IT SHELL □HQ Hoog octaangetal is niet genoeg, I.C.A. hoort er bij DANSLES. DANSSCHOOL JANVIER Een zuinige aard BECKERS HAARD Jac. de Bruyn, sUPi^ MET De krachtigste benzine die U kunt kopen! verkoopster CORLAS JANSSEN 528ste STAATSLOTERIJ G. Th. Roovers Zn, WOENSDAG 7 SEPTEMBER 1955 PROVINCIALE ZEEUW BB COU RANT 0 Voor de bewijzen van deelneming na het overlij den van onze geliefde Man, Zoon, Vader, Behuwdvader, Broer, Zwager en Grootva der, Iz. CORNELIS POLLING, betuigen wij hiermede onze hartelijke dank. Uit aller naam, W. N. POLLING- VEST. N. JANSSEN tandarts, Aardenburg, afwezig van 825 Sept. Telefonisch aangesloten onder no. 3320 Brood-banketbakkery P. MALJAARS, Noordsingel 166, IVFburg. de bekende VAN AKEN'S balsempillen. Pijnstillende poeders, Purgeerpillen, hiervoor naar DAM EN-DROGISTERIJ K. Noordstr. 44 n. d. kazerne, telefoon 3331, Middelburg. Echtpaar vraagt reisgezelschap voor 14 dagen naar Spanje, met auto. Vertrek 24 Sep tember. Brieven zo spoedig mogelijk onder no. 1125, Bur. P.Z.C., Middelburg. VOOR UW LIEFSTE moet U niet de eerste de beste schoenen kopen. Kom daarom gerust eens, bij HARTHOORN kijken naar deze modellen, gericht op de gezonde vorming van de voeten. Schoenen (die tegen een stootje kunnen) heeft alleen HARTHOORN te kust en te keur en echt niet duur IEDERE ZONDAG in „CONCORDIA", Palingstraat 25 Vlissïngen, voor beginners en gevorderden. Aan melden Zondagmiddag van 24 uur in „Concordia". Gedipl. Beroepsdansleraar. Zegels voor het Wilhelminaf onds De bijzondere postzegels, kjjUjj—" van slechts vier weken "verkrijg baar. De laatste week van verkoop is thans ingegaan, met Zaterdag 10 September als einddatum. De zegels zijn ontworpen door de heer C. P. A. Hos te 's-Gravenhage. De serie bestaat uit vijf waarden. De voorstelling, die 'voor alle waarden dezelfde is, geeft als hoofdmotief een micro scoop te zien en omvat voorts een doorstoken krab, het symbool van de kanker bestrijding. De krab is voor alle vijf waarden uitgevoerd in rood. Overigens heeft el ke waarde haar eigen.lcleur. Voor de frankering zijn zij l'eldi^j tot en met 31 Decem- „Lammelingen" niet strafbaar De arrondissementsrecht bank te Den Haag heeft de advocaat en procureur mr J. van der P. uit Katwijk aan Zée gistermorgen ontslagen van rechtsvervolging. Van der P. was ten laste gelegd dat hij op 6 April in een vergadering te zijnen huize waarbij de pers aan wezig was, gezegd zou heb ben dat het merendeel van de onderwijzers-vereniging te Katwijk aan Zee uit „lammelingen" bestond. Er was namelijk te Katwijk een ruzie ontstaan tussen de Oranjevereniging waarvan Van der P. voorzitter is en de onderwijzers-vereniging over de bevrijdingsoptocht, waaraan de onderwijzers vereniging niet zou hebben willen meewerken. De ge noemde woorden waren in 'n Leids dagblad afgedrukt en de onderwijzers-vereni ging diende een aanklacht wegens belediging in. De eis was 150 gulden boete, subsidiair dertig da gen hechtenis. De rechtbank achtte het ten laste gelegde wel bewezen, doen niet strafbaar, Delegatie van Nederland naar V.N. Van de Nederlandse dele gatie naar de tiende alge mene vergadering der Ver enigde Naties, welke op 20 September a.s. te New York zal bijeenkomen, zullen be halve de minister zonder portefeuille, mr. J. M. A. H. Luns, die de delegatie zal leiden, deel uitmaken mr C. W. A. Schürmann, perma nent vertegenwoordiger van Nederland bij de Verenigde Naties te New York, prof. dr L. J. C. Beaufort O.F.M., lid van de Eerste Kamer, de leden van de Tweede Kamer de heer J. de Kadt en mej. dr J. Zeelenberg, prof. mr W. F. de Gaay Fortman, hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, dr J. B. Bannier, directeur van het bureau Technische Hulp van het ministerie van buitenlandse zaken, prof. A. J. P. Tammes, hoogleraar aan de gemeen telijke universiteit te Am sterdam, de heer J. Meyer, adjunct-directeur "an het ministerie van, buitenlandse