PROVIHCIALE ZEEUWSE COURANT Eenheden van leger en marine keren zich tegen regiem-Peron Provinciale V.V.V. heeft grote plannen voor 1956 BILT OOK BOELGANIN ZAL VANDAAG MET PAASIKIVI PRATEN ADENAUER GAF TERUGBLIK OP HET OVERLEG TE MOSKOU Vand aag. DE VERWACHT... 198e Jaargang No. 218 Dagblad uitgave van de flrm8 Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B den Boer, Adjunct: W. de Pagter Hoofdredacteur: W Leertouwer Adj.-Hoofdred.: G. A. de Kok ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 1 5,85; p. kw.; fr. p. p. 1 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 17 Sept. '55. ADVERTENTIEPRIJS? 25 eeni per mm Minimum p advertentie 1 4.—. tng mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max regels» 23 ct per regel mei een minimum vaD t 1.„Brieven ol adres Bureau v d Blad' 25 ceni meer Giro No 359300 P.ZC. Middelburg Bur. Vllssmgen, Walstr. 5860, teiet 2355 4 LUnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63, telel 2475 (b.g.g 2228»; Oostburg, Flniandstr 2, teiei l' Brouwertlstraat 2 Zierikzee N Bogerdslraei 24 telel ONRUST IN ARGENTINIË Omvangrijkste opstand sinds de dictator aan de macht kwam In Argentinië is gisteren een opstand uitgebroken, die wordt aange duid ais de omvangrijkste sinds het aan de macht komen van Peron. Er kwamen uit liet land verwarde en soms tegenstrijdige berichten, waar van wel één der belangrijkste was, dat volgens niet te controleren ge ruchten de legerleiders president Peron hebben uitgenodigd, zijn ontslag in te dienen. In de buurt van de stad Cordoba woedden gisteravond hevige gevech ten tegen opstandige eenheden van leger en marine. Behalve in de pro vincie Cordoba werd gerebelleerd in de provincies Entrerios en Corrientos. De aanleiding van de opstand wordt gezocht in het kort geleden door het Peronistische vakverbond genomen besluit, leden op te leiden voor de bescherming van het regiem. Reeds 's ochtends schenen de autori teiten de toestand in Buenos Aires meester te zijn. Voor het regerings paleis stonden enige stukken luchtaf weergeschut opgesteld. De andere be langrijke gebouwen in het stadscen trum werden bewaakt, alsook de toe gangen tot het havengebied. De win kels en café's in de hoofdstad waren normaal geopend. Dat de toestand toch gespannen bleef, blijkt echter wel uit het feit, dat mensen, die niet beslist in de hoofdstad moesten zijn, de stad omstreeks het middaguur begonnen te verlaten. Banken werden gesloten en alle openbare gebouwen stroomden leeg. De telefoonverbindingen met de provincie werden onderbroken. Ook werd sabotage gepleegd aan de radio stations van Belgrano en Del Pueblo. De kabels, die de studio's met de zend masten verbonden, werden verbroken. Bombardement De Argentijnse radio-omroep heeft gistermiddag gemeld, dat zware bom menwerpers van de regering het vloot- steunpunt Rio Santiago hadden ge bombardeerd. Behalve deze oorlogs haven zouden ook de vlootbases Bahia Blanca en Puerto Belgrano in opstand zijn gekomen. In het gehele land is de staat van beleg afgekondigd. De overgrote meer derheid van de strijdkrachten is vol gens een officieel communiqué het ge zag trouw gebleven. Volgens dezelfde bekendmaking zou de opstandige be weging worden geleid door generaal Dalmiro Balaguer, oud-commandant van een regiment infanterie, die op 2 September j.l. onderdook na de ont dekking van een samenzwering op een basis onder zijn commando. Politieman gedood De lawine van berichten began