Grote overstromingen teisteren India en Pakistan Istiqlal-leider wil niet weten van compromis inzake Marokko KLAmoRV BETOGINGEN VOORTZETTING VAN ACTIES TEGEN G0A EGYPTE EN ISRAEL GELAAKT DOOR BESTANDSCOMMISSIE WOENSDAG 7 SEPTEMBER 1955 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 8 DUIZENDEN DAKLOZEN Hulp van Rode Kruisorganisaties werd ingeroepen Grote delen van India en Pakistan staan onder water, na hevige over stromingen van de rivieren. Millioenen mensen zijn dakloos. De ovèrstro- mingen worden de ergste in de geschiedenis van Azië genoemd. Een functionaris van het internationale Rode Kruis, dr. Francois Dau- benton, is te Genève teruggekeerd van een bezoek aan de getroffen ge bieden in Voor-Indië. Hij wil snel maatregelen treffen om de 45 millioen getroffenen van het hoogstnodige te voorzien. Ook uit Mexico en Italië wordt watersnood gemeld. In een dorp, 80 km ten N.O. van Rome, zijn vier do den en zeven vermisten als gevolg van een overstroming door zware regenval. In Mexico-stad vielen twee slacht offers en worden vijf mensen vermist. 40.000 huizen werden overstroomd. Dr. Daubenton heeft een beroep op de Rode Kruis-verenigingen in de verschillende landen gedaan voor India en Pakistan minstens 20 mil lioen dollar bijeen te brengen. Maan dagavond zijn zeven Amerikaanse militaire vliegtuigen uit Genève ver trokken met 28 ton goederen voor Nieuw Delhi en Karatsji. In Voor- Indië strekt het overstroomde ge bied zich uit van de Noordwestelijke grensprovincie in Pakistan tot As sam in Oost-Indië en in het Zuiden tot de provincie Ci-issa, aan de golf van Bengalen. De Brahmapoetra, de Ganges en de Indus, gezwollen door de zware regens-van Juli en een ge weldige hoeveelheid smeltwater uit de Himalaya, zijn buiten de oevers getreden. Vrijlating van 1365 Japanse gevangenen Het Japanse ministerie van buiten landse zaken heeft Dinsdag bekend gemaakt, dat 1365 Japanners, die nog m de Sowjet-Unie worden vastgehou den, door bemiddeling van Mank, de Russische ambassadeur in Londen, zijn vrygelaten. Op de lijst komen o.a. de namen voor van ex-generaal Otozo Jamada, de voormalige opperbevelhebber van het Japanse leger in Mandsjoerije, ge neraal Joen Oesjirogoe, de gewezen bevelvoerder over de Japanse strijd krachten in Zuid-China, acht luite nant-generaals, elf generaal-majoors en drie kolonels. Communistisch China laat twaalf Amerikanen vrij Twaalf van de 41 in communis tisch China vastgehouden Ameri kaanse burgers zullen binnenkort in vrijheid worden gesteld, aldus heeft de Chinese ambassadeur Wang Ping Nan Dinsdag op de dertiende verga dering van de Chinees-Amerikaanse besprekingen te Genève medegedeeld. Russen weigeren visa aan elf journalisten De Sow jet-ambassade te Oost- Berlijn heeft Dinsdag de aanvragen van elf buitenlandse journalisten, die bondskanselier Adenauer naar Mos kou willen vergezellen, afgewezen, met het argument dat alle vooraan staande buitenlandse bladen en pers- bureaux reeds een vaste vertegen woordiging in de Russische hoofdstad hebben. De 82 West-Duitse journalisten, die een visum hadden aangevraagd, heb ben allen een dergelijk document ge kregen. Leiders van bende gearresteerd Te Knokke le Zoute in België zijn op aanwijzingen van Interpol twee leiders van een bende smokkelaars in verdovende middelen gearresteerd, namelijk de 45-jarige A. M. van Brit se nationaliteit en ae 40-jarige Egyp tenaar C. M. Volgens bepaalde ge ruchten zou de bende zich ook met handel