KAPPIE EN DE OERMUZIEK GEMEENTERAAD MIDDELBURG Chefarine „4" doet wonderen WALCHEREN KEURINGSUITSLAGEN VAN DE TREKPAARDENTENTOONSTELLING WOENSDAG 7 SEPTEMBER 1955 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 7 (Slot van pag. 'i) Hij suggereerde nog, de voorgevel van een nieuw bureau aan de Dam te brengen door het afbreken van de Graanbeurs. Ook de voorzitter vond nieuwbouw een aantrekkelijker oplossing,De andere mogelijkheid zal echter ook worden bestudeerd. Maar mr Bolke- stein legde er de nadruk op, dat het hier meer gaat om het verkrijgen van een verbetering dan om een gro ter gebouw. Veel zal echter afhan gen van de houding der rijksinstan ties. De heer M. Wattel (AR) betuigde tenslotte adhaesie met de sugestie van de commissie van financiën. De grote gebouwen, die leegkomen, die nen naar zijn mening toch een be stemming te bezitten. De voorgestelde regeling voor huur koop van koelkasten ontlokte de heer Hubregtse een pleidooi voor aanslui ting bij het Centraal Bureau, dat op dit gebied bestaat en dat inlichtin gen geeft over de draagkracht van gegadigden in verband met eventuele meerdere huurkopen, die zij hebben ondernomen. De heer Hesselink wilde het bedrag van de eerste termijn ho ger stellen en de heer Schot vond, dat deze regeling niet op het terrein van de overheid ligt, reden waarom hij zijn stem niet wilde geven. Concurrerend. Wethouder jhr. mr. T. A. J." W. Schorer antwoordde de heer Kaland, dat de gemeentebedrijven hun „pap- Drs. Th. Westerhout hield causerie over Pakistan Voor Middelburgse raadsleden Het raadslid drs. Th. Westerhout van Middelburg heeft Dinsdagmiddag na afloop van de vergadering ten aan- liore van B. en W., raadsleden en een aantal andere genodigden een cause rie over Pakistan gehouden. In dienst van de „Technical Assistance"' van de Verenigde Naties werkte de heer Westerhout planoloog bij de P.P.D. ongeveer vier maanden in dit land. Uit zijn causerie kwam het beeld naar voren van een jong land, dat volledig in opbouw is en daarbij worstelt met een menigte van pro blemen op allerlei gebied. In zjjn inleiding vertelde spreker iets over de situatie van Pakistan. De staat 'werd gevormd in 1947. Pa kistan is het Mohammedaanse deel van het schiereiland Voor-Indië ge worden; in India wonen de Hindoes. Een grote moeilijkheid is het feit, dat het land in twee delen is ver deeld, Oost- en West-Pakistan, van elkaar gescheiden door een strook India van ongeveer 1500 km. Op zulk een afstand gelegen, ver tonen beide gebieden uiteraard be langrijke verschillen. Niet aleen wat betreft het klimaat zijn er dan ook tegensteilingen, maar ook wat de ge aardheid der bevolking betreft. De taal in béide delen van het land is ook verschillend. West-Pakistan her bergt 37 millioen Inwoners, Oost is groter en telt 43 millioen inwoners. De heer Westerhout vestigde er de nadruk op, dat alles in Pakistan nog in opbouw is. Er wordt zeer hard gewerkt, maar verschillende proble men remmen het tempo van de voort gang. Tenslotte werd ter toelichting van drs Westerhout's betoog nog 'een aan tal lichtbeelden vertoond, j Burge meester mr. dr. N. Bolkestein dankte de spreker na afloop voor diens in teressante betoog. Burgemeester herbenoemd Bij Koninklijk Besluit is mr. F. J. Schlüter herbenoemd tot burge meester der gemeenten Graauw en Langendam. Sint Laurens Teraardebestelling van J. Wondergem Dinsdagmiddag werd op .de be graafplaats te St. Laurens het stof felijk overschot ter aarde besteld van de heer J. Wondergem, die van 1931 tot 1941 raadslid en wethouder van