Middelburg nu ook bij regeling ziektekosten gemeentepersoneel Uoin Imwm Almanak BELEDIGINGEN, RUZIE EN DIEFSTAL BERECHT ZEELAND HOUDT SPECIALE UITKERING VAN HET RIJK Agenda 2 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 7 SEPTEMBER 1955 GEMEENTERAAD VERGADERDE Geen overwegende bezwaren tegen „Instituut Ziektekosten Ambtenaren" Zonder hoofdelijke stemming en na een niet al te lang debat heeft de Middelburgse raad Dinsdagmiddag de voorgestelde toetreding tot de „ge meenschappelijke regeling ziektekosten gemeentepersoneel" goedgekeurd. Daarmee ls Middelburg aangesloten by het „Instituut Ziektekosten Amb tenaren" van de provincie Zuid-Holland, dat ook voor de Zeeuwse ge meenten zal werken, omdat in deze provincie het draagvlak te klein is 'voor een eigen instituut. Zoals bekend, had de Federatie van door Verze kerden en Medewerkers bestuurde Ziekenfondsen (V.M.Z.) in een brief aan de raad verzocht het nemen van een besluit voorlopig op te schorten. Daarby was o.a. aangevoerd, dat zowel de gemeenten als de betrokken ambtenaren by de nieuwe regeling voor grotere uitgaven komen te staan. Tijdens de discussie bleken echter in do raad geen overwegende bezwaren te bestaan. Mr. P. van Empel (CHU) voelde wel iets voor de argumenten, die de Federatie VMZ heeft aangevoerd. Men moet het terrein van de zieken fondsen zo groot mogelijk maken om hun werking meer en meer te ver volmaken, zo meende hij; Spreker vroeg zich af of de meerderheid van het IZA de meerdere kosten waard is en of deze materie op het ogenblik wel urgent is. Hij meende, dat er veel vragen overblijven en wilde zijn oor deel opschorten. Ook de heef J. S. Hoek (AR) toon de zich niet enthousiast. Hij wees op de strgd tussen de ministeries van binnenlandse en sociale zaken over de vraag of de grens voor het vrijwil lig verzekeren van ambtenaren ho ger moet worden gesteld. De heer A. J. Kaland (CHU) merkte op, dat de ryksoverheid op dit stuk nog steeds geen verbetering tot stand heeft ge bracht. Deze spreker kon overigens wel accoord gaan met het voorstel. Ook de heer M. A. L. Hubregtse (P vdA) was voor toetreding. Hij stelde dat de huidige toestand niet kan voortduren. De heer A. J. Schot (SGP) had er bezwaar tegen, dat met deze rege ling de ambtenaren de vrijheid van verzekeren wordt ontnomen. Wethouder A. J. Berenpas (PvdA) beantwoordde de sprekers. Hij betoog de o.a., dat de regeling een groot voordeel inhoudt voor de categorie ambtenaren, die zich niet vrywillig kan verzekeren. Reeds jaren tracht men de grens voor de vrijwillige ver zekering op te schuiven. Steeds ech ter kómt er geen verandering. Men kan niet meer wachten en in het IZA is nu een goede basis aanwezig. Burgemeester mr. dr. N. Bolke- stein zei daarna, dat de ambtenaren Vrouwen! Vrouwen hebben vaak moeilijke en pijnlijke tijd:n. Zij kunnen deze aan merkelijk verlichten, ja die pijnen doen verdwijnen door het gebruik van Togal, de grote pijnverdnjver. Togal is onschadelijk voor hart, nieren en maag. 3y apoth. én drog. 0.95, 2.40 het slachtoffer dreigen te worden van „het getreuzel van twee ministeries". Hij vond, dat er thans op dit gebied een noodsituatie heerst, die veran derd dient te worden. Spreker merk te nog op, dat de vakorganisaties der ambtenaren vóór de. regeling zijn en dat Zeeland hierbij de laatste provin cie is. Op een vraag van de heer Wat- tel