in blanke slavinnen hebben in gelaten. De twee arrestanten, die aan het hoofd van een belangrijke inter nationale bende zouden staan leidden te Knokke een luxueus leven. Men verwacht dat nog meer 'arrestaties zullen volgen. GOEDIG: Hemel en aarde bewoog de Franse dame, toen zij de Engelse badgast in de hal van het hotel ver-, zocht, zes uur te wachten met het be trekken van de kamer, waarin hij haar zou opvolgen. Die tijd had zij werkelijk nodig om uit te rusten De man was bereid en maakte in de gloeiende zonnehitte een wandeling van een hele middag langs het strand ...in zijn degelijke reiscostuum. VUILNIS: Senator De la Gonterie van Savoie heeft op het stadhuis van zijn woonplaats heel wat stof dpen opwaaien om zijn verontwaardiging uit te drukken. Toen hij daar klaar was, toog hij naar het huis van de burgemeester zelf om een reprise te geven. Oorzaak: de vuilnisbaK die hij *s morgens voor zijn villa had gezet was niet leeggemaakt. GUIT AAR: De uitvinder van de pneu matische guitaar, Felix Barel, neeft bewezen, dat zijn vondst toch werke lijk wel voortreffelijker is dan welke andere guitaar ook. Eerst gaf hij op het strand een nummertje muziek ten beste. Daarna gebruikten zijn vriend en hij het apparaat als zwemgordel. Dr. Daubenton zei, dat ongeveer 15 millioen mensen, dat is elf pro cent van de bevolking der Indische staten Assam, Bihar, Oettar Pra- desj en West-Bengalen, getroffen zijn en dat meer dan 20.000 dorpen zijn verwoest. In Oost-Bengalen, Sind, de Pend- sjaab en het Noordwestelijke grens gebied van Pakistan zijn een 30 mil lioen mensen getroffen. Uit Bombay wordt officieel gemeld, dat vier grote rivieren in de provincie Crissa het gevaarlijke peil hebben overschre den. Ongeveer 100.000 mensen zijn daar van de buitenwereld afgeslo ten. Uit Haiderabad wordt bericht, dat de Westpakistaanse stad Matiari (15.000) inwoners) met verwoesting door het water van de Indus be dreigd wordt. Aetherpiraten in Oost Nederland Hoewel voor de rechtbanken te Groningen en te Assen al in een groot aantal gevallen gevangenis straffen werden opgelegd, maakt dit blijkbaar weinig indruk op de aeth er-piraten in Oost- en Noord oost Nederland: het aantal clandes tiene zenders blijft groot. Grote ver ontwaardiging is thans Zondag j.l. bij talloze luisteraars gewekt door een nieuwe clandestiene zender, die zich „de grote onbekende" noemde en welks programma in hoofdzaak bleek te bestaan uithet Horst Wessellied, waarvan ettelijke keren een gramofoonplaat gedraaid werd. TUC-raad mag eerder tussenbeide komen Bij stakingen in Engeland Vakverenigingsgedelegeerden, die acht millioen Britse arbeiders verte genwoordigen, hebben te Southport gunstig beschikt op het verzoek van ae uit 35 leden bestaande algemene raad van het vakverbond „T.U.C." (Trade Union Congress), om een ver andering der statuten teneinde deze raad in staat te stellen, bij arbeids conflicten aan de onderhandelingen deel te nemen nog vóór er een impas se zou zijn ingetreden. Tot nu toe heeft de algemene raad van het vakverbond slechts het recht, om in te grijpen, als de onderhande lingen zijn vastgelopen. De machtiging werd na een fel de bat verleend met 4.842.000 stemmen voor en 3.039.000 tegen. Het aantal tegenstemers was onverwacht groot en wordt beschouwd als een waar schuwing aan de algemene T.U.C.- raad, om de volmacht behoedzaam te hanteren. Het T.U.C.