BEL-AIR TONIC 20 pet korting DeZwitsersche-Assi Drogisterij „DE GAPER" ens vacantie GESLOTEN NET MEISJE Tevens EEN JONGEN Fa. F. J. M. Weyens, VAN ROON NAAIMACHINES Zorg dat uw kapsel J0 FIBBE ALLROUND NAAISTER VROOM DREESMANN PZC. □□□□□□□□□□□□□□□□□O PER TOURINGCAR „DE PELIKAAN" GEBRS. VAN FRAASSEN PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 7 SEPTEMBER 1955 De Heer en Mevrouw FABIUS—VAN DER MERSCH geven met grote dankbaarheid en vreugde kennis van de geboorte van hun Zoon AERNOUT, PIETER, ANNE. Aerdenhout, 4 Sept. 1955. Tydeiyk Diaconessenhuis, Haarlem. Getrouwd: BRAM JOZIASSE en RIET VAN DER STELT. Meaford (General Delivery) Ontario, Canada. GYMNASTIEK VOOR DAMES Maandag 19 Sept. a.s. her vatting der lessen o.l.v. JAC. STEVENS, leraar M.O. lich. oef. In de gymnastiekzaal van de R.H.B.S. te Vlissingen (ing. P. Krugerstr). Aan vang 8 uur. Opg. nieuwe le den op de les, of Vredehof laan 2c, Vlissingen. Tel. 712 Fijn Voortreffelijk. Thans óók in heel Zeeland verkrijgbaar Gevraagd een broodbakker-bezorger en een flinke jongen om in het vak opgeleid te worden. Adres: L.' DINGE- MANSE, Korte Noordstraat 39, Middelburg. Gevr. voor gezin met 2 schoolgaande kinderen nette zelfstandige hulp in de huishouding voor dag en/of dag en nacht. HENNING, Markt 13, Middelburg. Bg heer alleen, middelb. leeft., kleine zelfstandige, wonende te Middelburg, wordt gevraagd nette huishoudster. Brieven no. 1123, Bur. P.Z. C., Middelburg. ALLEEN VANDAAG, WOENSDAG OP STOMEN EN VERVEN 1 pantalon nu 1.48 1 japon nu 2.65 1 costuum nu 3.40 1 regenjas nu 4.00 1 mantel nu 3.60 N.V WASSEN STOMEN - VERVEN Vlissingen, Scheldestraat 16, Telefoon 788. Souburg, Mag. de Faam, Kanaalstraat 33. KNOBELRIT VOOR AUTO'S EN,MOTOREN TE SLUIS op ZATERDAG 17 SEPTEMBER. Start vanaf twee uur n.m. Waardevolle prijzen voor de winnaars. Na afloop een mosselmaaltijd met cabaret-dansavond. De mosselmaaltijd wordt verzorgd door de Fa. No- let van de bekende oesterbeurs uit Yerseke. De bediening is in Zeeuwse klederdracht. Medewerking wordt verleend door: Guus Keddy, humorist met eigen repertoire; Annie Raats, caba retière; W. Kuppen, pianist; Bob Steffin, humoris tisch goochelaar; De Twee Willany's, accordeon artisten; Miss Joan, danseres en het orkest De Vier Lads. Fa. H. A. BRAKMAN CO., Langedelft 1315, Middelburg van 12 tot en met 17 September '55. STICHTING SCHOOLTANDVERZORGING TE MIDDELBURG roept sollicitanten op voor de betrekking van ASSISTENTE VAN DE SCHOOLTANDARTS. Indiensttreding zo mogelijk per 1 October 1955. De be trekking vraagt vier werkdagen per week. Het salaris is in verband daarmede 1415.(min.) tot 1715. (max.) per jaar. Jeugdaftrek, beneden 21 jaar, volgens overheidsregeling. Eigenhandig geschreven sollicitatiebrieven met ver melding van opleiding, werkkring enz., vóór 15 Septem ber a.s., te richten aan het Bestuur van de Stichting, p.a. Dienst Maatschappelijke Zorg; Stadhuisstraat 5, Middelburg. Dames M i-V- 12 Sept- a-s' hopen wiJ u van dienst te kunnen zijn met onze NIEUW INGERICHTE DAMESKAPSALON Reeds nu kunnen afspraken worden gemaakt. Beleefd aanbevelend, j# Qf KUIJPER, De Ruijterstraat 52, 't Zand, Middelburg. V/ij vragen voor direct voor lichte administratieve werkzaamheden. (Enige kennis van typen vereist). om in het stoffeerdersvak te, worden Wolstraat 2536/ Tel. 2491/ VLISSINGEN. Na de zon komt kolen- en olieverwarming van Langeviele 62 MIDDELBURG Pracht sortering, rijke ervaring, prima service. Zie onze toonkamers, ook van wringers, wasmachi nes, stofzuigers, gasfornui- hij Tzoop, zen en de beroemde Mut- plaatsing saerts kinderwagens en onderhoud. Wij hebben enige tweedehands vanaf 55.met 1 jaar garantie. M. VAN DE KREEKE, Lange Vorststraat 104, GOES, Tel. 2853. MAANDAG 12 SEPTEMBER GESLOTEN. De notaris H. Jonkers te Goes, is voornemens bg in- schrgving netto contant te