JIMMY BROWN als politie-chef ZWARE STRAFFEN OPGELEGD VOOR VEE- EN BOTERSMOKKEL BELGISCH AUTOMOBILIST REED IN HOGE MATE ROEKELOOS Amsterdamse Beurs KLAM dit de AETHER 4 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 7 SEPTEMBER 1955 i lag. Daarna stond de bakker W. terecht die bij Nieuw Namen op 8 Juli werd betrapt bij een poging om 560 kg boter te smokkelen. Hij heeft zich al meer aan dergelijke practijken schul dig gemaakt. Toen nij op een gege ven moment in financiële nood kwam, meende hij opnieuw zijn toevucht te kunnen nemen tot smokkel om uit de zorgen te kunnen komen. Het resultaat is thans, zo hield mr. Van Empel verdachte voor, die overi gens zijn smokkelpoging niet ontken de. dat U de auto kwijt bent, even als de boter, dat U de advocaat moet betalen en maar moet afwachten wel ke straf U krijgt. In zijn requisitoir herinnerde mr. Andreae aan vorige afdwalingen van verdachte op dit pad. Hij eiste een maand gevangenisstraf met proeftijd van 3 jaar en een geldboete van duizend gulden subs, twee maan den, alsmede verbeurdverklaring van de auto en de boter. Hiermede ging de officier niet in op het ver zoek van de raadsman, mr. Neder- veen, om de auto niet verbeurd te verklaren omdat de man hem nodig heeft voor zijn beroep. Mi*. Van Em pel vonniste met een voorwaardelijke geldboete van 1.000 subs twee maanden en een proeftijd van drie jaar. De raadsman bepleitte clementie in verband met de moeilijke omstan digheden van verdachte, die blijkens het vonnis dus nog de kans heeft zijn leven te verbeteren. ECONOMISCHE POLITIERECHTER Goed werk van de douane De veehandelaren A. van B. en T. P. G. werden in de nacht van 13 op 13 Juli j.l. bij Nieuw Namen betrapt door de douane, toen zy probeerden 44 stults vee over de grens met België te krygen. Voor de economische po litierechter te Middelburg bekenden z(j gisteren deze ten laste gelegde fei ten. Mr. P. van Empel, de politierechter, legde hen een gevangenisstraf op van drie maanden onvoorwaardelijk met aftrek, drie maanden voorwaarde lijk met een proeftyd van drie jaar en hjj gelastte voorts verbeurdverkla ring van het vee en de auto, waarmede de runderen werden vervoerd. De officier van justitie, mr. J. L. Andreae, eiste zes maanden gevan genisstraf, waarvan vier maanden onvoorwaardelijk met aftrek en twee maanden voorwaardelijk alsmede verbeurdverklaring van de auto en het vee. Aanvankelijk hadden beiden ont kend en kwamen zij met een verhaal, dat het vee bestemd was voor Rot terdam. Maar ter terechtzitting er kenden ze, dat het vee naar België gesmokkeld moest worden. De ver dienste van dit transport was fN75.-; A. v. B. zou de eigenaar zijn van de vee-auto en T. P. G. zou hem slechts i een handje hebben willen helpen. De naam van de opdrachtgever werd niet genoemd en behalve de beken tenis, dat liet vee bestemd was voor smokkel, gaven beide verdachten verder geen enkele inlichting. Mr. Andreae zeide in zijn requisitoir, dat een dergelijke bekentenis maar ge ringe waarde had, want op de essen tiële punten wordt men er toch niet wijzer door. Ten aanzien van de schuld van G. zijn er tal van processen-verbaal op gemaakt en het is de indruk van de officier, dat G. de eigenaar is van de runderen en van de auto. Ook vestig de mr. Andreae nog eens de aandacht op het gesjacher in nationaliteitsbe- wijzen en kentekenen, voor de auto's. Beide verdachten leven van de smokkel; weliswaar zijn zij nog niet in het stadium