-congres keurde later met 5.320.000 tegen 2.804.000 stemmen een resolutie goed, waarin onofficiële stakingen worden veroordeeld. VERSCHIL VAN MENING IN INDIA Nehroe over regeling in twee stadia. Een overzicht tijdens de eerste dag dat de grote Britse vliegtuigtentoon stelling op Farnborough geopend -was. Het Wereldgebeuren De „Goedjerat Pradja Socialisti sche Partij" zal de verklaring van de regeringspartij van India tegen vreed zame betogingen van Indiërs op Por tugees gebied negeren. De voorgeno men massale betogingen in Goa op 2 October a.s., de verjaardag van Gandhi, zullen gewoon doorgaan, al dus verklaarde Maandag de secreta- WIE SCHOOT HET EERST Het incident van 22 Augustus. De gemengde Israëlisch-Egyptische bestandscommissie heeft zowel Egyp te als Israël gelaakt voor het incident op 22 Augustus in het gebied van Gaza, dat de inleiding is geweest van een reeks bloedige gevechten. Dit werd Dinsdagochtend door een woord voerder van het Israëlische departe ment van buitenlandse zaken te Je ruzalem medegedeeld. Gevangehtoren in stalen banden... Op de Vlissingse Boulevard staat, als een trouwe vergrijsde wachter op de dingen die komen gaan, de Ge vangentoren. Het gevaarte wordt bij een gehouden door enkele stalen ban den, die het geheel omspannen en al dus voorkomen, dat argeloze voor bijgangers brokken vallend gesteen te op het hoofd krijgen. Het Rijk zo schreven we reeds eigenaar van dit bouwwerk, dat verschillende eeuwen trotseerde, kan er maar een matige belangstelling meer voor op brengen en wil er vanaf, omdat de onderhoudskosten toch wel veel van het jaarlijks Rijksinkomen opeisen. De gemeente Vlissingen daarentegen, voelt er veel voor om de kolos voor de door 't Ryk voorgesteld appel en 'n ei in eigendom over te nemen en tot restauratie over te gaan. Wanneer men dan niet tot afbraak kan beslui ten, omdat de toren toch ook een brokje stedelijke geschiedenis verte genwoordigt, is een zeer grondige restauratie de enige oplossing om het bouwwerk uit het strakke keurslijf te halen, waar het nu in geperst staat. Met die stalen banden er omheen is er trouwens ook weinig moois aan te vinden. Grote stukken steen zijn er in de loop der jaren uitgevallen en de tweede wereldoorlog heeft er ook weinig goeds aan gèclaan, of het moet in zoverre zijn, dat een iriuur- gedeelte aan de zeezijde zo zwaar werd beschadigd, dat het moest wor den vernieuwd. (Foto P.Z.C.) Inkomens in Engeland sterk gestegen Volgens èen regeringsrapport zijn de persoonlijke inkomens in Enge land voor betaling van belastingen in de afgelopen negen jaar met 65 procent gestegen, terwijl de totale productie van goederen en diensten in Engeland met 27 pi-ocent toenam. De totale productie van goederen en diensten bedroeg in het afgelopen jaar 12.214 millioen pond. De desbetreffende bgeenkomst van de bestandscommissie, gehouden in niemandsland bij Gaza, was herhaal delijk uitgesteld, omdat de waarne mers van de Verenigde Naties afwe zig waren in verband met nieuwe in cidenten. Volgens de Israëlische woordvoer der laakte de commissie Egypte voor aanvallend op 'n Israëlische patrouil le, die een verkenning langs de grens uitvoerde, en de beschieting van een Israëlische nederzetting. Israël werd veroordeeld, omdat het dadelijk daarop een Egyptische stelling had aangevallen en bezet en vervolgens andere Egyptische posten met artille rie had gebombardeerd. De voorzitter van de commissie, aldus de woord voerder, vond het moeilijk om te be palen welke partij het eerst had ge schoten. Bij het incident