PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Dubbele Zeeuwse zege verwacht op „Nationale" in Den Bosch Eindconclusie commissie-Spaak thans in December verwacht BILT NEDERLAAG VOOR MONACO'S NATIONALE RAAD? Vand aag. MACMILLAN DOET VOORSTEL: ZELFBESTUUR VOOR CYPRUS 198e Jaargang-No. 209 Dagblad uitgave van de firma Provinciale Zeeuwse Courant Directie: F. van de Velde en F. B. den Boer, Adjunct: W. de Pagter. Hoofdredacteur: W. Leertouwer. Adj.-Hoofdred.: G. A. de Kok. ABONNEMENTSPRIJS 47 cent per week; 5.85; p. kw.; fr. p. p. 6.10 per kw. Losse nummers 10 cent. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESSE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 7 Sept. 1955 ADVERTENTIEPRIJS 25 cent per mm Minimum p. advertentie 14«— Ing mededeilngen driemaal tarief. Kleine advertenties (max 8 regels) 23 ct. per regel met een minimum van f 1.— „Brieven of adres Bureau v. a. Blad" 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Bur. Vlisslngen, Walatr. 58-r60, telef. 2355 4 lijnen (b.g.g. 2861 of 304); Middelburg, Markt 51. telef 3841; Goes, Lange Vorststr 63, telef 2475 ib.g.g 2228): Oostburg. Flnlandstr 2. teiet l'erneuzen. Brouwerijstraat 2; ZieriKzee. N Bogerdstraai 24 telet i NA DE CONFERENTIE TE NOORDWIJK Onderzoek vooral gericht op gemeenschappelijke markt (Van een speciale verslaggever) Onder voorzitterschap van minister Beyen werd gisteren in Noord wijk een bijeenkomst gehouden van de ministers van buitenlandse zaken van de de landen van de Europese Gemeensc hap voor Kolen en Staal. Aan deze by eenkomst namen deel voor Duitsland staatssecretaris Hallstein, voor Bel gië minister Spaak, voor Frankryk minister Pinay, voor Italië minister Martino en voor Luxemburg minister Bech. Deze byeenkomst had ten doel een verslag van minister Spaak te horen over de vorderingen, die de op 2 Juni in Messina ingestelde commissie heeft bereikt bij het onderzoeken van de mogelijkheden van een economische Integratie van Europa. Uit de nietszeggende wijze, waar op minister Beijen gisteravond het antwoord ontweek op alle hem ge stelde pertinente vragen, is in elk ge val duidelijk geworden, dat noch Frankrijk, noch Duitsland, noch Ita lië, noch de Benelux-landen het aan durft, dit streven naar economische integratie ontrouw te worden. De heer Paul Henri Spaak heeft nu op dracht gekregen met zyn commissies van deskundigen te te gaan. Brussel verder Onderschat. Maar hoe die eenwording te berei ken? Het voorbereidend werk door de experts onder leiding van de heer Spaak verricht, heeft aangetoond, dat men hier een arbeid ter hand heeft genomen, waarvan men de om vang kennelijk heeft onderschat. Vandaar dan ook dat de streefda tum van 1 October, die aanvankelijk was vastgesteld voor het uitbrengen van een eindconclusie, is verschoven. Het is thans zo, dat de deskundigen uiterlyk op 31 Oct. rapport moeten Tentoonstelling De tentoonstelling E 55 in Rot terdam is gesloten en men heeft al een voorlopige conclu sie getrokken. De tentoonstelling is er een ge weest van de dagjesmensen, want het hotelbezoek in Rotterdam is er niet door gestegen. Het hotelbezoek was integendeel iets minder dan het voorgaande jaar. De Rotterdamse middenstand heeft van de E 55 niets. gemerktde tentoonstellingbe-' zoekers werden op het terrein vast gehouden en ze brachten in het ove rige Rotterdam geen vertier. Toch is de tentoonstelling een suc ces geworden, maar een succes in en op zichzelf. Men heeft weer eens het bewijs geleverd, dat in Rotterdam een goe de tentoonstelling te organiseren valt. Of daarvoor nu alle uitgaven, moeiten" en zorgen verant woord geweest zijn? Sommi gen zullen ja zeggen en anderen neen. De neen-zeggers kunnen er op wijzen, dat er bij de ontplooiing van tentoonstellingsenergie ook altijd een element van verspilling