zaken, mr H. A. Helb, bui tengewoon gezant en gevol machtigd minister' te Bel grado en jhr. mr W. H. J. van Asch van Wijclt, per manent vertegenwoordiger van Nederland bij het Eu ropees bureau van dp Ver enigde Naties te Genève. Als buitengewoon advi seurs der delegatie zijn be noemd dr J. H. E. Ferrier, minister-president van Su riname, de heer Jonck- heer, minister-president van de Nederlandse Antillen, dr H. C. van Ommeren, voor zitter van de Staten van Suriname en de heer J. E. Irausquin, voorzitter van de Staten van de Nederlandse Antillen. Meen Shell biedt V beide doet U verlangen naar het bezit van een zuinige haard. De voordeligste warmte wordt U op voortref felijke wijze geboden door een een merk, dat zuinig is op uw dure geld. Verder grote collectie andere merken, o.a. Permanent, Jan Jaarsma, E. M. Jaarsma, Etna, B en D. Ook oliestook, de merken: E. M. Jaarsma, B. en D., Vroling. Lange Viele 84, MIDDELBURG. Telefoon 3654. Een hoog octaangetal èn I.C.A. vindt U affeen in „SUPER SHELL" de modernste motorbrandstof, die Uw motor zo'n enorme trek kracht schenkt. Denk niet, dat Uw motor volledig presteert wat hij kan, als U zomaar een benzine tankt met een hoog octaange tal. Dat gebeurt pas als U „SUPER SHELL" met I.C.A. als motor brandstof kiest, want I.C.A. neemt de twee hoofdoorzaken van ver lies aan motorvermogen - voortijdige ontsteking en kortsluiting van de bougies - totaal weg. Alléén „SUPERSHELL" biedt U 'n hoog octaangetal èn (onvervang bare) I.C.A. Voortaan die benzine dus ea geen andere! Kies de pomp met de blauwe schelp! Wanneer „super shell"? „SUPER SHELL" met I.GA. is een veilige brandstof voor iedere benzine-motor. Voor moderne en hoog opgevoerde motoren echter, is het gebruik van „SUPER SHELL" uit technisch oogpunt bekeken, noodzakelijk! Maar ook voor andere minder hoog opgevoerde motoren, kan zonder enig technisch bezwaar „SUPER SHELL" worden getanktDeze moderne motorbrandstof is voor iedet die van vlot rijden houdt, de meest bevredigende keuze. Vanzelfsprekend moet de ontsteking worden ingesteld op de te gebruiken soort benzine Gevraagd flinke volwassen kracht voor bakkerij- en andere werkzaamheden. Hoog loon. Bij C. P. KARELS, Vierstraat 13, YERSEKE. Wegens dienstplicht een landbouwersknecht gevraagd, die alle voorko mende werkzaamheden kan verrichten. Ook kunnende melken. W. HUIJBREGT- SE, B 124, Veere, tel. K 1181—305. Hulp in de huishouding gevr. in Dordrecht. Werk ster aanw.; was gedeeltelijk buitenh., gezin van 6 pers., eens per maand week-end vrij, hoog loon, mits goede getuigen. Mevr. OPHORST, Wijnstr. 50, Dordrecht, tel. K 1850—3912. Voor spoedige indiensttre ding vragen wij een voor de afdeling damesconfectie. Walstraat, Vlissingen. Gevraagd nette winkeljuffrouw. VISHANDEL Bellamypark 44, Vlissingen 4e Klas 10e lijst HOGE PRIJZEN 25.000 13945 1500 9478 1000 6193 6512 9913 11445 17079 1774S 17803 21676 400 1848 8008 10872 11335 12639 13362 13666 13754 17390 217S3 ƒ200 1455 1564 1696 2228 2873 3747 3780 390S 3951 3970 4264 6309 7206 7372 7946 8526 9683 9861 10433 10767 11315 11666 11845 12033 16354 16766 17337 17938 18624 18854 18932 19296 19356 19606 19671 20324 20695 21035 PRIJZEN VAN ƒ80 1010 112 431 553 573 847 2020 121 187 285 345 461 531 571 581 609 662 694 723 745 930 8140 299 433 456 514 522 556 573 653 716 760 815 874 917 954 4030 032 034 149 276 338 343 423 487 505 538 557 589 601 603 623 703 705 707 735 792 929 934 994 5066 362 457 461 650 6S5 750 885 899 602S 153 306 371 42S 569 599 778 853 7087 431 497 533 543 577 578 732 742 887 906 915 983 8042 142 152 276 447 621 772 990 9030 037 224 253 265 349 561 877 10085 087 141 205 251 394 679 S51 989 11005 087 115 142 156 162 201 244 263 364 429 511 526 530 546 835 878 931 964 976 12025 077 394 406 507 514 619 766 823 875 1003 019 021 030 044 109 118 143 176 250 271 284 291 296 311 325 346 35S 361 409 410 424 433 434 450 464 479 