de (communistischgezin- de) Toedeh-partij in Perzië is ter dood veroordeeld. twaalftal personen om het leven ge komen en een vijftigtal gewond. Radio Buenos Aires maakte bekend, dat de militaire bevelhebber van Mendoza (West-Argentinië) de sta kende arbeiders heeft gelast onmiddel lijk aan het werk te gaan. Arbeiders, die dit bevel niet opvolgen, zullen wor den vervolgd wegens sabotage. Uit Buenos Aires begaven zich Za terdag detachementen gendarmerie en leerlingen van de opleidingsschool der genie naar Rosario. Boven Rosario vliegen legervliegtuigen. De bevolking is gewaarschuwd, dat de huizen des avonds verduisterd moeten zijn, aange zien de vliegtuigen op verlichte pun ten kunnen schieten. Het treinverkeer naar Rosario is stopgezet. De torpedo boot „Buenos Aires", stoomt op naar Rosario. PERON. De ambassadeur van Paraguay te Buenos Aires, Juan Chaves, heeft ver slaggevers medegedeeld dat aan ex- president Peron, en vier anderen, on der wie de vroegere minister van bui tenlandse zaken "Martinez, vergunning is verleend het land te verlaten. De echtgenoten dezer vier zullen hen ver gezellen. Atoomexplosie in de Sowjet-Unie Proeven voortgezet. De Amerikaanse commissie voor de kernenergie heeft medegedeeld dat in de afgelopen dagen in de Sowjet- Unie opnieuw een atoomwapen tot ontploffing is gebracht, „hetgeen aanduidt, dat de proefnemingen al daar met deze wapens worden voort gezet". Hieraan wordt toegevoegd, dat slechts nieuwe mededelingen over dit onderwerp zullen volgen, indien zich een ontwikkeling van bijzonder be lang zou voordoen. Franse militaire actie in Algerije. Franse strijdkrachten, gesteund door vliegtuigen en artillerie, hebben een grootscheepse zuiverings-opera- tie ingezet tegen de Algerijnse op standelingen in het Nementcha-ge- bergte aan de rand van de Sahara, ten Zuid-Oosten van het Aures-ge- bergte. Een Franse functionaris heeft verklaard, dat als het Nement- cha-gebergte van opstandelingen ge zuiverd wordt, de opstand in het Aures-gebergte en in een groot deel van het departement Constantine nagenoeg de kop zal zijn ingedrukt. Nieuw Guinea-bureau te Djakarta is dood. Silas Papare van het „Bureau West-Irian" (Nieuw Guinea) te Djakarta heeft gedreigd zich uit deze instelling terug te zullen trek ken, indien de Indonesische regering niet op korte termijn de werkzaam heden van het bureau in herbeschou wing neemt. Papare gei, dat hij eni ge tijd geleden voorstellen indiende, doch dat de regering geen duidelijke stappen deed. Hij noemde het bu reau thans „dood". „Er zijn leden van het personeel, die elke maand hun salaris halen, doch die niets uitvoeren", zo zei hij. OPGENOMEN IN HOSPITAAL In zuurstofterit geplaatst. President Eisenhower heeft Zater dag een lichte hartaanval (coronair thrombose) gehad. De president werd in zyn eigen auto naar het militaire hospitaal te Denver vervoerd. Hij was in staat zelf naar zijn auto lopen. De eerste verschijnselen van de ziekte openbaarden zich Zater dagochtend vroeg. Drie doktoren, die de president be handelden, verklaarden, dat hij de aanval goed had doorstaan en gezegd werd ook, dat de vooruitzichten herstel goed waren. Mevrouw Eisenhower bracht de nacht van Zaterdag op Zondag door in het ziekenhuis te Denver. Zater dagavond begaf zich de hartspecialist kolonel Mattingly, van Washington naar Denver. Kort na middernacht werd medegedeeld, dat de 'president in een zuurstoftent was geplaatst. Later maakte Eisenhower's arts, ge neraal majoor