deze gemeente is geweest. Aan de groeve werd pamens het gemeente bestuur het woord gevoerd door bur gemeester W. ,Baas, die de verdien sten van wijlen de heer Wondergem als bestuurder van de gemeente schetste. De oud-burgemeester J. W. van 't Hof, die jarenlang met de overledene had samengewerkt, roem de zijn eigenschappen als vriend en mens en sprak woorden van troost tot de familieleden. Een zoon van de overledene dankte voor de belangstel ling. Tot besluit sprak ds W. A.. Kalkman een gebed uit. Advertentie TEGEN PIJNEN, GRIEP. 20 TA8LETTEN <i Marktberichten VISMIJN VEEKE 6 Sept. Export garnalen, aanvoer 3721, prijs per kg 74—1C2. Schar 16. 61—66. Boi 59, 39-00. Middel tong 147, 188—271, Rog 145, 1932. Officiële publicaties GEMEENTE MIDDELBURG Oproep militaire dienstplicht De Burgemeester van Middelburg brengt ter openbare kennis, dat op Maandag 19 September 1955. ter inlijving voor de dienstplicht is opgeroepen: FRANCOIS JACOBUS VAN IREN geboren 22 Juli 1935 en wonende te Mid delburg, De dienstplichtige zal zich op genoemde datum a'ienen te melden te Voorschoten aan het Marine opkomstcentrum voor op leiding koopvaardij beveiliging Zeemacht. Senheimers wel kennen". Het gaat ier slechts om levering in beperkt gebied, in tegenstelling tot de werk zaamheid van grote huurkoopbedrij- ven, die over het gehele land leveren. De heer Hesselink kreeg ten ant woord, dat in dit opzicht min of meer concurrerend positie tegenover de PZEM moet worden ingenomen. Het voorstel werd daarna z.h.s. goedge keurd. Een aantal voorstellen ging zonder meer onder de hamer door. Zo werden credieten verleend voor het maken van nieuwe meetpunten ten behoeve van het electriciteitsnet, voor het uit breiden van de pompputten in het waterleidingbedrijf en voor de aan koop van een ladderwagen ten dien ste van de bedrijven. De leden van de' commissie van Advies Woonruimte- wet 1947 werden herbenoemd. De tij delijke aanstelling van de onderwijzer I. J. de Bert aan de ulo-Dwarskaai werd met 4 maanden verlengd. Zij nog vermeld, dat de volgende raadsvergadering niet Dinsdag 4, maar Vrijdag 7 October wordt ge houden, in verband met de deelne ming van burgemeester Bolkestein aan het congres van de „Internatio nal Union of Local Authorities" in Rome. Dinsdag 11 October zal de begroting die in deze zitting werd aangeboden officieus tjjdens een avondvergadering worden behandeld en Dinsdag 25 October zal dit docu ment het onderwerp van officiële be raadslagingen vormen. Nuttig initiatief voor nieuw vak op Chr. Kweekschool Aan de Chr. Kweekschool voor Zeeland in Middelburg staat ook als verplicht vak voor de leerlingen van de 4e klasse op het rooster „Cultu rele en maatschappelijke vorming". Reeds één jaar geleden werd dit on derdeel van het programma inge voerd. Het overige cursusjaar waren het de docenten, die hierbij voor de lessen zorgden. Thans echter heeft de directeur, de heer J. A. van Benne- kom, het initiatief genomen om niet- leraren, mensen van buiten het onder wijs, de vorming van de kwekelin gen op dit vraagstuk te doen zorg dragen. In het kader van dit streven komt thans elke week gedurende één of meerdere lesuren een deskundige op een bepaald gebied van het culturele of maatschappelijke leven vertellen over zijn taak daarin. Zo hebben de leerlingen dezer dagen kunnen luiste ren naar mr. J. F. Hornstra, direc teur van de Stichting Zeeland voor Cultureel en Maatschappelijk Werk. De bedoeling is uiteraard, dat de cursisten op de hoogte raken van verschillende culturele en maatschap pelijke stromingen. Op deze wijze zullen zij kennis kunnen vergaren omtrent o.a. sociologie, kunstgeschie denis, museabezoek' enz. De voor schriften betreffende de invoering van dit vak laten, wat de uitwerking- van deze gestelde „Culturele en maat schappelijke vorming" betreft een grote mate van vrijheid toe. Middelburg Ring Walcheren van C.J.M.V. behandelde leiderstekort Tijdens een bijeenkomst van de ring Walcheren van het C.J.M.V., die Maandagavond onder leiding van ds. I. J. Wisse uit Grijpskerke in het Middelburgse C.J.M.V.