met de mededeling, dat in een deftigewijk in het Noorden van Buenos Aires, een politieman van een jeep uit was dood geschoten. De plegers van de aanslag waren ontsnapt met medeneming van de revolver van de agent. In de be trokken wijk zijn daarna meer dan honderd arrestaties verricht en talrijke huizen doorzocht. Er hadden zich in de stad inmiddels nog meer schiet partijen voorgedaan. Kort na middernacht ontstond een ongewone activiteit in de stad, nadat generaal Molina, een broer van de mi nister van defensie, op het hoofdbureau van politie een bespreking van twee uur had gehad met het hoofd van de politie, Gamboa. Onmiddellijk na deze conferentie mobiliseerde de politie al haar auto's en werden vrachtwagens gevorderd voor het vervoer van poli tiemannen. De kwestie Nieuw-Guinea Nederland handhaaft zijn standpunt Nederland zal op de komende zit ting van de Alg. vergadering van de V.N. zijn standpunt ten aanzien van Nieuw-Guinea onveranderd handha ven, aldus is opgemerkt tijdens een informatieve bespreking ten depart- mente van buitenlandse zaken in Den Haag. Wat Suriname en de Antillen be treft: tot nog toe heeft de Algemene Vergadering niet willen instemmen met de opheffing van de verplichting voor Nederland om over deze gebieden rapport uit te brengen. Mogelijk zal daar ditmaal verandering in komen op voorstel van de zgn. Commissie 73-E. Verlenging herhalings oefeningen. Bij de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp tot tijdelijke afwij king van de dienstplichtwet. De regering meent, dat voor 1956 nog ,voor een aantal van rond 8000 dienstplichtigen de mogelijkheid zou moeten worden geopend de herhalings oefeningen te vervullen voor een tijd van 6 tot 30 dagen boven het thans wettelijk toegestane aantal van 85. Kettinghonden De Nederlandse vereniging tot bescherming van dieren ijvert al jaren tegen het houden van kettinghonden. Die actie heeft succes gehad. Men is er zich in Nederland vrij algemeen van bewust geworden, dat het hou den van kettinghonden toch eigen lijk een vorm van dierenmishande ling is, zij het in verzwakte vorm. De kettinghond, die in het verle den een algemeen voorkomende fi guur was nabij vele huizen, werd geleidelijk schaarser. Thans is het zover, dat men geduldig moet zoe ken om nog ergens een kettinghond te vinden Toch zijn er nog enige tiendui zenden kettinghonden in Neder land en daar.om heeft de vereni ging tot bescherming van dieren zich deze week tot de minister ge wend met het verzoek het houden van kettinghonden te verbieden. ZZ t is wel zeker, dat de publieke opinie in Nederland geheel achter zo'n ver bod staat. Dat verbod zou een logisch sluit stuk vormen op de veeljarige actie die succesvol is verlopen. Het gan nog slechts om de opruiming vai enkele „restanten" uit een voorbije tijd. Dat moet dan maar wettelyk ge beuren als het niet door overreding kan!! Bij het hoofdkwartier van de natio nalistische partij in Buenos Aires, die Peron steunt, is Vrijdagmorgen een bord opgehangen, met het opschrift: „De kentekenen van de oligarchen zijn een zwarte muts en een geel onder scheidingsteken. Onze leuze is: „Dood hen". President Peron verklaarde on langs, dat zijn vijanden voornamelijk voortkomen uit kringen van dè vroe gere heersende klasse in Argentinië, die hij „oligarchen" noemt. Reuter herinnerde eraan, dat presi dent Peron een week geleden zijn aan hangers meedeelde, dat „de toestand gespannen blijft". Wij maken ons ge reed