Snyder, bekend, dat er geen verandering in de toestand van de president was opgetreden. Volgens een Zondagochtend uitge geven communiqué had de president liet gevolg van het hijzonder we gestrektheden door de orkaan opgejaagde blank gezet. een goede nachtrust gehad en er de den zich geen complicaties voor. Vele telegrammen van medeleven kwamen binnen, o.m. van Koningin Juliana en Prins Bernhard. Winston Churchill en Adenauer, maarschalk Worosjilow, het staatshoofd van de Sowjet-Unie en de Sowjet-premier, maarschalk Boelganin. Ook Paus Pius heeft telegrafisch van zijn medeleven blijk gegeven. Te Washington deelde dr. White mede, dat zelfs als de ziekte van de president zou blijken van lichte aard te zijn, hij het een paar maanden kalm aan zal moeten doen. Pas als hij de eerste weken goed doorkomt, zal men kunnen zeggen, dat het waarschijnlijk in orde zal zijn. Het eerste Zeeuwse fruitcorso, dat Zaterdag te Goes werd gehouden, is een groot succes geworden. Naar schatting hebben 20 a 25.000 bezoe kers genoten van de kleurige wagens, die met prachtig gaaf fruit vjaren versierd. (Foto P.Z.C.) in Mexico eiste 70 doden. Ongeveer 150 gewonden. Te Torreen op 800 1cm afstand van de stad Mexico zijn langs de spoor baan twee vrachtauto's met een la ding dynamiet in de lucht gevlogen, juist toen een trein passeerde. De bestuurders hadden hun vracht auto's langs de baan geparkeerd. Men neemt aan, dat door de trillingen van de passerende trein de dynamiet- lading tot ontploffing kwam. De locomotief van de trein én een aantal wagons werden uit dc rails geslingerd. Huizen in de omgeving stortten in en slachtoffers van de ramp werden tot meer dan 300 meter ver weggeslingerd. Het aantal doden was Zondag reedscitot 70 gestegen. Van de circa 150 gewonden verkeerden verschei dene in levensgevaar. Gevechten in Zuid Celebes duren nog voort. Met steun van lucht- en zeemacht is de Indonesische landmacht thans bezig op te rukken naar gebieden, die de benden van Kahar Muzakker op Zuid-Celebes bezet hebben. Met deze actie was men in het begin van deze maand begonnen. Tot dusver heeft het leger veertig man aan doden verloren. Een groot aantal wapens werd op de opstande lingen buitgemaakt. Aan de kust na bij Lambottö werden veertig prauwen van de rebellen vernietigd. DRONKEN EN ZONDER RIJBEWIJS Twee doden en 19 gewonden Een dolle autorit in de Haagse binnenstad heeft twee doden en 19 ge wonden geëist. De 22-jarige behanger A. L. uit Rotterdam reed kort voor twaalven met een gestolen auto de voor alle verkeer afgesloten Veene- straat in Den Haag in, juist toen de bioscoop uitging. - De gevolgen waren verschrikkelijk: iets voorbij de bioscoop werden de 48-jarige mevrouw D. L. L.-O. en haar 53-jarige zuster B. G. O. aangere den en op slag gedood. De oudste werd op de motorkap zigzag over de straat nog 25 meter meegesleurd. In de Veenestraat brak een paniek uit. Gillende mensen trachtten overal een goed heenkomen te vinden en spron gen in hun angst zelfs door een étaiageruit. De wagen, die overal enorme schade aanrichtte, kwam tenslotte half op straat, half op het trottoir tot stilstand. De behanger wist in de verwarring te ontkomen docb zijn kameraad, de 22-jarige Rotterdamse straatmaker D. A. werd door de heer M. gegrepen. Zondagmorgen werd A. L. gearresteerd; hij bekende tien glazen cognac en vyf glazen bier te hebben gedronken. Bovendien had hy geen rijbewijs. In de loop van Zaterdagavond heeft A. L. de auto een Duitse