is. Men bouwt een tentoonstelling op en daarvoor onttrekt men werk krachten aan velerlpi bedrijven en in het bijzonder aan het bouwbe drijf. Juist het bouwbedrijf kan geen werkkrachten missen, omdat de woningbouw in Nederland zo hope loos achterblijft. Een reden dus om niet te dikwijls zulke tentoonstellingen als de E 55 op te richten. Enkele dagen geleden heeft de voorzitter van de Nationale Woningraad medegedeeld, dat slechts 48 van de Nederlandse bouwactiviteit ten goede komt aan de woningbouw. Meer dan de helft van die activiteit gaat naar kan toorgebouwen, naar industrie, naar huisvesting van overheidslichamen, naar onderdak voor het leger enz. enz. Zo levendig floreerde de bouw van bureaux etc. voor overheidslicha men, dat de minister van wederop bouw en volkshuisvesting daaraan een begrenzing heeft gesteld. In een radiorede heeft de minister nog eens op de ernst van het woningprobleem gewezen en hij heeft vooral om op voering van de activiteit in de bouwnijverheid gevraagd. De uit te voeren bouwwerken moeten zoveel mogelijk tot woningen worden be perkt en de productiviteit o"r arbei der dient opgevoerd te worden Dat laatste kan gebeuren ao0r be tere organisatie op de bou». mts, door langer werken in de zomer, door het arbeidsverlies in de winter maanden zoveel mogelijk te beper ken en vooral door prefabricage en door standaardisatie. Bij standaar disatie ontstaan wel gelijkvormige woningen, waai'tegen .schoonheids- bezwaren zijn in te brengen, maar die moeten wijken, wanneer het er om gaat duizenden mensen on korte termijn aan een huis te helpen. Dat zijn behartigenswaardige ■woorden, waarop nief genoeg de aandacht gevestigd kan wordeh Tn eenvoudige woorden zou men het advies van de minister als volgt kunnen samenvatten: „geen verspil ling van energie meer in de bouw nijverheid en alle aandacht richten o^- de woningbouw". /oor wat de E 55 betreft zou men aan die woorden kunnen toevoegen: „en voorlopig geen tentoonstellingen meer, die zoveel energie opeisen", uitbrengen, waarna een eindconclusie van de commissie-Spaak in Decem ber van dit jaar kan worden ver wacht. Hoewel minister Beyen zich hier over niet in positieve zin wilde uitla ten, is duidelijk geworden in welke richting het onderzoek van de des kundigen gaat. Zoals men weet werd aanvankelyk onderzocht of het mo- engelijk was om 'n pendant van de Ko len en Staal Gemeenschap op te zet ten op transportgebied op 't terrein van de klassieke energiebronnen en in de sector van atoomenergie. Minister Beyen heeft op onze vraag welke rol de K.S.G. in dit geheel te vervullen zal krijgen, geantwoord, dat dit nog niet in discussie is ge weest. Op grond van ohze informa ties menen wij wel te mogen vast stellen, dat de K.S.G. geen zusjes of broertjes zal krijgen. De Schuman- baby van Luxemburg blijft enig kind. Eirropese markt. De aandacht van de commissie- Spaak gaat thans nadrukkelijk in de richting van het instellen van een gemeenschappelijke Europese markt. Dat wil dus zeggen, dat onderzocht wordt op welke wijze bereikt kan worden dat binnen de zes genoemde landen de goederen en diensten vrije lijk kunnen worden uitgewisseld. Geen invoerrechten en hoeveel- heidsbeperkingen meer, maar wei gelijkgerichte productie, investerings Solitiek, belastingstelsel, en sociale iensten. In dit onderzoek komen drie hoofdproblemen aan de orde; ten eerste de institutionele kwestie, d.w.z. welke politieke gestalte moet deze gemeenschappelijke markt krij gen; ten tweede welke positie moet de gemeenschappelijke markt inne men tegenover derden en ten derde, in welk tempo moet en kan de ge meenschappelijke markt verwezen lijkt worden. Minister Beijen verzekerde ons dat de deskundigen aan deze hoofdproble men nog niet toe zijn. Maar van an dere zijde vernemen wij, dat voor wat dit