PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Het Russisch-Duits overleg te Moskou verloopt „nogal slecht" Nieuwvliet biedt mogelijkheden als badplaats van de toekomst de BILT GESPREK OP MADAGASCAR GING NIET OVER DYNASTIE Vandaag... KIJKGELD IS BELASTING OP TELEVISIETOESTEL-BEZIT VERWACHT... 198e Jaargang-No. 213 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adj.-Hoof dred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5,85; p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 12 Sept. 1955 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm. Minimum p. advertentie f 4.—. Ing. mededelingen driemaal tarief. Kleine advertenties (max. 8 regels) 23 ct. per regel met een minimum van f I.—. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C., Middelburg. Bur. Vlisslngen, Walstr. 5860, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51, telef. 3841; Goes, Lange Vorststr. 63. telef. 2475 (b.g.g 2228): Oostburg, Finlandstr 2. telel 16; ferneuzen. Brouwerijstraat 2: Zlerikzee, N Bogerdstraai 24. telef- 26 GEEN SPOOR VAN TOENADERING West-Duitsland kan niet uit een machtspositie onderhandelen De DuitsRussische onderhandelingen te Moskou verlopen niet vlot. Volgens de Sowjet-bladen „Izwestia" en „Prawda" is het voornaamste doel van de onderhandelingen het tot stand brengen van rechtstreekse di plomatieke, economische en culturele betrekkingen tussen de beide landen. Het aanknopen van diplomatieke betrekkingen zou kunnen bijdragen tot het oplossen van hangende vraagstukken. Zaterdagmorgen spraken Adenauer en Boelganin over de kwestie van de Duitse krijgsgevangenén in Rusland en over de Duitse hereniging. Een deel der besprekingen zou zeer „verhit" geweest zyn. Boelganin ver klaarde, dat er nog ongeveer 10.000 Duitse militairen in Rusland gevangen zaten, maar deze gevangenen waren alle oorlogsmisdadigers. Boelganin zeide tenslotte de kwestie van de Duitse gevangenen niet te willen bespreken als er geen vertegenwoordigers van Oost-Duitsland aan wezig waren. T eleurstelling Wat de eerste onderhandelingen te Moskou betreft verklaarde Von Bren- tano, dat zij „nogal slecht" waren verlopen. Waarschijnlijk zullen na de besprekingen op Maandagochtend tussen Von Brentano en Molotow, Maandagmiddag de voltallige delega ties weer vergaderen. Woensdag zal de slotvergadering worden gehouden. De Duitsers zullen nog op dezelfde dag vertrekken, omdatDonderdag de Finse president Paasikivi te Moskou wordt verwacht. Een toast Kanselier Adenauer heeft Zondag aan premier Boelganin en andere Sow jet-leiders een lunch aangeboden in de villa waar Adenauer logeert. Maarschalk Boelganin bracht een toast uit op „het lange leven van kanselier Adenauer en vriendschap pelijke betrekkingen tussen het volk van de SoWjet-Unie en Duitsland". Kanselier Adenauer antwoordde hierop, dat hij in het bijzonder getrof fen was door de „goede menselijke betrekkingen, welke tussen u, mijn heer de premier, en mijzelf in Moskou tot stand gekomen zijn". Beide leiders hadden aan de lunch Wat de in de Sowjet-Unie vermist geraakte burgerlijke geïnterneerde Duitsers betreft gaf de scherpe re pliek van partij-secretaris Kroesjtsjef aan de Duitsers geen hoop meer. De Duitsers moesten volgens hem „de moed hebben hun volk te zeggen, wie in feite voor het lot dezer mensen de verantwoording droeg". „Ons treft daaraan geen schuld. Wij hebben de grenzen, niet over schreden en hebben de oorlog niet aangevangen", zo zeide hij. De op merking van dr. Adenauer, dat bij ae opmars der Russische legers in Duits land vreselijke dingen waren gebeurd, werd door de Rus als een belediging van het Rode leger gelcwalificeerd. Wat het Duitse verlangen naar her eniging betreft stelde de Russen kort weg; „Onderhandelingen hebben geen zin, wanneer men vanuit een positie van sterkte wil spreken en wanneer de bondsrepubliek haar N.A.V.O.