-ge- bouw werd gehouden, is gesproken over het grote tekort aan leiders voor het verbondswerk op het ei land. Om -te trachten dit tekort op te heffen zal binnenkort een curstls beginnen, die uit 10 lessen bestaat en in Middelburg wordt gegeven. Hieraan zullen o.a. medewerken ds. Wisse, ds. J. Kwast uit Vlissingen en enkele secretarissen van het lan delijk verbond. Déze cursus is be stemd zowel voor meisjes als.jon- fens, leden van het verbond, die in e toekomst leiders- en bestuurs functies zullen gaan vervullen. Verder werd besloten op Zaterdag 17 September a.s. in de nabijheid van kasteel „Westhove" in Oostka- pelle een herfstmiddag te houden als sluitstuk van het zomerwerk en be gin van het winterwerk. Dit zal ge.- schieden in samenwerking met het C.J.V.F. Op het programma staat o.a. een spreekbeurt van ds. W. M. Maas uit Vlissingen over „Waarom gaan wij toch door en spel, zang en volksdans onder leiding van wika H. de Vlieger uit Goes. Zaterdag 29 October zal de startavond van het ringwerk in het winterseizoen wor den gehouden. Tijdens deze bijeen komst zal een forum vragen over het leidersorobleem behandelen. Tenslotte werd medegedeeld, dat Zondag 13 November in Vlissingen ter gelegenheid van de Wereld bondsgebedsdag een gebedsdienst gehouden zal worden. In deze dienst, waaraan ook het C.J.V.F. zijn medewerking verleent, zal' ds. Kwast voorgaan. Begin suikerbietencampagns Maandag 3 October zal aan de Los- kade in Middelburg de suikerbieten campagne beginnen. De gelegenheid tot levering is met ingang van die da tum opengesteld. Dit eerste begin be treft nog slechts de z.g. vroege leve ring. Zoals bekend, worden op de Los- kade telkenjare de bieten aangevoerd en geladen in schepen. Bijeenkomst Leger des Heils In het gebouw van liét Middelburg se Leger des Heils zal Donderdag avond a.s. een bijzondere samenkomst worden gehouden. Deze bijeenkomst zal onder leiding staan van een oud- Middelburger, de majooi' bij het Le ger des Heils Jac. de Bree. Vlissingen Laatste beiaardconcert Woensdagavond om half negen verzorgt de Bredase stadsbeiaardier Peter Maassen het laatste zomer- avond-beiaardconcert op het caril lon van de Vlissingse St. Jacobsto- ren. Peter Maassen, de zoon van de bekende Bredase musicus Jacques, Maassen werd in 1910 te Keulen ge boren. Na zijn eerste muzikale -vor ming te hebben genoten onder de kundige leiding van zijn vader, stu deerde hij verder aan de Kerkmu- ziekschool te Utrecht, het Conser vatorium der R.K. Leergangen te Tilburg en het Conservatorium te Antwerpen. Eerst onder leiding van zijn vader ling" en later op de vermaarde Mechelse beiaardschool onder leiding van Jef Denijn en Staf Nees beoefende hij hét beiaardspel. In 1935 verliet hij, na met lof der Jury het einddiploma te hebben verworven de beiaard school. Als dirigent van verschillende ko ren, als organist van de Sint-Lau- rentiuskerk te Breda en als stads- beiaardicr neemt Peter Maassen een belangrijke plaats in in het Bredase muziekleven. PROGRAMMA. Het programma luidt: 1 Introduc