van pantserwagens, maar men komt hen regelmatig te gen in hun conflicten met de douane. De officier bracht hulde aan de douane voor de wijze, waarop deze zaak was aangepakt. De raadsman, mr. Nederveen, ves tigde de aandacht er op, dat er thans door beide verdachten een bekente nis is afgelegd. Zonder die bekente nis zou de schuld van G. alleen in de processen-verbaal gevonden moeten worden. En daarin is zoveel gelogen door belanghebbenden, dat men er moeilijk meer uit wijs kan worden. Misschien kan men clan aannemen dat het overtuigend bewijs geleverd was maar het wettig toch geenszins. Maar de politierechter was het met deze stelling toch niet eens; door de ze processen-verbaal heeft men toch wel degelijk een indruk gekregen, hoe de zaak. KERKNIEUWS Ds. J. W. C. Ort 75 jaar Heden viert ds. J. W. C. Ort te Eefde, emeritus predikant van de Ned. Herv. kerk zyn 75ste verjaar dag. Nadat cand. Ort in 1905 door het Provinciaal Kerkbestuur van Noord- Holland was toegelaten tot de Evan geliebediening in de Ned. Herv. kerk, werd hij op 29 October van datzelfde jaar te Dongjum .(classis Praneker) in het ambt bevestigd. In 1907 ver wisselde de jubilaris deze gemeente met die van Spankeren (classis Arn hem), vanwaar hij in 1911 naar Aar denburg vertrok. Hier legde ds. Ort in verband met zijn benoeming tot predikant te Parimaribo met ingang van 2 November 1913 zijn ambtsbe diening neer. Na zijn repatriëring in 1921 keerde ds. Ort weer als dienst doend predikant in de Ned. Herv. kerk terug en deed op 7 Augustus 1921 zyn intree te Borculo. Op 24 Juli 1927 deed de jubilaris voor de tweede keer zijn intree te Spankeren, waar hem met ingang van. 1 Mei 1946 op 65-jarige leeftijd emeritaat werd ver leend. Na zijn emeritaat was ds. Ort o.a. woonachtig te Dieren en Elle- Tot een geldboete van 500 sub- Het mocht echter niet baten en de sidiair honderd dagen hechtenis, een 1 korporaal reed met zijn auto op die voorwaardelijke hechtenisstraf van veertien dagen met een proeftyd van een jaar en ontzegging van de'be voegdheid tot het besturen van mo torrijtuigen voor de tyd van een half 4'aar hoorde de Belgische beroeps- ;orporaal V. P. K. uit Gent, die in de avond van de 11e Juni op de Rijksweg langs het kanaal Terneu- zenSas van Gent een aanrijding had veroorzaakt, zich Dinsdag door de Terneuzense kantonrechter veroor delen. Op de bewuste avond was een ge zelschap Belgen, waaronder een drie tal automobilisten, waartoe ook K. behoorde, m feestelijke stemming uit Terneuzen vertrokken in de richting van de Belgische grens. Er was nog al wat geestrijk vocht gebruikt, in die mate zelfs, dat men de dames uit het gezelschap aan een' opwek kend middel moest laten ruiken op dat zy weer enigszins op hun ver haal zouden komen. K. bestuurde de achterste van de drie auto's en vol gens getuigen, die in een auto achter hem reden en niet durfden passeren, reed hij slingerend en veelal aan de linkerzijde over de weg. Even buiten Terneuzen naderde een tegenligger, bestuurd door mevrouw C. D.B. uit Axel, die haar twee kinderen in de auto had. Mevrouw D. bemerkte aan het slingerend rijden en aan het feit dat de Belg niet dimde, dat er iets met de tegemoetkomende auto niet in orde was en zij bracht haar wagen aan de uiterste rechterzijde van de weg, langs het kanaal, tot stilstand. van mevrouw D. in, waarbij laatstge noemd voertuig aanzienlijk werd be schadigd en ternauwernood aan een duik in het kanaal