- bondgenootschap niet wil opgeven". Ook hier culmineerde de Russische repliek in' het advies aan Adenauer om zich eerst met het Oost-Duitse bewind te verstaan. Informeel overleg De onderhandelingen werden Zater dagmiddag te half twee afgebroken. Maandag komt men weer bijeen. Za terdagmiddag zijn informele bespre kingen gehouden in bet landhuis bui ten Moskou, dat ter beschikking van de Duitse delegatie is gesteld. Boelganin bood aan Adenauer een doos chocolade met opdracht aan en Adenauer schonk een kist van de beste Moezel- en Rijn-wijnen. Des avonds woonden d'fe leiders der delegaties, een voorstelling in het Bol- sjoi-theater bij. Bekend werd, dat Molotow en Von Brentano afzonderlijke besprekingen zullen voeren om concrete voorstellen te formuleren. Drievoudige moord in het Belgische Moerkerke. Naar wy vernemen is in het Bel gische Moerkerke, naby Zeeuvvsch- Vlaanderen, een drievoudige moord gepleegd op het gezin van de 68-ja- rige landbouwer Achïel Vanden- berghe. De vrouw van de landbou wer, de in 1888 geboren Irma Her tenkamp, werd dood aangetroffen met een schotwond in het hoofd. De landbouwer is vermoedelijk neerge slagen. Zijn 31-jarige dochter Elsa werd eveneens vermoord aangetrof fen. De gruwelijke ontdekking werd Za terdag gedaan door de brievenbestel ler van het dorp. Van de daders ontbreekt nog elk spoor. Vermoede lijk betreft het hier een geval van roofmoord. Bij duizenden trekken rooms katho Heken uit alle delen van het land langs het stoffelijk overschot van wij len Johannes kardinaal de Jongdat in statie ligt opgebaard in de Utrecht se kathedraal. een lang onderhoud. Later wandelde Adenauer met partij-secretaris, Kroesjtsjef door de tuinen van de vil la. Reuter tekent hierbij aan, dat de partij-secretaris bij de besprekingen van Zaterdag volgens een Duitse woordvoerder gezegd heeft, dat de Sowjet-Unie kan wachten, als West- Duitsland de tijd niet rijp zou achten voor het aanknopen van normale di plomatieke betrekkingen. Kardinaal De Jong opgebaard te Utrecht. Krans van Prinses Withelmina. Telegrammen en brieven van rouw beklag stroomden de afgelopen da gen binnen bij het aartsbisschoppelijk paleis te Utrecht, waar de Donder dagochtend overleden kardinaal De Jong lag opgebaard. Aan de voet van de baar flankeer den twee grote kransen een sier- kussen waarop de talrijke onder scheidingen van de kardinaal. Een krans is van Prinses Wilhelmina als verzetsvrouwe, de andere van het gemeentebestuur van Ameland, het Waddeneiland waar de kardinaal werd geboren. Naast de kamer, waar de overle den kerkvorst stond opgebaard, heeft mgr Alfrink de administrator apostolicus, talrijke geestelijke en wereldlijke autoriteiten (onder wie verscheidene ministers) ontvangen. Gisteren is het stoffelijk overschot van de kardinaal overgebracht naai de kathedrale kerk. Daar hebben tienduizenden voor de baar gedefi leerd. Morgen 2ial de teraardebestelling geschieden. Na afloop van de pon- tificalemis van requiem in de kathe drale kerk te Utrecht, wordt om streeks half twaalf de rouwstoet ge formeerd, welke zal worden geopend door deputaties van marine, land- en luchtmacht en waarin tal van auto riteiten de kardinaal naar zijn laat ste rustplaats zullen begeleiden. DE MAROKKAANSE KWESTIE Ex-sultan aanvaardt het Franse plan. Het feit, dat Sidi Mohammed Ben Yoessef, de afgezette sultan van Ma rokko, het Franse plan tot herstel van de orde in Marokko heeft aan vaard, is Zondagavond officieel te Parys bekendgemaakt. Generaal Ca- troux, de speciale Franse afgezant naar de ex-sultan van