op 22 Augustus werden vier Egyptenaren gedood en negen gewond; twee Israëlische mi litairen liepen verwondingen op. De Prins op Britse luchtvaartbeurs Prins Bernhard bracht gisteren een bezoek aan de Britse luchtvaart- beurs die op het vliegveld Farnbo rough werd geopend voor technici uit Engeland en daarbuiten. De prins, die per vliegtuig uit Ne derland vertrok en nog dezelfde dag terugvloog, werd vergezeld door o.a. de heer Gerben Sonderman. In het kleine gezelschap, dat de prins -ver gezelde op zijn tocht over het veld langs de daar geëxposeerde vliegtui gen, bevond zich ook de Nederland se militaire luchtvaartattaché in Londen, kolonel J. W. Thijssen. Vrij wel onopgemerkt kon de Prins zijn rondgang over de tentoonstelling maken. Bij de honderden technici, die de tentoonstelling bezochten, bevonden zich zeer vele Nederlanders van vliegtuigindustrieën, van zee- en luchtmacht en van de K.L.M. BOS Machine 5 ris-generaal van de socialistische par tij. In Belgauni bij Goa is een groep betogers aangekomen, die heden een vreedzame demonstratie wil houden in Goa. Premier Nehroe van India heeft bij het parlementsdebat over de buiten landse politiek over de kwestie-Goa gezegd,: „Zelfs al zouden de bewoners van Goa zulks wensen, wij zullen de aanwezigheid in India van welke bui tenlandse mogendheid ook, niet dul den". De kwestie-Goa dient volgens Ne hroe in twee stadia geregeld te wor den: 1. de Portugezen moeten Goa verla ten. 2. na hun vertrek moeten de Goa- nezen uitmaken, of zij zich by de unie van India willen aansluiten. Nehroe zeide niet te wensen, dat 't gezag van India aan de Goanezen te gen niin wil opgedrongen wordt. Het debat werd gehouden in de Raad van Staten. Van de zijde der oppositie werd de politiek ten aan zien van Goa gehekeld. Premier Nehroe zeide nog, er niet aan te twij felen, dat- Goa Indisch gebied zal worden, omdat de bevolking zulks wenst en niet omdat India het er toe drijft. India zou zich aan vreedzame mid delen houden. Economische en ook in ternationale krachten zijn volgens Nehroe aan het werk, om een oplos sing te bespoedigen. Doodstraf wegens economische sabotage Het hooggerechtshof van Oost- Duitsland heeft dezer dagen de 56- jarige directeur van de Electrische apparaten-fabriek Treptow, in Ber lijn, Nellis, wegens „economische sa botage" ter dood veroordeeld, aldus een bericht van de Westberlynse „commissie van onderzoek van vr(je juristen". In het proces, dat van 30 Augustus tot 3 September werd gevoerd, was verklaard, dat tengevolge van het optreden van Nellis en anderen het bedrijf een schade van 35 millioen mark had geleden, en dat de Oost- duitse economie voor meer dan 250 millioen mark was benadeeld. Van de vier andere vooraanstaande figuren uit genoemd bedrijf werd di recteur Altenbrandt tot levenslange tuchthuisstraf veroordeeld. In de Oostduitse pers is aan het proces, dat achter gesloten deuren werd gehouden, geen ruchtbaarheid gegeven. Sabena bestelt vijftien vliegtuigen in V.S. Officieel wordt medegedeeld, dat de Sabena in de Verenigde Staten een opdraqht heeft geplaatst voor 3 Dou glas DC 7 vliegtuigen en 1-2 tvveemo- torige Convair-440 toestellen. Volgens de vertegenwoordigers van de Sabena York heeft deze opdracht een FR ANKRIJKS PROBLEMEN IN AFRIKA En Ben Arafa is tegen troonsafstand Allal el assï, de leider van de Marokkaanse Istiqlalpartij, heeft Dinsdag te Cairo verklaard, niet van plan te zijn, besprekingen té voeren met leden van de