tie, Peter Maassen; 2 Oude dansen Jac. Maassen, a Sarabande, b Pava ne, c Sartarello, d Menuet; 3 Humo- resque, Ant. Dvorak; 4 Letzter Frü- ling, Edv. Grieg; 5 Liederen, a Des Zomers, Cath. van Rennes. b Als de boer wil dansen gaan, E. Wettig Weissenborn, c De Krekel en het Meisje, Bern. Diamant; 6-Tango, Ign. Albeniz; 7 Capri.ce Catalan, idem; 8 Opera fragmentena Entre-acte uit „l'Arlézienne" George Bizet, b Inter mezzo uit „Cavalleria Rusticana", Pietro Mascagni; 9 Wiegelied, Joh. Brahms. „Lichamelijke Ontwikke- nam deel aan Gouwfeest. De Vlissingse damesgymnastiek vereniging „Lichaams Ontwikkeling" nam Zondag deel aan het „Gouwfeest Oost-Vlaanderen", dat te Aalst werd gehouden door de Koninklijke Belgi sche Turnbond. Als enige buitenland se vereniging werd „Lichaams Ont wikkeling" tijdens de officiële ont vangst, door de .burgemeester van Aalst hartelijk verwelkomd. Bij de feestelijke middagmaaltijd, die bedoeld was voor jury en gouwlei ders, werd ook een plaatsje inge ruimd voor de Vlissingse dames. Hier ontstond reeds spoedig een stemming van spontane vriendschap. Het gouwfeest, waaraan eveneens een optocht verbonden was, werd in het mooie en zonovergoten sportpark gehouden én was in alle opzichten keurig verzorgd, 's Middags stonden voor „L.O." twee nummers op het programma. Beide onderdelen wer den met succes bekroond en tijdens de prijsuitreiking mochten de Vlis singse dames een fraaie beker in ontvangst nemen. Tijdens het gala avondfeest werd onder belangstelling van ongeveer 5000 toeschouwers een zeer gevaviëerd programma afge werkt. dat over het algemeen op hoog peil stond. In een zee van licht was op de Markt een groot podium opgesteld met als achtergrond het monumenta le stadhuis waarop elke vereniging enige nummers naar voren bracht. Als laatste nummer hadden de da mes van „L.O." het vlagzwaaien gekozen. Onder muzikale begeleiding werden de Belgische en de Nederland se vlag tot één vlag verenigd en de dames oogstten hiermee een welver diende ovatie. Het feest werd beslo ten met het spelen van de beide volks liederen, die spontaan door alle aan wezigen werden meegezongen. Na afloop van het gymnastische ge deelte volgde nog een kort gezellig samenzijn. Na de nacht in de Belgi sche stad te hebben doorgebracht, na men de Vlissingse dames de volgende morgen afscheid van hun Belgische sportmakkers, niet de belofte ^in de toekomst nogmaals een bezoek te zul len aan Aalst. Oo:' i West-Souburg Benoeming Tot onderwijzeres aan de Marnix- school te West-Soubui-g is benoemd rqej. C. Francke te Arnemuïden. le Categorie. A. Hengsten van 6 Jaar ouder, „grote maat". 1.65 m en meer. le prijs: Nico van het Zwartewater K 2343 eig. Kincfn. Mart. Simons te Grubbenvorst (Limb.); 2e prijs: Wïlfried, eig. Willem de Buck en Zn. te Mellskerke. B. Hengsten van 6 jaar en ouder „mid denmaat". le prijs Nico van de Klef. eig. Jac. de Putter Pzn., te Axel. Jac. Dlele- man Mzn. te Zaamsiag, J. Kr. de Putter te Axel en Oswald Kerckhaert en Zn. te Westdorpe. 2e prijs: Nico van Stegeshof, eig. Coöp. H.V. „Eiland Tholen" GA. te St. Maartensdijk. 3e prijs: Karei van Kei len, eig. J. Q. C. Lenshoek te Kloetinge. C. Hengsten van 6 jaar en ouder „kleine maat" minder dan 1.01 m. le prijs: Mous- tic van Urbain, eig, C. N. den Hamer te St* Schoondijke en Gerrit van Hal te St. Kruis. 2e Categorie. A. Hengsten van 4 en 5 jaar „grote maat", le prijs: Quarré, eig. Stallen de Dobbelaere te IJzendijke en Adr. J. Catseman 'te Biervliet. 2e prijs: Guldo uit de Kluis. eig. fa. D A. Timmer man en Zn. te Kattendijke. 