antwoordde de heer Berenpas nog, dat van de zijde der Middelburg se ambtenaren, die hierbij zijn be trokken, geen bezwaren zijn geop perd. Hierna werd het voorstel aangeno men. De heer Schot kreeg aanteke ning, dat hij tegen was. In beslotenheid. Twee besloten zittingen bleken no dig alvorens de raad overging tot de benoeming van mej. C Wondergem uit Middelburg als onderwijzeres aan school C. De heer> Hubregtse vond het jamnier, dat er slechts één naam op de .aanbeveling voorkwam en de heer B. A. Hesselink (WD) sloot zich bij' deze mening aan. Wethouder J. W. Kögeler (AR) wees er op, dat de voordracht is gedaan na deskundige Toch een zwembad in Zierikzee? Verontrust door de mededeling in de laatste gemeenteraadszitting van Zierikzee dat een zwembad voor de stad om financiële redenen tot de on mogelijkheden behoort, heeft de voor zitter van de propaganda-commissie van de Ned. Zwembond, de heer D. van Rijn, dezer dagen pogingen aan gevangen door particulier initiatief op Schouwen-Duiveland te bereiken wat voor het stadsbestuur van Zierik zee onuitvoerbaar is. Ook ir. Géer- lings, bestuurslid van de afd. Zeeland van de N.Z.B. heeft zich achter de plannen gesteld; de Stichting Nieuw- Schouwen-Duiveland heeft eveneens haar medewerking toegezegd. Ge streefd wordt binnenkort een stich ting in het leven te roepen belast met de totstandkoming en de exploitatie van een behoorlijke zwemgelegenheid in Zierikzee. VAN TOT TORENRESTAURATIE. In Zeeland staan enkele tientallen torens ter restauratie in de Steigers, maar langzamerhand begint er schot in te komen. In Ovez'ande is men thans zover gevorderd, dat de spits gereed is en de bliksembeveiliging kan worden aangebracht. Dat bete kent dan tevens, dat de steigers langzaam aan gaan verwijnen. Enke le onderdelen van het uurwerk zijn ter reparatie opgestuurd; zodra deze terug zijn, kan het uurwerk weer worden gemonteerd en de verlich te! wijzerplaat aangebracht. Men rekent er op, dat de gehele restaura tie aan het eind van dit jaar tot het verleden zal behoren. GEVAARLIJK GOED. In Hengstdijk gemeente Vogel waarde werden bij graafwerk zaamheden achttien brisantgranaten gevonden. De Rijkspolitie werd ge waarschuwd en hield een oogje in het zeil. De ouruimingsdienst in Barne- veld werd van de gevaarlijke vondst in kennis gesteld en zou het oorlogs tuig opruimen. Inmiddels ondervon den de werkzaamheden het gra ven van een sloot aan het Konings- dijkse kerkpad enige vertraging. BEROEPSKEUZE Kareltje, de achtjarige zoon van een Zierikzeese familievolgde met veel bela-gstclling het gesprek, dat zich in de familiekring ontvouwde over beroepskeuze. Een gesprekzo als er begin September, na eind- en overgangsexamens, wel meer in de familiekring worden gevoerd. Kareltje toonde zich bijzonder ge ïnteresseerd in de vele schakeringen, die het maatschappelijk leven aan on dernemende jongelieden biedt On danks het feit. dat z\jn toekomst, tn tegenstelling tot die van zijn oudere broers, nu niet bepaald directe zor gen behoefde. Mij voelde zich zelfs ge roepen zijn ouders bereids gerust te stellen over zijn levensloop! ,.lk word beeldhouwer", sprak hij plotseling, va lange tijd zwijgend te hebben toegehoord. - Er ontstond een verbaasd stilzwij gen, dat Kareltje tot een toelichting voerde: „Zie je", zo sprak hij tot zijn mama, „dan maak .k een beeld van jou, dan kan ik je later