Marokko, had tevoren al tegenover journalisten een verklaring in deze geest afgelegd, waarbij hij onder meer nog mede deelde, dat „in tegenstelling tot het geen het publiek meende, bij deze besprekingen niet het dynastieke vraagstuk op het spel stond." Wy hadden, zo zei de generaal, een nauwkeurig omschreven zen ding, namelijk aan Ben Yoessef uit een. te zetten, wat de toekomstige politiek van Frankrijk ten aanzien van Marokko beoogt, te weten „een samengaan van vrije sniivereine lan den te bewerkstelligen." Inmiddels wordt melding gemaakt van een bomontploffing te Casablan ca, waardoor drie Marokkanen wer den gedood en vier gewond. Bij een ander incident in die stad liep een Marokkaan ernstige verwondingen op. De autoriteiten van Meknes (Ma rokko) hebben uit veiligheidsover wegingen 400 Franse gezinnen, die in de inheemse wijk van de stad wonen, deze wijk laten ontruimen. Ze zijn voorlopig in scholen onder gebracht. Troepentransporten uit Frankrijk zijn de afgelopen dagen steeds voort gegaan. Er wordt daaromtrent ge meld, dat zich Zondag op één van de Paryse stations een botsing voordeed tussen ongeveer 400 reser visten van de luchtmacht en de po- litie.De reservisten weigerden in de trein te stappen, die hen naar Noord- Af rika zou brengen. Zy riepen „Ma rokko voor de Marokkanen" en „wij willen niet gaan." De trein moest zonder hen vertrek ken. m is het 300 jaar geleden, g dat te Amsterdam op Katten- n M burg de eerste spade in de n H grond werd gestoken voor de H bouw van ..'s Lands Zeemaga- H zijn", dat eind 1656 gereed n kwam en door Joost V3n de Vondel en door Antonides van s H der Goes werd bezongen, doch in 1791 afbrandde, maar kort na de brand in zijn oorspronke- lyke vorm we herbouwd en sindsdien (met een onderbre- M kinp- In 1809, toen er de twee- de Hollandse jaarbeurs werd gehouden) hij de marine in ge- bruik is gebleven. §j vertrekt de bekende Noor- se ontdekkingsreiziger Thor Heyerdah) met het Noorse schip „Chr. Bjelland" uit Oslo voor een expeditie o.a. naar H het Paaseiland en 't Pltcaim- s eiland, dat bekendheid ver- kreeg door de muiterij op de ff ..Bounty". H vertrekt de Ned. toneelre- s gisseur Ad Hooykaas in op- dracht van de Sticusa naar ff West-Indië om gedurende twee jaren op Curagao en Aruba leiding te geven aan het ama- teurtoneel. terwijl hij in Octo- ber a.s. ter gelegenheid van 1= het Koninklijk bezoek aan de Antillen een stadionspel zal regisseren. Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih Havenstaking m New York geëindigd. De „International Longshoremen's Association" (I.L.A.), de Ameri kaanse bond van havenarbeiders die vjjf dagen geleden zyn ongeveer 30.000 leden in het havengebied van New York het werk liet neerleggen, heeft Zondagavond besloten de sta king te beëindigen. Een tweetal beelden van de waters nood, die op het ogenblik grote op pervlakten van Pakistan teistert: Boven: een overzicht van de over stromingen in de provincie Sind. Onder: een opname, gemaakt in Oost Pakistan, in Dacca: tot over de knie- en van de marktgangers reikt het waterdoch er moeten nu eenmaal in kopen gedaan worden Britse troepen naar Cyprus In verband met de onrust op Cy prus heeft de Britse regering 500 man commandotroepen van Malta aan land laten zetten in de haven- Slaats Famagusta. Er is nog een af- eling van 600 man op weg naar Cy prus. Zy zullen de Britse veiligheids troepen op Cyprus assisteren hij het handhaven van orde en rust. Bovendien zijn Britse kruisers en jagers naar Cyprus gedirigeerd om rond het eiland te patrouilleren. Het is namelijk gebleken, dat van over zee wapens gesmokkeld worden naar de verzetslieden op Cyprus. Ter gelegenheid van het tienjarig be staan van de Marinierskape) der