3e prijs: Huib' van Zeeduin, eig. Jan Maljaars Jzn. te Oostkapell'e. B, Hengsten van 4 en 5 Jaar „midden' maat", 1.611—1.65 m. le prijs: Victor van Eversdam, eig. Kindn. J. M. v. d. Elzen te Oss. 2e prijs: Nico van Hoosterhof, eig. Willem de Buck te Meliskerke. C. Hengsten van 4 en 5 Jaar, „kleine maat", minder dan 1,61 A. le prijs: Eglon van Erva, eig. Hengst. Ass. „Hardenberg e.o." te Bergentheim. 3e Categorie. A. Hengsten van 3 jaar, „grote maat", le prijs: Bento van Pas- sluis, eig. H. C. Kuijpers te Nederwetten- Nuen'en en Kindn. Joh. Kuijpers Hzn. te St. Oedénrode. 2o prijs A: Theo van Dler- kensteen, eig. Gebr. de Milliano te Wa terlandkerkje. 2e prijs B: Unicum van Monnikenhof, eig. fa. D. A. Timmerman en Zn. te Kattendijke. 2e prijs C: Moustlc van Potjes, eig. René A. C. Hendriks te Hulst. 3e prijs B: Albert van Zeeduin, eig. Jan Maljaars Jzn. te Oostkapelle. 3e prijs C: Nickel' van Pauwvliet, eig. fa. F. Dek- ker te Axel. B. Hengsten van 3 jaar „middenmaat", le prijs: Nico van 't Hof, eig. P. H. Slots- Op HeiJ te Baexem. 2e prijs: Successeur. eig. Stallen de Dobbelaere te IJzendijke en Adr. J. Catseman te Biervliet. 3e prijs B: Nico van Bouwiust, eig. Abr. Haak Czn. te Zaamsiag en A. v. d. Eijk Jaczn. te Benthuizen. C. Hengsten van 3 jaar „kleine maat" le prijs: Cario van Dirk, eig. Gebr. Wilting te Wachtum-Dalen; 4e Categorie. A. Hengsten van 2 jaar, „grote maat", le prijs: Costaud van de Heihof, eig. Mare. d' Hoore te Sluis, R. J. de Milliano te Oostburg en J. C. J.'v. d. Velde te Kamperland. 3e prijs A: Nico van Krukkemshof, eig. M. L. M. IJsebaert— v. d. Linden te Axel', Abr. Haak Czn te Zaamsiag en J. Koster te Boschkapelle. 3e prijs B: Nico I, eig. C. N. den Hamer te Schoondijke. 3e prijs C: Certain van de Roskam, eig. A. J. v. d. Meuten—Becu en Eug. van Damme te IJzendijke. 4e prijs B: Luc van St. Kruis, eig. Pr. Ed. de Backere te St. Kruis.' 4e prijs C: Ni^c», van O,ver broek, eig. Jan Maljaars 'Jzn. té Oostka pelle en'L. J. Boone te Ritthem. 4e prijs D: Costaud van Horn, eig. Abr. Haak Czn. te Zaamsiag. 4e prijs E: Cupidon van Hoek, eig. Jan Dieleman Azn.—Riemens te Hoek. B. Hengsten van 2 jaar „middenmaat", le prijs: Costaud van de Hor, eig. Jac. de Putter Pzn. te Axel. 2e prijs A: Egbert van Addy, eig. Jac. de Putter Pzn. te Axel en Oswald Kerckhaert en Zn. te Westdorpe. 2e prijs B: Costaud van Er- kenshof, eig. Mare. D' Hoore te Sluis, R. J. de Milliano te Oostburg en J. C. J. v. d. Velde te Kamperland. 2e prijs C: René, eig. A. J. v. d. MeulenBecu te IJzen dijke. 3e prijs B: Max van Rondeputtén, eig.: M. van Fraaijenhóve Jzn. te Axel. C. Hengsten van 2 jaar „kleine maat". le prijs: Constant, eig. Mare. d' Hoore te Sluis, R. J. de Milliano te Oostburg en J. C. J. v. d. Velde te Kamperland. 2e prijs A: Elegant van 't Hoogland, eig. Al. Ser- rarens te Ossenlsse. 3e prijs A: Costaud van Nieuwe-Linde, eig. Jan Maljaars Jzn. te Oostkapelle. 3e prijs B. Nico van Eijk, eig. Al. Serrarens te Ossenlsse en Jac. de Putter Pzn. te Axel. öe Categorie. A. Merriën van 8 jaar en ouder, „grote maat", 1.62 m. en meer. le prys A: Mia van Nieuwenhof. etg. A. J. E. Temmerman te Hoofdplaat, le prijs Nelly van Annie, eig.'Oswald Kerck haert en Zn. te Westdorpe. 2e prijs A: Hil da, eig. Stallen de Dobbelaere te IJzen dijke. 2e prijs C: Liliane, eig. Stallen de Dobbelaere te IJzendijke. 3e prijs A: Mia van Annie, eig. Gebr, Leendertse H.Lzns. te Kamperland. B. Merriën van 8 jaar en ouder „mid denmaat". le prijs A; Juima van Dierken- n, eig. Gebr. de Milliano te Water- ïandkerkje. le prijs B: Nïcollne van Do rothea Hoeve, eig. W. A. Kuijpers te Croy- Stiphout. le prijs C: Mina van Veerhoek. eig. Gebr. A. A. en B. van Velde te.Moer- kapelle. 