Marokkaanse delegaties als deze van Madagaskar terugkomen. Het enige belangrijke, zo zei hij, is de terugkeer van Ben Yoessef naar Rabat als de wettige sultan en zonder enige voorwaarde. Ik ben een tegenstander van een toonraad. Overigens, zo zei hij, ben ik er zeker van dat Ben Yoes sef zelf elk compromis van de hand zal wijzen. Als sultan Ben Arafa weigert, vrij willig afstand te doen van de troon, zal ook dat een ernstige hinderpaal zijn op het pad van de „nieuwe koer3" die de Franse regering voor Marokko heeft uitgestippeld en die voorzag in vervanging van de sultan door een re- fentschapsraad. Reeds tijdens de rans-Marokkaanse besprekingen van de vorige maand in Aix-les-Bains had sultan Ben Arafa verklaard, zijn „goddelijke zending" te zullen vol brengen. V ersterkingen. De Fransen blijven versterkingen in Marokko aanvoeren in verband met het naderen van 12 September, de datum welke zij zich hebben gesteld om tot een „nieuwe regeling" van de Marokkaanse aangelegenheden te ko men. Tn inheemse wijken van Casablanca hebben militairen aanplakbiljetten verwijderd, waarin werd opgewekt tot een algemene staking op die dag, „indien de Franse regering haar be loften niet nakomt". Zes leden van het bestuur van de Marokkaanse nationalistische partij Istiqlal hebben Dinsdag in Rome ge heime besprekingen gevoerd over de Marokkaanse crisis. Verwacht wordt, dat de hiervoor genoemde leider van de partij, Allal Fasi, zich uit Cairo naar Rome zal begeven om aan de besprekingen deel te nemen. Bou Abid, een advocaat uit Parijs en een der leiders van de Istiqlal, heeft verklaard, dat hij na de huiaige conferentie naar Parijs zal gaan en daarna een bezoek zal brengen aan de verbannen sultan Mohammed Ben Yoessef in Madagaskar. Naar Algerije. Tachtig Algerijnen, die Maandag in Pargs zijn gearresteerd omdat zij de Algerijnse opstandelingen gesteund zouden hebben met propaganda en het verzamelen van gelden in de Franse hoofdstad, zijn Dinsdag per vliegtuig uit Parijs naar Algerije overgebracht, waar zij ter beschikking van de rech ter van instructie gesteld zullen wor den. Minister Algera opende luchtvaartconferentie De minister van verkeer en wa terstaat, mr. J. Algera, heeft gister morgen in de Ridderzaal te 's-Gra- venhage de conferenhtie van de .In ternational Civil Aviation Organiza tion" geopend. Aan deze conferentie nemen verte genwoordigers van 34 landen deel. Het onderwerp van gesprek zal het z.g. verdrag van Warschau zijn. Dit verdrag,' dat op 12 October 1929 werd gesloten, regelt de aansprake lijkheid van de luchtvervoerder ten aanzien van passagiers, bagage en goederen in geval van een ongeluk. Het verdrag beperkte aansprakelijk heid van de vervoerder tot een vast bedrag (in Nederlands geld 31.000 gulden). Dit vaste bedrag is, vooral m Amerika, te laag geacht. De ge middelde schade-claim daar is 75.000 dollar, circa zes maal zo veel als het vaste bedrag dat thans geldt. De conferentie zal zich nu uitspreken over de wenselijkheid dit vaste be drag te verhogen met 60 procent tot 50.000 gulden in Nederlands geld. 25.000 uitgeloot In de 528ste Staatsloterij is op lot 13945, vierde klasse, tiende lijst, een prys gevallen van 25.000. Adenauer op bezoek in Moskou v e speciale trein met de technische I staf van de Westduitse Bondsre- gering bevindt zich op weg naar Moskou. Donderdag gaat de krasse, hoogbejaarde Bondskanselier, dr. Adenauer, zélf per vliegtuig naar de Sowjet-hoofdstad. Men verwacht hem