ontkwam. De Belg reed na de aanrijding door, doch kon later bij de grens worden aangehouden. Tijdens het ver hoor van de korporaal, ontkende deze dronken te zijn geweest en van de aanrijding zou hij niets hebben bemerkt. De verklaringen van een tweetal getuigen, die alles hadden zien gebeuren, waren echter zeer in zijn nadeel. De ambtenaar van het O.M., mr. Th. Lebret, meende, dat het wel vaststond op welke wyze en in wel ke staat de korporaal, die zelf ook een kind in zijn auto vervoerde, langs het diepe kanaal gereden had. Zijn eis luidde in totaal 500 boete of 100 dagen en een voorwaardelijke hech tenisstraf van 14 dagen met twee jaar proeftijd. Mr. P. W. C. C. M. van Meerwijk, de kantonrechter, vond de wijze van rijden van K. meer dan ergerlijk en hy vonniste conform de eis, echter met daarnaast de ontzegging van de rijbevoegdheid voor de tijd van een half jaar. Bevestiging en intrede hulpprediker Happee Zondagmiddag had de bevestiging en de intrede plaats van de eer waarde heer J. Happee, theologisch candidaat te Amsterdam, als hulp prediker aan de Evang. Lutherse gemeente te Groede. Deze dienst stond onder leiding van ds. H. Johannes uit Vlissingen, die tijdens het vacant zijn der ge meente consulent is "geweest. Bij de aanvang der dienst werden vers 1, 4 en 5 van lied 112 gezongen. Daarna volgde schriftlezing uit Ko- lossensen 3 vers 12 tot 17 en uit Lu- kas 13 vers 6 tot 9. Na het uitspreken van de bevesti gingsbelofte ging de eerwaarde heer Happee over tot het houden van de prediking en koos als tekst Kolossensen 3 vers 17: „En al wat gij doet met woorden of met wer ken, doet dit alles in den Naam van de Heer Jezus, dankende God den Vader door Hem". Na het zingen van lied 241, werd er gelegenheid gegeven om het woord tot de nieuwe predikant te richten. Als eerste, zei ds. Johan nes, als consulent en sprekende na mens het kerkbestuur, dankbaar te zijn de eerwaarde heer Happee als voorganger welkom te mogen heten. Spreker zei dat het wel eens moei lijk zal zijn om tot het hart van de leden door te dringen, maar de ge meente kennende wist hij, dat er bij de leden der gemeente blijdschap was over deze dag. Daarna sprak een vertegenwoor diger van de aanwezige medestu denten uit Amsterdam. Vervolgens werd het woord ge voerd door burgemeester J. C. Eve raars, ds. M. de Jong, predikant der Ned. Herv. gemeente te Groede en de zeereerwaarde heer Wolters, pas toor der R.K. Kerk te Groede. Allen heetten zij de eerwaarde heer Hap pee welkom en hoopten op een goe de samenwerking. De nieuwe predi kant zei sprekers aanbod, zowel van burgelijke als kerkelijke gemeenten gaarne te zullen aanvaarden. Na de dienst werd aan de aanwezigen de gelegenheid geboden om kennis te maken met de nieuwe predikant. NED. HERV. KERK Beroepen te Wageningen (toez.) vac. F. Offringa; P. J. van Roon te Zierikzee. Be roepen te Putten: Jac. Vermaas te Bode graven, die ook aangezocht is als zen- dingsdirector van de Geref. Zendlngsbond. B'eroepen te Ouderkerk a.d. LTssel (2e maal)R. W. Steur te Ouddorp. Aangenomen de benoeming tot vicaris te Markel'o Ov.: J. Schellingerhout cand. te Alphen a.d. Rijn. Ds Treure, Ned. Herv. predikant te Eder- veen, heeft bedankt voor het beroep naar Tholen. GEREF. KERKEN Aangenomen naar Stad aan 't Haring vliet, A. Trapman, cand. te Ottoland, die bedankte voor Dussen, Hyken, Fijnaart, Minnertsga, Kamerik en voor Vollenhove- Stad. GEREF. KERKEN art. 31. K.O. Bedankt voor Aldergrove (Australië): P. Wulffraat te Barendrecht-Pernis. 