wagen, eigendom van een Amerikaan in Duisburg in Rotterdam gesto len. Omstreeks kwart voor elf ging hij zijn vriend ophalen in een cafe. Zy reden naar Den Haag, waar op de hoek WagenstraatGedempte Burg wal een bestelauto van de G.E.B. werd geramd; er was alleen materiële schade. Hij reed vol gas door en kwam in het gedeelte van de Wagen straat met verboden rijrichting te recht. Op de hoek van de Grote Marktstraat werd in dolle vaart de 34-jarige bromfietser S. aangereden. Ook werd daar een herenfiets in elk aar gereden. S. moest met een her senschudding in het ziekenhuis West einde worden opgenomen. ZONNIGE EN VEELBELOVENDE START Kleurrijk schouwspel trok door overbevolkte straten Het eerste Zeeuwse fruitcorso te Goes is Zaterdag een grandioos succes geworden! Als een kleurrijk lint trok de lange stoet met Zeelands natuur lijke rijkdom door de straten van de binnenstad. Met prachtig, mooi gekleurd gaaf fruit als materiaal waren ruim twintig wagens omgetoverd tot lusthoven, die beschenen door een heerlijk Septemberzonnetje, de vele duizenden toeschouwers een fascinerend schouwspel boden. Het werd een festijn, dat zelfs de verwachtingen van de enthousiaste organisatoren heeft overtroffen. Artistiek kan het corso uiteraard op nög hoger peil worden gebracht, maar wat Zaterdag werd geboden heeft overduidelijk aangetoond, dat men met dit Zeeuwse fruitcorso op de goede weg is. De Goesse midden standers die uiteindelijk de organisatie dit jaar hebben doorgezet, hebben eer van hun werk gehad! De „start" is overweldigend geweest. Zelden heeft Goes zoveel bezoe kers binnen zijn veste gehad. Mede dank zy het fraaie weer, was de drukte vooral in de binnenstad zowel des middags als 's avonds overstelpend. Naar schatting 20 a 25 duizend bezoekers uit alle delen van Zeeland, vorm den tot aan het middernachtelijk uur één deinende mensenzee in de fees telijk verlichte en versierde winkelstraten. Reds in de morgenuren werden de bezoekers van buiten Goes aan de toegangen van de stad door vriende lijke jongedames verwelkomd met 'n fruitsurprise. Intussen werd op het veilingsterrein nog de laatste hand gelegd aan de wagens van het corso, dat om half drie de zegetocht door Goes aanving. Duizenden hadden zich reeds geruime tijd tevoren van een plaatsje langs de enkele kilometers lange route verzekerd. Afgewisseld door 5 muziekkorpsen, trokken de praalwagens met na tuurlijk de fruitfee op haar troon voorop, door de straten. Voor velen werd het een openbaring, want in be trekkelijk korte tijd was hier iets bij zonders gewrocht. De deelnemers hadden zich kosten noch moeiten ge spaard en hoewel niet iedereen er ten volle in geslaagd was om een artis tiek volkomen verantwoord werkstuk te maken, gaf het geheel een uitste kend indruk. Het was een fleurige stoet, vol af wisseling en een prachtige propagan da voor het Zeeuwse fruit. Voor de jury, bestaande uit mevr. G. A. Dorst -Vos en de heren ir. J. J. van Hennik en J. Melse, was het geen gemakke lijke taak om uiteindelijk tot het toe kennen van de prijzen te komen. Nadat de stoet op de Grote Markt was ontbonden, reikte de fruitfee rond vijf uur de prijzen uit. De veilingsvereniging „Zuid Beve land" te Goes, welke met een keu rige, geheel uit appelen opgebouwde veilingsklok deelnam, kreeg te recht met 88 punten de eerste prijs. Vice-voorzitter Nijsse mocht hiervoor de wisselbeker van „Handelsbelan gen" en een geldprijs van 250 in ontvangst nemen. De tw. jde prijs 200) ging