Konink lijke Marine is Zaterdag in de Van Ghent- kazeme te Rotterdam een geanimeerde ontvangst gehouden. DE ZORG VOOR DE BEELDOMROEP Gebaseerd op het bestaan van een Nederlandse dienst. Ten aanzien van de heffing van kijkgeld van toestelbczitters, die in hun woonplaats in Nederland niet de Nederlandse, doch wel de Belgi sche of Duitse televisie-uitzendingen kunnen ontvangen, neemt de rege ring het volgende standpunt in: Het kijkgeld is naar de vorm een belas ting op het bezit van een televisie toestel, en is daarom verschuldigd door een ieder, die een toestel bezit, onafhankelijk van het gebruik, dat hij daarvan maakt. Omdat evenwel deze heffing gebaseerd is op liet bestaan van een Nederlandse televisiedienst, zal de regering alles in het werk stellen om deze Nederlandse uitzen dingen zo spoedig mogelijk overal in het land zichtbaar te maken. Aan de memorie van antwoord van de ministers van onderwijs, kunsten en wetenschappen, van ver keer en waterstaat en van financiën over het ontwerp van wet op het kijkgeld, ontlenen wij behalve het EEN BREED EN BLINKEND STRAND Beperkende bepalingen belemmeren echter de directe ontwikkeling Het is ongeveer vijf jaar geleden, dat burgemeester J. C. Everaars in een gemeenteraadsvergadering van Nieuwvliet de wat boute voorspelling deed, dat zijn gemeente een badplaats zou worden. Nu is Nieuwvliet een badplaats, een familiebadplaats, waar velen tijdens hun vacantie de zo onontbeerlijke rust vinden om met nieuwe moed een jaar werken te be ginnen. Waar het nog aan ontbreekt, is logeeraccommodatie. Ieder jaar weer moeten honderden vacantiegangers, die Nieuwvliet willen bezoeken, worden teleurgesteld. Dat is jammer. Nieuwvliet beschikt over een der mooiste stranden van West-Europa, wit en breed en met, een lengte van ongeveer twee en een halve kilometer. De mogelijkheden, die hier liggen, zijn schier onuitputtelijk. Er is ook een natuurreservaat, de „geïnundeerde Zwartepolder", in de volksmond „De Schorre" genoemd. Een wandeling door dit ongeschonden brokje natuur werkt als een verfrissend bad op de geest. Vele vacantiegangers hebben hun hart verpand aan het schone panorama, waarvan men stil kan ge nieten, wanneer men zit op een der beide banken op het duin, dat het natuurreservaat in het Noord-Westen begrenst. De plaatselyke V.V.V. en de burge meester zelf hebben alle mogelijke moeite gedaan om logeergelegenheid te creëren en vele inwoners van Nieuwvliet verlenen thans in de zo mermaander pension aan badgasten, aan hele gezinnen, die er een week of veertien dagen komen uitrusten. Anderzijds zijn er ook vreemdelin gen, die Dij de Nieuwvlietse duinen gaarne een zomerhuisje zouden neer zetten. Maar zij stuiten op tal van moeilijkheden. Het gemeentebestuur is gewillig genoeg de daarvoor ver eiste toestemming te geven, maar er zijn meer vergunningen nodigDe Planologische Dienst wil niet, dat het natuurschoon wordt geschaad door het plaatsen van zomerhuisjes. Het Delta-plan staat op het punt vaste vorm te verkrijgen en men weet nog niet precies, wat dan met de zeewe ringen van Zeeuwsch-Vlaanderen zal gebeuren. En wanneer men dat wél weet, moeten de werken nog uitge voerd worden, waardoor weer enkele jaren vertraging kan ontstaan. Dat zijn enkele dingen, die de uitbreiding van Niei wvliet als badplaats in de weg staan. Mogelijkheden Wanneer men het strand voor Nieuwvliet ziet als een voort zetting van het badgastendora do langs de Belgische kust, dan valt het niet te ontkennen, dat er grote en ongekende moge lijkheden liggen. Het strand is immers vele malen geschikter dan alle Belgische stranden bij elkaar! Een groot deel van de moeilijkheden ligt hierin, dat degene, die in België wil bou