2e prijs A: Fannie van Ciinge, eig. Willem de Buck en Zn. te Meliskerke. 2e prl,1s C: Fiorina van Vijfhuizen, eig. Jan Maljaars Jzn. te Oostkapelle. C. Merriën van 8 jaar en ouder „kleine maat", le prijs: Farida, eig. J. H. de Boer te de Waarden-Grljpskerk. 2e prijs A: Olga van Dierkensteen, eig. Gebr. de Milliano te Waterlandkerkje. 2e prijs B: Bertha, eig. J. der Weduwen te Kerkwer- 6e Categorie. A. Merriën van 6 en 7 jaar, „grote maat", 1.62 m en meer. le prijs A: Addy van Annie, eig. Oswald Kerckhaert en Zn te Westdorpe. 2l- prijs B: Paula van Dierkensteen. etg. Gebr. de Milliano te Waterlandkerkje. 2e prijs D: Luclenne van de Melo, eig.: Gebr. Leendertse H Izns. te Kamperland. 2e prijs F: Reseda van Monnikenhof, eig. fa. D A. Timmer man en Zn. te Kattendijke 3e prijs B: Annie van Reigershoeve, eig. G. Doens te IJzendijke. 3e prijs C: Justine van Kei len. etg. J. Q. C. Lenshoek te Kloetinge 3e prijs E: Liza van Dorpbroek. eig. Gebr. Leendertse H.Izns. te Kamperland. 3e prijs H: Corrie van de Fratershoeve, eig, Wil lem de Buck en Zn. te Meliskerke. 3e prijs I: Frida van Bieyendaal, eig. Jac. Fr. Brooijmans te Oud-Vossemeer. 3e prijs J: Zita van Pannenhof, eig, Willem de Buck en Zn. te Mefiskerke. B. Merriën van 6 en 7 jaar, „midden maat", 1.58—1.62 m. le prijs A: Olga van Moerkapelle, eig. Gebr. A. A. en B. van Velde te Moerkapelle. 2e prijs A: Carmen D' Ahea, eig. A. X. Aernoudts te Aarden burg. 2e prijs C: Bianca van 't Hoogland, eig. Al. Serrarens te Ossenlsse. 2e prijs D: Glorie van Bieyendaal, eig. Jac. Fr. Brooijmans te Oud-Vossemeer. 2e prijs E: Lydie van Henriètte Hoeve, eig. Joost Vos Dzn. te Koudekerke. 3e prijs D: Koba van Domeinplaat, eig. J. Q. C. Lenshoek te Kloetinge. 4e prijs A: Kato van Keilen, eig. J. Q. C. Lenshoek te Kloetinge. 4e prijs B: Ruda, eig. G. M. Geluk te St, Maartensdijk. C. Merriën van 6 en 7 jaar, „kleine maat", minder dan 1.58 m. le prijs: Excel lente, eig. C. J. Almekinders Czn. te Re- tranchement. 7e Categorie. A. Merriën van 4 en 5 jaar, „grote maat", 1,62 m en meer. le prijs A: Lies van Ender, eig. H. Soberjé te Velden- Arcen en Velden, le prijs B: Sonja van Dierkensteen, eig. Gebr. de Milliano te Waterlandkerkje. 2e prijs E: Sarina van Monnikenhof, eig. fa. D. A. Timmerman én Zn. te Kattendijke. 3e prijs B: Manola van Koningslust, eig.. Willem de Buck en Zn. te Meliskerke. B. Merriën van 4 en 5 jaar „midden maat", 1.58—1.62 m. le prijs A: Tosca van Monnikenhof, eig. fa. D. A. Timmerman en Zn. te Kattendijke. le prijs B: Cora van Lindenhof, eig. M. A. Maes te St. Kruis. 2e prijs C: Hera van de Roskam, eig. Gebr. Leendertse H.Izns. te Kamperland. 2e prijs F: Robine, eig. A. J. E. Temmerman te Hoofdplaat. 3e- prijs B: Bianca van Ka- pelle, eig. J. van Overbeeke te Kapelle. 3e prijs D: Charmante van Vredelust, eig. 3e prijs,C: Martha van Keilen, eig. J. Q. C. Lenshoek te Kloetinge. Willem de Buck en Zn, te Meliskerke. 4e prijs. A: Nicoline van Élsdiek, eig. Gebr. Smallegaüge te Ellewoutsdijk. 4e prijs B: Jenny van St. Kruis, eig. Pr. Ed. de Bac kere te St. Kruis. 4e prijs C: Sonja van Nisse, eig. J. P. Nijsse Adrzn. te Nisse. C. Merriën van 4 en 5 jaar. „kleine maat". Ie prijs: lngrid Iy Ahea, eig. A. X. Aernoudts te Aardenburg. 8e Categorie.'A. Merriën van 4 Jaar en ouder met zuigende veulens „grote maat" 1.62 m en meer. le prijs A: Henny van Zeeduin, eig. Jan Maljaars Jzn., te Oost kapelle. le prijs B; Paula, eig. Stallen de Dobbelaere te IJzendijke. 