fijn in de tuin zetten".... ONAANGENAME VERRASSING. De heer P. D. Remijnse te Kam perland had Maandagmorgen een on aangename verrassing. Toen hij zijn paarden uit de wei wilde halen, kwam hij tot de teleurstellende ont dekking, dat één van de dieren in een vijver in de modder was gezakt en gestikt. Het was nog wel één van zijn beste, paarden. WIE WAS DE DAME Kloosterzande kreeg dezer da gen bezoek van een „vreemde" dame. Het is eigenlijk nog de vraag of het wel een dame was. Zij was gekleed in een oude lan ge zwarte 'mantel volgens de mo de van vele jaren her, een hoed, die diep over 'de ogen was getrok ken, enmannenschoenen. De dame in kwestie toonde veel be langstelling voor bromfietsen zij legde veel kooplust aan de dag maar verliet de winkels die zij bezocht steeds weer zonder iets gekocht te hebben. Naar later bleek, echter niet zonder iets meegenomen te hebben. Sindsdien heeft de politie wel belangstelling voor de vreem de dame, die naar alle waar schijnlijkheid toch een mans persoon is KLEURKANARIESHOW. De vereniging „De Zeeuwsch-Vlaam- se Vogelvrienden" te Axel heeft het initiatief genomen om tegen Kerst mis van dit jaar wederom een kleur- kanarieshow te organiseren. Daar zal het trouwens niet bij blijven, want er zal ook gelegenheid worden geboden tot het inzenden van par kieten. adviezen, die slechts deze mogelijk heid openlieten. De heer Hubregtse was het echter hiermee niet eens en verzocht om een besloten vergade ring. Na de heropening stelde hetzelfde raadslid voor een tweede naam op de voordracht te plaatsen. De voorzitter wees hem er echter op, dat zulks re glementair niet mogelijk is. Daarop stelde de heer Kaland B. en W. voor liet voorstel terug te nemen. Mr. Bolkestein besloot toen tot een nieu we besloten zitting. Z.h.s. ging daar na het voorstel er door. B. en W. hadden een crediet van 10.000 verzocht voor de voorberei ding van de bouw van een nieuw po litiebureau. Bij de behandeling van dit voorstel wees de heer I. van Loo (PvdA) er op, dat een nieuw gebouw nodig is. De commissie van financiën had de mogelijkheid van huisvesting in één der binnenkort vrykomende grote gebouwen geopperd, maar spr. meende, dat zulks een oplossing wel eens duurder kan uitvallen dan nieuwbouw. (Vervolg op pag. 7) Provinciaal leiders- en leid sters-weekeinde te Domburg Uitgaande van de Provinciale Commissies van dc C.J.V.F. èn de C.J.M.V. werd in het afgelopen weekeinde in- de jeugdherberg „Nieuw-YValcheren" te Domburg een zeer geslaagd weekeinde gehouden als inleiding tot het winterwerk. Er waren ongeveer dertig leidsters en leiders aanwezig. Zaterdagmiddag 5 uur werd het weekeinde geopend door de heer M. Allewijn uit Hoedekenskerke, die in een kort openingswoord alle deelne mers hartelijk welkom heette en naar aanleiding van een bijbelge deelte alle jeugdleiders opwekte in het komende winterseizoen de hand aan de ploeg te slaan in het besef te arbeiden in een Christelijke jeugd organisatie. Hij sprak tevens de hoop uit, dat velen dit weekeinde zouden laten volgen door een of meer cursussen, die door de dis trictssecretarissen in de komende winter gegeven' worden. Na de broodmaaltijd en een korte wande ling, was net onderdeel van het clubpcogramma: „De bijbelinleiding" aan de orde, dat verzorgd werd door de heer Elderkamp 'uit Amsterdam. Deze vertoonde aan de hand van bij belgedeelten platen