541 570 577 579 598 613 626 632 640 683 73S 739 741 791 919 923 938 952 983 984 989 2003 011 092 129 190 233 242 24S 278 295 298 327 360 376 395 396 398 433 467 4SS 490 491 539 55S 595 599 621 653 690 732 772 780 796 835 884 913 927 95S 976 986 8013 025 034 050 059 081 091 117 133 135 139 167 179 205 21i 225 231 350 353 4S8 504 555 563 635 636 655 679 776 735 844 857 872 893 977 4079 105 118 158 183 193 194 203 231 236 253 325 349 363 365 433 436 496 509 545 568 569 5S7 613 620 643 647 695 700 755 823 880 962 964 966 5033 069 093 10S 110 112 133 183 270 294 296 326 348 395 401 441 478 555 560 574 587 591 6S6 697 724 762 793 811 837 875 890 900 906 971 6003 008 012 024 025 069 113 141 154 159 16S 218 254 259 287 321 330 357 408 447 476 486 497 510 581 588 625 666 701 703 757 812 822 839 937 978 998 7020 054 089 117 176 193 311 375 470 520 547 612 617 646 673 698' 701 712 726 796 849 883 913 963 966 8001 003 006 016 075 081 090 093 103 124 165 179 211 262 278 307 354 368 377 394 401 449 466 483 528 542 556 568 5S5 616 617 669 670 693 734 756 792 S38 S43 858 914 945 969 973 901S 0S7 096 100 138 174 203 204 236 28L 304 311 316 317 437 485 536 583 635 64: - 697 699 731 752 766 858 899 938 954 975 10034 092 249 250 284 304 341 348 359 390 405 423 490 524 531 555 560 566 570 586 5S7 590 607 631 646 6S9 695 705 70S 714 734 777 779 800 812 816 S26 857 SS0 953 970 13093 123 249 353 398 509 511 596 723 730 S01 14023 179 186 308 358 380 396 413 620 657 15069 107 126 438 490 703 936 977 1600S 128 173 395 412 444 544 560 688 802 903 971 17047 064 122 299 461 631 777 911 922 932 964 18053 057 100 125 191 215 218 373 392 569 619 675 744 971 19090 095 123 179 564 616 661 706 709 849 QTc: 070 QfU qqq 20029 033 188 246 371 405 439 493 514 571 627 736 748 749 791 816 932 949 21292 299 358 379 401 616 617 785 847 854 867 875 884 977 12049 050 079 115 141 181 242 264 270 287 296 297 310 329 356 426 427 519 5S4 603 62S 651 693 725 726 727 733 734 737 761 774 778 7S2 790 793 813 814 815 816 835 854 S74 905 921 971 13044 053 060 080 100 133 138 141 161 185 238 247 285 306 407 410 432 539 556 593 606 640 681 711 720 745 773 816 852 871 912 914 935 943 994 14002 147 170 219 231 246 247 274 286 297 350 379 399 409 445 479 508 519 524 665 701 737 883 924 926 15013 015 057 121 220 275 280 360 407 412 489 496 599 636 647 655 665 670 682 700 716 724 727 752 763 778 796 803 813 820 82S 850 914 920 922 951 963 16017 053 060 083 104 108 120 122 143 159 163 164 1ST 197 201 234 273 293 296 304 319 33S 339 362 381 417 448 46S 479 496 506 510 535 553 624 663 689 693 733 750 758 763 783 790 835 866 879 SS8 963 995 17022 040 185 197 249 328 365 3S6 448 455 469 510 523 546 559 583 612 626 646 6S1 820 829 902 912 936 965 18010 058 071 104 109 135 200 230 233 236 239 376 381 383 399 400 428 454 485 494 498 601 620 626 636 694 697 701 704 734 755 769 S08 862 879 885 S87 901 908 954 979 983 9S6 10041 142 153 184 220 276 281 317 349 350 354 375 420 426 428 431 439 468 470 488 542 573 700 753 761 764 775 821 871 884 920 958 20056 069 076 096 118 161 224 235 244 304 316 323 363 365 368 410 425 485 578 592 F- 60S 697 702 715 734 807 819 842 885 917 928 931 937 950 964 965 970 981 21014 043 044 049 056 057 081 103 125 152 184 232 267 273 307 328 341 365 421 439 513 541 571 577 582 611 65S 673 688 713 758 778 882 911 936 .7087 moet zijn 71S7, Nieten: 3547, 9225, 4700. 1132 APR'55 M.P.ll Gezellige en nuttige uren in Tiet vooruitzicht voor iedereen die een hobby heeft Ga deze winter knutselen, want een hobby schenkt U onnoemlijk veel plezier en ontspanning. Roovers heeft alles wat U er voor nodig hebt! Kom eens kijken! Houtbewerking - Figuurzaag-gereed schappen - Constructor - Brick Box - Pitrïet - Raffia - Spoorweg-model bouw - Lederbewerking - Boetseer- was. LANGE DELFT 31, MIDDELBURG. kunt U niet missen, geen dag

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 7