voor de strijd, zei hij, en bij voeg de eraan toe, dat die strijd tot alle uitersten die nodig zijn zou worden gevoerd. Het ministerie van het leger had in de afgelopen dagen bekendma kingen uitgegeven, waarin werd ge zegd, dat overal in het land „normale jaarlijkse manoeuvres" worden gehou den. DRUK GECONFEREER IN MOSKOU „Vredelievend" geluid van Grotewohl. De Finse ambassadeur in Moskou heeft meegedeeld, dat de Sowjetpre- mier maarschalk Nikolai Boelganin vandaag zou deelnemen aan de on derhandelingen, die tussen een Fin se regeringsdelegatie en Sowjet-lei- ders in de Russische hoofdstad wor den gevoerd. De premier van de Sowjet-Unie blijkt twee dagen griep te hebben gehad. UITEENZETTING IN BONN „Ook andere NAVO-landen hebben er ambassadeurs". Bondskanselier Adenauer heeft Vrij dagavond in Bonn verklaard, in Mos kou tot de overtuiging te zijn geko men dat de Sowjet-Unie een Europees veiligheidssysteem wenst, daar zij zich genoodzaakt ziet, haar bewapenings uitgaven te beperken. De bondskanse lier voegde er evenwel aan toe, dat over de wijze, waarop men zulk een systeem zou willen inrichten, in Mos kou niet gesproken is. Op de persconferentie, waar hij dit meedeelde, sprak de West-Duitse staatsman voorts als zijn overtuiging uit, dat het juist was geweest, op het dringende Russische verlangen naar diplomatieke betrekkingen in te gaan. Hij verwees hierbij naar het feit, dat ook de andere N.A.V.O.-landen diplo matieke betrekkingen met de Sowjet- Unie onderhouden, zonder dat hun verplichtingen tegenover het Atlan tisch Pact daardoor ook maar in het minst in het gedrang komen. Adenauer was van mening, dat de Westelijke wereld met inachtneming van alle voorzichtigheid, aan de wens naar ontspanning van de Sowjet-Unie gevolg moest geven. Op de noodzaak, voorzichtig te zijn, legde hij daarbij de nadruk. studenten uit het Engelse Graal .'uip Kent, die nog laat in het se oen te voet een trektocht door Neder 'and ma,ken, belanddenook in Vlis singen. In liet bijzonder de Afsluitdijk en het vlakke Zeeuwse polderland hadden hun belangstelling. (Foto P.Z.C.) Ten aanzien van het eventueel aan knopen van diplomatieke betrekkingen met andere landen achter het IJzeren Gordijn, waaromtrent een vraag werd gesteld, zei Adenauer dat men de ont wikkeling moet afwachten. Op het eind van de conferentie kwam weer naar voren, welk een belangrijke rol bij de onderhandelingen het lot van de Duitse gevangenen heeft ge speeld. Toen West-Duitsland had inge stemd met de opneming van diploma tieke betrekkingen gaven Boelganin en Chroestsjow voor de verzamelde delegaties hun erewoord, dat de Duitse gevangenen in de Sowjet-Unie ten spoedigste de vrijheid zullen herkrij- De besprekingen tussen de Russen en de Finnen worden achter gesloten deuren gehouden. Om elf uur gister ochtend begonnen de beraadslagin gen in de luisterrijk verlichte confe rentiezaal van het grote Kremlinpa- leis. Na redevoeringen van Paasikivi en Worosjilof werd besloten, dat de pre miers van beide landen gezamenlijk zullen bestuderen, welke maatrege len genomen moeten worden om de vriendschappelijke betrekkingen ver der uit te breiden. Na de bespreking bood Wrosjilof de Finse delegatie een noenmaal aan. Radio-Moskou verklaarde, dat er op de ontvangst een sfeer van „vriend schap en wederzijds begrip" heerste. Oost-Duitsers De Oost-Duitse delegatie die te Moskou onderhandelingen gaat voe ren met de Russische autoriteiten, vertrok Vrijdagochtend