8 September. Vlissingen Terneuzen Hansweert Zierikzee Wemeldinge HOOG EN LAAG WATER U.+N.A.P. U.+NJLP. N.A.P. 17.55 2.10 5.34 6.04 6.40 6.57 7.16 2.09 2.25 2.38 1.58 1.79 18.24 18.57 19.17 19.35 2.26 2.39 1.50 1.71 11.58 0.19 0.51 0.06 1.74 2.16 2.34 1.64 U.—N.A.P. 12^28 L87 13.01 2.04 12.26 1.33 12.59 1.58 Belg won Grote Prijs van Brasschaat Van de 39 renners, die aan de wed strijd over 150 km om de grote prijs van Brasschaat deelnamen, ging de Belg Janssens het eerst over de fi nish in 3 uur 46 min..Tien seconden later volgde een grote groep renners, van wie Van Steenbergen de sprint won voor Ockers, Van Loy en de Baere. Wim van Est eindigde op de 12e plaats, terwijl 15 renners, bij wie onze landgenoten Jos Hinsen en Thijs Roks, de Fransman Hassenforder, Impanis (België) en Coppi (Italië) 13 ex aequo geklasseerd werden. Allen haden dezelfde tijd als Van Steenber gen, 3 uur 46 min. 10 seconden. Interzonaal schaaktournooi te Gothenburg De uitslagen van de partijen ge speeld in de dertiende ronde van het interzonaal schaaktournooi te Gothen burg, luiden als volgt: RabarBronstein YzYz\ Medina Ilivitsky afgebroken; BisguierGeile 01; PannoSpasskv 10; Pilnik Keres Y>YzNajdorfPetrosian af gebroken; GuimardDonner afge broken; FudererSzabo 01; Filip Sliwa 1—0;, Stahlberg;Unzicker YzYzPachman vrij, De uitgestelde partij uit de 2e ron de tussen Stahlberg en Pachman is gespeeld, maar werd afgebroken. De stand luidt na de 13e ronde: 1. Bronstein (Rusland), 9 punten (uit 12 partijen); 2. Panno jArg.), 9 punten (uit 13)3. en 4. Keres (Rus land) en Fuderer (Zuid-Slavië) ieder 7% punt (uit 12); 20. Donner (Ned.) neemt met 4 pnt. en 1 afgebr. partij (uit 13) de 20ste plaats in. Stan Ockers rijdt niet in Olympisch Stadion De wereldkampioen op de weg der professionals, de Belg Stan Ockers, zal niet aan de revanchewedstrijden der Wereldkampioenschappen, welke vandaag in het Olympisch Stadion te Amsterdam zullen worden gehouden, deelnemen. Zoals bekend werd Ockers door de directeur van het Olympisch Stadion, de heer D, J. Bessem voor deze wedstrijden geëngageerd. Tot op heden heeft noch de mannagcr noch Ockers iets van zich laten horen. In zijn plaats zal de wereldkampioen achtervolging profs, de Italiaan Mes sina, op de haan verschijnen. Voorts zullen de wedstrijden in ver band met het uitgebreide programma een half uur eerder dan aanvankelijk was vastgesteld beginnen, namelijk om 19.30 uur. 14. Jimmy besefte heel goed, dat de wijze waarop hij zijn onderzoek naar de inbraak bij Arnold Willemse had ingekleed op tegenstand zou stuiten bij zijn collega's. „Zij zullen mij wel voor gek houden", dacht hij. Zelfs de burgemeester beide hem op. Hij vroeg: „Is dat nu wel nodig, meneer de hoofdcommissaris, om alle auto's die naar Utrecht rijden aan te houden. Het geeft een geweldige stagnatie en de mensen zijn vreselijk uit hun humeur. Waarom doet U dat eigenlijk?" Jimmy zuchtte eens diep. „Burgemeester", zei hij, „ik doe dit niet uit plagerij, ik doe dit, omdat ik dit nodig vind. Is dat voldoende?" De burgemeester schrok een beetje van dit bitse antwoord. „Zeker, meneer Brown", zei hij haastig. „Als het in direct belang staat tot het onder zoek heb ik er uiteraard niet het minste bezwaar tegen. Gaat uw gang maar. Ik wens U veel succes toe". Jim my legde de hoorn neer. Hij wist zelf ook wel, dat die aanhoudingen van de