niet eerder terug dan in het midden van de volgende week. De Duitse dele gatie zal logeren in het Sowjetskaja- hotel in Moskou, waarvan de bewa king alreeds is overgenomen door de eerste van de dertig rechercheurs uit Bonn. De speciale trein, welke men ook in Rusland zal benutten, bestaat uit drie slaapwagens, een restauratie wagon, salon-, telefoon- generator wagons en..'een speciale wagon voor de auto's van de Bondskanselier en de minister van buitenlandse zaken. De staf telt 46 personen, waaronder koks, chauffeurs, kellners, secretaressen, ra diotelefonisten en recherche. De reis is dus met de bekende Duitse grondigheid voorbereid. Adenauer zorgde voor een grote voorraad wijnen en delicatessen zodat hij een groot banket kan aanbieden aan zijn Russi sche gastheren en het corps diploma tique in Moskou. Waarschijnlijk be hoeft hij daarvoor geen vertegenwoor digers uit de Oostzóne van Duitsland uit te nodigen; men heeft dit aan Ade- nauwer zelf overgelaten. Officieel heeft Bonn niet opgehou den de Duitse publieke opinie te waarschuwen voor te grote ver wachtingen van deze missie naar Mos kou. Het belangrijkste is dat Ade nauer te weten komt hoe het Kremlin voor de dag zal komen op de conferen tie op 27 October in Genève, waar de Duitse hereniging weer aan de orde komt. Men hoopt, dat het Kremlin in ernst bereid zal zijn hierover te pra ten en niet vervallen zal in te gedetail leerde bespreking over een veiligheids systeem, waarbij in feite de verdeling blijft bestaan. Daarbij komt uiteraard, dat een her eniging van Duitsland slechts kan ge schieden met toestemming van alle vier de grote mogendheden. Het was voor de Duitsers een hele teleurstel ling, dat op de topconferentie in Ge nève de behandeling van het vraagstuk van een hereniging van Duitsland di rect werd getorpedeerd door de ver klaring van Boelganin, dat het Krem lin de tijd daarvoor niet rijp achtte, terwijl niets gedaan zou worden zon der medewerking van de Oostduitse republiek. Een teleurstelling, temeer omdat-de uitnodiging aan Adenauer in eerste instantie werd voorgesteld als een succes van de volhardende Navo- politiek, waarin West-Duitsland als bondgenoot zijn aandeel had. Gelukkig voor Bonn heeft Eisenhower onlangs verzekerd, dat het Duitse vraagstuk als het belangrijkste wordt beschouwd, terwijl nimmer berust zou worden in de gevolgen van Russisch onrecht. Maar Adenauer begint zijn reis dus onder niet al te gunstige om standigheden. In feite is er sinds de beruchte con ferentie in Berlijn nog niet veel ver anderd. Begrijpelijk, dat in deze weinig optimistische sfeer de verkla ring van de soclaal-dcmocratische af gevaardigde Wehner pijnlijk opzien baarde. De heer Wehner expert voor het Oosten van zijn partij meent.dat men in West-Duitsland contact moet zoeken met de socialistische partij in de z.g. volksrepubliek. Weliswaar wil hij een dergelijk contact weigeren als er sprake van is, dat de verdeling blijft, maar in geval van een andere moge lijkheid gaan zijn wensen zóver, dat men in regeringskringen daaruit op maakt, dat de sociaal-democraten deze hereniging als een soort innerlijk pro ces zien. Het is \tfel duidelijk, dat de sociaal-democraten bovendien hopen op een regeringswijziging bij een to tale hereniging. Zo zijn er tal van voet angels en klemmen voor Adenauer, die zijn reis niet bepaald tot een uit stapje maken. ADENAUER: moeilijke tocht naar Moskou.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 5