door middel van een projector,...waarmee- hij niet al leen aantoonde", dat het mogelijk is om dc bijhclvertelljng duidelijker te maken door pi ojec'ue, maar tegelijk ook de suggestie gaf uil op de clubs toe te passen. De dagsluiting werd door de voorzitter verzorgd. Na de kerkgang in Domburg Zon dagmorgen, nam Wika M. A. de Vlie- fer, districtssecretaresse van het O. V. F. de leiding over. Het tweede gedeelte van het weekeinde was ge wijd aan het spel. Op vlotte wijze werden diverse spelen beoefend, ter wijl Wika de Vlieger waar nodig een uiteenzetting gaf. Na.de middagpau ze werden nog diverse vragen be handeld, zowel betreffende het spel als het werk in zijn geheel, waarna om ongeveer 6 uur het weekeinde door Wika de Vlieger gesloten werd. Vergadering Zeeuwse Polder- en Waterschaps- bond Op 17 September te Zierikzee De Zeeuwsche Polder- en Water- schapsbond houdt op Zaterdag 17 September a.s. 's morgens om elf uur zijn algemene vergadering in de Con certzaal te Zierikzee. Deze vergade ring wordt gevolgd door een excursie. De vergaderingsagenda vermeldt bui ten de. huishoudelijke zaken o.m. de volgende punten. Voorziening in de bestuursvacatures, ontstaan door de periodieke aftreding van de heren J. Klompe, A. P. Kostense en C. H. M. Plasschaert, waarvoor respectievelijk worden voorgedragen de heren J. Klompe te Renesse en C. A. Boogerd te Noordwelle, A. P. Kostense te Bier vliet en P. L. de Meyer te IJzendyke en C. H. M. Plasschaert te Sint-Jan steen en H. A. A. baron Collot d'Es- cury te Kloosterzande. Er zullen voorts drie inleidingen worden gehou den en wel door mr. dr. Th. F. J. A. Dolk. dijkgraaf van het waterschap Delfland en directeur der Unie van Waterschapsbonden, over de toe komst van het waterschapsbestel, door ir. L. Eelltema té Zierikzee, hoofd van het bureau Uitvoering Her verkaveling Schouwen, over de her verkaveling op Schouwen, en de heer J. Klompe, voorzitter van het water schap Schouwen te Renesse, over de ramp van Schouwen-Duiveland en hoe herhaling ervan te voorkomen. Begin bietencampagne te Sas van Gent op 3 Oct. De twee grote suikerfabrieken te Sas van Gênt zullen vermoedelijk óp 3 October met.de verwerking van de suikerbieten beginnen. De hoeveelheid bieten zal deze oogst niet zo groot zijn als voorgaande seizoenen, doch men verwacht een betere opbrengst, daar het suikergehalte hoger ligt dan vorig jaar. Tijdens de campagne zul len enige honderden seizoenwerkers weer voor acht k tien weken werk vinden. Het merendeel dezer campag ne-arbeiders komt uit België, daar de Nederlandse arbeiders veelal vast werk hebben in de bouwbedrijven en de overige industrieën in de Kanaal zone. Benoeming Mejuffrouw J. van Unen te West- dorpe werd benoemd tot onderwijze res aan de lagere school te St. Wil- llbioid, N.Br. Advertentie Merkt JU, dat U HAAR verliest? Roos is de eerste waarschuwing bij haaruitval. Misschien hebt U die eerste waarschuwing niet direct be grepen Let dan nu goed op het vol gende: als U thans haar in de kam vindt, moet U daar terstond iets te gen doen. Plet is een vergissing, te denken, dat dit verschijnsel vanzelf wel zal ophouden. Haaruitval dient onmiddellijk te worden bestreden. Hoe? Wel, zoals talloze mensen het hebben gedaan sedert Silvlkrin, de biologische haarvoeding, werd uitge vonden. Ga vandaag nog Silvikrin gebruiken, het vanouds bekende