laatste betreft, Frankrijk de meeste nadruk legt op het element van geleidelijkheid, terwijl Nederland de meeste haast heeft. TWEE RAADSLIEDEN WEERGEKEERD Ontbinding vorstendom mogelijk geacht In gezaghebbende kringen wordt verklaard, dat de Franse regering met veel aandacht de ontwikkeling van de situatie in Monaco volgt, na dat prins Rainier HI onverwachts twee oalangs afgezette functionaris sen in oude functies heeft hersteld. De Franse vertegenwoordiger in Mo naco, Bausse, is door de regering verzocht zijn post weer in te nemen. De monegaskische zaakgelastigde te Parijs is Maandag door een leider van de politieke afdeling van het Franse departement van buitenland se zaken ontvangen. De twee in hun functies herstelde Monegakische persoonlijkheden, Ce- sar Solamito en Arthur Crovetto, raadslieden van prins en regering, werden onlangs ontslagen, na het faillissement van de Monegaskische bank. De Nationale Raad stelde hen ervoor verantwoordelijk, dat de helft van de schatkistmiddelen in de bank gestoken was. De herbenoeming van de twee functionarissen wordt in politieke kringen uitgelegd als een nederlaag voor de Nationale Raad. Men vraagt zich af, aldus schrijft „Le Monde", Drama in de Scheldestraat te Amsterdam Verstandsverbijstering? In een woning aan de Schelde straat te Amsterdam heeft gister ochtend een 47-jarige man getracht zijn vrouw van het leven te beroven door haar enige messteken in de hals toe te brengen. Daarna heeft hij met hetzelfde mes zichzelf in de pols ge stoken. Beiden zijn naar het Wilhelmina- fasthuis overgebracht. De vrouw on na te zijn behandeld naar huis terugkeren. De man is opgenomen. De politie acht het waarschijnlijk, dat de dader in een vlaag van ver standsverbijstering heeft gehandeld. De verstandhouding tussen de beide echtelieden was goed. Overigens heeft men ook geen reden gevonden die een aanleiding tot de gepleegde daad zou kunnen zijn. Een kijkje op t i der keuringsb* zen (Foto P.Z.C.j of deze raad ertoe zal overgaan, ge zamenlijk af te treden, en of dit uit eindelijk misschien tot het heengaan van de prins zou leiden, en, waar geen dynastieke opvolging verzekerd is, misschien zelfs tot ontbinding van het vorstendom. Prins Rainier is inmiddels Zondag met zijn jacht vertrokken voor zijn gebruikelijke kruistocht over de Mid dellandse Zee. Antwerpens Biennale verlengd. In verband met de grote belangstel ling uit binnen- en buitenland is de duur van de derde Biennale voor Beeldhouwkunst in het Middelheim- park te Antwerpen verlengd tot en met 2 October. In Huis ter Duin in Noordwijk aan Zee is Dinsdagmorgen de vergadering begonnen van de zes ministers va/>i buitenlandse zaken van de landen van de Europese Kolen en Staal Gemeen schap. Een deel van de conferentie- tafel: tweede van rechts de Italiaanse minister van buitenlandse zakenGae- tano Martino; vijfde van rechts zijn Luxemburgse collega J. Bech en ach teraan in het midden de Nederlandse minister van buitenlandse zaken J. W, Beyen Verkorting diensttijd in Groot-Brittannië? Men neemt aan dat de Britse rege ring besprekingen voert over de mo gelijkheid om de duur van de militai re dienst te beperken. Het ligt voor de hand, dat dergelijke besprekingen nog niet tot een eind gebracht zijn. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de resultaten niet bekend worden ge maakt vóór het begin van de nieuwe zitting van het parlement, tegen eind October. De dienstplichtigen vormen thans een derde van de Britse strijdkrach ten, welke uit 825.000 man 'bestaan. Aan do besprekingen namen de mi nisters voor de drie wapens deel als- mëfle de stafchefs. wordt Koning Boudewijn van België 25 jaar. viert Brazilië zijn onafhanke- Hjkheidsdag (1822). M llïillllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW DE CONFERENTIE TE LONDEN Onder Britse souvereiniteit De Britse regering heeft zich Dinsdag bij monde van minister MacMil- lan tegenover Griekenland en Turkye bereid verklaard, aan Cyprus een grondwet te geven waardoor de half millioen inwonérs van deze Britse ko lonie 'n grote mate van zelfbestuur onder Britse souvereiniteit zouden krijgen. MacMillan deed dit aanbod, toen de drie-mogendhedenconferentie te Londen na vorige week Vrijdag te zijn opgeschort, was hervat. De Brit se minister deelde mee, dat afschriften van het plan aan de Griekse en de Turkse minister zouden worden overhandigd. Zoals békend wil Engeland zijn souvereiniteit over het eiland hand haven, terwijl Griekenland Cyprus, waar tachtig procent der bevolking van Griekse afkomst is; bij zijn ge bied wil zien gevoegd. De Turkse mi nister heeft evenwel laten weten, dat Griekenland moet kiezen tussen het handhaven van deze eis of het bewa ren van de vriendschap met Turkije. Groot-Brittannië heeft reeds twee maal aan Cyprus een ruime mate Tot vrijgelatenen behoort familielid van Prins Bernhard. Onder degenen; die gisteren in Ber lijn door de Sowjet-Unie vrijgelaten zrjn, bevindt zich een familielid van Prins Bernhard. Het secretariaat van Prins Bern hard maakt bekend, dat de naam van dit familielid luidt Simon Prins zur Lippe. Het is geen oom, doch een ach terneef van prins Bernhard. De prins zur Lippe is of wordt niet naar Ne derland vervoerd, doch is naar zijn familie in Erbacn teruggekeerd. TREKPAARDENTENTOONSTELLING BEGONNEN Gunstige perspectieven ondanks mechanisatie in de landbouw (Van een onzer redacteuren) Zal de drie en twintigste „Nationale" in Den Bosch vandaag een dubbeie Zeeuwse zege brengen De kans is zeker niet denkbeeldig, dat vanochtend bij de keuringen om het kampioenschap van Nederland zowel een Zeeuwse hengst als een Zeeuwse merrie de hoogste titel zal behalen. Reeds bij de keuringen in hun categorieën speelden de Zeeuwse paarden Dinsdag een vooraanstaande rol! Bij de hengsten is de zwarteschimmel Quarré van Stal len de Dobbelaere uit ÏJzendyke en Adr. Catseman uit Biervliet sterk fa voriet. Vorig jaar werd hij reserve-kampioen achter de Limburger Nico van Kapelhof. Ook thans hebben echter de fokkers uit het land van hel bronsgroen eikenhout voor een ernstige tegen candidaat gezorgd, nl. Nico van 't Zwartewater. Voor het kampio enschap merriën maakt Addy van Annie van O. Kerekhaert Zn. uit Westdorpe een goede kans. De papie ren van de Zeeuwse fokkers in de landelijke sportieve strijd staan dus niet slecht. Hoewel deze dag weer het hoogte punt van het jaarlijkse paarden- festijn van de Kon. Ver. „Het Neder- landsche Trekpaard" belooft te wor den, waren toch ook Dinsdag, op de eerste dag, reeds honderden uit alle delen van het land naar hét trefpunt van de Nederlandse paardenfokkerij, Den Bosch gekomen. Er heerst weer de oude, vertrouw de sfeer, welke ieder jaar opnieuw deze nationale trekpaardententoon stelling tot een bijzonder gebeuren maakt. In de stallen waar de bege leiders de paarden met tedere zorgén omringen, wordt ijverig geborsteld en gekamd om de dieren zo goed moge lijk voor de dag te laten komen en in de keuringsbanen, omzoomd door honderden paardenkenners, klinkt het geklap van de zwepen en het ge hinnik van de paarden, terwijl de jury met uiterste zorg haar beslis singen neemt. Mét 't voorbrengen van 't specimen van de Nederlandse fok kerij, vormt, dit alles steeds weer een fascinerend schouwspel. Zoals gezegd, speelt Zeeland daar- I bij een grote rol. Niet alleen in kwan titeit maar vooral ook in kwaliteit, waarvan de kcuringsuitslagen zie elders in dit nummer voldoende getuigen. Een mede daardoor behoeft zeker nog niet aan de toekomst van de Zeeuwse fokkerij gewanhoopt te worden, hoezeer men welicht door de voortschrijdende mechanisatie in de