auto's die naar Utrecht réden, nut teloos waren en dat ze niets zouden opleveren, maar hij had er ook een heel andere bedoeling meeHij wilde een nieuwe brief ontvangen van de bende van Lange Leendert. Door de zaak zo grootscheeps aan te pakken, zouden de heren wel gaan beseffen dat de nieu we H.C. niet van plan was hen de vrije hand te laten, wat zij in hun eerste brief vrij duidelijk hadden geëist. Hij had hun nu aan het verstand gebracht, dat hij niets onbeproefd zou laten om de daders in handen te krij genJimmy's hoop ging in vervulling, want nog die zelfde avond lag er weer een brief op de mat achter zijn voordeur. (Advertentie) ©veR ®e k.l£iN£ geVoêgens DS-5 tevews Kaas bij de barrel en een Spencer. Iedereen weet dat er wet eens met spek wordt geschoten. Wist U dal er ook wet eens met kaas is geschoten Bij een gevecht tussen een Urugilees en een Bra ziliaans oorlogsschip raakte de munitie van de Uruguees op. De kapitein liet He kanonnen laden met Edammer kaasjes en de Braziliaan nam de benen, bang voor een geheim wapen. Wij weten wel beter dan onze kaas te verschieten. Kaas bij de borrel bijvoor beeld is een genot dal een traditie werd. En alle goede dingen in drieën! steek daar au eens een Spencer bij op, de sigaret die het beste de Virgin ia- traditie vertegenwoordigt. Nederland 1955 (3%) Nederland 1951 (3%) Nederland 1948 (1948 (3*4) Nederland 1947 (3%) 3 Nederland 1937 3 Dollarlening 1947 3 Investeringscertificaten 3 Nederland 1962-64 3 Nederland N.W.S. 2»$, Ned. Indië 1937 A 3 Grootboek 1946 3 Nat. Handelsbank Ned. Handelmij, A.K.U. Bergh's en Jurgenj Calvé-Delft Kon. Ned. Hoogovens Unilever Ned. Kabelfabriek Phiïips Wifton-Feijenoord Kon. Petroleum Mij. Amsterdam Rubber Holland Amerika Lijn Kon. Paketvaart Rotterdamse Lloyd Ned. Scheepvaart Unie Stv. Mij. Nederland H.VA. Deli Mij. AJC.U. 3% Bank v. Ned. Gem. 4% Van Berkels Patent Centrale Suiker Kon. Mij. De Schelde N.B. Baltimore-Ohio Missouri K.T. New York Central Pennsylvania Anaconda Bethlehem Steel General Motors Intern. Nickel Kenneeott Republic Steel U.S. Steel Shell Union Tide Water Sept. 6 Sept. 100% 100% 103 100% 100% 100% 99% 99% 99% 98% 100% 100% 101% 101% 79% 79% 99% 99% 99% 99% 188% 191% 360 361 379% 387% 306 309 ■348 346% 395% 400% 528% 530 352 355 514% 523% 300 305 651% 651% 171% 169% 253% 251% 204% 202% 200% 199 215% 213% 218% 220 188% 183% 192% 188% 103 108% 135b 140b 225 226% 264 263 53% 53% 46 48 .28% 28% 81 81% 160% 160% 134 133% 87% 87% 128% 128% 48% 49% 115% 116% 61% 61% 32% 32% PREMIELENINGEN 5 Sept. 6 Sept. 1431a Amsterdam 1951' Breda 1954 Eindhoven 1954 111 lllj4 Enschede 1954 109% 10914 's-Gravenhage 1952 I ,137% 's-Gravenhage 1952 II 135% Rotterdam 1952 I 133% 137% Rotterdam 1952 H 122 A.N.P.-C.B.S. BEURSINDICES 1953 100 (Advertentie/ WONDEROLIE Weg met onhandige likdoornringen en gevaarlijke scheermesjes. Een nieuw vloeibaar middel, NOXACORN, neemt de pün weg in 60 seconden. Eellplekken en eksterogen verschrompelen met wortel en al. Bevat gezuiverde wonderolie, jodium en het pijnstillende benzocaïne. Een flesje NOXACORN Antiseptisch Hlcdoornmiddel van 11.35 bespaart U veel ellende. (50) FEUILLETON Ernstig antwoordde zij: „Iemand die wist, dat mr. Oakley hier zou komen". Lamb floot zachtjes. „Hoe komt U daartoe?" „Ik acht het logisch. Ik ben er zeker van, dat de moordenaar wist van het telefoongesprek tussen mr. Oaley en mr. Carroll... volgens mij is dat heel duidelijk". Lamb's