met 'n vlieg tuig van de Oost-Duitse Lufthansa naar het Oosten. Heinrich Rau, een der vice-premiers en minister van handel, die nu als waarnemend pre mier van Oost-Duitsland optreedt, deed het gezelschap uitgeleide. On der leiding van de eerste vice-pre mier en het hoofd van de communis tische partij, Walter Ulbricht, bega ven de Oost-Duitse regeerders zich naar Moskou, waarop premier Grote wohl, die de delegatie bij de bespre kingen zal leiden, en reeds in Mos kou verbleef, zich brj hen voegde. Precies hetzelfde ceremonieel viel hun ten deel als dat waarmee Ade nauer en de zijnen waren verwel komd. Premier Grotewohl zei op het vliegveld dat hij sprak „namens de gehele vredelievende bevolking van Duitsland", De staking van het personeel van alle stadsbussen had tot gevolg, dal in het centrum van Parijs het aantal personenauto's angstwekkend groot ivas. Een verkeersopstopping op de Place de la Concorde. wordt op het oorlogskerk- v hof te Oosterbeek de „Slag om Arnhem" herdacht. MORGEN is het 50 jaar geleden, dat de Engelse roman- en sprook je jes-schrijver George MacDo- nald te Ashstead overleed. flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillillllllilllll Oud-B.S.-ers besluiten tot opheffing van hun bond De Nederlandse bond van oud-B.S.- ers heeft in een dezer dagen gehou den algemene ledenvergadering, o{ voorstel van het hoofdbestuur, beslo ten tot opheffing van deze bond in zijn tegenwoordige vorm. De motieven hiervoor zijn, dat thans tien jaren na de bevrijding df taken, welke de bond zich als lande lijke organisatie had gesteld, of ver vuld zijn, of verder niet meer voor verwezenlijking vatbaar zijn geble ken. De organisatie van herdenkingen van de in de oorlogsjaren gevallen kameraden, welke door de bond steeds als een van zijn belangrijkste taken is .gezien, zal worden overgenomen door de plaatselijke afdelingen, die op aanbeveling van het hoofdbestuur hebben besloten als zelfstandige ver enigingen het werk van de bond, waar nodig, te zullen voortzetten. Tien personen zijn om het leven geko men en veertig gewond, doordat een goe derentrein ongeveer 40 km ten Noorden van Santiago (Chili) op een bus met werk lieden is ingereden. Het ongeluk gebeurde bij het station van Polpaico. GOED WEER EN GOEDE PROPAGANDA Over het afgelopen seizoen is men uiterst tevreden Het vreemdelingenseizoen 1955 heeft voor Zeelaijd een uitstekend ver loop gehad en voor zover thans reeds is na te gaan zijn de resultaten aanzienlijk beter dan vorig jaar. Dit is vanzelfsprekend te danken aan het uitstekende weer, maar daarnaast heeft ook de intensieve Zeeuwse pro paganda haar uitwerking niet gemist. Voor 1956 heeft de Provinciale Vereniging voor Vreemdelingenverkeer nieuwe en uitgebreide plannen op stapel staan om het toeristenbezoek aan Zeeland uit te breiden. Van deze plannen heeft de directeur van de Provinciale Vereniging, de heer G. W. Oskamp, gisteren mededeling gedaan tijdens 'n persconferentie te Mid delburg. Evenals vorig jaar wil men ter voorbereiding van deze nieuwe plan nen overal in het gewest streekver- gaderingen beleggen, waarbij echter ditmaal in het bijzonder aandacht zal worden geschonken aan het toeris tisch „achterland" van de diverse gebieden.' Zo zullen voor West Zeeuwsch-Vlaanderen sprekers wor den uitgenodigduit Brugge en Knocke, voor Oost-Zeeuwsch-Vlaan- deren uit Antwei-pen, waarschijnlijk de directeuren van de V.V.V. aldaar. Voor de streekbijeenkomst, die