2e prijs A: Ma rijke van Frederica, eig. W. Louwer^e te Veere. Merriën van 4 jaar en ouder met zui gende veulens, le prijs A: "Monna van Montain, eig. G. Doens te IJzendijke. le prijs B: Zora van E.D.R., eig. Jan Mal jaars Jzn. te Oostkapelle. 4e prijs B: Vera van Annie, eig. J. C. Audenaert te Sas van Gent. C. Merriën van 4 jaar en ouder met zui gende veulens, „kleine maat", minder dan 1.58 m. le prijs A: Nora van den Achter- dijk, eig. J. C. Arts te Mill, le prijs B. Jennie van de Ronduit, eig. S. van Vooren van Besien te Heiile-Sluis. 2e prijs B: Pol ly, eig. Stallen de Dobbelaere te IJzen dijke. 2e prijs D: Greta, eig. Pr. Ed. de Backere te St. Kruis. 9e Categorie. A. Merriën van 3 jaar, „grote maat" 1.62 m en meer. le prijs A: Sabine eig. stallen de Dobbelaere te IJzen dijke. le prijs B: Ursula van Monniken hof, eig. fa. D. A. Timmerman en Zn. te Kattendijke. le prijs C: Jet van Bleijen- daal, eig. Jac. Fr. Brooijmans te Oud-Vos semeer. 2e prijs D: Elly van de KabeJjouw, eig. M. v. d. Weele en Zn. te Colijnsplaat. 3e prijs C: Ella van de Berg. eig. Marinus de Jonge Pzn. te Ovezande. 3e prijs D: Bea van Moustlc, eig. P. Koole te Oost- en West-Souburg. 4e prijs B: Paula van Nisse. eig. J. P. Nijsse Adrzn. te Nisse. 4e prijs E: Nellie van de Strlep, eig. Jac. Fr. Brooijmans te Oud-Vossemeer. Merriën van 3 jaar, „middenmaat", 1-561-62 m. le isrijs A: Rika, eig. Oswald Kerckhaert en Zn. te Westdorpe. Ie prijs B: Reina van Dorpzicht, eig. Gebr. Leen dertse H.Izns. te Kamperland, le prijs C: Olga van Veerhoek, eig. Em. A. de Badts te Sluis. 2e prijs B: Gudula van de Hooge- weg, eig. A. J. E. Temmerman te Hoofd plaat. 2e prijs F; Udine van St. Kruis, eig. Pr. Ed. de Backere te St. Kruis. 3e prijs G: Caty van Johanna Mariapolder, eig. C. J. J. Kooijman te St. Annaland. 4e prijs C: Lena, eig. P. J, Ooms te Oud- Vossemeer. 4e prijs F: Olga, eig. wed. Jac. den Hamer te IJzendijke. 4e prijs H: Al- bionne van Aardehburg, eig. L. J. M. Blon- deel te Aardenbürg. 4e prijs L: Joseé van Schelberghof, eig. C. Padmos te Eiker- C. Merriën van 3 jaar „kleine maat", minder dan 1.56 m. le prijs: Leida van Terlindenhof, eig. J. H.-Roebrcek te Hoens- broek. 3e prijs B: Quitta van Oost-Hoeve, 39. Op 't angstig geschreeuw van de Maat kwamen Pico- llnl en de Meester aanhol len. „Wat is er?" vroeg Picolinl hijgend. „H-helpl" gilde de Maat. „Een langwerpig Iets met ogenl Kijk. daar!" en hij wees met trillende vinger op enkele belletjes, die met langzame regelmaat naast het schip omhoogkwamen, „Is dat alles?" vroeg de Meester. „Man, dat is de geleidebaan van de schroef, die een beetje warm is ge lopen. Ik was net bezig, hem door te smeren, zie je?" „M-maar dat Iets dan?" vroeg de Maat zwakjes. „Dat heb je je verbeeld, Maat!" legde de Meester uit. Maar op hetzelfde moment rees langzaam uit het wa ter een enorme slang, vlak voor de Maat. „Oei!" gilde de geteisterde stuurman met overslaande stem. „Een g-gèleideslangll H'helplll" eig. J- der Weduwen te Kerkwerve. JOe Categorie. A. Merriën van 2 Jaar, „grote maat", 1,58 m en meer. le prijs A: Costause van Bcrgerhof. eig. J. H. Janssen te Reuver. 2e prijs D: Karolina D" Ahea, eig. A. J E. Temmerman te Hoofdplaat 3e prijs D: Ud:ne van Dier kensteen, eig. Gebr. de Milliano te" Wa terlandkerkje. 3e prjjs E: Cora van de llairc Hoeve, eig. Jac. Fr. Brooijmans te Oud-Vossemeer. 4e prijs C: Karen van Bieyendaal, eig. Jac. Fr. Brooijmans te Oud-Vossemeèr. 