haargroei-preparaat, dat over de ge hele wereld honderdduizenden dank bare verbruikers telt. Silvikrin kon hun weer nieuw haar geven, omdat alléén Silvikrin de 14 natuurlijke op bouwstoffen voor de haargroei in de juiste verhouding bevat; precies de juiste dosis Tryptofaan. Tyrosine. Cystine en nog 11 andere uit de ami- no-groep, welker namen U minder zullen zeggen doch die voor her nieuwde haargroei onontbeerlijk zijn- Herstel Üw haar met Silvikrin begin nog heden POLITIERECHTER MIDDELBURG Veelal geldboeten opgelegd Voor de Politierechter te Middel burg moesten zich gisteren wederom verschillende kleinere boosdoeners verantwoorden in verband met over tredingen van allerlei aard. De invalide C. J. de L. In Baarland heeft op 6 Juli geprobeerd de bur gemeester ter verantwoording te roe pen omdat hij verschillende grieven had. Toen hy de burgemeester niet thuis trof, vernielde hij een ruit ach ter in het huis. Hij was ai verschillende malen ver oordeeld wegens huisvredebreuk, dief stal, verzet, dronkenschap enz. en hij kreeg er gisteren een boete bij van f 25.subs. 25 dagen. Op 23 Juli ging de los werkman A. v. d. V. te Hansweert „uit" met zijn vriend J. E. Beide heren keken nogal diep in het glaasje. De moeder van E. kwam hem ophalen nadat er ruzie was geweest. Naderhand kwam de vriend naar de boerderij, waar E. stevig sliep en maakte het was toen half twaalf opnieuw ruzie. „Ik zal je doodslaan", riep hy drama tisch. Politierechter: „Toe maar, bij na een moord in de bedstee..." Na derhand kwam de moeder er by, een 65-jarige weduwe, die door de indrin ger ook al geslagen werd. „Je moest ie diep schamen, zeide de politierech ter. Gelukkig was het stel nu weer verzoend, want men kan niet altijd kwaad blijven. De eis was f 30.of zes dagen hechtenis; het vonnis werd f 40.of acht dagen. Een inwoonster van Zierikzee, E. A. H. R., heeft op 31 Mei een buur vrouw het scheldwoord"vuile. stinkende N.S.B.-er" toegevoegd. Dit geschiedde na een stevige ruzie over kinderen. Er waren al eens meer der gelijke moeilijkheden met deze ver dachte, die veroordeeld werd tot f 25.subs. 5 dagen. Bij de Tweede Kamer is ingediend een ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 25 November 1948, houdende herziening van de regeling der provinciale financiën. Aan de door de ministers Beel,- Van de Kieft en Algera ondertekende me morie van antwoord is het volgende ontleend: Artikel V van de wet van 25 No- Advertentie) Koorts, hoofdpijn, kiespijn en periodieke pijnen worden snel en radicaal verdreven door Mcenk's poeders. Verkrijgbaar bij apothekers en drogisten. Let op onderstaand han delsmerk, Uw waarborg! J. B. MEENK'5 GENEESMIDDELEN Eén Meenk's poeder... en alle pijn is weg.' vember 1948, houdende herziening van de regeling der provinciale fi nanciën, bevatte oorspronkelijk een overgangsbepaling, waarbij aan de provincie Zeeland over de jaren '48 en 1949 een speciale uitkering uit 's Rijks kas werd gegeven in afwach ting van een principiële herziening van de wet van 19 Juli 1870, houden de vaststelling van de voorwaarden, waarop aan calamiteuze polders in de provincie Zeeland tegemoetkoming uit 's Rijks schatkist kan worden verleend. By dc'wetten van 7 Juni 1950, 1 November 1951 en 30 Juni 1954 werd de duur van deze incidentele voorzie ning over respectievelyk het jaar '50, 1951 en de jaren 1952 t/m 1Ö55 ver lengd, daar