verkopen, ten verzoeke van de Cultuur Mij. Loverendale HET FRUIT, wassende in de boomgaard te Kloe- tinge, In de Groe (reserve 3 kisten sterappelen en 3 kisten goudreinetten). Inschrgvingsbiljetten in te leveren ten kantore van de notaris vóór of op Zaterdag 10 September a.s. v.m. 12 u. De Stichting Verpleeg- en Rusthuizen „Walcheren" vraagt voor het Rusthuis „Ter Mantelinge" nabg Domburg een hoofd van de huishouding, bij voorkeur met diploma huishoudkundige voor inrichtingen. Sollicitaties aan de Direc tie van genoemde Stichting, Molstraat 2, te Middelburg. Jongeman, Frans stude rend, zoekt contact met Frans sprekend meisje of jongeman, doel: vriend schappelijke conversatie. Middelburg of omg. Br. 1124, Bur. P.Z.C., M'burg. Onderwijzeres vraagt te Middelburg per 16 Oct. een kamer, liefst ongemeubi leerd, met pension. Brieven aan het adres: Bree 45, Middelburg. Fa. SNOEP Co., Verwerijstraat 26, Middelburg, vraagt net meisje v. lichte kant. werkzaam heden. Liefst in de leeftgd van 1518 jaar. B.z.a. aankomend radiomonteur. Brieven letter N 85, Bureau P.Z.C., Vlissingen. Gezinsverzorgster zoekt ongem. kamer in Goes. Br. ARENDSE, Spiegelstraat 25, Goes. er niet slordig uitziet! Wij helpen U er by met onze PLASTIC KRULSPELDEN le soort 7 cent MAGICURL voor 2 behandelingen 75 cent PIN-UP voor volledige permanent 2.90 KEMT voor glanzend haar 1.40 VITAPOINT tegen erg droog haar, per tube ƒ1.35 HAARNETJES le kwaliteit 15 cent Voor al uw haarbeno- digdheden natuurlgk naar Vlissingen Middelburg. Waarn. nots. J. A. Janse de Jonge te Middelburg, i.v. op Woensdag 14 Sept. 1955 om 10 uur, in het Notarishuis aan de Koepoortstraat te Middelburg, a contant, publiek te verkopen: Ant. Mah. Louis XVI kabi net, kasten, tafels, stoelen, ledikanten met beddegoede- ren, kachels, vloerbedek king, glas en steenwerk en hetgeen meer te zien is op 13 Sept. van 1012 en van 1.30—4 uur. Nette goederen kunnen worden ingebracht, op te geven in het Notarishuis. Smetteloze (QQJEJQvan Lux Toilet Zeep bewijst haar volmaakte zuiverheid schuim geeft, dat Uw poriën volkomen én veilig reinigtLux Toilet Zeep laat Uw huid onbelem merd ademen, dat betekent: lucht opnemen. Een De conditie van Uw huid bepaalt de charme van Uw voorkomenBreng daaromU w tere huidweef- sel alléénin aanraking meteen toiletzeep, waarvan U zeker weet dat ze intens zuiver is. Lelieblanke Lux Toilet ZeepgeeftU die zekerheid. Uitgelezen oliën, die in Lux verwerkt zijn, worden gezuiverd en gezuiverd tot ze doorzichtig helder zijn. Vandaar dat Lux een overvloed van wit, inzuiver Zo wit - zo zuiver - zo zacht voor Uw huid I gezonde.gave huid meteen natuurlijke charme is het resultaat. Kies daarom 1 voor een prettige, dagelijk se verzorging de beschaafd geurende Lux Toilet Zeep. JUSlfr TOILET ZEEP WIJ VRAGEN voor directe indiensttreding volledig op de hoogte met de werkzaam heden op een Pompe-atelier en in staat geheel zelfstandig te werken. Enige kennis van gordijnen maken strekt tot aanbeveling. Minimum leeftijd 22 jaar. GOED SALARIS. INTERESSANTE WERKKRING. Schriftelijke of mondelinge sollicitaties aan de afd. Personeelszaken, Lange Delft, Middelburg. MIDDELBURG VLISSINGEN. Een andere kwestie is de oriëntering van de deltagebieden, die een veran dering zal ondergaan. Zij zullen dich ter bij „Holland" komen te liggen en de eilanden zullen zelfs een vaste ver binding krijgen. Maar ook intern zul len de contacten gemakkelijker wor den dan voorheen. Zo zullen Middel burg en Goes hun belangrijkste ver binding na de Noordelijke eilanden groep krijgen. Hierover en over zoveel meer dingen, de toekomst van het Deltagebied betreffende, schrijft drs. M. C. Verburg in zijn boekje „Het Deltaplan", dat ook over verle den en heden zeer veel bijzonderhe den geeft, verduidelijkt door interes sant kaartenmateriaal. Een boekje, dat U als Deltabewoner