4e prijs D- Laura van Donkerzicht, eig. Gebr. Leendertse H.lzns. te Kamperland. B. Merriën van 2 Jaar, „middenmaat", 1.54—1.58 m. le prijs A: LSzette van Roo sendaal. eig. Gebr. A A. en B. van Velde te Moerkapelle le prijs B :Betsle van Zee duin, eig. Jan Maljaars Jzn. :e Oostkapel le. 3e prijs C: Laura van Steenzwaan. eig. A. X. van Steendijk A Jzn. te Nieuwer- kerk.. 4e prijs B- Marijke van Veere, eig. W. Louwerse te Veere. Q. Merriën van 2 jaar, „kleine maat", minder dan 1.54 m. le prijs A: Carla van Alex, eig. J. v. d. Elzen te Oss, 2e prijs A: Rita van Aardehburg, lg. L. J. M. Blon- deel te Aardenburg. 3e prijs E: Mirza van Abtskerke. eig. M. v- cl. Weele en Zn. te Colijnsplaat. 12e' Categorie: Merriën. die de beste paarden hebben voortgebracht, le prijs: Annie van Nico K 30362. eig. E. Bruins te Middenmeer, met: Addy van Annie, Mia van Annie, Nelly van Annie, Vera van An nie. 2e prijs: Erva van Aardenburg, eig. L. J. M, Blondeel te Aardenburg, met: Eg lon van Erva, Marquis van Aardenburg, Rita van Aardenburg, Roza van Aarden burg. 15e Categorie. Fokgroepen van één ei genaar. le prijs A: Jenny, Hida. Llllane, Polly, Sabina, Fok. en eig.: Stallen de Dob belaere te IJzendijke. le prijs B: Nellie van Annie, Addy van Annie. Ria, fok, =n eig. Oswald Kerckhaert en Zn. te West dorpe. 2e prijs A: Unicum van Monniken hof, Reseda van Monnikenhof, Sarina van Monnikenhof, Tosca van Monnikenhof, Ursula van Monnikenhof, fok. en eig. fa, D. A. Timmerman en Zn. te Kattendijke. 2e prijs B: Theo van'Dierkensteen, Son ja van Dierkensteen, Paula van Dierken steen, Olga van Dierkensteen, Julma van Dierkensteen, fok. en eig. Gebr. de Millia no te Waterlandkerkje^ 2e prijs C: Karel van Keilen, Justine van Keilen, Kato van Keilen, Koba van Domeinplaat, Martha van Keilen, fok. en etg. J. Q. C. Lens hoek te Kloetinge. 3e prijs A: Albert van Zeeduin, Henny van Zeeduin, lluib van Zeeduin, Betsy van Zeeduin, 'fok en eig. Jan Maljaars Jzn. te Oostkapelle. 3e prijs B: Karen van Bleijendaal, Frida van Bleij- endaal, Glorie van Bleijendaal, Jet van Bleijendaal, fok. en eig. Jac. Fr. Brooij mans ;e Oud-Vossemeer. 4e prijs B: Udine van St. Kruis, Jenny van St. Kruis, Luc van St: Kruis, fok. en eig. Pr. Ed. de Bac kere te St. Kruis. Nagekomen advertenties Met grote dankbaarheid werden wij verblijd met de geboorte van ons Zoontje en Broertje GILLIS MARINUS, JAC. POPPE. J. POPPE—BESUYEN. LENIE en KOOS. Veere, Kade A 78. 6 September 1955. Tijdelijk Ziekenhuis Middelburg. Heden ontsliep in vol le vrede, na een kort stondige ziekte, mfln geliefde Man en dei- kinderen zorgvolle Va der JOHAN VAN DEN OUDEN op de leeftgd van 49 jaar. Zierikzee, 6 September 1955. Jannewekken 21. W. H. J. VAN DEN OUDEN—QUANT HENK JOHAN JOHAN ANTOINE Liever geen bezoek. De teraardebestelling zal plaats hebben op Vrijdag 9 September a.s. des namidaags 2 uur. Heden ontsliep Jn volle vrede, na een kortstondige ziekte, on ze gèliefde Zoon, Broe der. Zwager en Oom, JOHAN VAN DEN OUDEN op de leeftijd van 49 jaar. Zierikzee, 6 September 1955. Jannewekken 23. H. J. VAN DEN OUDEN. Goes: P. J. VAN DEN OUDEN. Zierikzee: M. M. VAN DEN OUDEN. Goes: J. EVERS- VAN DEN OUDEN. J. J. EVERS en Kinderen. Zierikzee: J. H. VAN DEN OUDEN. Z. N VAN DEN OUDENH ANSE. Heden overleed tot ons diep leedwezen de Heer JOHAN VAN DEN OUDEN, die als bestuurslid en administrateur vele ja ren de belangen van on ze Stichting heeft be hartigd. Zierikzee. 6 September 1955. Het bestuur van de Stichting Ned. Herv. Verenigingsgebouw.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 3