naar de Goesse midden standsverenigingen, die met „Mercu- rius en zijn hofdames, 86 pt. ver wierven. De derde prijs 150) was met 84 pt. voor de Lange Kerkstraat, .die op haar wagen de fruitfee en haar hofdames meevoerde. De vierde prijs 100) ging naar N.V. garage Lc'jisse, Goes met 82 p_. voor een smaakvol versierde auto. Geldprijzen van 75 waren er voorts nog voor de fa. A. Z. Schrier en Zonen, Kapelle (80 pt.), N.V. N. J. Mulder, Rotterdam-Goes. 78 pt., Gebr. de Jongh, Goes 74 pt., Garage Louisse kreeg nog voor twee auto's resp. 76 en 74 pt. Verder de Zeeuw se Fruitteelt Mij., Goes met 72 pt.. Tuinbouwvereniging Kloetinge. 70 pt., Ford Garage, Goes 66 pt., Asepta, Deltf 64 pt., Goesse Middenstands vrouwenvereniging 64 pt., Fa. S. P. Groenleer en Zn., Kapelle 62 pt., Fruithandel M. Tilroe, Goes 62 pt., af. Van de Hell, Goes 60 pt., Gebr. de Jongh, Goes 58 it., f rui thai Job- se, Goes 54 pt.. Garage Spelier, Goes 52 pt., Asepta, Delft 52 pt.. J. Dane, 's-H. H- kinderen 50 pt., en Kon. Mij. v. Tuinbouw en Plantkunde, afd. Goes 68 pt. Daar de laatste inzending helaas te weinig fruit bevatte, kwam zij niet in aanmerking voor een ho gere prijs. (Vervolg op pag. 6) In de Veenestraat Met een snelheid, die volgens ge tuigen tenminste 60 km. per uur moet zijn geweest reed A. L. verder de Wagenstraat in en nadien de nau we voor alle verkeer gesloten Veene straat, waar juist de bioscoop uitging. Hier raakte hij de macht over het stuur kwijt; gedurende de rit had hij zich al onwel gevoeld als gevolg van de sterke drank. De zigzaggende wagen, die nog tweemaal tegen een pui aan de- linker kant van de straat opvloog, liet een spoor van gewonden achter. Drie. ambulances waren spoedig met een grote politiemacht op de plaats des onheils. De G.G.D. alarm eerde nog extra-personeel, dat met taxi's werd aangevoerd. Binnen drie kwartier waren alle slachtoffers in ziekenhuizen opgenomen. Verschil lende hunner zijn er vrij ernstig aan toe. Toen zij door de aiito werden ge schept, neergemaaid of weggedrukt, liepen zij vooral gebroken benen, enkelfracturen, hersenschudding en glaswonden op. In de Veenestraat was men tot laat in de nacht bezig de ravage op te ruimen en de vernielde étaJages dicht te spijkeren. Na het begaan van zijn wandaden is A. L. zo spoedig mogelijk naar Rotterdam teruggekeerd, waar hy zich in café's vermaakte. Hij werd gearresteerd nadat zijn kameraad zijn identiteit bekend had gemaakt. Woedende menigte. Het ongeluk veroorzaakte uiter aard grote consternatie. Honderden mensen dromden woedend samen voor de politiepost op het Buitenhof, waar de arrestant was overgebracht. L. zal waarschijnlijk vervolgd kun nen worden wegens dood door schuld, waarvoor hoogstens een jaar gevan genisstraf kan worden gegeven, be gaan onder invloed van dx-ank echter 3 jaar, het toebrengen van zwaar li chamelijk letsel door schuld, waarop hoogstens negen maanden staat en onder invloed van drank 2 jaar. dief stal van een auto, hoogstens vier jaar, het verbergen van zijn identi teit na het ongeluk, hoogstens drie maanden en wegens enkele overtre ding. Gedeeltelijke combinatie dezer straffen is mogelijk. ENKELE BUIEN. In de ochtend hier en daar mist. Overigens vrij veel bewolking met enkele buien. Overwegend matige wind tussen West en Zuidwest. Onge veer dezelfde temperatuur als giste ren. ZO.\ 'lAA.N 27 September Zon op: 6.34 onder: 18.31 Maan op: 16.26 onder: 1.22

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1