toch eigenlijk moet bezitten en lezen. Het kost slechts 1.90 en het is verkrijgbaar alom bij de Boekhandel en bij de Uit gevers: Firma G. W. den Boer, Middelburg. Schoonheidsspecialist (e) LADIES' TOILETCLUB Huid-, haar- en schoonheidsspecialist. Bevoegd leraar. Ned. Genootschap voor huid- en haarhygiëne. Inschrijving nieuwe leerlingen is heden opengesteld. Aanvang nieuwe cursus voor schoonheidsspecialist(e) 15 September. Eindexamen geschiedt te 's-Gravenhage onder medisch toezicht, duur van het examen 5 a 6 dagen. LADIES' TOILETCLUB Winkelgalerij Middelburg Telefoon 2272. Deze 3 letters vormen een bekende klank in Zeeland. Zij betekenen snelle berichtgeving, betrouwbaarheid, actualiteit, grote lezerskring, ruim spreidingsgebied en ZEER GROTE PUBLICITEITSWAARDE. en^uToïop'de hofctefe™ Notaris A. A. M. CORTHALS te IJzendyke, zal op Vrgdag 16 September a.s., des nam. om 1 uur, ten verzoeke van de heer W. J. Verplanke, op de hofstede te Biervliet, Ameliapolder 14, overgaan tot de openbare verkoop om contant geld van a. Beestiaal: 2 paarden: „Cora", oud 4 jaar, „Karei", bruine ruin, oud 3 jaar; 3 melkgevende koeien: „Frieda", oud J>y2 jaar, Stamboek nr. 286702, „Grietje", oud 4% jaar, Jongvee Stamboek nr. 607704, „Mina", oud 3 jaar, Jongvee Stamboek nr. 750346; 3 een -jarige vaar zen, 1 een%-jarige os, 7 één jarige vaarzen, 6 vaarskal veren, 7 varkens (4 lopers, 1 drachtige zeug en 2 jonge fokzeugen) 20 kippen en 12 jonge hennen; b. Inspan: 2 menwagens met toebeho ren, driewielskar, rolslee rolblok, kunstmeststrooier hooihark met keerder, maaimachine, kapmachine zaaimachine, erwtenploeg zigzag egge, houten e zaklten-opheffer, bietenmo len met motor, 1-schar wen telploeg, 2-schar wentel ploeg, bascule met gewich ten, 2 varkensbakken, pe troleum stallantaarn, gze ren kruiwagen, duivenhok schaafbank, graankist, sle per, prikkeldraad, wagen lichter, meeltobben, lad ders, zwingen, paardentuig, vorken, rieken, schoppen, touwwerk, 75 hooiruiters, zakken, kuikenhokken, karn, ontromer, melkbussen en melkemmers. c. Huishoudelijke artikelen tafels, stoelen, kachel, 2 onderstellen trapnaaima- chines, fietsen met tandem, 2 bureaux, spiegels, bloe mentafels, gramofoon met platen, electr. lamp, wasma chine met motor, spekkuip, vleesblok, spekrooster, in- maakpotten, koelvat, was- stel, schildergen, boeken rekjes, linnenkastje, 1-pers. ledikant en hetgeen verder zal worden aangeboden. Bezichtiging op de koop dag vanaf 11 uur. Nieuw ontvangen: Spencer Hey bolero's, zwart en wit nu 19.75. Spencer Hey jasjes in patentsteek, hoog gesloten in wit, rose en bleu vanaf 38.50. Sportpullovers in patentsteek 34.75 en 26.90. Zuiver wollen vesten en pullovers reeds vanaf 12.50. Tricot wollen damespantalons vanaf 17.95. Tricot wollen meisjespantalons vanaf 8.75. Wool-ariist of PEHAVEE AND SPENCER-HEY Oude Markt 24 en Scheldestraat 50, Vlissingen. Zaterdag 10 en 17 September, WOENSDAG 14 SEP TEMBER mooie middagtocht naar BRUGGE met bezoek aan de verlichting, 4.p.p. 14, 18 en- 21 September onze schitterende DRIELAN- DENTOCHT naar MONSCHAU en AKEN, door het EIFELGEBERGTE, 12.— p. p. Uit Goes 11.50. 11, 14, 18 en 21 September prachtige dagtocht naar NOORD-FRANKRIJK, CAP GRIS NEZ en BOU LOGNE, 10.p. p. Uit Goes 10.50 p. p. 12 en 14 September, dagtocht naar de JAARBEURS te Utrecht, 8.p. p. Uit Goes 7.50. Dinsdag 20 September, dagtocht naar DEN HAAG, opening der STATEN GENERAAL, 7.00 p. p. Uit Goes 6.50. BESTELT TIJDIG UW PLAATSEN In GOES: Sigarenmagazijn P. Schipper, Beestenmarkt 6, Telefoon 3133. Sigarenmagazijn C. SINKE, Grote Markt 20, Tel. 2760. In MIDDELBURG Kapsalon J. Boom, Gravenstraat 14, Telefoon 2288. In VLISSINGEN Sigarenmagazijn Ter Meulen, Wal- straat 34. Telefoon 2341. EN AUTOREISBUREAU P. KRUGERSTR. 21 Telefoon 2175 VLISSINGEN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 8