wen, kan bouwen en dat men hier een deprimerend aantal toestemmingen nodig heeft. Het aantal commissies en col leges, dat deze toestemmingen moet verlenen is zeer uitge breid en over al deze schijven loopt menig verzoek vast. Er zijn aan het strand nog vrywel geen badcabines, maar daarin zal vermoedelijk verandering komen. De cabines zrjn voor het volgende sei zoen ontworpen, tien in getal, en zul len er dan ongetwijfeld staan, wan neer het althansmag. Het is tot dusver geenszins de be doeling van het gemeentebestuur de badgasten door een kunstmatige overbevolking van hun geliefde rust te beroven. Maar er is aan het strand nog plaats voor velen, zonder dat zij elkander in de weg zitten, liggen of lopen. Wel zou het gemeentebestuur het ten hoogste appreciëren, wanneer de verschillende commissies en colle- §es, die een beslissende of adviseren- e stem in het kapittel hebben een wat soepeler houding konden aanne men. Alleen dan met medewerking van allen dus kan hier iets groots verricht worden. Het gaat waarlijk niet alleen om die zomerhuisjes (waarvoor een uitstekend terrein De- schikbaar is!) De accommodatie zou immers ook nog op andere wijze kun nen worden uitgebreid, met een hotel bijvoorbeeld. Het particulier initiatief tot de bouw hiervan blijkt niet te ont breken, maar ook hier stoot men (Vervolg op pag. 2) vorenstaande nog het volgende: Aan de bezwaren tegen de ver plichte inbreng van de programma's der omroepverenigingen bij de alge mene programmacommissie kan wor den tegemoetgekomen door een rege ling, waarbij, naast de programma's der omroeporganisaties onder de naam en de verantwoordelijkheid van de N.T.S. een programma wordt uitgezonden, dat wordt voorbereid door de programmacommissie der stichting m samenwerking met een of meer programmastaven der om roeporganisaties. Daarmede vervalt de verplichte inbreng en wordt de samenstelling van het programma overgelaten aan het overleg tussen de N.T.S. en de omroepverenigingen. Ook in deze constructie zal elk der omroeporganisaties het recht hebben zich tegen een onderdeel van dit N=T.S.-programma te verzetten. Omdat van de televisie, zo niet nu al, dan toch binnenkort, een enor me ook culturele invloed zal uitgaan; is het voor de regering zaak te bevorderen, dat de verzorging van de beeldomroep in vertrouwde handen komt. Het is in de eerste plaats deze overweging geweest, wel ke haar heeft doen besluiten fond sen voor de voortzetting van de te levisiedienst beschikbaar te stellen. 9 Het Turkse ministerie voer landsver dediging heeft bekendgemaakt, dat drie generaals van het Turkse leger na een gerechtelijk onderzoek zijn ontslagen. Het weer in Europa Volgens de rapporten van gisteravond 19 uur. Stockholm, zwaar bewolkt, 18 graden Oslo, zwaar bewolkt, 19 graden Kopenhagen, licht bewolkt, 21 graden Amsterdam, zwaar bewolkt, 20 graden Londen, regen, 18 graden Luxemburg, half bewolkt, 19 graden Parijs, licht bewolkt, 23 graden Bordeaux, onbewolkt, 23 graden Grenoble, half bewolkt, 19 graden Nice, zwaar bewolkt, 24 graden Genève, zwaar bewolkt, 20 graden Ztirich, zwaar bewolkt, 17 graden Locarno, zwaar bewolkt, 22 graden Berlijn, onbewolkt. 21 graden Frankfort, haif bewolkt, 21 graden München, zwaar bewolkt, 15 graden Wenen, regen, 19 graden Inn9bruck, geheel bewolkt, 19 graden Rome, licht bewolkt, 25 graden Ajaccio, regenbui, 23 graden Mallorca, onbewolkt, 26 graden VERANDERLIJKE BEWOLKING. Veranderlijke bewolking met aan vankelijk af en toe wat lichte regen of motregen. Overwegend matige wind tussen Zuid-West en West. Iets lagere temperaturen. ZON EN MAAN 13 September Zon op: 6.11 onder; 19.04 Maan op: 2.41 onder: 17.29

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1