ogen dreigden uit zijn hoofd te springen. „U wilt me toch niet vertellen, dat U Pearson voor de moordenaar houdt? Dat kan ik niet slikken!" „Dat zal ik U ook niet vragen", zei miss Silver glimlachend. „We weten, dat Pearson het eerste van de twee telefoongesprekken heeft afgeluisterd, dat, waaraan mr. Car roll een eind maakte. Maar hij hoorde niet het tweede, toen mr. Oakley opbelde om te zeggen, dat hij zou komen. Ik achtte het zo góed als zekei', dat er nog een twee de aftakking was, naar de slaap kamer van mr. Porlock en ik heb bevonden dat dit juist is. Gaat U nu eens even de feiten na. Mr. Carroll had een spelletje gespeeld op zijn eigen zenuwen en op de vrees van het gehele gezelschap. Wat moeten de zenuwen van de moordenaar door PATRICIA WENTWORTH hebben uitgestaan, hoe moet hij zich vol spanning hebben afgevraagd, of mr. Carroll werkelijk vat op hem had en welk gebruik hij er van wil de maken. Dan gaat het gezelschap uiteen voor de nacht. Hij ziet mr. Carroll de bibliotheek binnengaan en de deur sluiten. Heeft hij mis schien zelfs gehoord, dat de tele foonjuffrouw werd opgebeld. Zou hij zich niet afgevraagd hebben, of mr. Caroll soms de politie ging in lichten Als de moordenaar mr. Porlock's kamer wist binnen te sluipen, kon hij daar luisteren en weten waaraan zich te houden. Ik zou willen aanraden, datde tele foon daar dadelijk op vingerafdruk ken wordt onderzocht. Als ze over eenkomen en ik denk, dat ze dat doen met de afdrukken, die van avond vroeg op de schoorsteenman tel in de hall en de zijwand van de trap zijn genomen, zullen ze mijn theorie aardig bevestigen". „Wiens afdrukken denkt U te vinden?" Miss Silver schudde het hoofd. „Sta mij toe voort te gaan. De moordenaar hoort mr. Oakley zeg gen, dat hij hierheen komt. Ik acht het mogelijk, ja waarschijnlijk, dat de dader eerst vroeg genoeg kwam om het tweede telefoongesprek af te luisteren. Immers, hij moest de trap op en dan een gelegenheid af wachten, om in de kamer van mr. Porlobk te komen". Lamb bromde nog eens, ge woonlijk bij hem teken van belang stelling. „En wat deed hij toen? U kunt ons zeker een ooggetuigeverslag ge ven?" Miss Silver bleef breien, terwijl ze antwoordde: „Ik vrees van niet. Ik kan U al leen vertellen, wat naar mijn me ning is gebeurd. De man moet na tuurlijk onmiddellijk hebben begre pen, dat mr. Oakley als zondebok kon worden gebruikt. De omstan digheden, waaronder mr. porloek is vermoord, bewijzen, dat de moorde naar vlug van begrip is en zijn kansen weet waar te nemen. Daar om zal hij ook m.i. dadelijk de kans hebben gezien, om mr. Carroll uit de weg te ruimen met weinig eigen risico. Hij moest uitrekenen, hoe lang het zou duren vóór mr. Oakley hier was en ook de mogelijkheid aannemen, dat hij per auto zou ko men. Gezien de kleine afstand tus sen de huizen, zou het verschil in tijd niet heel groot zijn. Daar de garage van Mill House op korte af stand van het huis staat, denk ik, dat de moordenaar niet langer dan vijf minuten zou wachten, voor hij naar de biljartkamer afdaalde, ver moedelijk via de achtertrap". „De biljartkamer?" „Dat geloof ik. Een deel ervan ligt onder de kamer van mr. Car roll en daardoor komen de vensters uit op de plek waar het lichaam werd gevonden. Het zijn allemaal, evenals die er boven, openslaande vensters en niet heel ver van de grond af. Toen de dader naar bui ten was geklommen, behoefde hij slechts naar de rand van het grint te lopen