landbouw, de wind tegen mag heb ben. Aan het traditionele diner in het „Casino", waaraan ook talrijke bui tenlandse gasten aanzaten, werden des avonds nog vele goede woorden over de trekpaardenfokkerq gespro ken. Met name gewaagden de vertegen woordigers van de Nederlandse en Belgische ministers van landbouw, resp. dr. ir. B. J. B. Groeneveld en de heer Lievens. van de opleving in de fokkerij, welke zij zowel op de ten toonstelling te Brussel als thans in Den Bosch meenden te bespeuren. Na afloop van het diner stond der traditie getrouw de Bossche harmo nie weer gereed om een serenade te brengen en na een muzikale rond wandeling de dag te besluiten met een taptoe op de markt. Ontvluchting met geweer van zeep. üe 44-jarige Wilbert Coffin, die wegens moord ter dood ver oordeeld is en op 23 dezer zal worden terechtgesteld, is er Dinsdag in geslaagd om met behulp van een geweer van zeep uit de gevangenis van Quebec te ontsnappen. Hij bond zeven bewakers en sloot het hoofd van dt wacht in een kel derruimte op. Een adyócaat, naar wie hij zich direct begaf, wist hem Ij. evenwel te bewegen naar de se vangenis terug te keren. t VVVVWMV/VWVWVVWWi' van zelfbestuur aangeboden, doch beide keren in 1948 en in 1954 hebben de Griekse bewoners van het eiland dit afgewezen en aansluiting bij Griekenland geëist. De Turkse minister van buiten landse zaken, Zorlu heeft verklaard dat Griekenland er beter aan doet „zrjn militaire potentieel geheel te wijden aan de verdediging van zijn ge bied, in plaats van zijn krachten te versnipperen uit politieke overwe gingen". Hij wees er op, dat Cyprus ver van Griekenland verwijderd ligt. Huiszoeking. Ruim duizend militairen zijn Dins dagochtend in een voorstad van Cy prus' hoofdstad Nicosia. Strovolos, begonnen met een grootscheepse huis zoekingsactie. Er wordt gezocht naar wapens, munitie en verdachte per sonen. In het gebied is een uitgaansverbod afgekondigd, dat tot Woensdagoch tend vier uur van kracht zal blijven. Slachtoffers van het verkeer Nabij de steenfabriek De Brem- ber tussen Etten en Liesbosch is gis termiddag omstreeks vijf uur een on geval gebeurd, dat het leven heeft ge kost aan H. Vergouwen uit Sprundel, arbeider aan de genoemde fabriek. Het slachtoffer was gehuwd en vader van vijf kinderen. Het ongeluk geschiedde toen V. plotseling de wego verstak juist op het moment, dat een auto, bestuurd doro een arts uit Bergen op Zoom, passeerde. De arts trachtte nog een botsing te voorkomen, doch raakte V. die op slag werd gedood. De wagen sloeg over de kop en kwam in een sloot terecht. De bestuurder bleef on gedeerd. De 5-jarige Hendrika Klos, van de fapangensekade te Rotterdam, werd gistermiddag toen zij de Beukelsweg plotseling overstak, aangereden door een personenauto. In het St. Francis- cus Gasthuis is zij enkele uren later overleden. Het weer in Europa Dinsdag- 23 gr. 20 gr. 20 gr. •20 gr. 20 gr. 18 gr. 23 gr. 24 gr. 25 gr. 27 gr. 24 gr. 2igr- 26 gr. 21 gr. 21 gr. 20 gr. 25 gr. 19 gr. 27 gr- 29 gr. Volgens de rapporten va: avond 19 uur: Stockholm, zwaar bewolkt Oslo, half bewolkt Kopenhagen, licht bewolkt Amsterdam, licht bewolkt Londen, onbewolkt Luxemburg, zwaar bewolkt Parijs, onbewolkt Bordeaux, zwaar bewolkt Grenoble, licht bewolkt Nice, licht bewolkt Genève, licht bewolkt Zürich, zwaar bewolkt Locarno, licht bewolkt Berlijn, zwaar bewolkt Frankfort, half bewolkt Miinchcn, regen Wenen, nevel Innsbruck, zwaar bewolkt Ajaccio. onbewolkt Mallorca, licht bewolkt DE VERWACHT... VRIJ ZONNIG Licht tot half bewolkt en overwe gend droog weer. Dezelfde middag- temperaturen als gisteren of iets ho gere. Zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen. ZON EN MAAN 8 'September Zon op: 6.03 onder: 19.16 Maan op: 21.54 onder: 13.53

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 1