op Sehouwen-Duiveland zal worden ge houden, wordt de directeur van de provinciale V.V.V. Noord-Brabant gevraagd waardoor dus met name het belang van het eiland als toe ristengebied voor Noord-Brabant zal worden besproken. De samenwerking, die dit jaar be stond met de zusterinstellingen langs de Belgische kust, zal nog ge ïntensiveerd worden, omdat men hiervan reeds uitstekende resultaten heeft bemerkt. Voorts zal ook Noord-Frankrijk in de propaganda worden betrokken, met name het ge bied waar nog Vlaams wordt ge sproken en verstaan. Ook met ande re landen zal het contact worden verstevigd, waarbij vooral aan Duits land wordt gedacht, evenals aan En geland. Verder gaat er binnen af zienbare tijd een folder de deur uit voor geheel Zuid-Nederland, ditmaal in samenwerking met Limburg en Nd. Brabant. Tenslotte zal ook volgend jaar liet blad „Zeeland-Vacantieland" viermaal verschijnen, zij het met •*en gedifferentieerde oplaag: op L Februari 8000 stnks. op 1 Maar. 13.000, op 1 Juni 9000 en in hel najaar een nummer met 6000 exemplaren. Het toaal is dus 36.000, dat wil zeggen evenveel als thans. Het is gebleken, dat het blad in een behoefte voorziet en reeds nu grote populariteit heeft. De heer Oskamp las ons enkele brieven voor van lezers en van diverse instellin gen, waaruit bleek dat men zowel inhoud als vorm op hoge prjjs stelde. Men zal het blad nu ook zenden aan Nederlandse middelbare scholen voor de leestafel van de lerarenkamers. Ook in Zeeland zelf heeft „Zee landVacantieland" grote waarde ring geoogst, hetgeen onder meer bleek uit de grote bereidwilligheid van het bedrijfsleven om het blad als advertentiemedium te gebruiken. Er (Vervolg op pag. 8) Overval gepleegd op Birmaanse gevangenis 150 opstandelingen, die deel uit maken van de communistisch gezin de volksvrijwilligersorganisatie, heb ben een gevangenis te Ny.aoeng-Oe 500 kilometer ten Noord-Westen van Rangoon, bestormd en 134 gevange nen bevrijd. Twee der bevrijden zijn leiders van de organisatie. Een der opstan delingen zou bij de overval, die Zon dag geschiedde, zijn gedood. Schoonmoederdag dank zij I goodwill-propagandist g In de stad Sorocoba, in de i Braziliaanse staat Sao Paulo, zal men voortaan niet alleen H moeder- en vaderdag en Va- fi lentijndag vieren, maar ook f nog „schoonmoederdag". Het L. initiatief daai'toe is afkom- y stig van een plaatselijke be- H H ambte, die goodwill op alle gebied propageert. p IllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllI KORTE PREDICATIE Ik doe wandelen in den weg der gerechtigheidtn het mid- en van de paden des rechts. Spr. 8 20. Als er iets is wat ons opvalt in de vacantietijd is liet wel de enorme ontwikkeling van liet •■erlccer. Elke dag brengen de couranten ons nieu we onheilstijdingen van ongelukken die veroorzaakt zijn door het toene mend snelverkeer. Zo onrustbarend dat zelfs onze Prinses Wilhebnina zich niet een speciale boodschap tot ons vo^k heeft gewend om ons te a-ij zen op de verantwoordelijkheid die wij allen dragen. En nu is daar dat woord uit liet Spreukenboek dat eveneens spreekt over de gevaren die ons bedreigen, ditmaal niet ten aanzien van het snelverkeer onzer dagen, maar toch wel zeer reëel over de problemen die ons geestelijk kunnen bedreigen. Hier is de Opperste Wijsheid aan het woord. En direct, treft de besliste toon van dit. woord. Hier geen vage aanduiding, geen aarzelend geluid, geen voorwaardelijke belofte. Neen, deze gids belooft