en een handvol steentjes op te nemen. Deze wierp hij tegen het venster van mr. Carroll. Daar het benedenvenster waarschijnlijk op dat ogenblik open was, zullen er misschien sporen van grint op de vloer van de biljartkamer worden gevonden". Lamb wendde zich tot zijn onder geschikte. „Ga daar eens kijken! Zeg tegen Hughes, dat hy de telefoonaftakking in Porlocks kamer op vingerafdruk ken laat onderzoeken ook de twee deurknoppen en de venstersluitingen in de biljartkamer. Laat hij vlug han delen en beginnen met de telefoon. O ja, waar is Jones? Zet hem in de biljartkamer tot ze daar klaar zijn. En Jackson moet ze allemaal in de salon houden tot ik kom". .tWordt vervolgd) Interri. concerns Industrie Scheepvaart Banken Ind. fondsen Algemeen 2/9 5/9 6/9 300.40 305.85 179.32 180.29 177.09 177.83 155.54 157.35 189.25 191.50 235.44 238.73 239.70 308.51 180.65 176.53 157.20 39.61 AVWWVVWWWAWVWW Amsterdamse wisselmarkt CONTANTE PRIJZEN A'dam, 6 Sept. Londen 10.56 10.57; New York 3.82%—3.83%; Montreal 3.88%—3.88%; Parijs 1.08501.0870; Brussel 7.59%— 7.60%; Frankfurt 90.37—90.47; Zü- rlch 86.87—86.97; Zürlch (vrije fres) 89.30—89.40; Stockholm 73.41— 73.51; Kopenhagen 54.5954.69; Oslo 52.78-52.88; Milaan 60.81— 60.91; Argentijnse verrekenings- 1 dollar 3.77—3.78; Turkse verreke- ningsöollar 3.79%—3.80%. DONDERDAG 8 SEPTEMBER 1955 Hilversum I. 402 m. 746 kc/s. 7.00-24.00 AVRO! (7.50-8.00 VPRO). AVRO: 7.00 Nws. 7.10 Gram. 7.15 Gymn, 7.30 Gram. VPRO: 7.50 Dagopening. AVRO: 8.00 Nws. 8.15 Gram. 9.30 V. d. huisvrouw. 9.35 Waterstanden. 9.40 Morgenwijding. 10.00 Gram. 10.50 V. d. kleuters. 11.00 Omr. ork. en solist. 11.45 Vraaggesprek. 12.00 Or gel en zang. 12.25 In 't spionnetje. 12.30 Land- en tuinbouwmeded. 12.35 Gram. 12.50 „Uit het bedrijfsleven", caus. 13.00 Nws. 13.15 Meded. of gram. 13.20 Metropo- le ork. 13.55 Koersen. 14.00 „Dartmoor", hoorspel. 14.25 Gram. 14.45 Viool en piano. 15.15 V. d. zieken. 16.00 Herinneringen aan Oud Amsterdam. 17.00 V. ti. jeugd. 17.45 Regeringsuitz.: Rijksdelen Overzee: G. F. Venema: „De MarinéTuc hl vaart dienst in de ontwikkeling van Nieuw Guinea". 18.00 Nws. 18.15 Amus. muz. 18.30 Lichte muz. 19.00 Gesproken brief uit Londen. 19.05 Act. 19.15 Theater-ork. 19.45 Discussie. 20.00 Nws. 20.05 Kamerork. en solist. 20.50 „Maria Stuart", hoorsp. 22.25 Orgelspel. 22.40 Sportproblemei% 22.50 Sportact, 23.00 Nws. 23.15-24.00 Lichte muz. Hilversum II. 298 m. 1007 kc-/s. 7.00 KRO. NCRV. KRO: 7.00 Nws. 7.10 Gram. 7.45 Morgen gebed en lit. kal. 8.00 Nws. en weerber. 8.15 Gram. 9.00 V d. huisvrouw. NCRV: 10.00 Gram. 10.30 Morgendienst. KRO: 11.00 V. d. zieken. 11.45 Pianospel. 12.00 Angelus. 12.03 Lunchconcert. (12.30-12.33 Land- en tuinb.meded. 12.33-12.40 V. d. boeren). 12.55 Zonnewijzer. 13.00 Nws. en leath. nws. 13.20 Lichte muz. 13.45 Gr. NCRV: 14.00 Gram. 14.20 Lichte muz. 14.45 V. d. vrouw. 15.15 Gram. 15.35 Strijkkwart. 16.00 Bijbeloverdenking. 16.30 Sopr. en piano. 17.00 „24 Uur tot Uw dienst", ki'ankr beeld. 17.30 Gram. 17.40 Koersen. 17.45 Gr. 18.00 Kamermuz. 18.30 Friese uitz. 18.45 Gram. 19.00 Nws. en weerber. 19.10 Gr. 19,20 Sociaal gesprek. 19.35 Gram. 20.00 Radiokrant. 20.20 Gram. 20.50 „Kent gij het land, der zee ontrukt" caus. 21.10 Koorzang. 21.35 Leger des Heils-ork. 22.10 Periodieken parade. 22.20 Orgelconc. 22.45 Avondoverdenking. 23.00 Nws. en S.O.S.- ber. 23.15-24.00 Gram.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 6