telkens bleek, dat het treffen van een duurzame voorzie ning niet binnen de geraamde perio de zou zyn te bereiken. Daar op 31 December 1955 de duur van deze tijdelijke voorziening we derom zal zyn verstreken, zijn de mi nisters van 'oordeel, dat opnieuw tot verlenging van de duur van boven genoemde noodvoorziening dient te worden overgegaan. Zij stellen voor deze verlenging tot twee jaren, 1956 en 1957, te beper ken, in het vertrouwen, dat reeds in 1956 een wetsontwerp zal kunnen worden ingediend ter vervanging van de genoemde wet van 1870 Uitvoerder De K. heeft by het werken op Schouwen een kabel van de P.Z.E.M. met een dragline geraakt, die bovendien nog bediend werd door een jongen van zestien jaar. De offi cier van justitie, releveerde,, dgt er1 ve le klachten zijn over het vernielen van kabels bij herverlcavelingswerk- zaaniheden. De. eis luidde f 100.boete subs. 20: dagen hechtenis; het vonnis was conform. In St. Maartensdijk kreeg de tran sportarbeider J. M. van G. ruzie met zijn buurvrouw om de kinderen, zoals dit meestal gaat. In plaats van het zoontje raakte hij buurvrouw, die zo als zij verklaarde er een bloedneus van overhield. Buurman bestrydde dit laatste heftig. De eis luidde f 15. boete subs. 3 dagen en het vonnis was conform. De los werkman P. S. te St. Maar tensdijk stal het lood van een P.T.T.- kabel by St. Annaland. Hij- deed dit 'n week lang en de opbrengst was 125 kilo, in geld uitgedrukt f 86.20. S. was al eens eerder veroordeeld wegens diefstal. Hy leeft gescheiden van zijn vrouw en Kinderen en zijn algemene gedrag is niet bepaald zonder beden ken. Het Nederlands genootschap wil een poging doen om hem op het rech te pad te helpen en te houden. Daar om was het vonnis:-f 25.subs. 5 da gen en een voorwaardelijke straf van drie maanden met een proeftijd van drie jaar, alsmede onder toezicht stel len van de reclassering. De eis luidde één maand onvoorwaardelijk en drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De Commissie van Dertien laat rapport samenstellen De Commissie van Dertien heeft de Amsterdamse hoogleraar in de be drijfseconomie, prof. dr. J. F. Hac- cou, opdracht gegeven een rapport samen te stellen over de betekenis van de oestercultuur en -handel (en van Yerseke als centrum daarvan), in het kader van de nationale econo mie, zo meldt „Het Parool". Jaarvergadering Zeeland Wit-Gele Kruis Op Zaterdag 15 October a.s. wordt in hotel „Des Pays Bas" te Terneu- zen de jaarvergadering gehouden van de Provinciale Bond van het Wit-Ge le Kruis in Zeeland. In verband met het 25-jarig bestaan van de provin ciale bond zal deze jaarvergadering een enigszins feestelijk karakter dra gen. Daarbij zal dr C. Mol uit Etten (N.B.), lid van'de Tweede Kamer der Staten Generaal, een rede uitspreken. VANDAAG: Middelburg - Electro: „De wolf jaagt 's nachts' (18 j 19 en 21.15 uur; Mo lenwater: „Miniatuur Walcheren", 9- 24 uur; Kunstzaal Van Benthem en Jutting: Expositie werken Honoré Daumier, 9-18 uur Vlissingen Luxor: „De zoon van Lassie" (alle leeft.), 20 uur; Alhambra: „Hou- dini" (14 jaar), 10 en 21 uur; Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Vier eeuwen makiezaat"; St. Jaccbstoren: Carillon- bespeling door de stadsbeiaardier van Breda, de heer Peter Maassen van 20.30—21.30. Goes Grand: „Apache" (14 j.), 20 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 2