ons z'n geleide zon der enig voorbehoud. Slechts dit ene voorbehoud is er dat we bereid zijn naar deze gids te luisteren. Wanneer we op reis zijn. te voet, per fiets of per auto. dan baat het ons niet. dat er op allerlei kruispun ten wegwijzers staan, wanneer we die voorbijgaan zonder er op te kij ken. Zo is het ook mei deze wegwijzer. Wanneer we de deur van ons hart toesluiten en niet naar zijn voortdu rende raad willen luisteren dan kan zelfs deze allerbeste gids ons niet brengen op de goede weg. Maar deze gids wil nog meer. Niet alleen wil hij ons doen gaan op de goede, de juiste weg. Hij belooft zelfs or.3 te houden in het „midden" van de rechte baan. Dat is een typische uitdrukking, vindt U niet Wij kunnen zo gauw tevreden zijn. Wanneer we maar ongeveer de goe de koers volgen, welnu dan 'menen we dat we ons verder niet druk be hoeven te maken. En toch is juist dat middenpad voor ons van zo bizonder belang. Wilt U een voorbeeld? Hoe kan het soms zijn dat we door verzwijgen van zelfs een deel der waarheid onze naaste een onjuiste, een verkeerde indruk geven, die wat het resultaat betreft feitelijk neerkomt op een leugen? Zeker, we hebben geen onwaarheid gesproken. Geen vals getuigenis af gelegd tegenover onze naaste, maar zijn we dan wel zeker in het „mid den van de rechte paden"? Ik geloof het niet. De apostel Pau- lus dringt er op aan dat we zullen streven naar een „onergerlijk gewe ten". Dat is eigenlijk iets dergelijks. Dat onergerlijke geweten bekomen we eerst dan wanneer we inderdaad gaan in het MIDDEN van de paden des rechts. Wij gooien het immers zo gemakke lijk met, dat geweten op een accoord, of liever, we trachten dat te doen. Maar onze Gids waakt over ons. Hij vnjst ons de weg der gerechtigheid maar tevens zorgt hij dat we steeds MIDDEN op die weg voórtwandélen. Zullen we dan zelf onze wegen zoe ken met de zekere kans om te ver dwalen en in dat gevaarlijke ver keer jammerlijk om te komen? Of zullen we onze hand nu leggen in de hand van Hem die ons van stap tot stap bewaren wil. Die met on wil gaan, ons raad wil geven en ons ze ker en gewis wil brengen aan het goede eindpunt van ons leven? v. M. Staking bij Parijse métro is geëindigd De voornaamste Franse vakbonden, met uitzondering van de communis- tischo O.G.F.. hehben hun leden bij de Parijse métro- en autnhnsdien- sten Vrijdag verzocht het werk te hervatten, nadat zij met de bedrijfs leiding tot overeenstemming over pen loonsverhoging waren gekomen. Het weer in Europa. Volgens de rapporten van Vrijdagavond 19 uur. Stockholm, zwaar bewolkt, 17 gr. Oslo, geheel bewolkt, 13 gr. Kopenhagen, regenbui, 16 gr. Amsterdam, zwaar bewolkt, 17 gr. Londen, regen, 16 gr. Luxemburg, regenbui, 13 gr. Parijs, regen, 19 gr. Bordeaux, onbewolkt, 21 gr. Grenoble, onbewolkt, 18 gr. Nice, onbewolkt, 22 gr. Genève, half bewolkt, 16 gr. Ztirlch, zwaar bewolkt. 15 gr. Locarno, onbewolkt, 21 gr. Berlijn, regen, 15 gr. Frankfort, geheel bewolkt, 14 gr. München, zwaar bewolkt, 13 gr. Wenen, onbewolkt, ig gr. Innsbruck, half bewolkt, 18 gr. Rome, onbewolkt, 22 gr. Ajaoeic, onbewolkt, 23 "gr. Mallorca, onbewolkt, 24 gr. ENKELE BUIEN. Veranderlijke bewolking met enkele buien. Matige tot vrij krachtige Wes telijk wind. Weinig verandering in temperatuur. 18 September Zon on Maan ZON EN MAAN 6.20 9.07 op: 19 September op: 6.21 op: 10.19 Zon Maan onder: 18.52 onder: 19.09 18.50 19.33

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1